SUNWA YUHANA 16

1I dəba ŋa ya ka, ì tsarakara mifèfile ana a ɗera ŋgə̀lakəkkà i ga Mbulum ata ya ya. I huɗ mifèfile ata ya ka, ta gwaɗa a gà gawla Mbulum ata təsəla ya: "Dumaha, kà dzàyum à gà matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum ana i gà tasà kurum ata ya, a bə̀ɗ aka gər àhə̀ɗ. Dzàyum dər ka, a gà təsəla ŋa ata i tasà ya fit dze." 2I dəba mifèfile ata ya tsàra ka, gawla Mbulum malàhalàh ŋana, a daha, a dzà à biy ŋgar aka gər àhə̀ɗ. A dzà à bə̀ɗ tsàra ka, gà mbəlak ana ti wir a hinne ya, mbùkw mbùkw a pàtaya àba aka gà mburma ana lambà dukw dala ata aà tar, dìte tə zàmbaɗawa à mendzìkìɗè ba ŋgar ŋana asa mbàŋa ya. 3Alə̀ka gawla Mbulum masula ŋana a daha, a dzà à dukw ana i tasà ŋgar a ka, a batsàh dùlùv. A dzà dər tsàra ka, yam ata a ne kàmala məmbə̀z ana a dara i məmə̀ta ya. Tsam ka, gà dukw ana i yam ata ya tserdze, fit ta mata aɗəm. 4I dəba ŋa ya, gawla Mbulum məmàkər ŋana a daha, a dzà à dukw ana i tasà ŋgar a ka, a gà dula, nda gà a bìye yam ana a ŋgə̀zawa ya. Dìte gà yam ata tèkeɗè, ti neye kàmala məmbə̀z a mbàŋa. 5I fata ya ka, ì tsarakara gawla Mbulum ana a kaslawa gà yam a. A zàmbaɗa à Mbulum, a gwaɗar: "Kər ilik na tsəɗaŋŋà ya. Kər ka, kər riŋ dàgà piŋŋè, aà gər ana gər àhə̀ɗ a riŋ zùkw tsìye. Dìte kinèhe tèkeɗè, kər riŋ nda gà mesife hiywe asa mbàŋa ya. Kər ki ge a sèriyè aaha a mburma ka, ndaka vatwa ŋa lèlè. 6Gà mburma aaha ka, tə dzàyawa à məmbə̀z gà ɓə̀zla məmà à guma yak a bə̀ɗ, nda biy gà àsìŋ gà mburma yak ana tserdze ya, tàa batsaya tar. Ama kinèhe ka, ki vil a ter a məmbə̀z ata, dìte tə sa mbàŋa te. Kàmala taŋa ya, ta ŋget a dukw mayàba tar kaɗə̀ŋ." 7I dəba bazlam ŋgar ata ya ka, ì tsarakara mifèfile i gər ŋa ya, a ɗera ika tə̀v ana ta vəlawa aaka duwa a Mbulum a. A gwa: "Haya kaɗə̀ŋ, kər Mbulum Batsàh mə̀r ŋa ka, mala makwàrà gər àhə̀ɗ tserdze. Kər ka, mala ndzer, ki gewa sèriyè a gà mburma ka, ndaka vatwa ŋa lèlè, pàrsa iɗəm tsà." 8I dəba ŋa ya asa ka, gawla Mbulum məfaɗ ŋana a dzà à dukw ana i tasà ŋgar a, aka pat. Tsam ka, a vəlar ndzə̀ɗa aà mewire hinne, ndàzza kàmala akwa ya, na a wene a mburma ya. 9I tə̀v ana a wana tar kàmala taŋa ya ka, gà mburma ata tə ndavaya a zləm Mbulum, aɗàbà ana a slər aka tarra mesèwère are ata ya ya. Ama ka, tàa mbə̀ɗ à gə̀zlə̀ŋ tar, dìte tàa dzà gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum ɓàv tsà, ti niw ŋgat ìvaɗ. 10I dəba ŋa ya asa ka, gawla Mbulum mìizləm ŋana a daha, a dzà à dukw ana i tasà ŋgar a, aka tə̀v mendze ə̀bay dukw dala ata. I tə̀v ana a dzà dər tsàra ya ka, lùvuŋ a ge ziŋziŋ hinne i mekwere ŋgar ana a kwere a ya tserdze. Gà mburma ta papaɗa dər zlir hinne, aɗàbà mewire mesèwère are tar ata a wir aà ter a ya. 11Ama ku mege kataya tèkeɗè ka, tàa mbə̀ɗ à gə̀zlə̀ŋ tar, dìte tàa miyak à gà dukw ana ta gewa ya tsìdze. Tə ndavaya a Mbulum ana i gər ŋa ya ìvaɗ, aɗàbà mesèwère are gà dukw ata nda gà mbəlak tar ata a wir aà ter a ya. 12I dəba ŋa ya, gawla Mbulum mendilik ŋana a daha, a dzà à dukw ana i tasà ŋgar a, a batsàh dula ana tə zalar Ifratis a. A dzà dər ka, yam ana i dula ata ya, a se ndes tsàra. Kàmala taŋa ya, gà ə̀bay ana ti dere a ndaka tsèke pat ana a mbə̀zawara ya, ta ŋget a vatwa, ti dere a aà megè gùvəl aka lìdè ŋgìɗ a kuɗa. 13I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a gà sitene ana gà ŋgwala tsà ndeyndey a, màkər. Tar ka, kàmala gà makwambaɗùkw a. I ŋgìɗ a dara ka, i bazlam kə̀rəm a. Dìte biy ŋgìɗ ìbam, a dara i bazlam dukw dala ata ya. I ŋgìɗ asa ka, a dara i bazlam mala məmà à guma Mbulum ata nda pàrsa ya. 14Gà sitene ata tə dara ka, i tə̀v ə̀bay tar ŋana ya. Ta gewa ka, gà dukw menè aà mburma ana pàmpàm a. Ti de a a tə̀v gà ə̀bay gər àhə̀ɗ tserdze. Ti yehe a ter a gər aà megè gùvəl aà Mbulum Batsàh kwa ŋa ana a zà duwa tserdze ya, a pat ana a ta pèt a à ndzə̀ɗa ŋgar a. 15Yesuw a gwa: "Gwim metsèhe, tsarakum, aɗàbà i ti dere a ka, sèrèh kàmala mala akəl a. Ama maŋgàyà ba ika gər wele ana petek ika ba ŋgar a, dìte ka, a ndze a are tsà asa ya. Aɗàbà yàa dara ka, ma tə da kataya sàgùrɗùmma kataya ze petek, dìte ka, hwarwa a ger a ika miɗ mburma ya tsà." 16Gà sitene ata màkər a ka, ti yaha gər a gà ə̀bay a tə̀vəməŋa a riŋ tə zalar ndaka àhəm gà Yahuda ka, Armagadan. 17I dəba ŋa ya ka, gawla Mbulum matəsəla ŋana a daha, a dzà à dukw ana i tasà ŋgar a, a himbiɗ aà gə̀zà mbulum. A dzà dər àba ya ka, mifèfile duwa a ɗera nda màgàlà ya ŋgə̀lakəkkà i tə̀v mendze ə̀bay Mbulum i ga Mbulum batsàh ŋa ata ya. A gwa ka: "Aka ndə̀v." 18I fata ya ka, mewìtìɗè mbulum a dzà ba aà mewìtiɗe wùtəɗ wùtəɗ. Dìte malàkà mbulum a lakaya ŋgùzlar ŋgùzlar, dìte gər àhə̀ɗ a ɓazla hinne wàkit wàkit asa. A gər ana Mbulum a ge mburma ya ka, gər àhə̀ɗ aka ɓazla kàmala taŋa ya ilik tsìdze. A ɓazla ka, a zà duwa tserdze. 19Dìte asa gər àhə̀ɗ a taya ba ikaba ya tùhak tùhak. Huɗ kwite batsàh ŋana tə zalar Babila ya, a tarətsa ba ikaba ya tə̀v pàmpàm màkər, dìte gà àsìŋ kwite ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze, ta mbazla mbàŋa. Kàmala taŋa ya, aɗàbà kwite Babila ata ka, aka mə̀ts gər a Mbulum tsà. A ge matsə̀ɓatsə̀ɓ hinne nda tə̀v ŋgar. Ar ka, kàmala dukw ana a dzəm tsə̀ka, a gweɗer a, sa, kà ndə̀v dər iɗəm a ya. 20Kàmala taŋa ya, gà àhə̀ɗ ana malàwàrà ŋa nda yam a tserdze, tə dzàwa a huɗ yam, dìte gà kwite zùbəl ŋa ta mbazlaya bìrìm bìrìm fit, wùra aka ŋgatar asa tsà. 21Gà bàba gà aləndza tə dzawara i mbulum a ɓàràmakkà hinne. Ama aləndza ata ilik ka, kilu dzìk faɗ. A dzawara ka, aka gà mburma ya. Gà mburma ata ka, tə ndavaya dər akaba a Mbulum, aɗàbà ana ti sèwèr a are hinne agəra aləndza ata ya. Aɗàbà mesèwère are ata ka, ŋgwala tsà ndeyndey, a zà duwa tserdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\