SUNWA YUHANA 12

1I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a duwa batsàh ŋa, a pàt àba aà gə̀zà mbulum. A ge aà ìye kàmala dukw menè aà mburma ya. Dukw ana ì ŋgatar a ka, mə̀kəs duwa a tike akaba pat kàmala petek a. Dìte kiye ka, aà huɗ sik ŋgar. A ndìwìɗ gər ŋgar ka, nda gà màwùsàwus kurwa gəra sula. A ne aaka kàmala felère ə̀bay a. 2Mə̀kəs ata ka, huɗ i gər ŋgar zlèɗìɗe, aka à mewe. A riŋ a wir ahər a hinne, tə̀pasəssà a tiwe a dər aàba. 3I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a dukw ŋgìɗ batsàh ŋa, a pàt àba aà gə̀zà mbulum asa. I ŋgataha aɗəm a dukuməŋa a ndza ndùzzwa, a ndzìkìɗ ba ka, batsàh kə̀rəm. Gər ikəka təsəla. Dìte mbùkum aà gər ka, kurwa. Gà gər ata ikəka tserdze ya ka, felère ə̀bay ikəka fit. 4I fata ya ka, a ŋgəlayara à gà màwùsàwus tsèke məmàkər ŋana ya, nda dzìmir ŋgar a. Dìte tsèke biy ŋgìɗ ilik ika màgə̀r ŋa ya, a dzà dərra aka gər àhə̀ɗ a. A dzà dərra ka, ŋgat ŋa dzèŋ a hitse aka miɗ a mə̀kəs ata a we a kəla ya, na aka wa kəla ata ka, à gìs a, à pèpìɗ a ihər a. 5Mə̀kəs ata a we a kəla ata ka, asləka ŋa. Ŋgat a ti ne a ka, ə̀bay ana a ta kwere a gà slàla ana pàmpàm ika gər àhə̀ɗ tserdze nda ndzə̀ɗa ya. Alə̀ka a wa kəla ata ka, Mbulum a zla a tə̀v ŋgar tsàra, ta val dər aka miɗ Mbulum ana ŋgat ika tə̀v mendze ə̀bay a. 6Ama mə̀kəs ata ka, ŋgat a valaba a dala, a tə̀v ana Mbulum a làmbaɗar a. Mbulum a ta ger a riŋ gər i fata. A ndze a riŋ i fata ka, mehine dəbuw nda də̀rmə̀kà sula nda dzìk ndilik. 7I dəba ŋa ya, ta ge riŋ gùvəl i gər ŋa i mbulum. Gà Misel nda gà gawla ŋgar na ta ge gùvəl aà kə̀rəm ata ya. Dìte gà kə̀rəm ata nda gà gawla ŋgar tèkeɗè, ta ge aà tar gùvəl mbàŋa. 8Ama gà Misel ka, ta mbà aà tar. Gà kə̀rəm ata ka, tàa vəl a tar vatwa aà mandzà i gər ŋa i mbulum asa tsà. 9Ti yàra iɗəm batsàh kə̀rəm ata a bəra ya. Ŋgat ka, miviye mesiwiɗ ana akahər ata a banawa ɗa gà mburma ika gər àhə̀ɗ a. Tə zalar ka, ə̀bay sitene, kige tsà Sadan. Kùtsùkw ti yàra iɗəm ŋgat aka gər àhə̀ɗ a, tə dzàra à tar a ka, nda gà gawla ŋgar ata ya tserdze. 10I dəba ŋa ya, ì tsarakara mifèfile duwa i gə̀zà mbulum a, a fàfəl ŋgə̀lakəkkà. I huɗ mifèfile ŋgar ata ya ka, a gwa: "Kinèhe ka, Mbulum aka mbala à kwa fit kweleŋ. A pàt ka, à ndzə̀ɗa ŋgar ana a zà duwa tserdze ya. Ŋgat na mala makwàrà mburma ya. Kinèhe ka, Kiristi, wele ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya ka, aka pàt à ndzə̀ɗa ŋgar kuɗa. Aɗàbà tàa yàra iɗəm wele ana a gewa sèriyè aà gà dàmər kwa ya. A gewa aà tar sèriyè ka, ika miɗ Mbulum, ku mege ndaàpat, ku mege ndaàvə̀ɗ tèkeɗè ya. 11Ama gà dàmər kwa ata ka, tàa mbà aà ŋgat. Ta mbà ahər ka, aɗàbà Kəla Təmaŋ ana a mbùrùɗ tar nda məmbə̀z ŋgar a. Ta mbà ahər asa ka, aɗàbà ana ti tsikewa bazlam Mbulum a mburma ya. Kàmala taŋa ya, ta vəl gà mesife tar a ahər ka, a Mbulum. Ku mege ta mete a tèkeɗè ka, ti dzele a tsà. 12Aɗàbà taŋa, maŋgàyà ba ma ge i gər ŋa i mbulum, nda gà na a riŋ mandzà ŋa i fata ya tserdze, ŋgayum ba. Ama kurum gà gər àhə̀ɗ nda batsàh dùlùv ka, waya ba kurum a, aɗàbà ə̀bay sitene ana a tarra a tə̀v kurum a ya. A riŋ a ge a matsə̀ɓatsə̀ɓ nda tə̀v kurum ka, hinne, aɗàbà ana a sər ka, mendze ŋgar a riŋ hinne asa tsà, kwizikw pəra ya." 13Ama kə̀rəm ata a sàmata, tàa yàra ŋgat aka gər àhə̀ɗ a ka, a dzà ba aà madàlàwà mə̀kəs ata a wa kəla asləka ŋa ya. 14Ama mə̀kəs ata ka, tàa dzàyar gwezleviyek zləra sula, na dìte a be a dər a dala, a tə̀v ana Mbulum a ta kesle a iɗəm ŋgat a ya. A ti ndze a i fata ka, mive màkər nda mezèha ŋa. I fata ka, kə̀rəm ana a ne mesiwiɗ ata ya, a sle a aà magə̀sà ŋgat asa tsà. 15Alə̀ka kə̀rəm ata ka, à vìnehere a yam i bazlam ŋgar a kàmala maazaw ana i batsàh dula ya, dìte ka, ma zazam mə̀kəs ata, ma zlala à ŋgat. 16Ama ka, Mbulum aka zlàk mə̀kəs ata, gər àhə̀ɗ a hə̀ndə̀k ba ikaba ya tùwaŋ, dìte yam ata a dara i bazlam kə̀rəm ata ya, a zlala aɗəm fit. 17Alə̀ka kə̀rəm ata a sàmata kataya tsàra ka, a ge matsə̀ɓatsə̀ɓ hinne nda tə̀v mə̀kəs ata. A mbə̀ɗara gər a dəba ya, a dara, a ge gùvəl aà gà àsìŋ gà ɓə̀za ŋgar ŋgìɗ. Gà ɓə̀za ŋgar ata ka, gà na ta gə̀sawa àhəm aà Mbulum, nda mazàzàmà ndzer Yesuw ana a ɗif dər a ya. 18I dəba ŋa ya ka, kə̀rəm ata a da, a ta mendzeba aà gùva batsàh dùlùv.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\