MATA 6

1I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Na a sàs a kurum megè ŋgwal ŋa a mburma ka, gwim iɗəm metsèhe ya lèlè. Aɗàbà gà mìsle ŋgìɗ a riŋ, ta ge a dukw ana ŋgwal ŋa ya ka, ŋgàkŋgàkə̀kka ika miɗ mburma pəra, dìte ka, tə̀ zlə̀b à tar ɗekɗek. Na ki gwim a kataya ka, ki ta ŋgetwim a dukw mayà ba kurum i tə̀v Mbulum Tsir kurum ana i gər ŋa ya asa tsà. 2Aɗàbà taŋa, na bə̀la a sàsak mazlàkà mala matawak ka, ka ta vəlar dukuməŋa ndərzayya ika miɗ mburma, dìte ta fə̀r ahər nda mazlə̀bà à kər tsà. Ama asa ka, ka ta gwim kàmala biy gà ɓə̀zla mimbèhè are ana ta gewa dər kataya i gà ga mahàmà a Mbulum, nda gà ika màgə̀r gà vatwa ya tsà asa. Aɗàbà tar ta gewa kataya ka, dìte gà mburma tə̀ zlə̀b à tar lèlè pəra. Ama ìye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Tar ka, tàa ŋgat dukw mayà ba tar aka ndə̀v. 3Aɗàbà taŋa na bə̀la a sàsak ki vil a duwa a mala matawak ka, ku mege masla yak meme tèkeɗè, ma tə sər ahər tsìdze. 4Ki viler a ka, dəɓ nda akəl. Na a sir a aà dukw yak ata ki ge makàhà ŋa nda akəl aà mburma ya ka, Mbulum Tsir yak ana i gər ŋa ya ilik, dìte ŋgat asa na a ta vilek aɗəm a dukw mayà ba yak a." 5I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Na ki hemwim a a Mbulum ka, ka ti nwim kàmala gà ɓə̀zla mimbèhè are ana ta mbeher a ya tsà. Aɗàbà tar ta hamawar ka, ta hitsewa dər aà mbulum aka miɗ mburma parakkà i gà ga mahàmà a Mbulum, ki ge tsà, ika makə̀zlàkə̀zla gà vatwa tèkeɗè ya. A sàs a tar ka, gà mburma tà fə̀r aà tar, ta gwa aà tar ka, gà ŋgwal ŋa. Aɗàbà taŋa, kinèhe ka, ìye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Tar ka, tàa ŋgat dukw mayà ba tar aka ndə̀v. 6Ama na aka sàsak mahàmà a Mbulum ka, pə̀ts a ga a ma yak, hə̀ndə̀k aàba, dìte ka hama a Mbulum Tsir yak ana mandzà ŋa i tə̀v makàhà ŋa ya. Aɗàbà Mbulum Tsir yak na a ŋget a a dukw ana ki ge a i tə̀v makàhà ŋa ya, dìte ŋgat na a vilek a dukw mayà ba yak a mbàŋa asa. 7Ama na ki hemwim a a Mbulum ka, ka ta bwimaha à bazlam hinne vìrìɗìɗɗe kàmala gà na tə sər Mbulum tsìye tsà. Aɗàbà tar tə dzala i gər tar ka, waytsà na màa ndə̀v kuɗa hinne kataya ka, Mbulum à gìs a meheme mə̀r lèlè, tsàatsà pàrsa. 8Aɗàbà taŋa kurum ka, ka ta gwim kàmala tar a tsà. Aɗàbà ə̀lə̀k ki ti dzwìm a ba aà meheme ka, Mbulum Tsir kurum aka mbə̀r mesire dukw ana a sle aà kurum, kà wayum a. 9Na ki dzwìm a ba aà mahàmà a Mbulum ka, araha na dukw ana ki gweɗwim a ya: 'Tsir mə̀r ana mandzà ŋa i mbulum i gər ŋa ya. Kər ka, tsəɗaŋŋà, bakal i tə̀v yak tsà. Gà mburma tserdze tə̀ zlə̀b dər à kər. 10Mekwere yak ana ki kwere a ya ka, ma ge ba i tə̀v mə̀r mbàŋa. Dukw ana kà waya ya, ma ge ba ka, i mbulum ɗekɗek tsà. Ma ge ɗa ba ika màgə̀r mə̀r ika gər àhə̀ɗ mbàŋa asa. 11Vəl a mə̀r dukw mezime ana a sle a mə̀r a lèlè kə̀la pat a. 12Pə̀l a mə̀r à bakal mə̀r, kàmala ana mì pə̀lawa dər a gà na ta gewa a mə̀r bakal a mbàŋa. 13Kasla mə̀r lèlè ika vatwa yak a, aɗàbà ə̀bay sitene ma dzik a mə̀r, ma ta bana mə̀r a bakal tsà.' 14A gwaɗa a tar asa: "Na kàa pə̀lum à bakal a gà mburma ana ta gewa a kurum bakal a ka, Mbulum Tsir kurum ana i gər ŋa ya tèkeɗè, à pìl a a kurum a dər mbàŋa. 15Ama na ki pìlwim a dər a gà na ta gewa a kurum bakal ata ya tsə̀ka, Tsir kurum ata tèkeɗè, à pìl a kurum a dər ɓàv tsà mbàŋa." 16I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Na ki gwim a ndə̀rà ka, ka ta gwim kàmala gà ɓə̀zla mimbèhè are ana ta mbehe a are a Mbulum a tsà. Aɗàbà tar ta gewa ndə̀rà ka, ɓìrìzl ɓìrìzl tà mbìɗ a à are tar kàmala ana tar ka, gà məmə̀ta ŋa ya, dìte gà mburma tà fə̀r aà tar, ta gwa aà tar ka, gà ɓə̀zla megè ndə̀rà nda ndzer kaɗə̀ŋ. Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer: Tar ka, tàa ŋgat dukw mayàba tar aka ndə̀v. 17Ama na a sàsak megè ndə̀rà ka, bara are yak, kà zliɗe àmbə̀z lèlè. 18Aɗàbà mburma tə sər dər ka, kər ihər ki ge a ndə̀rà tsà. Say Mbulum Tsir yak ana mandzà ŋa i tə̀v makàhà ŋa ya ilik, na a sir a dər a. Dìte Tsir yak ata na a ŋget a a dukw ana makàhà ŋa ya. Ŋgat asa na a vilek a dukw mayà ba yak ana ki ge ya asa mbàŋa." 19A gwaɗa a tar asa: "Ka ta kàhum lìmana kurum ka, kìtsek kìtsek ɗa ika gər àhə̀ɗ tsà. Aɗàbà bə̀la màŋgə̀z à gìsiŋa, nda gà bə̀la metinwe a nis a dər a, kige tsà, gà ɓə̀zla akəl tèkeɗè, ti timiŋa, tifeɗ tì ndzìk a à kurum a asa mbàŋa. 20Ama ki kèhwim a gà lìmana kurum ka, i tə̀v Mbulum ìvaɗ. Aɗàbà i fata ka, a ndze a sìlèɗìɗe, màŋgə̀z à gìs a tsà. Metinwe a nis a dər tsà, gà ɓə̀zla akəl tèkeɗè ìbam, ti tim a, dìte ti ndzeke a tsà asa mbàŋa. 21Aɗàbà tə̀v ana lìmana yak iɗəm a ka, madzàlà gà gər yak tèkeɗè, tseŋgikkè i fata asa mbàŋa." 22Ama a gwaɗa a tar asa: "Are yak ka, a ne kàmala làlampà ba yak a. Aɗàbà taŋa na are yak a da àba ya ndzihndzih lèlè ka, ba yak ana tserdze i bə̀ɗ a tèkeɗè, i tə̀v dzaydzay ŋa mbàŋa. 23Ama na are yak a da àba ya tsə̀ka, ba yak tèkeɗè, ar ka, kàmala ana i lùvuŋ a mbàŋa. Aɗàbà taŋa, dukw ana i tə̀v yak, a ɗek a à vatwa dzaydzay a, aka mbete ka, tùtùrkùmma kər mandzà ŋa ka, i lùvuŋ ana ziŋziŋ a mbàŋa asa, kàmala megweɗe ya, madzàlà gà gər ana ŋgwala tsà ika gər àhə̀ɗ a." 24Alə̀ka, i dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Wùra a sle a aà megewe akaba a megè ìmir gà mburma sula tsà. Aɗàbà pat ŋgìɗ ka, a ge a swalwa a mìsle ŋgìɗ, a weye a biy ŋgìɗ lèlè. Kige tsà, à gìs a àhəm aà biy ŋgìɗ aaha lèlè, i ŋgìɗ ka, à gìs ahər a tsà, kùrtìtìk a niw a bazlam ŋgar. Kàmala taŋa ya, kurum tèkeɗè, ki slwim a aà megè ìmir a Mbulum, dìte ka, a siŋgwè asa sula sula tsà." 25A gwaɗa a tar asa: "Aɗàbà taŋa na ìye ihər i gweɗe a kurum a kinèhe ka: Arə̀v ma da aà kurum a, ka dzalum dukw mezime ana mìi zim ana là, nda gà mìi se a ana là, kige tsà mìi tiye akaba a ana, là tsà. Aɗàbà mesife kurum ana, a zà gà dukw mezime ata tsìye, dìte ba kurum ana, a zà petek tsìye? 26Fə̀rum aà gà ɗiyeŋ ana ta beye a ndaà gə̀zà mbulum a kwaŋ. Kwets ti slige a daw, kige tsà tì sès a, dìte ti dzè a duwa a awura tsà. Ama Mbulum Tsir kurum ana i gər ŋa ya, na a riŋ ihər a vil a ter a dukw mezime ya. Dìte kurum dze ana, kà zùm dər gà ɗiyeŋ fit kweleŋ tsìye? 27Kinèhe ana, weke na ika màgə̀r kurum a dzele a kataya, dìte ka, a sle aà mesìkèhe a à mandzà aà bəra ŋgar pat ilik a? 28Dìte aɗàbà la dze ya, na ki wiswim ba a à gər nda bazlam petek a? Fə̀rum aà gà mibìzè gà kwìzir ana i dala ya kwaŋ, meme na a slil a ka, dìte a bize a ya? Ta ge a megè ìmir ŋa, ta ŋger a petek ŋa akaba ɓàv tsà. 29Ama ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Ku mege ə̀bay Salumun ana akahər ata lìmana ŋgar a riŋ hinne ya tèkeɗè ka, aka dzà akaba gà ŋgwal gà petek ana gà matsàhənà ŋa kàmala gà mibìzè gà kwìzir ata ya tsà. 30Aɗàbà taŋa, na Mbulum a riŋ ihər à dìweye a gà gər gà kwìzir ana i dala ya lèlè, a biziŋa, àma ndidwè ŋana ka, ta wene a tsàra dze seyiŋ ana, sakwàn kurum a. A dìweye a kurum ana, a zè a taŋa tsìye, na kurum ana kə gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ kwizikw a. 31Aɗàbà taŋa, ka tə dzalum, kə gwaɗum ka, dukùla na mìi zim a ya, kige tsà, mìi se a ana, là tsà. Kige tsà bə̀la mìi dzè akaba a ana, dukùla tsà asa. 32Aɗàbà gà dukw ata tserdze ya, tsə̀ŋgawwà na a dzele a ka, gà na tə sər Mbulum tsìye. Ama kurum ka, Mbulum Tsir kurum ana i gər ŋa ya, a sər gà dukw ata a sle aà kurum, kà wayum a fit dze. 33Ama malàhalàh ŋa ka, dzalum aka mekwere ŋgar, dìte ki gwim a ka, dukw ana a waya ya ìvaɗ. Na kàa gwim kàmala taŋa ya ka, a vil a kurum a gà àsìŋ gà dukw ŋgìɗ ana ti sle aà kurum a ya tserdze mbàŋa. 34Aɗàbà taŋa, ka tə dzalum gà gər aka dukw ana a ta ge a ba ndidwè ya tsà. Aɗàbà ndidwè ka, ki ta ŋgetwim a madzàlà gà gər ŋgìɗ pàm asa. Madzàlà gà gər ana a vil a kurum a mesèwère are a pat ata ya ka, aka sle ìde."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\