SUNWA YUHANA 15

1I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a batsàh dukw ŋgìɗ aà gə̀zà mbulum asa. A ge aà ìye ka, kàmala dukw menè aà mburma ya. I ŋgataha ka, a gà gawla Mbulum təsəla nda gà dukw mesèwère dər are a mburma aà tar i ahər ilik ilik, aɗàbà tì ndìv a dər ka, à matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum ana a riŋ à tsìɓer a, à tètìk a ter a dər a. 2I dəba ŋa ya asa ka, ì ŋgataha a dukuməŋa a riŋ, a ndza kàmala dùlùv yam ana à dìv a twiytwiy kàmala kwataramà ya, dìte akwa iɗəm asa ya mbàŋa. I fata ya ka, ì ŋgataha a gà mburma ana ta mbà aà dukw dala ata ya. Tàa dzàr gùrmits a bə̀ɗ, nda mendzìkìɗè ba ŋgar ŋa, nda gà zləm ŋgar ata ti ɗer maɗàmà duwa ya tsìdze. Gà mburma ata tserdze ya ka, tar gà mehìtsèyè ŋa aà guva dùlùv ata a də̀v kàmala kwataramà ya. Tar ka, nda gà gandzavəl ana Mbulum a dzàya a tar a i ahər. 3Tar ihər tì lèh a dər dìmis Musa ana ŋgat mala meslire Mbulum, a làh akahər ata ya. Dìte i dəba ŋa ya, tə làh dìmis wele ana ŋgat kàmala Kəla Təmaŋ a mbàŋa. I huɗ malàhà dìmis tar ata tə làh a ka, ta gwa: "Mbulum Batsàh kwa ŋa ka, mala makwàrà duwa tserdze. Megè ìmir yak ana ki ge a ya ka, batsàh ŋa. Ar ka, ŋgwal ŋa ndzer. Kər na Əbay ika gər àhə̀ɗ tserdze ya. Dukw ana ki dzele a ya, nda na ki ge a ya ka, kalkal lèlè. Kər ka, mala megè dukw ana ŋgwal ŋa ndzer a. 4Batsàh mə̀r ŋa, ku weke ka, a gik a magə̀ɗa. Wele ana a gweɗe a ka, i zèmbeɗe a à kər tsìye dze ana, weke? Aɗàbà kər ilik na tsəɗaŋŋà ya. Gà mburma ana ku mege i ŋga ika gər àhə̀ɗ tserdze ya, ti dere a aka miɗ yak a, tì dzèk a gùrmits a bə̀ɗ, aɗàbà ana tar tserdze tàa ŋgat a megè ìmir yak ana ki ge ndaka vatwa ŋa lèlè ya." 5I dəba ŋa ya ka, ì sàmata meme na ta hə̀ndə̀k i ga Mbulum batsàh ŋa ana i gər ŋa i mbulum a, kàmala megweɗe ya ka, mekìrìwè ga petek ana gà mburma tə lə̀mawa akaba aɗəm nda gà Mbulum a. 6Dìte ì ŋgataha a gà gawla Mbulum ata təsəla, nda gà dukw mesèwère dər are a mburma aà tar i ahər ilik ilik a asa. Tar riŋ ti dere a i ga ata ya, gà petek ana ika tar a ka, gà herrè ŋa ɗekɗek, tsəɗaŋŋà lèlè. Tar ka, gà madànàyà ba ŋa i gə̀zlə̀ŋ a nda gà slarapa ana malàmbàɗà ŋa nda gura ya. 7Biy ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà dukw ata faɗ nda gà mesife ya, a daha, a dzàya gà tasà təsəla màlàmbàɗà ŋa nda gura, a gà gawla Mbulum ata təsəla ya, ku weke nda biy ŋgar. Gà tasà ata ka, tìsse tìsse maràhàyà ŋa nda matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum, wele ana a ndze a nda gà mesife aà biybiy a. A riŋ a ge a matsə̀ɓatsə̀ɓ hinne turtur nda tə̀v gà mburma. 8Ama ga Mbulum ata ka, maràhà ŋa tùtùkwtùkkwa nda hə̀dzə̀k. Hə̀dzə̀k ata a dara ka, i tə̀v mezlìbe Mbulum ana tì zlìb a dər, dìte i tə̀v ndzə̀ɗa ŋgar a asa mbàŋa. Ama wùra ilik a sle a aà mede a ga Mbulum ata tsìdze, say gà mesèwère are ata təsəla ya, tì ndìv a i ahər gà gawla Mbulum ata ya dzekwiŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\