SUNWA YUHANA 18

1I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a gawla Mbulum ŋgìɗ a riŋ a tarra i gər ŋa i mbulum a. Ndzə̀ɗa ŋgar ka, batsàh ŋa hinne. Dìte medìve ŋgar ana à dìv a ya ka, a ge dzaydzay ika gər àhə̀ɗ tserdze. 2A fàfəl nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà. I huɗ mifèfile ŋgar ata ya ka, a gwa: "Batsàh kwite Babila aka mbazla bìrìm, lehèɗ lehèɗ. Babila aka mbazla fit kweleŋ. Kwite ata ka, a ne tə̀v mendze gà sitene. Gà medzìbe gà sitene ana pàmpàm a ka, i fata, nda gà məmba ana gà ŋgwala tsìye ka, tsakufkuf tar mandzà ŋa i gà rə̀ŋga ŋa. 3Kwite Babila ata aka mbazla ka, aɗàbà ana a vəl ba ŋgar fit aà megè mezelme nda tə̀v muva ya. Gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze, tàa saya gùzum ŋgar, dìte gà ə̀bay gər àhə̀ɗ ana tserdze ya, tàa geye muva nda gà ŋgat asa mbàŋa. Gà ɓə̀zla metsèkèle ìbam, ta geye ə̀bay hinne ka, agəra kàzlàŋa ŋgar ana sik sìk sìk, a tsàhən aà mburma ya." 4I dəba ŋa ya, ì tsarakara mifèfile ŋgìɗ, a ɗera i gər ŋa i mbulum a. I huɗ mifèfile ata ka, a gwa: "Kurum gà mburma gà ka, dumara i lìwiŋ tar a, tsə̀ka, na bə̀la ka dzùm ahər aà bakal tar ka, ki ta ŋgetwim a mesèwère are kàmala tar a mbàŋa. 5Dum ika màgə̀r tar a, aɗàbà bakal tar ka, aka beha hinne, a ɗeme a ba tsà. Mbulum a sər, dukw tar ata ta geye ŋgwala tsìye ka, aka mə̀tsar gər tsà. 6Tà mà a tar aɗəm à mesèwère are ŋa kàmala ana tar ti sèwèr a mburma ya mbàŋa. Dukw tar ana ta ge a gà mìsle ŋgìɗ a ka, tà mà a tar dər aɗəm, mà zà taŋa. Na bə̀la tàa tə̀f meɗwìtsè dukw tar ata ŋgwala tsà, makwàsà ŋa ya, a mburma dits a kə̀zləm ka, tə tafa a tar aɗəm kə̀zləm sula mbàŋa te. 7Ta vəl a tar mesèwère are hinne, àrə̀v ma da dər aà tar a dùwaɗ, kàmala ə̀bay tar ana ta ŋgat hinne, ta gewa muburnun a mbàŋa. Ta gwaɗawa i gər tar ka: 'Waytsà mə̀r ka, gà ə̀bay, kwite mə̀r mandzà ŋa ka, hùɓùkkwa kàmala mendze madakwa mə̀kəs a tsà. Làbara duwa a ta ge a ba i tə̀v mə̀r tsìdze.' 8Aɗàbà taŋa, mesèwère are a ti dere a aka gər tar a ka, gər melik tsàra. Gà dukw məmə̀ta nda tuwa, nda gà may ti dere a aka kwite tar a ka, pat ŋa ilik. Dìte akwa a wene a tar hilɓèk hilɓèk fit mbàŋa. Aɗàbà Mbulum Batsàh kwa ŋa ilik na batsàh ŋa ya. Ŋgat na a ge a ter a sèriyè ya." 9I tə̀v ana gà ə̀bay ata ika gər àhə̀ɗ tserdze ta geyewa muva i kwite ata ya, ti ta ŋget a a hə̀dzə̀k akwa ana a wene a kwite ata ya ka, ti tiweye aàba a hinne, gə̀zlə̀ŋ a wir aà teriŋa. Aɗàbà i tə̀v ana tar mandzà ŋa iɗəm a ka, kìɗìŋŋa madzàlà gà gər tar aà mege muburnun pəra. 10Ti ta hitse a ka, dìriŋ aà kwite ya, aɗàbà ti ta ge a magə̀ɗa hinne, agəra mesèwère are ana a geba i fata ya. Ta gweɗe a ka: "Waya ba mə̀r a, waya, batsàh kwite Babila aaha ndzə̀ɗa ŋa hinne ya, a mbazla lehèɗ lehèɗ gər melik tsàra ana, meme?" 11Gà ɓə̀zla metsèkèle ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya tèkeɗè, ti tiwe aàba a hinne, àrə̀v a wir aà ter a mbàŋa, agəra kwite ata a wana ya, aɗàbà ana wùra a ti sekeme a gà dukw tar ata asa tsìye ya. 12Gà dukw tar ata ka: gà gura nda gà ndzemdè məvə̀ɗà siŋgwè ana tsəzlzlà ya, nda gà kur ana pàmpàm tsakala ŋa hinne, à sìkim a ba tsìye, dìte nda gà petek sak, nda gà na a ndza ndùzzwa ya, ndəna a ndza ndìzze ndeyndey a, nda gà àsìŋ gà petek ana gà ŋgwal ŋa pàmpàm a. Dìte gà dukw ana tə dzawuwa dər a mbàŋa ka, gà dìzl ana pàmpàm, gà tsakala ŋa hinne, à sìkim a ba tsìye, nda gà dukw ana tə làmbaɗaya nda zlir matswàslu ya, ki ge tsà, nda dìzl ŋgwal ŋana. Gà àsìŋ gà biy ŋgìɗ ka, ta vaɗa ara, nda ndzemdè məvə̀ɗà kur siŋgwè, kige tsà, nda gà kwàtàmà mbàŋa asa. 13Gà mburma ata tə dzawuwa ka, à gà medzìbe gà wirdè ana a ze hwaŋŋà lèlè ya mbàŋa, dìte nda gà slàmbah gà dukw ana a ze lèlè ya asa mbàŋa. Tə dzawuwa a gà gùzum nda mal, nda gà daw, nda gà gùfa, dìte nda gà sla nda təmaŋ, nda gà piris, nda puspus ana tə dànawa aà gà piris, nda gà mburma ana ti ne à tar gà ɓele ya mbàŋa. Wùra a ti sìkim a duwa i ahər tar a asa tsìdze. Kàmala taŋa ya, ti tiwiŋa, ta gweɗe a a gà mburma ana i kwite ata ya: 14"Gà dukw ata gà matsàhənà ŋa, kà wayum mesìkime ya ka, a riŋ asa tsà. Gà lìmana kurum nda gà ə̀bay kurum tserdze ka, aka ndə̀v, ki ŋgetwim a asa tsìdze." 15Dìte gà ɓə̀zla metsèkèle ana ta ŋgatawara siŋgwè hinne i kwite ata ya ka, ti ta hitse a dìriŋ aà tə̀v ata ya, aɗàbà ta ge a magə̀ɗa agəra mesèwère are ana a geba i fata ya. Ti ti tiwe aàba a hinne, ta ge a matsə̀ɓatsə̀ɓ. 16Ti ta gweɗe a ka: "Waya ba mə̀r a, waya, batsàh kwite aaha aka mbazla bìrìm kweleŋ dze ana, meme? Ar ka, kàmala mə̀kəs ana a dzà akaba petek ndùzzwa ŋa, nda na a ndza ndìzze ndeyndey a, dìte nda gà petek sak ana ŋgwal ŋa lèlè ya. Madùwàyà ba ŋgar ata ka, nda gà ŋgwal gà dukw maslawa ana ta vaɗa nda gura, biy ŋgìɗ ìbam, tə làmbaɗa nda kur ana tsakala ŋa hinne, à sìkim a ba tsìye. 17Ama kinèhe gà dukw ŋgar ata ka, tàa nəsaya fit gər melik tsàra ana, meme?" Dìte gà mburma ana gà slə̀làh yam tar a riŋ nda gà ɓə̀zla məpàkà ŋa, nda gà ɓə̀zla megè ìmir tar, dìte nda gà taŋa tə sùwayawa nda slə̀làh yam a tserdze, ta ŋgatawa iɗəm dukw mayàba tar a ka, ti ta hitse a dìriŋ aà kwite ata ya mbàŋa. 18Tàa ŋgataha a hə̀dzə̀k akwa ana tùtùkwtùkkwa, a tsəl aà mbulum a ka, ta fàfəl nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà, ta gwa: "Kwite ŋgìɗ a riŋ kàmala kwite aaha ya ka, a riŋ asa tsìdze." 19Tə tuwaya aàba hinne, tə ndàya àhə̀ɗ a gər, ta fàfəl nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà, ta gwa: "Waya ba mə̀r a, waya, batsàh kwite aaha a mbazla ya. Gà na slə̀làh yam tar a riŋ, ta ŋgatawara iɗəm lìmana i fata ya ka, hinne. Ama, araha kinèhe ka, aka nəs gər melik tsàra ana, meme?" 20Kurum gà mburma ana i gər ŋa i mbulum a, ŋgayum ba agəra kwite aaha a mbazla ya. A kurum gà ɓə̀zla meslire Mbulum, nda gà ɓə̀zla məmà à guma ŋgar, dìte nda gà àsìŋ gà mburma ŋgar tserdze, ŋgayum ba, aɗàbà Mbulum aka ge a tar sèriyè agəra dukw ana ta gewa a kurum a. 21I dəba ŋa ya ka, gawla Mbulum ana ndzə̀ɗa ŋa hinne ya, a daha, a zla batsàh kur ana kàmala bur melìgire ya, dìɗìm a yà a batsàh dùlùv, dìte a gwa: "Batsàh kwite Babila tèkeɗè, tì yè a ka, nda ndzə̀ɗa kàmala taŋa ya mbàŋa. Ziwiɗ wùra a ta ŋgeter a asa tsìdze. 22Gà mburma ana i kwite kurum ata ti dzeyewa gandzavəl a, nda gà na tə làhawa dìmis a, dìte nda gà na ta vàtawa vagam, kige tsà, mèzleliŋ a ka, tar riŋ asa tsà. Kàmala taŋa ya, duwa ilik a ti ɗere a i tə̀v kurum a asa tsìdze. Ti ta ŋget a a gà ɓə̀zla malàmbàɗà gà duwa i tə̀v kurum asa tsà mbàŋa. Wùra a tserekere a gà melìgire ana a ɗewara i tə̀v kurum ata ya asa tsìdze. 23Gà làlampà kurum tèkeɗè, ti ti dìv a dzaydzay asa tsà mbàŋa, na i tə̀v kurum a. Ti ti tsereke a mewideye duwa huwwa biy gà na ti ndzek a gà daala ya, nda gà daala ana ti deye a a zal a asa tsìdze, na i fata ya. Aɗàbà piŋŋè ka, gà ɓə̀zla metsèkèle ana i kwite kurum a, tə zà dər gà àsìŋ ŋa ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya, nda lìmana. Dìte kà banayawum mburma tserdze, ku mege i ŋga, nda gà dukw gà mèdè kurum ata nda pàrsa ya. Aɗàbà taŋa na a nəs à kurum nda sèriyè ya." 24Mbulum a sàmata məmbə̀z gà ɓə̀zla məmà à guma ŋgar nda biy gà mburma ŋgar ana tserdze a dzà à bə̀ɗ a ka, i kwite tar. Kàmala taŋa ya, məmbə̀z gà na ta batsaya tar ika gər àhə̀ɗ tserdze ya ka, ika gər tar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\