SUNWA YUHANA 19

1I dəba ŋa ya ka, ì tsarakara mifèfile duwa a ɗera i mbulum a, a ɗe ka, kàmala ana gà mburma hinne tà fèfil a ya. Ta gwa ka: "Zàmbaɗakwa à Mbulum. Ŋgat na a mbəl à kwa ya. Mezlìbe ana tì zlìb a dər a ka, hinne. Ndzə̀ɗa ŋgar ka, a zà duwa tserdze. 2Ŋgat ka, mala ndzer ŋa, a gewa sèriyè a mburma ka, ndaka vatwa ŋa lèlè hiywe. Aka gə̀s də̀m ata muva ŋa ya, nda sèrìyè, aɗàbà ana a nəs à mburma ika gər àhə̀ɗ tserdze nda megè dukw ŋgar ata ŋgwala tsìye ya. A vəlar mesèwère are ka, agəra ana a bats gà ɓə̀zla meslire ŋgar, a dzà à məmbə̀z tar a bə̀ɗ a." 3I dəba ŋa ya ka, ta mà aaka asa, ta gwa: "Zàmbaɗakwa à Mbulum, agəra hə̀dzə̀k ana a tsilere a i kwite ata ya ka, à ndìv a tsà, a tsil a aà mbulum ka, kàmala taŋa ya aà biybiy." 4I dəba ŋa ya asa ka, gà bàba ŋa ata dzìk səla gəra faɗ a, nda gà dukw ata faɗ nda gà mesife ya, tə dzà gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ Mbulum ana ŋgat mandzà ŋa ika tə̀v mendze ə̀bay ŋgar a. Tə zàmbaɗa à ŋgat, ta gwa: "Zàmbaɗakwa à Mbulum. Amin." 5I fata ya ka, mifèfile ŋgìɗ duwa a ɗera i tə̀v mendze ə̀bay ata ya. A gwa ka: "Zlə̀bum à Mbulum Batsàh kwa ŋa, kurum gà ɓə̀zla meslire ŋgar nda gà na tə dzàwar gùrmits a bə̀ɗ a tserdze, ku mege kurum gà bàba ŋana, kige tsà, kurum gà ɓə̀za ŋana tèkeɗè ya." 6Alə̀ka ka, ì tsarakara mifèfile ŋgìɗ duwa ya, a ɗera asa ka, kàmala ana gà mburma hinne tà fèfil a ya. A ɗera asa ka, kàmala maazaw ana a dzè a a bə̀ɗ dzuruvva ika madzundzuruv a ya. Dìte a ɗera asa ka, ŋgùzlar kàmala malàkà mbulum ana a lak nda ndzə̀ɗa ya. Dukw ana ì tsaraka ya ka, ta gwa: "Zàmbaɗakwa à Mbulum Batsàh kwa ŋa, aɗàbà ndzə̀ɗa fit dze ka, i ahər ŋgar. Ŋgat na a kwere a duwa tserdze ya. 7Ŋgayakwa ba ndzəɗakkà, dìte kà zlə̀bakwa à ŋgat, aɗàbà pat məpàslà ahər wele ata a ndzìkìɗ ba Kəla Təmaŋ a, aka sle. A zle a daala kuɗa. Makasl ŋgar ata ka, aka lə̀mbaɗa ba a bə̀ɗ lèlè, a riŋ ihər a veve a ŋgat. 8Tàa vəlar ŋgwal petek ana àrùwaŋ ihər tsà kìlèfìffe, dìte a də̀v tizlzlè asa ya. A tike aka ba." Ŋgwal petek ata ka, kàmala megweɗe ya, ŋgwal dukw ana gà mburma Mbulum ta ge a ya. 9I dəba ŋa ya asa ka, gawla Mbulum a gweɗiŋ: "Wetse aka wàkità ka: Maŋgàyà ba ika gər gà mburma ana tàa zal a tar, ta gwaɗa a tar, dumara a megìrìve mandə̀ɗà daala Kəla Təmaŋ a bəra ya ya." Dìte gawla Mbulum ata a gweɗiŋ asa: "Bazlam aaha ka, ndzer, pàrsa iɗəm tsà. A dara ka, ika àràh Mbulum a." 10I tsaraka kataya ka, ì dzà gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ ŋgar, ì waya mazàmbàɗà à ŋgat. Ama a gweɗiŋ: "Ki ge kàmala taŋa ya tsà. Aɗàbà ìye tèkeɗè ka, mala megè ìmir Mbulum taf masak ŋa, kàmala kurum ana nda gà dàmər yak kà zazamum ndzer Yesuw ana a ɗif dər a ya. Seyiŋ tsà, zàmbaɗa ka, à Mbulum ìvaɗ." Ndzer Yesuw ata a ɗif dər a, na a vil a ndzə̀ɗa a gà ɓə̀zla məmà à guma ŋgar a. 11I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a gə̀zà mbulum mahə̀ndə̀kà ŋa iɗəm a tùwaŋŋà. Dìte piris herrè ŋa a riŋ mehìtsè ŋa iɗəm i fata dzèŋŋe. Wele duwa a riŋ mandzà ŋa ikəka tùŋŋa, tə zalar "Mala ndzer ŋa, wele ana a gewa duwa ka, ndaka vatwa ŋa ya". A ge a sèriyè a mburma, à gìs a ka, ndaka vatwa ŋa mbàŋa. 12Are ŋgar ka, ndìzlzle kàmala àràh akwa ya. Felère i gər ŋgar, dìte a ndìwìɗ gər nda lèrèwdze ə̀bay ŋgar digiɗìzze. Ta wetse zləm duwa aà ba ŋgar. Ama zləm ata ka, wùra a sər tsà, say ŋgat ŋa à gər ŋgar ɗekɗek pəra na a sər a. 13Tùmbùlum ŋgar ka, gwizem gwizem məmbə̀z ihər hinne. Zləm ŋgar ana ti ɗer a ka, "Bazlam Mbulum". 14Gà slàla gà sliwdze ana pàmpàm i gər ŋa i mbulum a, na tə zazam ŋgat a. Tar gà mandzàyà ŋa ika gà piris ana tə ndza herrè ya. Gà petek ana ika tar a ka, gà ŋgwal ŋa lèlè herrè, àrùwaŋ ihər tsà asa mbàŋa. 15Dukw ana a dere a i bazlam ŋgar a ka, màsalamà ana matàslà ŋa, a zəm hàpə̀pə̀pa ya. A kweteɓe a dər akaba ka, gà mburma ana ta gə̀s àhəm ŋgar tsìye tserdze. A ne a ka, ə̀bay ana a ta kwere a tar nda ndzə̀ɗa ika gər tar a tserdze. A ta ɓile a aka ter a ka, mbiymbiy kàmala manàhà dukw ana ti ɗwitsewara iɗəm yam ŋa ya. Kàmala taŋa ya, a ti ɗif a à taŋa ka, à matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum ana ŋgat mala makwàrà gər àhə̀ɗ tserdze ya. 16Petek ŋgar ka, ta wetse ahər zləm ŋgar, nda gà aka gus ŋgar mbàŋa. Ta wetse ka: "Əbay ika gər gà ə̀bay tserdze, dìte ŋgat asa ka, Batsàh ŋana ika gər gà bàba ŋana ya." 17I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a gawla Mbulum ŋgìɗ, a riŋ mehìtsè ŋa dzèŋŋe ika are pat. A fàfəl nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà, a zalara a gà məmba ana ta beyewa ndaà gə̀zà mbulum a tserdze. A gwaɗa a tar: "Dumara, kà yahum ba gər aka batsàh megìrìve ana Mbulum a ge a ya. 18Dumara, kà zəmum məmə̀ta gà ə̀bay nda biy gà sliwdze, dìte nda gà ə̀bay tar ŋana mbàŋa. Ka zəmum məmə̀ta gà piris nda biy gà na tə tsala aaka ya, dìte nda məmə̀ta gà mburma ana tserdze ya asa mbàŋa, ku mege biy gà ɓele nda biy gà na ti ziwe a gər tar a, dìte ku mege biy gà gawla nda gà na tar gà ɓə̀za ndirkiz mbà tèkeɗè ya." 19I dəba ŋa ya, ì ŋgataha a dukw dala ata tar nda gà ə̀bay gər àhə̀ɗ, nda gà sliwdze tar, ti yahaba gər aà megè gùvəl aà gà wele ana mandzà ŋa ika piris herrè ŋa ata ya, nda gà sliwdze ŋgar. 20I tə̀v ana tar ihər ta ge a gùvəl ata ya ka, gà wele ata nda gà sliwdze ŋgar a, ta gasa gà dukw dala ata nda wele ana a gwa aà ba ŋgar ka, waytsà ìye mala məmà à guma Mbulum, tsàatsà pàrsa ya fit. Aɗàbà ŋgat na a geye gà dukw menè aà mburma ika miɗ dukw dala ata ya. Kàmala taŋa ya, a banawa gà na lambà dukw dala ata aà ba tar, dìte bə̀la ku mege gà na tə dzàwa gùrmits a bə̀ɗ a mendzìkìɗè ba ŋgar a ya. Gà wele ata nda gà sliwdze ŋgar a, ta gasa gà dukw dala ata nda mala məmà à guma ŋgar a ka, tə dzà à tar a màgə̀r akwa kàmala a dùlùv a, nda are kataya. Ama akwa ata ka, ar ka, kàmala dukw ana a wene a wàfùfùffa ya. 21Ama gà sliwdze dukw dala ata ka, mala piris aaha ndeɗiŋa ya, a batsaya tar fit nda màsalamà ana a dere a i bazlam ŋgar a ya. Dìte gà məmba tserdze tə dara, ti yahaba gər, tə zəm gà məmə̀ta tar ata fit ka, a sleye a tar huɗ zìhhwe zìhhwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\