FILIPIYA 1

1Na a wetse wàkità aaha ka, ìye Pul, mə̀r nda Timute ana mə̀r gà ɓə̀zla meslire Yesuw Kiristi ya. Mì wetseha ka, a kurum gà mburma Mbulum ana i Filipiya, kurum riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya. Mì wetseha ka, a gà bàba ŋa ana ika màgə̀r kurum a, dìte a gà ɓə̀zla mazlàkà kurum gà mburma Mbulum tserdze mbàŋa. 2Gà Mbulum Tsir kwa nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋana ta pise a kurum àhəm, ta vəl a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. 3Ku mege ndeɗime tèkeɗè, na kàa mwimiŋera a gər a ka, ì hamawa a Mbulum aɗàbà kurum. I gewar kəkaàha kə̀la pat. 4Meheme ata ì hamawar aɗàbà kurum a ka, nda gà maŋgàyà ba hinne. 5I gewar kəkaàha ka, aɗàbà kàa gewakwa ba, kà zlàkawum ìye aà megè ìmir metsìkè bazlam ŋgwal ŋana, aà gər pat ana malàhalàh ŋa, kà nwim gà mburma Mbulum a, haa kinèhe ya. 6I sər ndzer, Mbulum ana a dzà ba aà megè ìmir ŋgwal ŋa ata i gə̀zlə̀ŋ kurum a ka, a miyek a dər ŋgwìɗik kataya tsà. A ndìv a dər ka, haa a pat ana Yesuw Kiristi à mère a ya. 7Ŋgwal ŋa lèlè na ìye ihər i dzele a kàmala taŋa ya, dìte i ndze a ka, ndzəɗakkà na agəra kurum a. Aɗàbà kà dwimiŋ gər lèlè. Aɗàbà kurum nda gà ìye tserdze ka, Mbulum aka ge a kwa ŋgwal ŋa, na dìte ki zlèkwim a ìye ana gədzə̀zlzla mandzà ŋa i dàŋgay a, dìte i tə̀v ana ì tsikewa ŋgwal bazlam ana biy Yesuw Kiristi ika miɗ sèriyè, i ɗif a à ndzer ŋana ya mbàŋa. 8Mbulum ka, a sər meme na ì waya kurum hinne ya. Meweye ata ì waya kurum a, a dara ka, ì tə̀v Yesuw Kiristi ya. 9I hamawa a Mbulum aɗàbà kurum ka, dìte mawàyà ba ana ki weywim a ba ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze ya, mà sə̀kàh aaka aka miɗ aka miɗ. Kàmala taŋa ya ka, ki sirwim a ndzer ŋa lèlè, dìte ki slwim a aà masə̀rà ikaba à gà dukw ana naha ka, a da ndaka vatwa Mbulum, kige tsà, naha ka, a da dər tsìye. 10Kàmala taŋa ya, ki pelwim a ikaba gà dukw ana ŋgwal ŋa ti de a ndaka vatwa Mbulum a, dìte a pat ana Yesuw Kiristi à mère a, a ge a sèriyè ya ka, ki ndzwim a tsəɗaŋŋà lèlè, bakal i tə̀v kurum tsà. 11Ki nwim a gà ɓə̀zla megè dukw ana ŋgwal ŋa ya. Ki gwim a kə̀la pat, dìte mede kurum à pèt àba a ka, ŋgwal ŋa lèlè, nda ndzə̀ɗa Yesuw Kiristi. Gà na tàa sàmata kataya ya ka, tì zèmbeɗe a à Mbulum, tì zlìb a à ŋgat lèlè. 12A kurum gà dàmər gà, a sèsiŋ ka, sərum dər aà làbara ana a le aà ìye i faha ya. Megìse aaha ta gə̀s ìye ya, a zlàk ka, ŋgwal bazlam aaha biy Yesuw Kiristi ya ìvaɗ, na dìte ka, a de a aka miɗ aka miɗ, a ɗe a zləm a. 13Gà sliwdze ana ta kesle a ga ə̀bay a, nda gà àsìŋ gà mburma ana ɗa i faha tserdze ya, tə sər kinèhe, ìye riŋ i dàŋgay gədzə̀zlzla ka, agəra ana i ge a meslire Yesuw Kiristi ya. 14Aɗàbà megìse aaha ta gə̀s ìye a dàŋgay a tèkeɗè ka, a vəl ndzə̀ɗa a gà dàmər kwa ana i lìwiŋ gà mburma Mbulum a bagwal ŋa ɓəŋɓəŋ lèlè, a sə̀kàh a tar à megìse ana ta gə̀s Batsàh kwa ŋa ya. Magə̀ɗa a ge a ter a asa tsà, ti tsik a bazlam Mbulum a mburma ka, parakkà, tə sə̀kàh dər ìvaɗ. 15Ama kəla ka, gà àsìŋ ŋa ika màgə̀r tar ti tsik a bazlam Yesuw Kiristi ŋgwìriŋŋà, ta ge a are ka, aka ìye. Kige tsà a sàs a tar ka, mayàhà aà ìye àhəm. Ama gà àsìŋ gà biy ŋgìɗ ti tsik a bazlam Mbulum ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik. 16Ta ge dər kataya ka, aɗàbà ana ta waya ìye, tə sər, Mbulum a slər ìye a faha ka, dìte i tsik a ŋgwal bazlam ana biy Yesuw Kiristi ya, a mburma, i ɗif a ter a à ndzer ŋana ya. 17Gà àsìŋ ŋa ata ka, ti tsik a bazlam Yesuw Kiristi mbàŋa kaɗə̀ŋ. Ama kəla ka, ta waya masə̀kàhà à ba tar ɗekɗek. Ti tsik a ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik ndzer kaɗə̀ŋ tsà. A sàs a tar ka, mesìkèhiŋ à mesèwère are gà ana ɗa i dàŋgay i faha ya. 18Ama taŋa ka, a wur aà ìye tsà. Ku mege ti tsik a nda gə̀zlə̀ŋ ilik tsà, kige tsà bə̀la ti tsik a nda ndzer tèkeɗè ya, ti ɗif a ka, à bazlam Yesuw Kiristi. Iye ka, i ŋgeye a ba agəra taŋa. Kaɗə̀ŋ i ŋgeye a ba aka miɗ aka miɗ kàmala taŋa ya. 19Aɗàbà ì sər, mendze gà ana i faha ya ka, duwa tserdze a ge a ba lèlè na i tə̀v ga ya. Mbulum a mbil a à ìye i mesèwère are ya, aɗàbà ana kurum riŋ ihər ki hemwimer a aɗàbà ìye ya, dìte ka, Mèzìte Mesife Yesuw Kiristi à zlèk a ìye mbàŋa. 20Dukw ana ì waya hinne, ì tike aaka madzàlà gà gər gà ya ka, i ta ge a dukw ana dìte ka, tuɗum tuɗum a ndeɗe a aka ìye hwarwa ya ilik tsìdze. Ama ka, gə̀zlə̀ŋ ga ma ndza ɓəŋɓəŋ lèlè. A sèsiŋ ka, megè kinèhe, kige tsà bə̀la ndeɗime tèkeɗè ka, gà mburma tə̀ zlə̀bawa à Yesuw Kiristi aɗàbà ìye. Na ìye riŋ mandzà ŋa nda are ya, ku mege yàa mə̀t tèkeɗè ka, tə̀ zlə̀b à ŋgat pəra kàmala taŋa ya. 21Aɗàbà kinèhe ìye riŋ mandzà ŋa nda are ka, Kiristi a ne mesife gà, a zà dər gà duwa tserdze. I tə̀v ana yàa mə̀t tèkeɗè ka, a giŋ a ŋgùlùm asa, i ŋget a nuba. 22Ama kəlà ka, na ìye riŋ mandzà ŋa nda are mbà ka, i ge a megè ìmir ana à zlèk a mburma ya. Kàmala taŋa ya, a giŋ gə̀rəŋ gə̀rəŋ na i lìwiŋ gà bazlam ata sula ya. I zle a iɗəm ana, awara ya ka, ì sər tsà. 23Kə̀zət gà dukw ata sula ya, ta ŋgil a àba à ìye. Ama a sèsiŋ kəlà asa mbàŋa ka, ŋgùlùm na i mìt a ya, dìte mìi ndze a i tə̀v ilik ŋa nda Yesuw Kiristi ya. Aɗàbà taŋa ka, ŋgwal ŋa hinne, a zà dər mendze ana i ndze a ɗa ika gər àhə̀ɗ kinèhe ya. 24I zleŋe a mbàŋa, na mendze gà ana i ndze a nda are kinèhe ya, a ge a ŋgùlùm hinne asa na aɗàbà kurum a. 25I sàmata, ŋgwal ŋa ka, taŋa. Aɗàbà taŋa na dukw ana ì sər ndzer, i ndze a aà bəra mbà ya. Ki ti ndzekwe a i tə̀v ilik ŋa nda gà kurum tserdze, na dìte i zlèk a kurum ika vatwa Mbulum, ki sìkèhwim a aka miɗ aka miɗ i tə̀v megìse kurum a, dìte ki ta ŋgeywim a ba mbàŋa asa ya. 26kàmala taŋa ya, na tàa pə̀l à ìye i dàŋgay a ka, i ti ndzehe a a tə̀v kurum, aà məfə̀rà aka kurum a fata asa. Dìte ka, ki ŋgeywim a ba, ki zèmbeɗwim a à Yesuw Kiristi hinne aɗàbà ìye. 27Ama duwa ilik ma ta mə̀ts a kurum gər tsà kəla. Mede kurum ma ge ka, ŋgwal ŋa, kàmala bazlam ŋgwal ŋa ana Yesuw Kiristi a ɗif dər a. A sèsiŋ ka, ku mege yàa ŋgat vatwa aà madàha a tə̀v kurum, kige tsà bə̀la yàa ŋgat tsà tèkeɗè ka, i tserekere a mendze kurum ana ki ndzwim a ndìɓèkke, kurum masə̀rà ba ŋa ŋgwal ŋa lèlè, metsèhe kurum ilik a. Dìte kurum riŋ ihər ki mirwim a àba aà megè ìmir bazlam ŋgwal ŋa ata kə̀ gə̀sakwa nda gə̀zlə̀ŋ ilik kàmala gà ɓə̀zla gùvəl a asa mbàŋa. 28Ka ta gwim magə̀ɗa aɗàbà gà ɓə̀zla menè are kurum kwizikw tsìdze. Na kàa gwim magə̀ɗa tsə̀ka, tar ti sir a dər, tàa dzeye ika miɗ Mbulum a. Ama kurum ka, kà sərum dər, Mbulum a ta mbil a à kuruməŋa. Mbulum na a ti ɗif a ter a à dukw ata ya. 29Mbulum a vəl a kurum vatwa ka, dìte kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ. Ama ka, taŋa ɗekɗek tsà. A vəl a kurum vatwa ka, aà mesèwère are, aɗàbà ŋgat mbàŋa. 30Kurum ka, kàa ŋgatum a məmə̀rà àba gà ana ika vatwa Mbulum akahər ata ya. Ama kinèhe tèkeɗè ka, kurum riŋ ihər ki tserekwimiŋa, meme na i ge a gùvəl ata hiywe mbà ya. Dìte kurum tèkeɗè, kàa patsum aɗəm, kurum riŋ ihər wìskikiɗkiɗ ki gwim a gùvəl ata mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\