SUNWA YUHANA 1

1Wàkità aaha a fàfəl ka, aka gər dukw ana Yesuw Kiristi a ɗif dər a gà na ta ge a ìmir a Mbulum a. Aɗàbà Mbulum na a gwaɗar, ɗif a tar dər a, dìte ka, tə sər aà dukw ana a ta ge a ba bìse ya. Aɗàbà taŋa na Yesuw Kiristi a slərra gawla ŋgar a tə̀v Yuhana ana mala meslire ŋgar a, dìte na a ɗifer à gà dukw ata ya. 2Ama Yuhana ata a mà ka, à dukw ana a ŋgatar nda are ŋgar a tserdze, kàmala megweɗe ya, a mà ka, à bazlam Mbulum nda gà dukw ana Yesuw Kiristi a ɗifer dər à ndzer ŋa ya tserdze. 3Maŋgàyà ba ika gər wele ana a sle a aà medzeŋge bazlam aaha a dara i tə̀v Mbulum a. Dìte gà na tə tsaraka bazlam sunwa ata tì dzèr a zləm a tèkeɗè, maŋgàyà ba ika gər tar mbàŋa. Aɗàbà sərum dər, gà dukw ata tserdze ya ka, aka à mendze aɗəm. 4Iye Yuhana, ì wetseha wàkità aaha a gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum ana i tə̀v pàmpàm təsəla ika àhə̀ɗ Asiya ya. Dukw ana ì wetse ya ka, araha: Mbulum mi pise a kurum àhəm, mə vəl a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. Ŋgat ka, wele ana mandzà ŋa aà bəra aà biybiy, à gər ana gər àhə̀ɗ a riŋ zùkw tsìye. Ŋgat a riŋ kinèhe, dìte ŋgat a riŋ a ta mère a aka gər àhə̀ɗ a mbàŋa asa ya. Dìte gà Mèzìte Mesife ŋgar ana təsəla gà mehìtsè ŋa ika tə̀v mendze ə̀bay ŋgar a tèkeɗè, ta pise a kurum àhəm, ta vəl a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya mbàŋa. 5Dìte Yesuw Kiristi ana ŋgat mala sìda nda ndzer ŋa ya tèkeɗè ìbam, mi pise a kurum àhəm, mə vəl a kurum matàslà yam ata a gə̀zlə̀ŋ mbàŋa asa. Ŋgat ka, wele ana a làh məmbə̀lara i məmə̀ta ya. Ŋgat ka, ə̀bay ana ika gər gà ə̀bay gər àhə̀ɗ tserdze ya. Ŋgat ka, a waya kwa, a dzeye à mesife ŋgar aɗàbà kwa. Agəra ana a dzà à məmbə̀z ŋgar ata ya ka, a beye dər à kwa i ahər bakal kwa ya. 6A dzà kwa a tə̀v mekwere ə̀bay ŋgar ana a kwere a ya. Dìte a ne à kwa gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum aà megè meslire a Mbulum Tsir ŋgar ata mbàŋa asa. Gà mburma tserdze tì zlìb a à ŋgat, ta gweɗe a, ndzə̀ɗa tserdze a ne ka, biy ŋgar aà biybiy. Amin. 7Gwim metsèhe, a dere a ka, nda hùlɓùkw a. Ku weke a ŋgeteriŋa, ku mege gà na ta geyer suwal a tèkeɗè ya. Gà slàla pàmpàm ika gər àhə̀ɗ tserdze, ti tiweye aàba a aɗàbà ŋgat. A ta ge a ba ka, kàmala taŋa ya kaɗə̀ŋ ndzer. Amin. 8Mbulum Batsàh kwa ŋa ana ŋgat Əbay ika gər gà duwa tserdze ya, a gwa ka: "Iye na malàhalàh ŋa ika gər gà duwa tserdze ya, dìte ìye asa na i ti ndìv a à gà duwa tserdze ya mbàŋa asa." Ŋgat ka, wele ana mandzà ŋa ɗa aà bəra aà biybiy, à gər ana gər àhə̀ɗ a riŋ zùkw tsìye. Ŋgat a riŋ kinèhe, dìte ŋgat a ta mère a aka gər àhə̀ɗ a asa mbàŋa. 9Iye Yuhana, dàmər kurum na a wetse a kurumaha wàkità aaha ya. Iye nda gà kurum ka, kwa mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi. Aɗàbà taŋa, ìye kinèhe ka, i sèwèr a are kàmala kurum a mbàŋa. Iye riŋ ihər i bès a gə̀zlə̀ŋ mesèwère are ata nda gà kurum, na dìte ki ndzekwe a i mekwere Mbulum ana a kwere a ya, nda gà kurum tserdze asa mbàŋa ya. Iye ka, ta gə̀s ìye, tə da à ìye aka àhə̀ɗ ana malàwàrà ŋa nda yam, tə zalar Patmus a. Megìse ana ta gə̀s ìye ya ka, agəra ana ì tsikewa bazlam Mbulum parakkà, ì gwaɗawa ka: "Yesuw na a ɗif a kwa à vatwa ndzer ŋana ya." 10A pat duwa ka, Mèzìte Mesife Mbulum a dara aka gər gà ya. A pat ata ka, pat mazlə̀bà à Batsàh kwa ŋa. I fata ya ka, ì tsarakara mifèfile ŋa a ɗera i dəba gà ya. A ɗe ka, ŋgarrà lèlè, kàmala məvàtà mèzleliŋ ana tà vèt a ya, nda ndzə̀ɗa hinne. 11A gweɗiŋ: "Dukw ana ki ŋgeter a ya ka, wetse aka wàkità. Kàa wetse àba ya ka, ka sləraha a gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum ana i gà kwite ŋgìɗ pàmpàm təsəla ya, a gà Efesiya ya, nda na i Samirna ya, nda gà na i Pergamus a, dìte nda gà na i Tiyatira ya, nda gà i Sardis a, nda gà i Filadelfiya ya, dìte nda gà na i Lawdikiya ya tserdze mbàŋa." 12I tsaraka kataya tsàra ka, ì mbə̀ɗ à ba ndàra a dəba. I gwa ka, i fìrehe a aà wele ana a fèfiliŋera ya. Mimbìɗe ata ì mbə̀ɗ à ba ya ka, ì ŋgataha a gà dukw duwa a riŋ təsəla, məvàɗà ŋa nda gura ana tsakala ŋa hinne, à sìkim a ba tsà, gà akwa ikəka pàmpàm ndwatsndwatsutstswa ya. 13I màgə̀r gà dukw ata ka, ì ŋgataha a duwa a riŋ iɗəm mehìtsè ŋa dzèŋŋe kalkal kàmala mburma ya. Petek ikəka zùbəl ŋa tàs a bə̀ɗ aka dəba sik. Dìte madànà ba ŋa ə̀ŋgəts i gə̀zlə̀ŋ a nda slarapa duwa məvàɗà ŋa nda gura ana tsakala ŋa à sìkim a ba tsìye mbàŋa. 14Ambə̀z gər ŋgar ka, a ndza herrè kàmala slewize ya. Are ŋgar tèkeɗè ka, a də̀v kàmala akwa ya. 15Sik ŋgar ka, a də̀v ndìzze kàmala ndzemdè ana ti tike a akwa ya. Mifèfile ŋgar ka, a ɗe hinne kàmala meɗe mazaw ana à dzè a a bə̀ɗ dzuruvva ika madzundzuruv a. 16Gà màwùsàwus təsəla magàsà ŋa i ahər mezime ŋgar. Dìte màsalamà ana a zəm hàpə̀pə̀pa, matàslà ŋa tsèke sula ya, a dere a ka, i bazlam ŋgar a. Yam are ŋgar ka, a də̀v twiytwiy kàmala pat ana à dìv a nda màgə̀r pat a. 17Alə̀ka ì ŋgatar kataya ka, tazl ì də̀ɗ aà mbulum a, aka miɗ ŋgar a fata, kàmala ana ìye məmə̀ta ŋa ya. I dəba ŋa ya ka, a daha, a tike aka ìye ahər mezime ŋgar, dìte a gweɗiŋ: "Magə̀ɗa ma gik tsà. Iye na malàhalàh ŋa ika gər gà duwa tserdze ya. Dìte ìye asa na i ti ndìv a à gà duwa tserdze ya asa mbàŋa. 18Iye ka, wùr ana a ndze a aà bəra nda gà mesife ya. Ama ka, yàa mə̀t, i dəba ŋa ya ka, yàa mbəlara i məmə̀ta ya asa. I ndze a aà bəra nda mesife ka, aà biybiy. Iye ka, ndzə̀ɗa ŋa ika gər məmə̀ta, nda gà ika gər tə̀v mendze gà məmə̀ta ana tar mandzà ŋa iɗəm a asa mbàŋa. 19Aɗàbà taŋa, dukw ana ki ŋgeter a kinèhe ya ka, wetse àba ya. Malàhalàh ŋa ka, dukw ana a ge ba kinèhe ya, dìte i dəba ŋa ya, dukw ana a ta ge a ba aka miɗ mbà ya. 20Ama gà màwùsàwus a təsəla ŋa aaha kə̀ ŋgatar i ahər mezime gà ya, dìte gà làlampà ana təsəla, akwa iɗəm məvàɗà ŋa nda gura ana tsakala ŋa hinne ya ka, i ɗifek a à ndzer ŋana aka gər gà dukw ata. Aɗàbà gà màwùsàwus ata təsəla ya, kàmala megweɗe ya ka, gà gawla Mbulum ana a dzà tar aka gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum ata təsəla ya. Dìte gà məvàɗà gà làlampà ata təsəla ya tèkeɗè, kàmala megweɗe ya ka, gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum ata təsəla ya mbàŋa asa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\