SUNWA YUHANA 14

1I dəba ŋa ya, ì sàmata asa ka, ì ŋgataha a Kəla Təmaŋ a riŋ mehìtsè ŋa ika gər kwite ana tə zalar Siyuna ya. Ŋgat a riŋ i fata, tar nda gà mburma ana ta wetseye zləm ŋgar, nda gà zləm tsir ŋgar aka yemere tar a. Gà mburma ata ka, tar dəbuw də̀rmə̀kà nda dəbuw dzìk faɗ gər faɗ. 2I dəba ŋa ya, ì tsarakara mifèfile ana a ɗera i gər ŋa i mbulum a. A ɗera ka, kàmala maazaw ana a dzè a a bə̀ɗ dzuruvva aà madzundzuruv a. Dìte a ɗe asa ka, gùrumumma kàmala malàkà mbulum a. Ama mifèfile ata ì tsarakara ya ka, a tsàhən hinne, ar ka, kàmala ana tì dzè a gandzavəl a mbàŋa asa. 3Gà mburma ata dəbuw də̀rmə̀kà nda dəbuw dzìk faɗ gəra faɗ a ka, tar gà mehìtsèyè ŋa ika miɗ tə̀v mendze ə̀bay Mbulum, nda gà ika miɗ gà bàba ŋana, dìte ika miɗ gà dukw ata faɗ ŋa nda gà mesife ya. Tar riŋ tì lèh a dìmis awiya ŋa. Ama dìmis tar ata ka, wùra a sər malàhà ŋa tsìdze, say gà mburma ata Mbulum a mbùrùɗaha tar ika gər àhə̀ɗ a ya. 4Gà mburma ata ka, tar gà tsəɗaŋŋà, tàa lə̀m aà gà mə̀kəs tsìdze. Tar ti zezem a ka, Kəla Təmaŋ ata i sik a i sik a, haa a tə̀v ana a de aɗəm a ya. Tar ti ne ka, gà biy Mbulum nda Kəla Təmaŋ. Tar na Mbulum a mbala à tar ika màgə̀r gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a ya. 5Tar ka, pàrsa a riŋ i bazlam tar tsà, dìte dukw ŋgìɗ a riŋ ilik na ta ge a ka, tà mè a ter a iɗəm à bakal a tsìdze. 6I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a gawla Mbulum ŋgìɗ duwa a riŋ ɗevivivvè dìriŋ, a be a ndaà gə̀zà mbulum. A dara ka, aà meɗìfè à bazlam ŋgwal ŋa ana a ndze a aà biybiy a. A tsik a ka, a gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze, ku mege a gà na slàla tar pàm, nda gà tə̀v gà mendze tar pàmpàm, kige tsà gà àhəm tar tèkeɗè, pàmpàm a. 7Gawla Mbulum ata a tsik a tar ka, nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà. I huɗ mifèfile ŋgar ata ya ka, a gwaɗa a tar: "Gwim magə̀ɗa a Mbulum. Dzùmar gùrmits a bə̀ɗ, dìte kà zlə̀bum à ŋgat. Aɗàbà pat ŋgar ana a ta ge a sèriyè a mburma ya ka, aka à mendze aɗəm. Zàmbaɗum à ŋgat, aɗàbà ana a ge gà gə̀zà mbulum nda gər àhə̀ɗ, nda gà batsàh dùlùv, dìte nda gà yam ana à ŋgìzere a i bìye ya." 8I dəba ŋa ya, ì ŋgataha a gawla Mbulum ŋgìɗ masula ŋa, a dara i dəba biy ŋgìɗ aaha ya. Ŋgat a gwa ka: "Babila batsàh kwite ata ka, Mbulum aka mbàzla dər bìrìm fit kweleŋ. Kwite ata na a fàr ndzə̀ɗa aka mburma tserdze, ku mege gà slàla awara tèkeɗè, aà masàyà meɗwìtsè dukw mese ŋgar ana makwàsà ŋa ya, kàmala megweɗe ya ka, aà megèyè mezelme nda tə̀v muva." 9I dəba ŋa ya ka, gawla ŋgìɗ məmàkər ŋana a dara asa. A fàfəl nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà, a gwa: "Gà na tar riŋ tì dzèye a gùrmits a bə̀ɗ a dukw ata a dara i yam a, dìte nda mazàmbàɗà à mendzìkìɗè ba ŋgar ŋa ya ka, gà na tàa ge lambà ŋa aka yemere tar, kige tsà aka ahər tar mbàŋa ya ka, ta beye a tsà. 10Tar ka, ti ti seye a meɗwìtsè dukw ana ndùlàkə̀kka makwàsà ŋa biy Mbulum a, kàmala megweɗe ya ka, mesèwère are ana Mbulum a ta vil a ter a ya. Aɗàbà matsə̀ɓatsə̀ɓ ŋgar ana a tsə̀ɓar aka gər tar a ka, a ti rèh a ter a dər a kə̀zləm dìts. Dukw ana ŋgwal ŋa ya ka, ar iɗəm ilik tsìdze. Wùr ana aka dzà gùrmits a bə̀ɗ a dukw dala ata ya ka, kùm tì yè a ŋgat a akwa ana dukw ata iɗəm, a wanawa wàfùfùffa kàmala àsana ya. Kàmala taŋa ya, ti ti sèwèr a are ika miɗ gawla Mbulum ata tsəɗaŋŋà ya, dìte ika miɗ Kəla Təmaŋ asa mbàŋa. 11Hə̀dzə̀k akwa ata a ti sèwèr a are a gà mburma ata ya ka, a ti tsil a aà gə̀zà mbulum aà biybiy. Aɗàbà wùr ana aka zàmbaɗa à dukw dala ata, kige tsà à mendzìkìɗè ba ŋgar ŋa, dìte tàa wetse zləm ŋa aà ba tar a ka, ti ta ŋget a mesìfìkà ba kwizikw tsìdze. Tì sèwèr a are ka, kə̀la pat, ku mege ndaàpat, ku mege ndaàvə̀ɗ asa mbàŋa." 12Aɗàbà taŋa, kurum gà mburma Mbulum ana kurum ihər ki gìswim ahər a àhəm, kə̀ gə̀sum Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ kurum a ka, mərum àba. Gə̀sum gə̀zlə̀ŋ ɓəŋɓəŋ lèlè. 13I dəba ŋa ya ka, ì tsarakara mifèfile i mbulum a asa, a gweɗiŋ: "Wetse dukw ana i tsikik a ya. Bazlam ŋa ka: Gà na ta mataya i megè ìmir Mbulum a ka, maŋgàyà ba ika gər tar, dàgà aà kinèhe ya." I fata ya ka, Mèzìte Mesife Mbulum a gwa aaka: "Haya, kàmala taŋa ya kaɗə̀ŋ. Aɗàbà megè ìmir tar ka, aka ndə̀v, tì sìfìk a ba ka, nda gà maŋgàyà ba. Aɗàbà dukw megè ìmir tar ana ta ge ŋgwal ŋa ya ka, ndərzayyà, makàhà ŋa asa tsà." 14Alə̀ka i dəba ŋa ya, ì sàmata ka, ì ŋgataha a hùlɓùkw duwa herrè, duwa a riŋ mandzà ŋa iɗəm kàmala mburma ya. Felère ə̀bay a riŋ i gər ŋgar, malàmbàɗà ŋa nda gura ana tsakala ŋa hinne ya. Dìte matwaha duwa a riŋ i ahər ŋgar matàslà ŋa hàpə̀pə̀pa asa mbàŋa. 15I dəba ŋa ya ka, gawla Mbulum ŋgìɗ a dara i ga Mbulum batsàh ŋa ata ya asa. A zalaha a wele aaha ndeɗiŋa mandzà ŋa i hùlɓùkw a, a fàfəlaraha ŋgə̀lakəkkà. A gwaɗaraha: "Dara à matwaha yak a, kà slə̀vaya dər gà dukw ana gà manàhà ŋa ika gər àhə̀ɗ a. Aɗàbà kinèhe ka, gər àhə̀ɗ aka nàh, məpàlà gà duwa i bə̀ɗ a ìde." 16I dəba bazlam ŋgar ata ya tsàra ka, wele ata mandzà ŋa i hùlɓùkw a, a dara à matwaha ŋgar ata ya kaɗə̀ŋ. A sàs dər gà dukw ana ika gər àhə̀ɗ a fit kuɗa. 17Alə̀ka i dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a gawla Mbulum ŋgìɗ, a dara i gər ŋa i mbulum a asa. Ŋgat tèkeɗè, a dara i ga Mbulum batsàh ŋa ata i gər ŋa ya mbàŋa. Matwaha a riŋ ihər i ahər ŋgar matàslà ŋa hàpə̀pə̀pa asa. 18I dəba ŋa ya, gawla Mbulum ŋgìɗ a dara i tə̀v ana ta vəlawa aaka a riŋ duwa a Mbulum a. Ŋgat ka, mala malàmbàɗà à akwa. A zalaha a biy ŋgìɗ aaha matwaha mazə̀mà ŋa hàpə̀pə̀pa i ahər ŋgar a. A fàfəlaraha ŋgə̀lakəkkà. A gwaɗaraha: "Sàmata kwaŋ, gà mawà gà dukw ana ika gər àhə̀ɗ a ka, tàa nàhaya lèlè. Aɗàbà taŋa, dara à matwaha yak a, ka da dəraha aka gər àhə̀ɗ, slə̀vaya dərra iɗəm a." 19Kàmala taŋa ya, gawla Mbulum ata a dara à matwaha ŋgar a kaɗə̀ŋ. A daha, a slə̀vaya dərra gà mawà gà dukw ata iɗəm a. I dəba ŋa ya, a ndzə̀k mawà gà dukw ata, a daha, a dzà a tə̀v ana ti ɗwitsewa aɗəm a. Ama gà dukw ata fit dze, ti ɗif a ka, à matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum ana a riŋ à tsìɓer a hinne ya. 20Tə̀v ata ti ɗwitsewa aɗəm mawà dukw ata ya ka, kə̀tsàh aà guva kə̀sà ya zàakwa. I tə̀v ana ta ɓəl aaka, na dìte ta ŋget a a meɗwìtsè ŋana ya ka, məmbə̀z na a dara iɗəm a ya ìvaɗ. Məmbə̀z ata a zlala ka, mbàwwa kàmala yam ana i dula ya. A zlala ka, kilumeter də̀rmə̀kà màkər, ndàra a bìye ka, bàts aaka màkəɓatsa piris.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\