SUNWA YUHANA 17

1I dəba ŋa ya ka, gawla Mbulum ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà gawla Mbulum ata təsəla, dìte gà tasà aà tar i ahər təsəla asa ya, a dara a tə̀v gà ya, a gweɗiŋ: "Dara, i ɗifek a dər, meme na Mbulum a ta vil a mesèwère are a də̀m ata muva ŋa ya. Də̀m ata muva ŋa ya ka, kàmala megweɗe ya, kwite ana mazlàzlà ŋa aà gùva gà dula pàmpàm hinne ya. 2Ŋgat ka, gà ə̀bay ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze, ta geyewa muva nda gà ŋgat. Dìte asa ka, gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze, tə sayawa gùzum ŋgar, ta kwayawa dər, ta gewa dər muva nda gà ŋgat mbàŋa asa." 3I dəba ŋa ya asa ka, Mèzìte Mesife Mbulum a dara aka gər gà ya, dìte gawla Mbulum ata a da à ìye aka mandazla a dala. Iye riŋ i ndze a i fata ka, ì ŋgataha a mə̀kəs duwa, ŋgat mandzà ŋa ika dukw dala. Dukw dala ata a ndza ka, nduzzwa. Gà gər ikəka təsəla. Gà mbùkum ŋgar ka, kurwa. Aà ba ŋana tèkeɗè, maràhà ŋa nda mewètsèyè gà duwa ihər. Gà dukw ata ta wetseye ya ka, gà ŋgwala tsà ndeyndey, ti ndeveye a dər a Mbulum. 4Mə̀kəs ata ka, petek ikəka ndùzzwa, dìte petek ŋgìɗ ka, a ndza ndìzze ndeyndey. A dùwaya ba nda dukw maslawa ŋgar hinne, gà gura nda gà medzìbe gà kur ana pàmpàm, tsakala ŋa hinne, à sìkim a ba tsìye. Dìte kup duwa a riŋ malàmbàɗà ŋa nda gura i ahər ŋgar mbàŋa. Kup ata ka, maràhà ŋa nda dukw bakal, dukw ana biy metsike tsìye, kàmala megweɗe ya ka, megèyè muva ŋgar ana a gewa ya. 5Ta wetse zləm ŋa aka yemere ŋgar. Dukw ata ta wetseye ahər a ka: "Iye batsàh kwite Babila, məmər gà də̀m ana gà muva ŋa ya, dìte nda megèyè gà dukw ana ŋgwala tsà, ika gər àhə̀ɗ tserdze ya." Ama zləm kwite Babila ka, dèrze ikəka, na aà metsereke ya. 6I sàmata mə̀kəs ata ka, makwàyà ŋa nda məmbə̀z gà mburma Mbulum ana a sa ya. Ta batsaya gà mburma ata ka, aɗàbà ana ti ɗifewa à zləm Yesuw parakkà ya. Dìte mə̀kəs ata ka, a sa məmbə̀z tar. I ŋgatar ka, a ge aà ìye kàmala dukw menè aà mburma ya hinne. 7Dìte gawla Mbulum ata a gweɗiŋ: "Aàmala na a ge aà kər kàmala dukw menè aà mburma ya ya?" A gweɗiŋ asa: "Tsaraka, i ɗifek a à dukw ana makàhà ŋa aka gər gà mə̀kəs aaha nda dukw dala ata gà gər ikəka təsəla, gà mbùkum ŋgar ìbam, kurwa, dìte mə̀kəs ata mandzà ŋa ikəka ya: 8Dukw dala ata kə ŋgatar a ka, a riŋ nda gà mesife piŋŋè, àma kinèhe ka, mesife ŋgar a riŋ asa tsà. Dìte a tà mère a i bìye ana kwitsikw ŋa ya ka, bìse asa mbàŋa. Aka màra ka, Mbulum a ta kìɗ a ŋgat a bìye fit kweleŋ. Akahər ana Mbulum a ge gər àhə̀ɗ a ka, aka wetse àba zləm gà mburma ana ti ta ŋget a mesife ya, a wàkità ŋgar a, dìte gà na aka wetseye tar tsìye tèkeɗè, tar riŋ ì ŋgal mbàŋa. Gà taŋa aka wetseye tsìye, ti ta ŋget a dukw dala ata ka, a ta ge aà ter a kàmala dukw menè aà mburma ya. Aɗàbà piŋŋè ka, a riŋ nda gà mesife ŋgar, dìte kinèhe ka, a riŋ nda mesife asa tsà. Ama a pat ŋgìɗ ka, a ta mère a mbà asa. 9Wùr ana a tsereke a dukw ata ka, say na Mbulum aka vəlar metsèhe ya. Aɗàbà gà gər ata təsəla ya ka, kàmala megweɗe ya, gà kwite ana təsəla, mə̀kəs ata mandzà ŋa ikəka ya. Dìte ti ɗif a ka, à gà ə̀bay ana təsəla ŋa ya mbàŋa. 10Ama mekwere gà ə̀bay gà ə̀zləm ŋana ika màgə̀r tar a ka, aka ndə̀v. Biy ŋgìɗ ilik ka, a riŋ a kwere a hiywe mbà. Ama biy ŋgìɗ ilik ka, mekwere ŋgar aka ndze aɗəm zùkw tsà. Aɗàbà ŋgat aka da a mekwere àlə̀ka ka, a ti ndze a iɗəm hinne tsà. 11Dukw dala ata a riŋ nda gà mesife piŋŋè ya, àma kinèhe ka, a riŋ asa tsìye. Ŋgat ka, ə̀bay matsàmàkə̀r ŋana. Aɗàbà piŋŋè ka, a riŋ i lìwiŋ gà ə̀bay ata təsəla ya. Aka màra ka, Mbulum a ti dzeye a iɗəm à ŋgat a fit a bìye. 12Gà mbùkum ata kurwa kə̀ ŋgatar a ka, ti ɗif a à gà ə̀bay ana kurwa, tàa da a mekwere tar zùkw tsìye. Ama ka, ti ti dzèye a ter a ndzə̀ɗa aà mekwere nda gà dukw dala ata, i huɗ mendze zàakwa ya. 13Gà ə̀bay kurwa ŋa ata tserdze ya ka, tə dzà akaba bazlam a tə̀v ilik ŋa. Ti ti dzèye a gà ndzə̀ɗa tar tserdze ka, a dukw dala ata, dìte ka, ma kwara. 14Ti ta ge a gùvəl aà wele ana a ndzìkìɗ ba Kəla Təmaŋ a. Ama ŋgat ka, a ti zè a tar nda ndzə̀ɗa, à mbè aà teriŋa. Aɗàbà ŋgat ka, batsàh ŋa ika gər gà bàba ŋana, dìte ika gər gà ə̀bay ŋa ana ta kwere a ya mbàŋa asa. Gà mburma ŋgar ti zezem a ŋgat ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik. A zal a tar, dìte a pala tar ka, aà ti zezem a ŋgat. Kàmala taŋa ya, tar tèkeɗè, ti ta mbè aà ter a mbàŋa." 15I dəba ŋa ya, gawla Mbulum ata a gweɗiŋ asa: "Yam ata kə̀ ŋgatar, də̀m muva ŋa ata a ndza aà gùva ŋa ya ka, a sàsar meɗife à gà mburma ana gà slàla tar pàmpàm, nda gà na tà fèfil a ndaka gà àhəm ŋgìɗ pàmpàm, ku mege i ŋga ika gər àhə̀ɗ tserdze ya. 16Dìte dukw dala ata nda gà mbùkum kurwa kə̀ ŋgatar a ka, ti ti ne a are a də̀m ata muva ŋa ya. Ti ti ndzìk a ihər gà dukw maslawa ŋgar a fit, a ndze a ɗwàzɗwàzuzzwa kataya. I fata ya ka, tà gìsebiŋa, tà pèpìɗiŋa. Mezèha ŋana ka, ta wene a nda akwa tewer tewer fit kweleŋ. 17Aɗàbà Mbulum na a vəl metsèhe a gà ə̀bay ata kurwa ya, dìte ka, tə dzà akaba àhəm ika màgə̀r tar, ta vəl ndzə̀ɗa tar a dukw dala ata tserdze, aà ma kwara à gər ŋgar. Mbulum a ge dər kataya ka, aà ta ge a dukw ana a sàsar a, dìte ka, dukw ana a tsik piŋŋè, a gwa, a ta ge a ba ya ka, aka ge ba kaɗə̀ŋ a. 18Ama mə̀kəs ata kə̀ ŋgatar a ka, a sàsar à meɗife à batsàh kwite ana a kwere a gà ə̀bay ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\