SUNWA YUHANA 13

1Alə̀ka i dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a dukw dala duwa, a tsəlara i yam ata ya. Gər ikəka ka, təsəla. Gà mbùkum ŋgar tèkeɗè ka, kurwa. Ga mbùkum ata aà gər ŋgar tserdze ya ka, felère ə̀bay ikəka fit. Gà gər ŋgar ata tserdze ya mbàŋa ka, ta wetse aaka gà zləm gà bazlam ana ŋgwala tsà pàmpàm, biy mandàvàyà dər a Mbulum a. 2Dukw dala ata ì ŋgatar a ka, ar kàmala də̀var a. Sik ŋa ka, dùfùkw lèlè, gèher ikəka ndzavalaŋlaŋ kàmala biy batsàh dukw ana a ndzìkìɗ ba mavəl a. Bazlam ŋgar tèkeɗè ka, kàmala biy azil a. Kə̀rəm ata ka, a vəl ndzə̀ɗa ŋgar fit a dukw dala ata. Dìte dukw ata a daha, a ndza aka tə̀v mendze ə̀bay ŋgar, aɗàbà aka ŋgat ndzə̀ɗa aà mekwere dukw tserdze. 3Alə̀ka ì sàmata dukw dala ata ka, gər ŋgar ŋgìɗ ilik ka, kàmala ana tàa sàs ikəka ya, aka mə̀t a. Ama kəla ka, mbəlak ŋa aka pàha. Dukw dala ata a ge aà gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya ka, kàmala dukw menè aà mburma ya. Tə dzà ba aà mazàzàmà ŋgat tsàra. 4Gà mburma tserdze, tə zàmbaɗa à kə̀rəm ata nda ndzer, aɗàbà ana a vəl ndzə̀ɗa ŋgar a dukw dala ata ya. Dìte tə zàmbaɗa à dukw ata mbàŋa. Ta gwa: "Weke na batsàh ŋa kàmala dukw dala aaha ya? Dìte weke asa ya na a sle aà megè ahər a gùvəl a? Wùra a riŋ kàmala taŋa ya tsìdze." 5Dukw dala ata ka, tàa vəlar vatwa aà megè zlapa ŋgarrà ika miɗ mburma, dìte aà mandàvàyà a Mbulum mbàŋa asa. A ŋgat ndzə̀ɗa aà megè kàmala taŋa ya ka, i huɗ kiye dzìk faɗ gəra sula ya. 6I fata ya ka, a dzà ba aà mandàvàyà a Mbulum agəra metsìkè dukw ana a tsik aà zləm ŋgar ŋgwala tsìye, dìte a ndavaya a tə̀v mendze ŋgar, nda gà na tar riŋ mandzà ŋa i gər ŋa i mbulum a tserdze asa mbàŋa. 7Ta vəlar vatwa aà megè gùvəl aà gà mburma Mbulum mbàŋa, dìte ka, mə̀ mbà aà tar. Ta vəlar ndzə̀ɗa aà makwàrà gà àhə̀ɗ ana pàmpàm tserdze ika gər àhə̀ɗ a mbàŋa asa, dìte aà makwàrà gà mburma ana slàla tar pàm, nda gà tə̀v gà mendze tar pàmpàm, kige tsà gà àhəm tar tèkeɗè ka, pàmpàm a. Tar ka, i ahər ŋgar tserdze, tà gìs a ahər a àhəm. 8Gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze, ti ti dzèyer a gùrmits a bə̀ɗ. Ama say gà mburma ana tàa wetse zləm tar aka wàkità gà na ta ŋget a mesife ya, na tì dzèr a gùrmits a bə̀ɗ tsìye. Ama tar ka, tàa wetseye gà zləm tar dàgà aka ana tàa ge gər àhə̀ɗ zùkw tsìye ya. Wàkità ata ka, biy Kəla Təmaŋ ana ta kə̀ɗ a. 9"Ku mege weke na gər ŋgar aka ge aà metsereke ka, mà dzàr zləm lèlè. 10Wele ana Mbulum aka gwa ahər, tà gə̀s a dàŋgay a ka, tà gìs a ŋgat kaɗə̀ŋ. Dìte wele ana Mbulum aka gwa, tà kə̀ɗ nda màsalamà ya tèkeɗè ka, tà kìɗ a dər ŋgat kaɗə̀ŋ asa. Aɗàbà taŋa, gà mburma Mbulum ka, say tà gə̀s gə̀zlə̀ŋ, tə da aka miɗ aka miɗ nda magə̀sà ŋgat. Kàmala taŋa ya ka, gə̀zlə̀ŋ tar a ndze a ɓəŋɓəŋ lèlè." 11I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a dukw dala duwa a riŋ a ndàra gər i àhə̀ɗ a. Mbùkum ihər sula kàmala i təmaŋ a. Ama a fàfəl kəlà ka, kàmala kə̀rəm a. 12Ndzə̀ɗa ŋgar a riŋ kàmala malàhalàh dukw dala ata ya mbàŋa. A gewa megè ìmir ŋgar ka, ika miɗ malàhalàh dukw dala ata. A fàr ndzə̀ɗa aka gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a, nda gà dukw ana iɗəm a tserdze, a gwaɗa a tar: "Zàmbaɗum à malàhalàh dukw dala ata mbəlak ŋgar aka pàha ya." 13A gewa ka, gà dukw menè aà mburma ana gà bàba ŋa pàmpàm hinne ya. I huɗ dukw ana a gewa ya ka, akwa a terre a aka gər àhə̀ɗ a ndərzayyà aà are mburma ya tserdze. 14Agəra ana ta vəlar ndzə̀ɗa aà megèyè gà dukw menè aà mburma ata ika miɗ malàhalàh dukw dala ata ya ka, a bana dər gà mburma gər àhə̀ɗ. A gwaɗa a tar: "Gwim mendzìkìɗè ba malàhalàh dukw dala ata ta ger mbəlak nda màsalamà ka, dìte a mbəl iɗəm a. Kà zàmbaɗum à ŋgat." 15Dukw dala ata ka, aka ŋgat ndzə̀ɗa aà mivizle mesife a mendzìkìɗè ba dukw dala ata. Dìte mendzìkìɗè ba dukw dala ata aka dzà ba aà mifèfile ka, a bats gà na ti niw mazàmbàɗà à ŋgat a tserdze. 16Dìte dukw dala ata malàhalàh ŋa ndeɗiŋa ya ka, a kwara gà mburma tserdze. Ku mege gà bàba ŋa, nda gà na meɗè zləm tar a riŋ tsìye, dìte ku mege gà ə̀bay nda gà ɓə̀zla matawak, kige tsà, gà ɓele nda gà na ti ziwe a gər tar a tèkeɗè, tar ka, i ahər ŋgar. A gwa, say ta geye lambà aka ahər mezime tar, kige tsà aka yamere tar asa mbàŋa. 17Wele ana lambà ata a riŋ ihər tsìye ka, a sle a aà masàkàmà duwa, kige tsà aà madzàwà à duwa tsìdze, say gà na lambà ata a riŋ aà tar a. Na a ne lambà ata ka, zləm dukw dala ata, kige tsà maɗàmà gà dukw ana tə ɗamawa nda zləm ŋgar ŋa ya. 18Ama ka, say gà mburma ta ge metsèhe lèlè. Aɗàbà wele ana metsèhe ŋgar a riŋ a ka, a ti sir a gà maɗàmà gà dukw ata. Aɗàbà maɗàmà gà dukw ata ti ɗif a ka, à gà mburma ana masak ŋa ya. Maɗàmà ŋa ka, də̀rmə̀kà ndilik nda dzìk ndilik gəra ndilik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\