FILIMUN 1

1Na a wetse wàkità aaha ka, ìye Pul ana mandzà ŋa i dàŋgay, aɗàbà Yesuw Kiristi ya. Mì wetse ka, mə̀r nda Timute, dàmər kwa. Mì wetseha ka, a kər Filimun, masla mə̀r ana ki ge a meslire a Mbulum kàmala mə̀r a ya. 2Mì wizeha Afiya, dàmər kwa ana də̀m ŋa ya asa, nda Arkipus ana a ne sliwdze ika vatwa Mbulum kàmala mə̀r a mbàŋa, dìte nda gà àsìŋ gà mburma ana ti yahawabaha gər a tə̀v yak aà mahàmà a Mbulum a mbàŋa asa. 3Mìi heme a a gà Mbulum Tsir kwa, nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, dìte ta ge a kurum ŋgwal, ta vəl a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. 4Filimun, dàmər gà, ku mege ndeɗime tèkeɗè ka, i heme a a Mbulum aɗàbà kər. I ger a kəkaàha kə̀la pat. 5Aɗàbà ì tsaraka ka, ta gwa, kà waya gà mburma Mbulum tserdze, dìte meme na kə̀ gə̀s Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa a gə̀zlə̀ŋ yak nda ndzer a mbàŋa. 6Iye ihər i heme a a Mbulum ka, dìte megìse kwa ana kə̀ gə̀sakwa ŋgat, kə̀ gawakwa ba a tə̀v ilik ŋa ya ka, mà sə̀kàh a gə̀zlə̀ŋ yak mbàŋa. Kàmala taŋa ya ka, ki sir a à gà dukw ana ŋgwal ŋa, Mbulum a vəl a kwa nda tə̀v Yesuw Kiristi tserdze ya ka, lèlè. 7Dàmər ga, yàa ŋgaya ba hinne, àrə̀v aka mìŋaha mbàŋa, agəra meweye yak ana kà waya gà mburma Mbulum, kà mà a taraha à àrə̀v, a ŋgaya a tar ba i gə̀zlə̀ŋ tserdze ya. 8Aɗàbà taŋa, ìye ihər i gek a kamkam, aà megè dukw ana i tsikik a kinèhe ya. Iye mala meslire Yesuw Kiristi ana a viliŋ ndzə̀ɗa ya ka, i sle aà megweɗek a, say ki ge a dukw ana a de a ndaka vatwa ŋa lèlè ya, nda ndzə̀ɗa. 9Ama ka, i tsikik a kataya tsà. I dzala, ì gwa ka, ŋgùlùm i gek a kamkam nda zèyezèye kitè ìvaɗ, aɗàbà ana kà waya mburma lèlè ya. Iye Pul ka, màndawal mburma, dìte kinèhe ìye mandzà ŋa i dàŋgay gədzə̀zlzla ka, aɗàbà Yesuw Kiristi. 10Ama i gek a kamkam ka, aɗàbà Unesimus ana ŋgat a ne kəla gà ika vatwa Mbulum a. Iye ana i dàŋgay a, na ì ne tsir ŋgar ɗa i faha ya. 11Akahər ata ka, màsar ŋa, a zlàkawa kər tsà. Ama kinèhe ka, aka tsàh, a gek a ŋgùlùm kuɗa, dìte a giŋ a ŋgùlùm, a ìye mbàŋa. 12Taŋa kinèhe ka, i slirehe a ŋgat, ma daha a tə̀v yak asa. A dehe a ka, kàmala ana ìye na a daha ya. 13I waya zləmana ka, ma ndza ɗa i tə̀v ga i dàŋgay ana ta gə̀s ìye aɗàbà bazlam ŋgwal ŋa ata ya, mà zlàk ìye, avùkw kər ana ki zlèk a ìye ya. 14Ama a sèsiŋ mege kataya tsà, tsə̀na bə̀la ki gìs a tsà ana, meme? Aɗàbà ì waya na i tike aka kər a ndzə̀ɗa aà megìŋ ŋgwal ŋa ya tsà. Say ki ge a ka, kàmala ana kà waya ya ìvaɗ. 15Bə̀la Unesimus a miyak à kər, a ta mendze i tə̀v ŋgìɗ zàakwa ka, aà dìte à mbìɗehe a gər a tə̀v yak a ka, ki ti ndzwim a i tə̀v ilik ŋa aà biybiy kuɗa. 16Aɗàbà ŋgat kinèhe ka, kàmala ana ɓele ya hiywe asa tsà. Aka ne ŋgwal ŋa. Aka ne ka, dàmər ma ana ika vatwa Mbulum, ki weyeme a ŋgat hinne ya. Iye ka, mandərkwasla gà, ì waya ŋgat hinne. Ama ì dzala ka, kər tèkeɗè, ki weye a ŋgat, a zè a taŋa. Ka ta waya ŋgat ka, kàmala mala megè ìmir yak a pəra tsà. Ki weye a ŋgat ka, kàmala dàmər yak ana ndzer ika vatwa Mbulum a mbàŋa. 17Na kàa fə̀r aà ìye kàmala masla yak ana ndzer ŋa ya ka, gə̀s ŋgat lèlè, kàmala ana kə̀ gə̀s ìye ya mbàŋa. 18Na aka gik dukw ana ŋgwal ŋa tsìye, bə̀la gwèdèrè yak ihər ka, wiz aà ìye pəra, i pìlekiŋa. 19Taŋa ìye Pul nda ahər gà ŋa na ì wetse bazlam aaha ya. I pìlek a ndzer. Ama kəlà ka, ŋgùlùm gwèdèrè yak ata ka, ka wiz asa tsà. Aɗàbà mesife ana kə ŋgat a ka, i bazlam gà ya na ka tsaraka ya. 20Aɗàbà taŋa, dàmər ga, i gek a kamkam nda zləm Batsàh kwa ŋa: Giŋ gà ŋgwal gà dukw ata te. Viliŋ matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ ga, aɗàbà kwa ka, kàa gawakwa ba a tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi. 21I wetsekaha wàkità aaha ka, aɗàbà ì sər ndzer, ki ge a gà dukw ata ì wizeha aà kər a. I sər, ki ge a ka, à zè a taŋa ìvaɗ. 22Ama i tə̀v ana kàa gə̀s Unesimus a ga a ma yak a ka, kà lèmbeɗiŋ riŋ tə̀v mehine i fata mbàŋa. Aɗàbà ì dzala ka, Mbulum a tsereke a dukw ana kà wizwim a ya, na dìte a viliŋ a vatwa aà madàha a tə̀v kurum a. 23Apafəras ana mə̀r mandzà ŋa ɗa i dàŋgay məmà, aɗàbà Yesuw Kiristi ya ka, a gekaha wusa mbàŋa. 24Gà Markus nda Aristarkus, nda gà Demas, dìte nda gà Luka ana tar ɗa i tə̀v ga, mìi ge a megè ìmir Mbulum dze ya ka, ta gekaha wusa tserdze asa mbàŋa. 25Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ma ge a kurum ŋgwal lèlè, a kurum ilik ilik tserdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\