MATA 7

1"Ka ta mum à bakal a gà mìsle ŋgìɗ tsà, na dìte Mbulum tèkeɗè, a ta mè a kurum a à bakal tsìye mbàŋa. 2Aɗàbà na kàa mum à bakal a gà mìsle ŋgìɗ ka, Mbulum a ta mè a kurum a dər aɗəm kataya mbàŋa. Dukw ana kàa gwim a gà mìsle ŋgìɗ a ka, Mbulum tèkeɗè, à mè a kurum a dər aɗəm ka, kàmala taŋa ya mbàŋa. 3Aàmala la na a sàsak meŋgeteha ka, a pərats ana kwizikw i are dàmər yak a, tsàatsà i yak ŋa ana iɗəm diŋgwizl dùrgùrəzl ka, kàa sər ahər tsìye? 4Dìte meme na ki gweɗe a dàmər yak ka, àha i zlekere a pərats ata i are yak a, na tsàatsà i yak ŋa ana iɗəm ka, diŋgwizl a? 5A kər mala mimbèhè are ata, làh mazlàra diŋgwizl aaha i are yak ŋa ya dzekwiŋ, dìte ndzihndzih ki ŋget a a vatwa lèlè, ìndits ki zlere a pərats a kwizikw ŋa ata i are dàmər yak a kuɗa. 6Ama ka ta vəlum ŋgwal dukw kurum ana tsəɗaŋŋà lèlè ya, a gà na ti ne kàmala gà kəra ya tsà. Aɗàbà i dəba ŋa ya ka, tà mbìɗere a gər a dəba aka kuruməŋa ya, ə̀vaŋ ti dze a kuruməŋa. Ka vəlum gà kur kurum ana tsakala ŋa hinne, à sìkim a ba tsìye, a gà na ti ne kàmala wèdèlìŋ a ɓàv tsà, tsə̀ka, tipikw tipikw ti ta ɓele a kurum aaka a nda sik." 7I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Wizwim, Mbulum a vil a kuruməŋa. Yahum, ki ŋgetwimiŋa. Lakum a dukw mahə̀ndə̀kà ga, dìte à hìndìk a kurum a i ga ya. 8Aɗàbà ku weke na aka wiz a ka, a vileriŋa. Wùr ana aka yaha ya ka, a ŋgetiŋa. Dìte wùr ana aka lak a dukw mahə̀ndə̀kà ga ya ka, tùwaŋ à hìndìker a iɗəm a mbàŋa. 9Na wùra ilik ika màgə̀r kurum tsir gà ɓə̀za, na bə̀la kəla ŋgar ata aka wiz ahər ɗaf ana, a viler a kur a? 10Ki ge tsà na aka wiz ahər kilif ana, a viler a mesiwiɗ a? 11Na kurum ana gà ŋgwal ŋa tsìye ka, ka sərum məvə̀là gà ŋgwal gà dukw a gà ɓə̀za kurum seyiŋ ana, sakwàn Tsir kurum ana i gər ŋa ya ìvaɗ a. A vil a gà ŋgwal gà dukw a gà na ta wiz ahər a ya ana, à zè a taŋa tsìye? 12Aɗàbà taŋa, dukw ana a sàs a kurum zləmana gà mburma ta ge a kurum ŋgwal ŋa ya ka, kurum tèkeɗè ìbam, gwim a tar kataya mbàŋa. Taŋa na dukw ana i wàkità məpàlà àhəm Musa nda biy gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum a tsik tserdze ya." 13"Dum ndaka bìye hə̀rmaga ana hinne tsìye. Aɗàbà bìye hə̀rmaga ana zlàbàta ŋa ya ka, a de a à mburma ka, a tə̀v medzeye. Vatwa madà a fata ka, tùwwa mawùràba ŋa tsà, gà mburma hinne na ti de a nda tə̀v ata ya. 14Ama bìye hə̀rmaga ana hinne tsìye ka, a de a à mburma ka, a tə̀v mesife ana à ndìv a tsìye. Vatwa ŋa ka, rèhhe masak ŋa, mawùràba ŋa hinne. Ama gà mburma ti de a nda tə̀v ata ka, ndaw tsà." 15I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Kaslum ba kurum i tə̀v gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana nda pàrsa ya. Ti dere a a tə̀v kurum a ka, zukum zukum kàmala gà təmaŋ a. Tsàatsà i huɗ ba tar ka, ti ndzìkìɗ ba gà də̀var ana tà pèpìɗ a mburma ya. 16Ki sirwim a dər iba ya ka, i megè ìmir tar ana ta ge a ya. Aɗàbà dìzl ɗaf ana adak ihər a ana, a we a hàndaza ya? Kige tsà ki ŋgelwim a mawà gùrùv aà tsitsìv a ya? 17Dìzl ɗaf ana ŋgwal ŋa, dukw məmə̀ta ihər tsìye ka, a we a gà ɓə̀za ka, ŋgwal ŋa mbàŋa. Dìte dìzl ɗaf ana ŋgwal ŋa tsà, ba a dzəmar tsìye tèkeɗè, a we a gà ɓə̀za ka, à tsèhin a lèlè tsà mbàŋa. 18Kige tsà dìzl ɗaf ana ŋgwal ŋa ya ka, a we a kəla tèkeɗè, magàha a bə̀ɗ ŋa tsà. Dìte bə̀la dìzl ɗaf ana ba a dzəmar tsìye ka, a sle a aà mawà kəla nawat nawat ɓàv tsà asa. 19Ama dìzl ɗaf ana a we a ŋgwal ŋa tsìye ka, ti sese a iɗəm a, ta wene a nda akwa. 20Kàmala mawà gà dukw ata ya mbàŋa, na ki sirwim a ikaba à gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana nda pàrsa ya." 21Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Aɗàbà gà na ti zeliŋ a nda bazlam ɗekɗek masak ŋa vìrìɗìɗɗe, ta gweɗe a 'Batsàh mə̀r ŋa, Batsàh mə̀r ŋa' ya ka, ti sle a aà mede a mekwere Mbulum tsà. Say gà na ta ge a dukw ana a sàs a Mbulum Tsir gà ana i gər ŋa ya dzekwiŋ, na ti de a ya. 22A pat sèriyè mbà ka, gà mìsle ŋgìɗ hinne ta gweɗiŋ a: 'Batsàh mə̀r ŋa, Batsàh mər ŋa, mə̀r ana, màa mà à guma Mbulum a mburma nda zləm yak tsìye? Màa dalawa gà sitene aà mburma ya nda zləm yak tsìye? Dìte màa ge gà dukw menè aà mburma ŋgìɗ pàmpàm hinne nda zləm yak asa mbàŋa tsìye?' 23Ama ku mege kataya tèkeɗè, i gweɗe a ter aaka a ka: 'I sər kurum tsìdze. Dum i tə̀v ga ya, aɗàbà kurum ka, gà ɓə̀zla menè are a Mbulum, kà niwwim megè dukw ana Mbulum a waya ya.' " 24Aɗàbà taŋa, Yesuw a gwaɗa a tar: "Ku weke na aka tsaraka bazlam gà ana i tsik a ya, aka ge megè ìmir ŋa lèlè ka, a ndzìkìɗ ba wele ana metsèhe ŋgar a riŋ lèlè, à dzèhe a ga ya. A dzèhe a ga ka, a le a bìye, à zlèzlere a iɗəm nda kur a lèlè, na dìte a mbezle a tsìye. 25Alə̀ka na bə̀la yam à dzè a, a dere a nda himbiɗ a hinne, mbùhhwa a zlele a nda tə̀v ga ata ka, a mbezle a tsà, aɗàbà ana ɓərɓər mazlàzlàŋara i bìye ya nda kur a. 26Ama ku weke na aka tsaraka bazlam gà ana i tsik a ya, aka ge megè ìmir ŋa tsə̀ka, a ndzìkìɗ ba ka, wele ana metsèhe ŋgar a riŋ tsà, a dzà ba aà madzàha ga aka àhə̀ɗ kataya masak ŋa ya. 27Alə̀ka i tə̀v ana yam ata mbùhhwa a dere a nda himbiɗ a hinne, a zlele a nda tə̀v ga ata, tsam ka, bìrìm a mbezle a fit tsàra. Taŋa ka, làbara batsàh ŋa hinne." 28Alə̀ka i tə̀v ana Yesuw a ndə̀v à mifèfile ŋgar ata ya ka, a ge aà gà mburma ana tar riŋ i tə̀v ŋgar i fata tserdze ya, kàmala dukw menè aà mburma ya. Guma ŋgar ata a tsik a ka, àrə̀v a da dər aà tar a. 29Aɗàbà bazlam ata a tsik a tar a ka, kàmala biy gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum ana ti tsikewa a tar a tsà. Ama ka, nda ndzə̀ɗa hinne, kàmala ana ŋgat ə̀bay a, na a tsik a tar a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\