FILIPIYA 3

1Gà dàmər gà, i ndìv a à bazlam ŋa ka, nda magwàɗà a kurumaha ka: Ŋgeywim ba agəra ana kurum mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Batsàh kwa ŋa ya. I ye a ba tsà, na aà mewètsè a kurumaha gà bazlam ana ì wetse a kurumaha akahər ata ya. I mè a aka mewètsè a kurumaha asa. Kàmala taŋa ya na dìte ki ndzwim a hiywe nda metsèhe, duwa a ge a kurum a tsìye. 2Gwim metsèhe nda tə̀v gà na ta gewa dukw ana ŋgwal ŋa tsìye, ti ne kàmala gà kəra ya, àràŋgaf àràŋgaf, dìte ti tsetsef a duwa a mburma, ta gweɗe a ter a ka, sasayum ba ya. 3Ama kwa na gà masàsà ŋa nda ndzer a, tsə̀ka, tar tsà. Kàmala taŋa ya, kwa na kà nekwa gà mburma Mbulum a. Kwa asa na kà hamawukwa a Mbulum nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife ŋgar a. Dìte ki ŋgeyekwe a ba ka, agəra ana kwa mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya. Ama kwa ka, ki dzèkwe a are aà dukw ana mburma ta gewa, ta gweɗe a naha ka, ŋgwal ŋa ya tsà. 4Na mege gà dukw ata ti ne ndzer ka, ana ka, ìye tèkeɗè, i ŋget a vatwa aà medzèr zləm mbàŋa te. Na wùra a gweɗe a, ìye ka, ŋgwal ŋa, àma taŋa ka, i sle a aà metsìkè a, à zè a taŋa. 5Aɗàbà ìye ka, gà Yahuda ndzer ŋana, tar na ta wa ìye ya. Kàmala taŋa ya, ìye tèkeɗè, kəla gà Israyel, dìte ìye ka, i gwala Benyamin. I tə̀v ana ta wa ìye, ì ge mehine tsàmàkə̀r a ka, tə sàs ìye. Nda tə̀v mazàzàmà məpàlà àhəm gà Yahuda ka, ìye i lìwiŋ gà Farisa. 6Yàa zazam fəla gà Yahuda kalkal lèlè. Yàa ɗif dər a mburma tèrihhwè lèlè mbàŋa, i tə̀v ana ì sèwèr are a gà na tə zazam vatwa Yesuw a. Yàa nəs à məpàlà àhəm mə̀r ilik tsìdze. Nda tə̀v fəla mə̀r ka, ìye ka, ŋgwal ŋa hinne. 7Akahər ata ì dzala ka, ì gwa: Gà dukw ata ka, a giŋ a ŋgùlùm, tì zlèk a ìye. Ama kinèhe, aɗàbà Yesuw Kiristi ka, i fə̀r ahər kàmala dukw taf masak ŋa ya, a giŋ a ŋgùlùm asa tsà. 8Ama kəla ka, ndzer kaɗə̀ŋ, gà dukw ata ɗekɗek tsà, ì fə̀r aà gà dukw ana tserdze ya ka, kàmala dukw taf masak ŋa ya, aɗàbà ana ì sər Yesuw Kiristi Batsàh ga ŋa ka, taŋa a zè a gà dukw ŋgìɗ tserdze. Aɗàbà ŋgat ka, i miyek a à gà duwa tserdze. I fə̀r ahər ka, safar safar kàmala gwastak ana masak ŋa ya, na dìte i ta ŋget a Kiristi ya. 9Say mandzà ŋa nda ŋgat ilik na ì waya ya. Ama i ta gweɗe a ka, ìye ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum, agəra dukw ana piŋŋè ì ge ŋgwal ŋa, ì zazam məpàlà àhəm gà Yahuda ya ka, i gweɗe a asa tsà. Ama kəla ka, duwa a riŋ ilik ì sir a dər, i gweɗe a, ìye ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a ka, agəra ana ì gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a. Mbulum na a ne à ìye ŋgwal ŋa ya, aɗàbà megìse ana ì gə̀s ŋgat a. 10I waya ka, duwa ilik pəra. A sèsiŋ ka, masə̀rà Kiristi nda ndzə̀ɗa ŋgar ana a mbəl dərra i məmə̀ta ya ya. I waya asa ka, i ŋget a a mesèwère ŋgar ana a sèwèr a mbàŋa, na dìte i ne a kàmala ŋgat ana a mə̀t a. 11Na yàa ge kataya ka, ku mege meme, ìye tèkeɗè ka, i ta mbilere a i məmə̀ta ya, kàmala ŋgat a mbàŋa asa. 12I gweɗe a ka, yàa ŋgat dukw ana i veve a ya ka, i tsik a tsà. Dìte i gweɗe a asa ka, ìye ka, ŋgwal ŋa, bakal a riŋ i tə̀v ga tsə̀ka, i gweɗe a tsà asa mbàŋa. Ama ka, i de a aka miɗ aka miɗ nda məmə̀rà àba dzəŋdzəŋ, na dìte i ŋget a gà dukw ata ya ìvaɗ, aɗàbà Yesuw Kiristi na a làh mezle ìye, ì ne mburma ŋgar a. 13Gà dàmər gà, i gweɗe a, gà dukw ata tàa ne biy gà ka, i gweɗe a zùkw tsà. Ama dukw ilik na i ge a ya pəra: Yàa miyak à gà dukw ana i dəba ya, i mir a àba aà maŋgàtà dukw ana ika miɗ gà ya, kàmala gà wele ana tì dzìr a ba aà mivele, ta waya maŋgàtà duwa ya. 14Iye ihər i vel a ɗigìrgìr aà mendze a tə̀v ana i ndze a iɗəm a ya, dìte i ta ŋget a dukw mayàba ana Mbulum a gwa, a ta vil a kwe a ya. Na a ne dukw mayàba ata ka, mesife awiya ŋa ana i ŋget a i tə̀v ŋgar i gər ŋa aɗàbà Yesuw Kiristi ya. 15Aɗàbà taŋa, kwa ana kinèhe kàa simekwa ika vatwa Mbulum a ka, say dzalakwa kàmala taŋa ya. Na wùra a dzele a dukw ŋgìɗ pàm ika màgə̀r kurum a ka, Mbulum a ti ɗifer a dər parakkà. 16Ama kəla ka, ku mege meme tèkeɗè, say zazamakwa ka, vatwa ana ki tèkwe a dər, kà zazamakwara haa kinèhe ya. 17A kurum gà dàmər gà, kurum tserdze ka, gwim kàmala ìye ya. Fə̀rum aà gà na mede tar ŋgwal ŋa kàmala mə̀r ana mìi ɗif a kurum a à mede mə̀r ana ŋgwal ŋa ya mbàŋa. 18Aɗàbà gà mburma riŋ hinne na mede tar à pèt a ka, tar gà ɓə̀zla menè are a Kiristi ana a mə̀t aà dìzl magə̀làwà ŋa ya. Yàa tsikeye a kurum gà dukw ata ka, sik dìŋ. Ama kinèhe ka, i tsik a kurum a asa hiywe. I tsik a kurum a ka, ɓə̀zl ɓə̀zl nda gà tuwa aà are. 19A tə̀v ana mandzà aà bəra tar aka ndə̀v a ka, Mbulum a dzeye a à tar, ti de a a akwa ana a mbete a tsìye, aɗàbà ana ti zezem a ŋgat tsìye. Tə zazamawa ka, dukw ana gə̀zlə̀ŋ tar a waya ya ɗekɗek pəra. Ta gewa ka, dukw ana zirìm zirìm a ndeɗe aka ter a hwarwa ya. Dìte ka, ta ge a dər zlapa ìvaɗ asa. Tə dzalawa ka, aka dukw gər àhə̀ɗ ɗekɗek asa mbàŋa. 20Ama kwa ka, gà mburma ana i ga i bəra Mbulum a. Kwa ihər ki vevekwe a Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋana mala məmbə̀là à kwa ya, dìte a dere a i gər ŋa ya, aà malə̀mà akaba nda gà kwa ya. 21I tə̀v ana a dere a ya ka, a ta mbìɗ a à ba kwa ana tsèfek tsèfek ndzə̀ɗa iɗəm tsìye, na dìte ba kwa a nis a asa tsà, a ndze a aà bəra aà biybiy kàmala biy ŋgar ana ti zlìb a dər a. A ta ge a kàmala taŋa ya ka, nda ndzə̀ɗa ŋgar ana a kwere a gà duwa tserdze ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\