SUNWA YUHANA 10

1I dəba ŋa ya, ì ŋgataha a gawla Mbulum ŋgìɗ duwa ndzə̀ɗa ŋa asa, a tarra i mbulum a, aka gər àhə̀ɗ a. Ar ka, tits malàwàrà ŋa nda hùlɓùkw. A ne aaka kàmala petek ŋgar a. Màkə̀làh mbulum a lawara gər ŋgar tits, dìte yemere ŋgar ka, a wàwùzl are hinne, kàmala pat a. Dìte sik ŋgar tèkeɗè, a ndzìkìɗ ba kàmala àràh akwa ya. 2I fata ka, kəla wàkità duwa a riŋ i ahər ŋgar, məpə̀là ŋa dər ikaba ya. A ɓəl sik ahər mezime ŋgar ka, aka batsàh dùlùv. Ama sik ahər gùla ka, a tike aka àhə̀ɗ. 3A fàfəl ka, nda màgàlà kàmala azil ana à ŋgìrìz a ya. A fàfəl àba ya kàmala taŋa ya ka, ì tsarakara malàkà mbulum a, a ɗe sik təsəla, a fàfəlar aakara. 4I tsarakara malàkà mbulum ata a ɗe ya ka, a sèsiŋ mewètsè dukw ana a tsik a zləmana. Ama ka, ì tsarakara mifèfile ŋgìɗ duwa a ɗera i mbulum asa. Wele ŋa a gweɗiŋara ka: "Ka wetse dukw ata malàkà mbulum a tsik sik təsəla ya tsà. Wùra ilik ma sər tsìdze." 5I dəba ŋa ya, gawla Mbulum ata ì ŋgatar, a tike sik ŋgìɗ aka batsàh dùlùv a, dìte biy ŋgìɗ a tike aka àhə̀ɗ a ka, a zla ahər mezime ŋgar a mbulum. 6A mbaɗa nda zləm Mbulum, wele ana ŋgat mandzà ŋa nda mesife aà biybiy, a geye gà gə̀zà mbulum nda gər àhə̀ɗ, dìte nda gà yam, nda gà dukw ana iɗəm tserdze ya asa mbàŋa ya. I huɗ mimbeɗe ŋgar ata ya ka, a gwa: "Dukuməŋa ka, a ge a mèhìnèkw asa tsà. A ge a ba ka, kinèhe bìse. 7I tə̀v ana gawla Mbulum matəsəla ŋana a vizl a mèzleliŋ ŋgar a ka, Mbulum a ti ndìv a à gà dukw ana makàhà ŋa, a gwa, a ta ge a ba ya. Ama a ta ge a ba a ka, kalkal kàmala ana a tsik piŋŋè a gà ɓə̀zla meslire ŋgar, a gà na ta màwa à guma ŋgar a." 8I dəba ŋa ya ka, wele ana a fèfiliŋara i mbulum a, a gweɗiŋara: "Daha, zla wàkità ata məpə̀là ŋa dər iba ya ya, i ahər gawla Mbulum ata sik ŋgar mehìtsè ŋa ika batsàh dùlùv, dìte biy ŋgìɗ ika àhə̀ɗ a." 9Kàmala taŋa ya, ì daha a tə̀v gawla Mbulum ata. I gwaɗar: "Kamkam, viliŋ kəla wàkità aaha te." Dìte a gweɗiŋ: "Ahiŋ, pàpə̀ɗ. Na kàa pàpə̀ɗ ka, a ndze a aà kər a i bazlam a gwingwin, kàmala amum a. Ama na kàa nde ka, a wirek a huɗ." 10I dəba ŋa ya ka, ì daha, ì zla ihər wàkità ata i ahər ŋgar a, ì tikeha. I pàpə̀ɗ ka, a ndza aà ìye gwingwin kàmala amum a kaɗə̀ŋ. Ama àlə̀ka ì nde ka, a wiriŋ huɗ. 11I dəba ŋa ya, ta gweɗiŋ asa: "Ki ta mè a à gà dukw ana Mbulum a ta ge a nda tə̀v gà slàla ŋgìɗ pàmpàm, nda tə̀v gà àhə̀ɗ ŋgìɗ pàmpàm nda gà ə̀bay tar ŋa tserdze, ku mege tà fèfil a ndaka gà àhəm awara pàmpàm tèkeɗè ya. Ki ta mè a à bazlam dukw ana Mbulum a ti tsikik a ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\