MATA 8

1Alə̀ka i tə̀v ana gà Yesuw tə tarra i kwite ata ya tsàra ka, gà mburma hinne tə də̀ɗ aaka. 2I tə̀v ana ti de a ya ka, mala vèdègwè duwa a riŋ, a daha a tə̀v ŋgar. A ndzeha a tə̀v ŋgar tsàra ka, a dzàr gùrmits a bə̀ɗ, a gwaɗar: "Əbay, na mege kà waya ka, ki sle a aà mimbile à ìye te." 3Yesuw a tsaraka kataya ka, a daha a tə̀v ŋgar, a lə̀m ahər, a gwaɗar: "Haya, a sèsiŋ na ki mbil a ya. Kinèhe ka, mbəl i dukw məmə̀ta yak a." I fata ya tsàra ka, mbəlak ba wele ata a ndala ihər a suwuɗ tsàra. Ba ŋgar a làmbaɗa ba nawat nawat lèlè kuɗa. 4I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a wele ata: "Kinèhe ka, ge metsèhe lèlè, ka ti tsik a wùra tsà. Ama kəla ka, da, ka ta pàt à ba yak a mala mandə̀và kuɗa a Mbulum, dìte mà sàmata kər, ma sər dər ka, meme na kàa ndza kinèhe kuɗa ya. I dəba ŋa ya, ka vəl dukw masak ŋana Musa a gwa i wàkità ka, ki vilwim a a Mbulum a, dìte na gà mburma ta ŋgetek a, ti sir a dər ka, kàa mbəl kaɗə̀ŋ a." 5I dəba ŋa, Yesuw a da a kwite Kafarnahum. Zàmma tsə̀ka, batsàh gà sliwdze gà Ruma duwa a daha a tə̀v ŋgar, a hamar hinne. 6A gwaɗar: "Əbay, ì dara a tə̀v yak a ka, aɗàbà mala meslire gà duwa a riŋ mahə̀nà ŋa magàha a bə̀ɗ ŋa i ma, ŋgwala tsà, a wir ahər a hinne." 7Yesuw a tsaraka kataya tsàra ka, a gwaɗar aaka: "Haya, i dehe a, i mbil a dər." 8Əbay gà sliwdze ata a gwaɗar: "Əbay gà, aɗàbà ìye kəla ka, ì sle biy na ki dere a a ma gà ya tsik a tsà. Ama tsikera bazlam ilik i faka ya pəra ka, mala meslire gà aaha a mbiliŋa. 9Aɗàbà ìye tèkeɗè, gà bàba gà ŋa a riŋ mbàŋa, dìte i kwere a gà sliwdze mbàŋa asa. I sle aà megweɗe a a biy ŋgìɗ ilik 'Da a faka' ka, a diŋa. Dìte i gweɗe a a biy ŋgìɗ asa 'Dara' ka, a deriŋa. Dìte bə̀la i gweɗe a a mala meslire gà 'Giŋ naha' ka, a giŋ a mbàŋa asa." 10Yesuw a tsaraka bazlam ŋgar ata ka, a ge ahər kàmala dukw menè aà mburma ya. Dìte a gwaɗa a gà mburma ana ti zezem a ŋgat a: Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà, yàa ŋgat a wùra aka gìs ìye nda gə̀zlə̀ŋ, ku mege i gwala Israyel tèkeɗè, kàmala wele aaha ya ilik tsìdze. 11Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer ŋa asa: "A pat ana Mbulum aka da a mekwere ŋgar a ka, a ta ge a ba kàmala taŋa ya mbàŋa. Gà mìsle ŋgìɗ hinne ti deyere a i tə̀v pat ana à mbìzere a ya, nda gà i tə̀v ana a dìɗ aɗəm a ya. Ti ti zim akaba a ɗaf nda gà Abəraham, nda gà Izak, nda gà Yakuba. 12Ama gà mburma ana zləmana a sàs a Mbulum ti ti ndze a i mekwere ŋgar a ka, ti dzewere a à tar a lùvuŋ a bəra ya. I fata ka, ti tiwe a hinne, tà pèpìɗ a dər zlir asa mbàŋa." 13I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a ə̀bay gà sliwdze ata: "Daba a ma, aɗàbà megìse yak ana kə̀ gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, a ge a ba kàmala ana kà wiz aà ìye ya." I dəba mifèfile ŋgar ata ya tsàra ka, tsèkwìr mala meslire ə̀bay sliwdze ata aka mbəl kaɗə̀ŋ. 14I dəba ŋa ya, Yesuw a da a bəra Piyer. A daha ka, a leha aà dzìdze Piyer ata a riŋ mahə̀nà ŋa, ŋgwala tsà, a dzedzeriŋa ika slə̀làh ŋgar i ga. 15Yesuw a daha a tə̀v ŋgar, a daha, a lə̀m aà ahər ŋgar, tsam ka, tsèkwìr a hitse aà mbulum, màràɓàraɓ ŋgar ata a ndala ihər a tsàra. I dəba ŋa ya, a sle aà megè mbəlakw a Yesuw lèlè kuɗa. 16Alə̀ka hàwa a ge ka, gà mburma ata i fata ya, tə ndzakaha gà ɓə̀zla sitene hinne a tə̀v Yesuw, dìte ma dalawa aà tar a. I dəba ŋa ya, a dalawa aà tar gà sitene ata ya nda ndzə̀ɗa bazlam ŋgar, dìte a mbala à gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta tserdze asa mbàŋa. 17A ge kataya ka, kàmala ana Isaya mala məmà à guma Mbulum a tsik akahər ata ya kaɗə̀ŋ. A gwa ka: "Ŋgat nda gər ŋgar a dara ka, a zla ika kwa dukw məmə̀ta ya nda dukw ana a zà ndzə̀ɗa kwa hinne ya." 18Alə̀ka Yesuw a sàmata gà mburma a riŋ hinne i tə̀v ŋgar ka, a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "Tàkwa aka lìdè dùlùv aka gìgìze ŋgìɗ." 19Zàmma tsà i tə̀v ana ta mèh a ba, ti tsele a a slə̀làh yam a ka, pəzlàŋ mala medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum duwa a riŋ a daha, a gwaɗa a Yesuw: "Əbay, ì waya ka, i zezem a kər a tə̀v ana ki de aɗəm a ya, ku mege a ŋga." 20Yesuw a tsaraka kataya ka, a gwaɗar: "Dzala dzekwiŋ, aɗàbà ŋgùlùm gà mbayakà ka, bìye tar a riŋ, gà ɗiyeŋ tèkeɗè ìbam, ga tar a riŋ mbàŋa, na ta hine a iɗəm a. Ama ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, ga gà a riŋ, na i hine a iɗəm, dìte i sìfìk a ba ya tsà." 21I dəba ŋa ya, mìsle ŋgìɗ ilik i lìwiŋ gà mburma ana ti zezem a ŋgat a, a gwaɗar asa: "Əbay, ìye ka, viliŋ vatwa a tə̀v ana tsir gà aka mə̀t a ka, i le a àba ya dzekwiŋ." 22Yesuw a gwaɗar aaka: "Kər ka, dara, zazam ìye, sìfèk məsak à gà məmə̀ta, ti leye ba tar dukw tar." 23I dəba ŋa ya, Yesuw a tsəl a slə̀làh yam, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə də̀ɗ aaka, ti de a aka lìdè dùlùv ŋgìɗ. 24I tə̀v ana ti de a ya, ti ndze aka màgə̀r dùlùv ka, himbiɗ batsàh ŋa slizze a dzà ba aà mege, yam a tsele akaba a hinne. A pìts a à slə̀làh yam ata a huɗ ŋa. Ama Yesuw ka, ŋgat riŋ ika mendze are. 25Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə daha a tə̀v ŋgar, ta pìɗeke à ŋgat, ta gwaɗar: "Əbay, mbəl mər te, aɗàbà kwa ihər ki dzèkwe a a yam." 26Yesuw a gwaɗa a tar: "Aɗàbà la na ki gwim a magə̀ɗa dze ya? Kurum ka, kàa gə̀sum ìye a gə̀zlə̀ŋ kurum lèlè tsà." I dəba ŋa ya, Yesuw a hitse aà mbulum, a kwara akaba gà himbiɗ ata nda yam a, a gwaɗa a tar: "Ndzum ɗikɗik." Tsam ka, tə ndza ɗikɗik kaɗə̀ŋ, kislef tàa ɓə̀zl àba asa tsà. 27Gà mburma ata tserdze ya, tə sàmata gà dukw ata kataya ka, a ge a tar kàmala dukw menè à mburma ya. Ta gwa: "Naha dze ana, weke ɗara, na a kwere akaba a gà himbiɗ nda yam ka, ta gìs ahər a àhəm a?" 28I dəba ŋa ya, gà Yesuw ti ndze aka lìdè dùlùv ŋgìɗ aka àhə̀ɗ gà Gadara tsàra ka, gà wele duwa sula, duwa a gasawa tar, mburma a ge a tar magə̀ɗa hìriɓiɓɓe hinne, wùra a sle a aà mede ndaka vatwa ata tsà. Tə dara ika màgə̀r gà dìve ya, aà malə̀mà nda gà Yesuw. 29Alə̀ka ti ndzeha a tə̀v Yesuw ka, tə dzà ba aà mewideye hinne, ta gwaɗar: "Əla a lə̀m akaba à kwa nda gà kər Yesuw, Kəla Mbulum a? Kà dara ana, aà mesèwère a mə̀r are dàgà aà kinèhe ya tsàra, tə̀vəməŋa aka ndze aɗəm zùkw tsìye?" 30Ama i fata ka, palam gà wèdèlìŋ duwa a riŋ ika gìgìze dìriŋ nda tə̀v ata zàakwa, tà kìv a tar. 31Kàmala taŋa ya, gà sitene ata i ba gà wele ata ya, ta hama a Yesuw, ta gwaɗar: "Kamkam, na a sàsak madàlàwà mə̀r ka, ŋgùlùm slər mə̀r a ba gà wèdèlìŋ aaka, mìi petse aɗəm a te." 32A tsaraka kataya ka, a gwaɗa a tar: "Dum aɗəm." Tə dara i ba gà mburma ata ya, silit ta patsa aɗəm. I dəba ŋa ya, palam gà wèdèlìŋ ata i fata tserdze ya, ta wiyera ba ya, bìrìm tə dzàra a yam ika gìgìze ya, a dùlùv ata ya, ta mata aɗəm fit. 33Gà ɓə̀zla makə̀và gà wèdèlìŋ ata ìbam, swiyèh tə tə̀z a huɗ kwite. Tə daha ka, tə ɗama làbara ana a ge ba nda gà wèdèlìŋ ana ta mata a yam a, dìte i dəba ŋa ya, tə ɗama dukw ana a ge ba nda gà wele aaha sitene a gasawa tar a mbàŋa. 34I fata ya ka, gà mburma ana i huɗ kwite ya tserdze, tə dara aà melìme nda gà Yesuw. Alə̀ka tə dara, ta ŋgatar tsàra ka, tə dzà ba aà mahàmàr hinne, dìte ma da ika àhə̀ɗ tar a te.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\