SUNWA YUHANA 11

1I dəba ŋa ya, ta viliŋ guvùkw a ahər kàmala dukw melìvè dər duwa ya, dìte ta gweɗiŋ: "Hitse, ka daha, ka live dər ga Mbulum batsàh ŋana, nda dukw ana iɗəm ta vəlawa aaka duwa a Mbulum a tserdze, ŋgadà ar ana, hilè ya? Dìte ka, ka ɗamaya gà mburma ana ta hamawa iɗəm a Mbulum i fata ya mbàŋa. 2Ama ka, ka ti live vàràvàdà ŋana i bəra ya tsà kəla, miyak dər pəra. Aɗàbà tə̀v ata ka, Mbulum aka mbə̀r mivile a gà mburma ana tə sər ŋgat tsìye. Ti ti nis a à ŋgwal kwite ata tsəɗaŋŋà, ga Mbulum ata iɗəm a, i huɗ kiye dzìk faɗ gəra sula ya. 3I ti slir a gà ɓə̀zla sìda sula, dìte tì dzèye akaba a petek bùhwa biy na duwa a sle aà tar a. Ti ti ɗif a à bazlam gà a gà mburma, a tə̀v ana aka ndze aɗəm a, kàmala megweɗe ya, ti ɗif a dər ka, i huɗ mehine dəbuw nda də̀rmə̀kà sula nda dzìk ndilik a." 4Gà ɓə̀zla sìda ata sula gà mehìtsè ŋa ika miɗ Mbulum Batsàh kwa ŋa ana ŋgat mala makwàrà gər àhə̀ɗ a. Tar ka, kàmala gà dìzl ndzendzebìre ana sula ya. Dìte tar asa ka, kàmala gà làlampà ana sula ya asa mbàŋa. 5Alə̀ka na bə̀la gà ɓə̀zla menè are tar ta gweɗe a ka, waytsà, mìi ge a ter a dukw ana ŋgwala tsìye ka, akwa a ti dere a i bazlam tar a, a bets a tar. Kàmala taŋa ya, ku mege weke na a waya, a ge a ter a swalwa ka, à mìtiŋa. Vatwa a riŋ, na dìte a bere a iɗəm a tsà, bàlaarì pəra. 6I tə̀v ana tar ihər tà mè a à guma Mbulum a ka, ndzə̀ɗa tar a ta ge a a riŋ aà mahə̀ndə̀kà a gə̀zà mbulum, na dìte ka, yam à dzè a asa tsìye. Tar ka, ndzə̀ɗa tar a riŋ aà məmbə̀ɗà à gà yam, a ne a ndùzzwa kàmala məmbə̀z a mbàŋa. Dìte tar ka, ndzə̀ɗa tar a riŋ aà məvə̀là gà mesèwère are pàmpàm a gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a, kàmala ana ta waya ya asa mbàŋa. 7I tə̀v ana tàa ndə̀v àba à metsìkè bazlam Mbulum tar ata ya ka, duwa a riŋ a ti tsil aka terre a i bìye ya, a ta ge aà ter a gùvəl. A mbè aà teriŋa, dìte a bets a tar. 8Ama gà məmə̀ta tar ata ka, wùra a ti leye a tar tsà, ti ti ndze a ika dàlàbə̀rà, i màgə̀r kwite ana ta kə̀ɗ aɗəm Batsàh tar ŋa ya. Zləm kwite ata a ne ka, kàmala Suduma ya, kige tsà, Misira ya. 9Ama gà məmə̀ta tar ata ka, gà mburma ana i gà slàla ŋgìɗ pàmpàm tserdze ya, ti deyere a i gà kwite tar a pàmpàm, kige tsà, gà na ta fàfəlawa ndaka gà àhəm ŋgìɗ pàmpàm a tèkeɗè ka, ti dere a, tà fìreye aà ter a mehine màkər nda mezèha ŋa. Ti ta vil a ter a vatwa aà melèyè tar ata tsìdze. 10Dìte gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze, ti ta ŋgeye a ba, agəra ana tàa bats gà mburma ata sula ya ya. Ta gìrìveyiŋa, tì dzèye a ba a gà dukw ana biy taf masak ŋa ya. Ti ta ŋgeye a ba ka, aɗàbà ana ta gweɗe a ka, gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum aaha ka, tàa sèwèr a mə̀r are hinne, nda bazlam Mbulum ana ti tsikeyewa a mə̀r a ya. 11Alə̀ka i dəba mehine màkər nda mezèha ŋa ya ka, Mbulum a vizl mesife ŋgar a ba a gà ɓə̀zla məmà à guma ŋgar ata, dìte na ta ŋgat mesife asa ya. I tə̀v ana tàa ŋgat a ka, hùrum ta hitse aà mbulum. Dìte gà na tàa ŋgat a tar kàmala taŋa ya ka, ta ge magə̀ɗa hinne kuɗa. 12I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ata sula ya, tə tsarakara mifèfile i mbulum a ŋgə̀lakəkkà, a gwaɗa a tarra: "Tsalumara a mbulum a faha ya." Kàmala taŋa ya, tə tsala a mbulum ka, nda màgə̀r hùlɓùkw ika miɗ gà ɓə̀zla menè are tar ata ya tserdze. 13I fata ya tsàra ka, àhə̀ɗ a ɓazla wàkit wàkit hinne. Tsèke batsàh kwite ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà kurwa ŋa ata ya, bìrìm a mbazla fit. Kwite ata a mbazla ya ka, a bats mburma dəbuw təsəla. dìte gà àsìŋ gà mburma ana ti zeha ya ka, ta ge magə̀ɗa hinne, tə zàmbaɗa à Mbulum ana i gər ŋa, mala makwàrà gà duwa tserdze ya. 14Kàmala taŋa ya, na mesèwère are masula ŋa ata aka ndə̀v iɗəm a ka, məmàkər ŋana aka à mendzera bìse asa mbàŋa. 15I dəba ŋa ya ka, gawla Mbulum matəsəla ŋana a vizl a mèzleliŋ ŋgar. A vizl aɗəm ka, ì tsarakara gà mifèfile duwa ndzə̀ɗa ŋa, a ɗeyera i mbulum a parakkà lèlè. I huɗ mifèfile ata ya ka, ta gwa: "Gà Mbulum batsàh kwa ŋa nda mala məmbə̀là à mburma ŋgar ana a zla ŋgat kàmala ə̀bay a, na tar ihər ta kwere a gər àhə̀ɗ a kuɗa. Mekwere tar ata a ndze a ka, aà biybiy." 16Gà dukw ata ti ɗe kataya ka, gà bàba gà mburma ata dzìk səla gəra faɗ gà mandzàyà ŋa ika tə̀v mendze ə̀bay tar ata ika miɗ Mbulum a, tə dzàya gùrmits a bə̀ɗ, dìte tə zàmbaɗa à Mbulum. 17I huɗ mezèmbeɗe tar ata ya ka, ta gwa: "Mbulum Batsàh mə̀r ŋa, kər ka, kər riŋ dàgà piŋŋè, aà gər ana gər àhə̀ɗ a riŋ zùkw tsìye. Dìte kinèhe tèkeɗè, kər riŋ nda gà mesife hiywe asa mbàŋa. Mə̀r ihər mìi gik a kəkaàha, aɗàbà ndzə̀ɗa yak ana duwa tserdze i ahər yak a. Kà pàt dər a mburma parakkà, kər na mala makwàrà dukw ana tserdze ya. 18Gà mburma ana i gà slàla ŋgìɗ, tar gà biy yak tsìye, tar riŋ ihər ta ge a matsə̀ɓatsə̀ɓ nda tə̀v yak ka, hinne. Aɗàbà taŋa, kinèhe ka, pat ana kər ki ge a matsə̀ɓatsə̀ɓ nda tə̀v tar a ka, aka sle kuɗa. Pat ŋa aka sle mbàŋa na ki ge a sèriyè a gà na ta mata ya ya. Dìte aka sle mbàŋa na ki ta vil a dukw mayà ba a gà ɓə̀zla məmà à guma yak a. Ki vil a dukw mayà ba ata ka, a gà mburma yak tserdze mbàŋa, ku mege tar gà bàba ŋa, nda gà bə̀la tar gà ɓə̀za ŋa tèkeɗè ya. Ki vil a ka, a gà na ta gə̀sawa aà kər àhəm tserdze ya. Dìte gà na tə nəs à gər àhə̀ɗ a ka, ki ti dzeye a iɗəm à tar a fit kweleŋ." 19I dəba ŋa ya, gà bàba ŋa ata ta fàfəl àba ya ka, ga Mbulum batsàh ŋana i gər ŋa i mbulum a, a hə̀ndə̀k ba iɗəm a tùwaŋ. Sahər duwa a riŋ iɗəm i fata. Sahər ata ka, wàkità ana a ɗif à masə̀rà ba gà Mbulum ana nda gà mburma ya, iɗəm i fata. Sahər ata ka, ku mege weke a ŋgataraha ɗazlzlà lèlè kuɗa. I fata ya ka, mbulum a dzà ba aà mewìtiɗe wùtəɗ wùtəɗ nda malàkà mbulum ana a lekeye a gùɗùm gùɗùm a. Dìte gər àhə̀ɗ a ɓazla wàkit wàkit hinne asa. Gà aləndza ìbam, gwìdìɓìɓìɓe tə dzàra i mbulum a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\