FILIPIYA 4

1Aɗàbà taŋa, gà dàmər gà ana ì waya kurum hinne ya, ndzum ka, nda gà ndzə̀ɗa ɓəŋɓəŋ lèlè, na i huɗ mendze kurum ana kurum mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Batsàh kwa ŋa ya. I waya kurum hinne, ki kìvwimiŋŋa, a sèsiŋ na i ŋget a kurum a asa ya. Iye ihər i ŋgeye a ba aɗàbà kurum. Kurum kà nwim ka, gà ɓə̀zla sìda megè ìmir gà ana ì ge ŋgwal ŋa ya. 2A kurum gà Avudiya nda Sintike, i ge a kurum a kamkam, agəra ana kurum riŋ mandzà ŋa i tə̀v Batsàh kwa ŋa ya ka, sərum ba lèlè. 3A kər masla gà ana ma ihər ki geme a megè ìmir ŋa ilik a, ìye ihər i gik a kamkam mbàŋa: Zlàk gà mə̀kəs ata, aɗàbà tàa mər àba hinne, na i tə̀v ana mì ge akaba megè ìmir metsìkè bazlam ŋgwal ŋana biy Yesuw Kiristi a mburma ya, tar nda gà Kilemas, nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla megè ìmir ana mì ge akaba megè ìmir i tə̀v ilik ŋa ya. Tar ata tserdze ya ka, Mbulum aka wetseye gà zləm tar a wàkità a tə̀v gà mburma ana ti ta ŋget a mesife awiya ya. 4Ŋgeywim ba kə̀la pat, agəra ana kurum mandzà ŋa nda gà Yesuw Batsàh kwa ŋa a tə̀v ilik ŋa ya. I tsik a kurum a asa: Ŋgeywim ba. 5Mburma tserdze tà fə̀r aà mede kurum, tə sər dər ka, meme na kà gə̀sum mburma lèlè, ki gwim a ter a ŋgwal ŋa ya. Mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà, na mimè ana Batsàh kwa ŋa à mère a bìse ya. 6Ka tə dzalum duwa kwizikw tsìdze. Ama ɗifwim à gà dukw ana tàa sle aà kurum tserdze ya ka, a ahər a Mbulum ìvaɗ. Hamumar, mà zlàk kurum, dìte ki gwimer a kəkaàha mbàŋa. 7Na kàa gwim kataya ka, Mbulum a vil a kurum a matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. A zè a dukw ana gà mburma ti sle a aà mesire nda metsèhe tar a. Na kàa ŋgatum matàslà yam ata ka, zayya a kesle a gə̀zlə̀ŋ kurum nda gà madzàlà gà gər kurum kuɗa, na dìte duwa a ge a kurum a tsà, agəra ana kurum mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya. 8Gà dàmər gà, araha na dukw ana a zeha aà metsike a kurum a: Dzalum aka dukw ana ŋgwal ŋa, mburma tə zlə̀bawa dər a, nda gà aka dukw ana ndzer, ki dzèkwer a gùrmits a bə̀ɗ a asa, dìte aka dukw ana pàrsa iɗəm tsà, tsəɗaŋŋà lèlè, gà dukw ana a tsàhən aà mburma, tə zàmbaɗawa dər a asa mbàŋa. Gwim metsèhe a megè gà dukw ata. 9Zazamum ka, gà dukw ana ì ɗif a kurum dər, dìte kà zazaɗum ba dər aba à dukw ana kà tsarakumara ika àràh ga ya, kà ŋgatumar ka, meme na i ge a ya mbàŋa. Kàmala taŋa ya, Mbulum ana a vil a kwe a matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ kwa ya ka, a ti ndze a nda gà kurum. 10I ge kəkaàha a Batsàh kwa ŋa, dìte ì ŋgayaba hinne agəra ana kà dzalum gà gər aka ìye ya asa. Ku mege piŋŋè tèkeɗè ka, kàa dzalum aka ìye kaɗə̀ŋ. Ama kàa ŋgatum vatwa aà mezlèke ìye tsà pəra, na dìte a ndza hinne kàmala taŋa ya ya. 11I tsik taŋa ka, agəra ana duwa a sle a aà ìye ya tsà, aɗàbà ana yàa sinike ba aà mendze zayya i tə̀v gà dukw ana i ŋgatawa ya, 12ku mege hinne, ku mege zàakwa pəra tèkeɗè ya. Dìte ku mege dukw mezime a riŋ aà ìye mbes mbès mbes nda gà bə̀la a riŋ tsà, dìte ku mege kuɗa duwa a giŋ a tsà, i dəba ŋa ya, duwa a sle aà ìye a hinne asa mbàŋa tèkeɗè ka, yàa mbə̀r mesire iba à gà mesèwère are ya, nda mendze ana barbararra ya. 13I sər magə̀sà gə̀zlə̀ŋ i tə̀v duwa tserdze ka, say nda tə̀v Yesuw Kiristi ana a viliŋ a ndzə̀ɗa ya. 14Ama ka, ku mege kataya tèkeɗè ka, kàa gwim ŋgwal ŋa lèlè aà mezlèke ìye i huɗ mesèwère are gà ana ì sèwèr a kinèhe ya. 15A kurum gà mburma ana i Filipiya ya, kurum kà sərum, aka ana ì dzà ba aà metsìkè a kurum bazlam ŋgwal ŋa ana biy Yesuw Kiristi ika àhə̀ɗ Makaduniya ya ya, dìte ì zàzə̀ɗ dər aka miɗ, ì da à kurum a ka, say kurum ɗekɗek na kà zlàkum ìye ya, tsə̀ka, aɗàbà gà àsìŋ gà mburma Mbulum ŋgìɗ a riŋ mì ndzawa i tə̀v tar ka, tàa viliŋ duwa tsà. 16I tə̀v ana ìye riŋ mandzà ŋa i Tesalunike ya tèkeɗè ka, kàa zlàkum ìye sik dìŋ. Kurum na kà slirwimiŋaha duwa, aɗàbà dukw ana a sle aà ìye ya. 17Ama siŋgwè kurum tsà na a sèsiŋ i ŋget a ya. Seyiŋ tsà ìvaɗ, gə̀zlə̀ŋ ga a ŋgeye a ba, aɗàbà ì sər ka, Mbulum a pise a kurum a àhəm, agəra dukw ana kà vilwimiŋ taf masak ŋa ya. 18Yàa ŋgat dukw ana kà slirwimiŋara nda ahər Apafaruditus a, aka ndzera aà ìye ya. I sàmata dukw ata ka, a zà ì gər a dukw ana a sle aà ìye ya. I dəba dukw ata kà slirwimiŋara ya ka, duwa aka sle aà ìye ilik asa tsà. I ndze a ka, barbararra lèlè kuɗa. Gà dukw ata ka, gà ŋgwal ŋa ndzer, kàmala dukw taf masak ŋa ana ta vil a a Mbulum, a ze a hwaŋŋà lèlè ika miɗ ŋgar, a tsàhən ahər hinne ya. 19Mbulum ana i ge a meslire ŋgar a ka, ə̀bay ŋa hinne, ŋgàɓɓa. A ta vil a kurum a gà dukw ana ti sleye aà kurum a tserdze ya. A ta vil a ka, nda ahər Yesuw Kiristi. 20Gà mburma tə̀ zlə̀b à Mbulum Tsir kwa ka, aà biybiy. Amin. 21Gwimiŋ wusa a gà na Yesuw Kiristi a pala tar i faka, ti ne gà mburma ŋgar a ilik ilik tserdze. Gà dàmər kwa ana tar mandzà ŋa ɗa i tə̀v ga i faha ya, ta ge a kurumaha wusa mbàŋa. 22Gà àsìŋ gà mburma Mbulum ana ɗa i faha ya tserdze, ta ge a kurumaha wusa mbàŋa asa. Ndeyndey ŋana ka, gà dàmər kwa ana ta ge a meslire i ga i bəra batsàh ə̀bay gà Ruma ya. 23Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa mi pise a kurum àhəm ilik ilik tserdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\