MATA 9

1I dəba ŋa ya, Yesuw a tsəl a slə̀làh yam, a da dər aka lìdè ŋgìɗ ndàra a kwite ŋgar. 2A ndzeha a fata ka, tə zlaraha mala magàha a bə̀ɗ duwa madzàwà ŋa aà slə̀làh. Yesuw a sàmata gà mburma ana tə zlaha mala magàha a bə̀ɗ ata ya ka, ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ lèlè. A gwaɗa a mala magàha a bə̀ɗ ata: "Kəla gà, àrə̀v ma da aà kər a tsà, yàa pə̀lak à bakal yak." 3I fata ka, gà àsìŋ gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum duwa tar riŋ mbàŋa. Tə dzala i gər tar, ta gwa: "Wele aaha ka, aka tsik dukw ana ŋgwala tsìye, a ndavaya a Mbulum." 4Ama Yesuw a sər a taraha aka dukw ana tə dzala i gər tar a tsàra. A gwaɗa a tar: "Aàmala na kà dzalum madzàlà gà gər ata ŋgwala tsà i gə̀zlə̀ŋ kurum a? 5Magwàɗà a mala magàha a bə̀ɗ: 'Yàa pə̀lak à bakal yak' nda bazlam masak ŋa ka, a wur ba tsà. Kige tsà: 'Hitse, ka zla slə̀làh yak, dìte ka da' ka, taŋa ka, a wur ba. 6Ama a sèsiŋ ka, sərum dər, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, ìye riŋ nda gà ndzə̀ɗa, aà məpə̀là à bakal ika gər àhə̀ɗ." I dəba ŋa ya, a gwaɗa a mala magàha a bə̀ɗ ata asa: "Kinèhe ka, hitse, zla slə̀làh yak, ka daba a ma." 7Tsam ka, tsèwrèw wele ata a hitse, a daba a ma tsàra. 8Ama gà mburma ana tar riŋ i fata tserdze ya, ta ŋgat a dukw menè à mburma ata Yesuw a ge ya ka, ta ge magə̀ɗa hinne, tə zàmbaɗa à Mbulum, aɗàbà ana a dara, a vəl ndzə̀ɗa a mburma kataya ya. 9I dəba ŋa ya, Yesuw a màh ba i fata ya. I tə̀v ana tar riŋ ti de a ika vatwa ya ka, a ŋgat a wele duwa a riŋ mandzà ŋa i ga duwan, zləm ŋgar Mata. Aɗàbà ŋgat ka, mala duwan. Yesuw a daha a tə̀v ŋgar, a gwaɗar: "Dara, zezem ìye." Mata a tsaraka kataya tsàra ka, a hitsera i fata ya, a zazam ŋgat. 10I tə̀v ana tar riŋ ti de a ya ka, tə da akaba a bəra Mata. A daha, a der ɗaf. Mata a zal dər a gà ɓə̀zla duwan ŋgìɗ mbàŋa, dìte nda gà àsìŋ gà mburma ana i lìwiŋ tar meɗè zləm tar ŋgwala tsìye hinne asa. Tə daha, tə zəm akaba ɗaf ata nda gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw tserdze a tə̀v ilik ŋa. 11I fata ka, gà Farisa duwa tar riŋ mbàŋa. Tar riŋ tà fìr a aà Yesuw ana ti zim akaba a ɗaf nda gà mburma ata tserdze ya ka, ta gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: "Aàmala dze ya, na Əbay kurum aaha ti zim akaba a ɗaf nda gà ɓə̀zla duwan, dìte nda gà mburma aka meɗè zləm tar ŋgwala tsìye asa ya?" 12Ama Yesuw a tsaraka dukw ana ti tsik ahər kataya ya tsàra ka, a gwaɗa a tar: "Wùra a de a a dàkwtar tsà na ba ŋgar a riŋ lèlè ya, say na a riŋ nda gà dukw məmə̀ta ya dzekwiŋ. 13Ama kinèhe ka, dzalum aka dukw ana a ne i huɗ bazlam ata ya, na Mbulum a gwa: 'I waya ka, dukw ana ki betswimiŋ a taf masak ŋa ya tsà, say i waya ka, na ki gwim a ŋgwal ŋa a mburma ya ìvaɗ.' Ama ì dara ka, aà mazàlà a gà na ta gweɗe a, waytsà mə̀r ka, gà ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum a tsà, say a gà ɓə̀zla bakal ìvaɗ." 14I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana metsìlwìɓè à mburma a yam duwa tə daha a tə̀v Yesuw, ta gwaɗar: "Naha ana, meme na mə̀r nda gà Farisa mì gewa ndə̀rà ka, àma gà ɓə̀zla mazàzàmà kər ka, ta ge a ti tsìye?" 15I dəba ŋa ya, Yesuw a live dər àba à ba ŋgar a nda mazlà daala ya. A gwaɗa a tar: "Na kinèhe wùra a zla daala, à ndìɗ a daala ŋgar ata a bəra, a zelewe a a mburma, aɗàbà dukw mezime ana, pat ata ya ana, gà mburma ta ge a ndə̀rà ya? Ti sle a aà mendze aà dukw mezime ya, dìte ta ge a ndə̀rà tsà. Ama i tə̀v gà mburma gà tèkeɗè, kàmala taŋa ya mbàŋa. Na ìye riŋ i tə̀v tar mbà ka, ti sle a aà mege ndə̀rà tsà. Say a pat ana ìye riŋ i tə̀v tar asa tsìye dzekwiŋ, na ta ge a ndə̀rà ya." 16Yesuw a tsik a tar àhəm minew ŋgìɗ pàm asa. A live dər àba nda guma ŋgar ana awiya ŋa ya. A gwaɗa a tar: "Wùra a sle a aà medepe awiya petek aà miviye ŋana tsà. Aɗàbà miviye ŋana ka, a nis a ihər a, à sìkèh ahər a à bìye hinne asa. 17Kàmala taŋa ya asa mbàŋa, wùra a sle a aà medzè gùzum himmè ŋa, a duwa kwiye ana miviya ŋa ya tsà, aɗàbà gùzum ata ka, a kwesiŋa, duwa kwiye ata miviya ŋa ya tèkeɗè, à zlìrìt a asa tsà, ə̀nduh à ndìzliŋa, dìte gùzum ata tèkeɗè, aka nəs. Say madzà gùzum himmè ŋana ka, a duwa kwiye awiya ŋana mbàŋa, dìte na gà duwa kwiye nda gùzum ata ti nis a asa tsìye." 18I tə̀v ana Yesuw a riŋ a tsik a ter a gà bazlam ata mbà ya ka, wele duwa batsàh gà mburma ana i ga mahàmà a Mbulum i kwite ata ya, a daha a tə̀v ŋgar. A ndzeha a tə̀v ŋgar ka, a dzàr gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ ŋgar. A gwaɗar: "I dara ka, də̀m ga duwa aka mə̀t kinèhe. Kamkam dara, tikiŋ aaka ahər, ka mbiliŋ dər te." 19Yesuw a hitse, a màh ba tsàra. Dìte gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə də̀ɗ aaka. 20I tə̀v ana ti de a ya ka, mə̀kəs duwa a riŋ a sèwèrewa are hinne. Məmbə̀z a zlalawara ihər a. Aka ge ihər ka, mive kurwa gəra sula dze. A sìrìkeha a tə̀v Yesuw ndaà dəba, a daha, a lə̀m aà gùva petek ŋgar. 21Aɗàbà a dzala i gər ŋgar, a gwa: "Na yàa lə̀m aà petek ŋgar àsla pəra ka, i mbiliŋa." 22I dəba ŋa ya, ə̀ba Yesuw a fə̀r aakaha ka, aka ŋgat a mə̀kəs ata. A gwaɗar: "Də̀m gà, àrə̀v ma da aà kər a tsà, megìse yak ana kì gìs ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, aka mbəl à kər." I fata ya tsàra ka, tsèwrèw mə̀kəs ata a mbəl. 23I dəba ŋa ya, Yesuw a ndze a bəra ə̀bay gà Yahuda aaha ndeɗiŋa ya kuɗa. A ta medeha ka, a ŋgat a gà mburma ana a riŋ mayàhà ba gər ŋa hinne ya, nda gà na ta vèt a tsìtsèkw, ti tiwe a dàhum dàhum a. 24A gwaɗa a tar: "Dum i faha ya, aɗàbà də̀m aaha ka, aka mə̀t tsà, a riŋ ka, ika mendze are." Gà mburma ata tə tsaraka kataya ka, tə sawla aà ŋgat. 25I tə̀v ana tə dalawa gà mburma ata, tə da iɗəm a ka, Yesuw a daha a ga, a tə̀v məmə̀ta ata. A daha ka, a gə̀s də̀m ata i ahər a, a mbəl tsàra. Dzèŋ a hitse dər aà mbulum. 26Ama dukw ata Yesuw a ge a ya ka, a ɗe zləm ika àhə̀ɗ ata i fata ya fit dze. 27Alə̀ka i tə̀v ana Yesuw a màh ba, a de a i fata ya ka, gà ɓə̀zla gùluf duwa sula tə zazam ŋgat nda gà mewideye, nda màgàlà hinne. Ta gwaɗar: "Yesuw gwala Davit, mì ndzek are tsèhe ti tsìye? Zlàk mə̀r te." 28Alə̀ka a pə̀ts a ga ana a dzà aɗəm ba ya ka, gà ɓə̀zla gùluf ata sula ya, tə daha a tə̀v ŋgar. I tə̀v ana tar riŋ i tə̀v ŋgar a ka, a tsàm aà tar, a gwaɗa a tar: "Wànà kàa gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ kurum, kà sərum dər ka, ndzə̀ɗa gà a riŋ aà mazlàkà kurum a?" Ta gwaɗar aaka: "Haya Əbay, mì sər ka, ndzə̀ɗa yak a riŋ aà mazlàkà mə̀r ndzer." 29Yesuw a tsaraka kataya ka, a daha, ə̀dap a lə̀m aà are tar. A gwaɗa a tar: "Aɗàbà megìse kurum ana kə̀ gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, a ge a ba kataya kaɗə̀ŋ, kàmala ana ka dzalum a. Are kurum ma handaka ba." 30Tsam ka, are tar ndwa ndwa a handaka ba tsàra kaɗə̀ŋ. I dəba ŋa ya, Yesuw a pala a tar àhəm, a gwaɗa a tar: "Wùra ilik ma ta sər dukw aaha i ge a kurum kinèhe ya tsìdze." 31Ama tar ta màh ba i fata ya tsàra ka, tə daha, ti tsikeye dukw ana Yesuw a ge nda tar a. Tə suwaya dər ika àhə̀ɗ ata tserdze. 32Alə̀ka i tə̀v ana gà mburma ata sula ya, tə da iɗəm a ka, gà mburma ŋgìɗ tə daha à wele duwa a Yesuw. Wele ata ka, ndə̀kə̀mma a mbà aà mifèfile tsà. Aɗàbà sitene aka dànar aka bazlam. 33I dəba ŋa ya, Yesuw a dalawa ikəka sitene ata ya. A da ikəka ya tsàra ka, wele ata a dzà ba aà mifèfile wìlè wìlè lèlè kuɗa. Gà mburma ana tar riŋ i fata ya, ta ŋgatar kataya tsàra ka, a ge aà tar kàmala dukw menè aà mburma ya. Ta gwa: "Màa ŋgat a duwa ika àhə̀ɗ kwa gà Israyel ilik kàmala naha ya tsà." 34Ama gà Farisa duwa tèkeɗè, tar riŋ i fata mbàŋa. Ta gwa: "Əbay sitene na a vəl ndzə̀ɗa a Yesuw, dìte na a sle aà madàlàwà gà sitene aà mburma ya kərgà naha ya ya." 35I dəba ŋa ya, Yesuw a sùwaya i gà kə̀sà gà bàba ŋana nda gà ɓə̀za gà kwite fit dze. A ɗif à metsèhe a gà Yahuda ana mayàhà ba gər ŋa i gà ga mahàmà a Mbulum tar a. A tsik a tar bazlam ŋgwal ŋa ana biy mekwere Əbay Mbulum a. A mbala à gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta, nda gà mburma ana gà magàha a bə̀ɗ ŋa ya fit dze. 36I dəba ŋa ya, a fə̀r aà gà mburma ata mbə̀rzə̀zza mayàhà ba gər ŋa ya ka, ti ndzer are tsèhe hinne. Aɗàbà ti ndze a hìriɓ hìriɓ nda magə̀ɗa ŋa, ti sèwèr a are hinne. Ti ne ka, kàmala gà təmaŋ ana mala makə̀và tar a riŋ tsìye. 37Aɗàbà taŋa, a live àba à gà mburma ata nda dukw mezime ana ta pele a i bə̀ɗ a. A gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "Gà dukw mezime a riŋ i bə̀ɗ ka, hinne na biy mipele ya. Ama gà ɓə̀zla məpàlà ŋa aà madà dər a ma ka, ti sle tsà. 38Aɗàbà taŋa, hamum a mala gùvàh, dìte mà sə̀kàhara à gà ɓə̀zla meslire ŋgar a, aà mandzàkà ŋa a ma."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\