FILIPIYA 2

1Kurum kà sərum ka, kurum riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi. Kàmala taŋa ya na a vil a kurum a ndzə̀ɗa a gə̀zlə̀ŋ kurum ɓəŋɓəŋ a. Meweye ŋgar ana a waya kurum a, na à mè aà kurum a à àrə̀v a. Kà sərum, kurum riŋ mandzà ŋa ka, ndìɓèkke i tə̀v ilik ŋa nda gà Mèzìte Mesife Mbulum. Kwa ihər ki weyekwe a ba ilik ilik tserdze ika màgə̀r kwa, dìte na gà mburma ti ndzekwe a are tsèhe mbàŋa ya. 2Aɗàbà taŋa na kinèhe i ge a kurum a kamkam a: Wayum ba ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze. Kàmala taŋa ya, ndzum ka, madzàlà gà gər kurum ma ge ka, ilik. Bazlam kurum tèkeɗè, ma ge ka, ilik mbàŋa. Na kàa gwim kàmala taŋa ya ka, i ŋgeye a ba i gə̀zlə̀ŋ ga ndzəɗakkà. 3Ka tə dzalum ka, ba kurum ɗekɗek tsà. Dìte ka tə sə̀ŋgə̀rum à ba kurum ɓàv tsà asa. Hənum à gər kurum a bə̀ɗ tiɓìzl ìvaɗ. Fə̀rum aà gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ kàmala ana tar ka, gà ŋgwal ŋa hinne, tə zà dər kurum a. 4Ka ta gwim dukw ana a ge a ŋgùlùm a ba kurum a ɗekɗek tsà. Ama ki yehwim a ŋgwal àhəm ndaka tə̀v gà mìsle ŋgìɗ mbàŋa. 5Gwim gà dukw ata ka, kə̀la pat, kàmala madzàlà gà gər Yesuw Kiristi ana a waya ya. 6Aɗàbà ku mege tar nda Mbulum ilik tèkeɗè ka, a sàsar na a ne a kàmala Mbulum a tsà. 7Aka dzala aka tə̀v mendze ata ŋgwal ŋa ya tsìdze. A waya ka, a ge a meslire ìvaɗ. Ta wa ŋgat ka, kàmala ana ta wa mburma tserdze ya mbàŋa. 8I tə̀v ana ŋgat a ne mburma ya ka, a həna à gər ŋgar a bə̀ɗ, a gə̀s àhəm aà Mbulum tsìkw haa a tə̀v ana a mə̀t a. Məmə̀ta ŋgar ata a mə̀t a ka, tə ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa kàmala ana ŋgat ka, mala makə̀ɗà mburma ya. 9Aɗàbà taŋa na Mbulum a zla ŋgat, a sə̀kàh à ŋgat ika gər gà duwa ya tserdze ya. Dìte a ɗer zləm ana a zà gà zləm gà dukw ŋgìɗ tserdze ya mbàŋa asa. 10A ge dər kataya ka, na dìte gà dukw ana a ge tar tserdze ya, tàa tsaraka zləm Yesuw ka, ti dere a, tì dzèr a gùrmits a bə̀ɗ, tì zèmbeɗe a à ŋgat, ku mege gà na i gə̀zà mbulum, nda gà na ika gər àhə̀ɗ a, kige tsà, gà na i tə̀v gà məmə̀ta i bìye tèkeɗè ya. 11Ku weke a gweɗe a parakkà: "Yesuw Kiristi na Batsàh ŋa ika gər gà duwa ya tserdze ya." Kàmala taŋa ya, tì zlìb a à Mbulum Tsir ŋgar mbàŋa. 12A kurum gà masla gà ana ì waya kurum hinne ya. Agəra ana kà sərum meme na Yesuw a gə̀s àhəm aà Mbulum a ka, kurum tèkeɗè, gə̀sum ahər mbàŋa. Akahər ana ìye i tə̀v kurum a ka, kàa gə̀sum ahər àhəm lèlè. Ama kinèhe, ìye riŋ i tə̀v kurum asa tsà tèkeɗè ka, ki sìkèhwim a à metsèhe, ki gwim a kataya hiywe. Kàmala megweɗe ya: Mimbile ana Mbulum a mbəl à kurum a ka, say ki gwim a megè ìmir ŋa nda ahər kurum ŋa mbàŋa. Ki gwim a ka, nda magə̀ɗa Mbulum i ba slàɓ slàɓ, ki mirwim ahər àba a dzəŋdzəŋ lèlè. 13Aɗàbà Mbulum a riŋ a ge a megè ìmir i gə̀zlə̀ŋ kurum, na dìte ki gwim a dukw ana a tsèhin ahər a ya. A vil a kurum a ndzə̀ɗa aà megè ìmir ana ki gwim a ya mbàŋa. 14I huɗ megè ìmir kurum ana ki gwim a tserdze ya ka, ka sayum àhəm aà Mbulum tsà, kà mbetswim aba àhəm nda tə̀v ŋgar ŋgùrà ŋgùrà nda maaga tsà asa mbàŋa, 15na dìte ka, ki ndzwim a tsəɗaŋŋà, bakal a ge a i tə̀v kurum tsìdze ya. Ki nwim a gà ɓə̀za Mbulum ana ta ge a bakal asa tsìye ya. Kurum riŋ mandzà ŋa ka, i lìwiŋ gà ɓə̀zla məbànà mburma nda gà na ta ge a dukw ana ŋgwal ŋa tsà ika gər àhə̀ɗ aaha ya. Kurum ika màgə̀r tar ka, kàmala gà màwùsàwùs ana dzaydzay tì dìv a aà gə̀zà mbulum ndaàvə̀ɗ a. 16Dìte kurum asa mbàŋa na ki tsikwim a ter a bazlam ana a vil a mesife a mburma ya ya. Na kàa gwim kàmala taŋa ya ka, a pat ana Yesuw Kiristi à mère a ya ka, i ŋgeye a ba ika miɗ ŋgar, aɗàbà kurum. Aɗàbà i sir a dər, megè ìmir gà ana i ge nda mawùrà ba ŋa tserdze ya ka, i ya ba ka, taf masak ŋa tsà. 17Megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Mbulum a ka, a ne kàmala dukw taf masak ŋa ana kà kə̀ɗumar a. Ama na bə̀la tà kìɗ a ìye ka, a ne a kàmala ana ì dzàr à məmbə̀z gà kàmala dukw taf masak ŋana ya mbàŋa. I sə̀kàh dər aaka ka, aka biy kurum ana kà vəlumar a. Na kataya ka, i ta ŋgeye a ba hinne, dìte maŋgàyà ba ata a ge a i tə̀v kurum mbàŋa. 18Kurum tèkeɗè, ŋgeywim ba. Kàmala taŋa ya, ki ŋgeyekwe a ba tserdze a tə̀v ilik ŋa. 19Na Yesuw Batsàh kwa ŋa a waya ka, ì dzala, ì gwa, i ti slirehe a Timute a tə̀v kurum bìse, na dìte i tə̀v ana à mère a a tə̀v ga ya ka, a dere a, a ɗifiŋ a dər, meme na kàa ndzum a. Dìte à mìŋehe a à àrə̀v kàmala na a mà a kurum dəraha ya mbàŋa. 20Wùra a riŋ i faha na a dzele a gà gər aka megè ìmir Yesuw Kiristi kàmala ìye ya ilik tsìdze, say ŋgat ilik. Ŋgat ka, a waya mazlàkà kurum ndzer. 21Gà àsìŋ gà mburma tserdze tə dzalawa ka, ba tar ɗekɗek, tsə̀ka, tə dzalawa aka megè ìmir Yesuw Kiristi tsà. 22Ama Timute ka, kà sərum mede ŋgar ana ŋgwal ŋa ya. Mə̀r nda ŋgat məmà, mì tsikewa bazlam ŋgwal ŋa ana biy Yesuw Kiristi ya, a mburma. A zlàkawa ìye aà megè ìmir kàmala kəla ana à zlèk a tsir ŋgar a. 23Kàmala taŋa ya, ì dzala ka, ì gwa, na tàa sèsiŋ ikaba sèriyè ga aaha ya tsàra ka, i slirehe a ŋgat a tə̀v kurum a faka. 24Iye tèkeɗè, ì sər, na Batsàh kwa ŋa aka waya ka, i ti dehe a a tə̀v kurum bìse mbàŋa. 25Kurum ka sərum dàmər kwa Apafaruditus, dìte ŋgat mala meslire kurum ana kà slərumara ŋgat a tə̀v ga ya ya, na dìte à zlèk a ìye i tə̀v dukw ana a slewa aà ìye hinne ya. Iye nda ŋgat ka, màa ge akaba megè ìmir hinne i tə̀v ilik ŋa. Màa ge akaba gùvəl məmà, aɗàbà Mbulum. Ama kinèhe, ì gwa ka, ŋgùlùm i slirehe a ŋgat, i mè a dəraha a tə̀v kurum. 26Aɗàbà a waya madàha a tə̀v kurum hinne, gər aka wiser, ki kìvwimeriŋa, aɗàbà ana ŋgat a tsaraka ka, ta gwa là, kàa tsarakum dukw məmə̀ta ŋgar aaha a gə̀s ɗa ŋgat a ya. 27Ama dukw məmə̀ta ka, aka gə̀s ŋgat kaɗə̀ŋ, aka à mimìte dər. Zàkwayiya ka, a ndze are tsèhe a Mbulum, tsèkwìr aka mbəl. Ama ka, ŋgat ɗekɗek tsà na a ndzer are tsèhe ya. Iye tèkeɗè ka, yàa ndzer are tsèhe mbàŋa. A mbəl à ŋgat ka, aɗàbà mesèwère are ŋgìɗ ma tə sə̀kàh aka gər gà asa tsà. 28Aɗàbà taŋa ì waya hinne na i mèhe a à ŋgat a tə̀v kurum bìse ya. Alə̀ka kàa ŋgatumar, aka màha ka, ki ŋgeywim a ba, na dìte i dəba ŋa ya, ìye tèkeɗè ka, i dzele a duwa asa tsìye. 29Kàmala taŋa ya, na bə̀la àlə̀ka aka ndzeha ka, gə̀sum ŋgat nda maŋgàyà ba lèlè, aɗàbà ŋgat ka, dàmər kurum ana ika vatwa Batsàh kwa ŋa ya. Zlə̀bum à medzìbe gà mburma ata kàmala ŋgat a ya. 30Aɗàbà a zeha ka, kwizikw, aka à mimìte, agəra megè ìmir Yesuw Kiristi. A dzala i gər ŋgar ka, a gwa, ku mege i mìt a tèkeɗè ka, à zlèk a ìye. Kàmala taŋa ya, a zla tə̀v mendze ata ka, avùkw kurum, na dìte à ndìv a à megè ìmir ŋa kàmala ana zləmana kurum ki zlèkwim a ìye ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\