SUNWA YUHANA 2

1Wele ata a gweɗiŋ asa: "Wetseha bazlam aaha a gawla Mbulum ana i kwite Efesiya, a kesle a gà mburma Mbulum a. Ki wetse a ka, bazlam aaha: Bazlam ŋa na a tsik ka, wele ana gà màwùsàwus ata təsəla magə̀sà ŋa i ahər ŋgar a, dìte ŋgat ka, wele ana a riŋ à sìweye a ika màgə̀r gà dukw ata təsəla, məvàɗà ŋa nda gura ana tsakala ŋa hinne, gà akwa ikəka ndwatsndwatsutstswa ya. 2Gwaɗar ka: I sər megè ìmir kurum ana ki gwim a ya tserdze. I sər ka, kàa mərum àba aà megè ìmir gà ka, hinne, dìte kàa gə̀sum gə̀zlə̀ŋ i mesèwère are kurum ana kà sèwèrwim a mbàŋa asa. I sər asa ka, kàa gə̀sum aàba gà na ta ge a dukw ana ŋgwala tsìye, aà mendze ika màgə̀r kurum tsìdze. Gà mburma ana ta gwaɗawa, waytsà mə̀r ka, gà ɓə̀zla meslire Mbulum a ka, kà dzikwim à tar, ka sərum dər ka, tar gà ɓə̀zla pàrsa taf masak ŋa. 3Kurum riŋ ihər ki mirwim a àba a hinne, ku mege kurum riŋ ihər ki sèwèrwim a are aɗàbà ìye tèkeɗè ka, kàa yum ba tsìdze. 4Ama kəla ka, duwa a riŋ ilik ika màgə̀r kurum na ì sàmata ka, ŋgwala tsìye. Dukuməŋa ka, aɗàbà ana kà wayum ìye kàmala ana kà làh mawayum ìye akahər ata piŋŋè ya asa tsìye. 5Dzalum gà gər ka, aka mede kurum ana akahər ata piŋŋè ya. Ki dzelwim a ka, aɗàbà la na mì də̀ɗ ika vatwa ya. Ama kinèhe ka, mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum, dìte kà mùm aka megè ìmir ana ŋgwal ŋa kà làh megwim akahər ata piŋŋè ya asa. Na ki mbìɗwim a à madzàlà gà gər kurum tsə̀ka, i dere a a tə̀v kurum a, i zle a aà kurum məvə̀ɗà dukw ata akwa ikəka ndwatsndwatsutstswa ya. 6Ama dukw ana ki gwim a ŋgwal ŋa, i zlìb a dər à kurum a ka, aɗàbà ana kurum riŋ ihər ki nwim a are a dukw ana gà Nikulas ta ge a ŋgwala tsà, kàmala ana ìye tèkeɗè ka, i ner are mbàŋa ya. 7Na wùra a riŋ gər ŋgar aka ge aà metsereke ka, mà dzà zləm a dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum a tsik a a gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum a lèlè. Gà na tàa mbà aà dukw bakal gər àhə̀ɗ a ka, i ti dzèye a ter a mawà dìzl ɗaf ana madzàvà ŋa i gùvàh Mbulum, a vil a mesife a mburma ya, ti zimiŋa." 8Wele ata a gweɗiŋ asa: "Wetse bazlam aaha a gawla Mbulum ana i kwite Samirna, a kesle a gà mburma Mbulum a. Ki wetse a ka, bazlam aaha: Bazlam ŋa na a tsik ka, wele ana malàhalàh ŋa ika gər gà duwa tserdze ya, dìte ŋgat na à ndìv a à gà dukw ata tserdze ya mbàŋa asa. Wele ata ka, aka mə̀t, àma aka mbəlara i məmə̀ta ya asa. 9I sər mesèwère are kurum ana tì sèwèr a kurum a ya. Taŋa kurum ka, gà ɓə̀zla matawak asa. Ama i tə̀v gà ka, kurum gà ɓə̀zla lìmana ìvaɗ. Dìte gà dukw ana ti tsik aà kurum ŋgwala tsìye tèkeɗè, ì sər mbàŋa. Na a tsikewa gà dukw ata kàmala taŋa ya ka, gà na ta gwaɗawa, làŋa mə̀r ka, gà Yahuda ya. Ama tsàatsà, tar ka, ti zezem a dukw gà Yahuda nda ndzer ŋa tsà. Tar ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ə̀bay sitene. 10Taŋa dàmər mesèwère are kurum aaha ki sèwèrwim a kinèhe ya, à sìkèh a aka gər kurum a ka, aka à mendze aɗəm. Ama kəla ka, ki gwim magə̀ɗa tsà. Sərum dər ka, ə̀bay sitene a ta gese a gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum a, a dàŋgay bìse. A dzik a à kurum, ki ŋgetwim a mesèwère are i huɗ mehine kurwa ya. Bàsumaraha, na ku mege ta bets a kurum tèkeɗè ya. Na kàa mərum àba kàmala taŋa ya ka, i ti dzèye a kurum a gà dukw mayàba kurum, kàmala megweɗe ya ka, mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 11Na wùra a riŋ gər ŋgar aka ge aà metsereke ka, mà dzà zləm a dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum a tsik a a gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum a lèlè. Gà na tàa mər àba i mesèwère are ya, ku mege ta bats tar tèkeɗè ka, mesife tar a dzeye a tsìdze." 12Wele ata a gweɗiŋ asa: "Wetseha bazlam aaha a gawla Mbulum ana i kwite Pergamus, a kesle a gà mburma Mbulum a. Ki wetse a ka, bazlam aaha: Bazlam ŋa, na a tsik ka, wele ana màsalamà ŋgar a riŋ matàslà ŋa hàpə̀pə̀pa, a zəm tsèke sula ya. 13I sər tə̀v ana kurum mandzà ŋa iɗəm a. Tə̀v ata ka, i mekwere ə̀bay sitene ana a kwere a ya. Ama kəla ka, kàa miyakum à ìye tsà, kàa dum aka miɗ nda megìse kurum ana kə̀ gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ kurum a, ku mege i tə̀v ana ta kə̀ɗ aà kurum Antipas, wele ana mburma gà ndzer, a ɗif à zləm gà tèkeɗè ya. Ta kə̀ɗ ŋgat ka, ika màgə̀r kurum a, i tə̀v ana ə̀bay sitene mandzà ŋa iɗəm a. 14Ama kəla ka, duwa a riŋ ika màgə̀r kurum, na ì sàmata ka, ŋgwala tsìye. Aɗàbà gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ika màgə̀r kurum, ti zezem a ka, dukw Balam ana a dzeŋge a mburma akahər ata ya. Ŋgat ka, a ɗif à duwa a Balak, dìte ka, meme na a bene a gà mburma Israyel a bakal a. Dukw ana ta bana ahər tar a ka, ta pàpə̀ɗ slu ana tə tàwàl dər fəla ya, nda megè mezelme nda tə̀v muva mbàŋa asa. 15Gà mìsle ŋgìɗ a riŋ ika màgə̀r kurum ka, ta gewa kàmala taŋa ya mbàŋa. Tar ti zezem a ka, dukw ana gà mburma gà Nikulas ti dzeŋge a ya. 16Mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum, tsə̀ka, i dere a a tə̀v kurum a nda gà màsalamà ata a dere a i bazlam gà ya ya. I ge a dər gùvəl aà gà mburma kurum ata. 17Na wùra a riŋ gər ŋgar aka ge aà metsereke ka, mà dzà zləm a dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum a tsik a a gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum a lèlè. Gà na tàa mbà aà dukw bakal a ka, i ta vil a ter a ɗaf ata makàhà ŋa i mbulum, tə zalar mana ya. I ti dzèye a ter a kur ana herrè ŋa ya mbàŋa. Ika kur ata ka, zləm awiya ŋa mewètsè ŋa ikəka. Ama zləm ata ka, wùra a sər tsà, say wele ana aka ŋgat a." 18Wele ata a gweɗiŋ asa: "Wetseha bazlam aaha a gawla Mbulum ana i kwite Tiyatira, a kesle a gà mburma Mbulum a. Ki wetse a ka, bazlam aaha: Bazlam ŋa, na a tsik ka, Kəla Mbulum, wele ana are ŋgar a də̀v kàmala akwa ya, dìte ŋgat ka, wele ana sik ŋgar ndìzze kàmala ndzemdè ana ti tike a akwa ya asa mbàŋa. 19I sər dukw ana kurum ihər ki gwim a ya. I sər ka, kurum riŋ ihər ki weywim a ba ika màgə̀r kurum, ki dwim a dər aka miɗ aka miɗ nda megìse kurum ana kə̀ gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ a, dìte kurum ihər ki gìswim a gə̀zlə̀ŋ i tə̀v gà duwa ya tserdze mbàŋa. I sər meme na kurum ihər ki zlèkeywim a ba ika màgə̀r kurum, dìte meme na ki sìkèhwim a à megè ìmir kurum ana ŋgwal ŋa ya asa mbàŋa. 20Ama kəla ka, duwa a riŋ ilik ika màgə̀r kurum ana a tsàhən aà ìye tsìye. Dukuməŋa ka, aɗàbà ana kà vəlum vatwa a mə̀kəs aka tə zalar Izebel a, aà mandzà ika màgə̀r kurum a. Ŋgat ka, a gwa, waytsà ìye ka, mala məmà à guma Mbulum, tsàatsà taŋa ka, a bene a dər gà mburma gà ana tà giŋ a meslire ya. Dukw ana a dzeŋgewa a tar a ka, megè mezelme nda tə̀v muva nda məpàpə̀ɗà slu ana tə tàwàlawa dər fəla ya. 21Ama ka, yàa vəlar vatwa zàakwa, na à mbìɗ a à madzàlà gà gər ŋgar zləmana ya. Ama a sàsar tsà, a de a aka miɗ ka, nda megè mezelme ŋgar ata hiywe pəra. 22Aɗàbà taŋa, i tike ahər a mesèwère are hinne ika tə̀v mehine ŋgar. Dìte gà na ta gewa akaba muva ata nda gà ŋgat tserdze ya tèkeɗè, ti ti sèwèr a are hinne mbàŋa. Ti ndziŋ a are tsèhe tsìdze, say na bə̀la tàa mbə̀ɗ à madzàlà gà gər tar, tàa miyak à megè dukw bakal tar ata ya dzekwiŋ, 23tsə̀ka, i ta bets a gà ɓə̀za ŋgar mbàŋa, na dìte gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum tserdze ti sir a dər ka, ìye na ì sər dukw ana gà mburma tə dzala i gər tar, nda gà dukw ana a tsàhən aà tar a ya. Kurum tserdze ka, i ti dzèye a kurum a gà dukw mayàba kurum, ku weke kalkal nda megè ìmir ŋgar ana a ge ya. 24Ama kurum gà àsìŋ ana i Tiyatira ya, kurum ka, kàa zazamum guma mə̀kəs ata tə tsà. Kurum ka, kà sinikwim à dukw ata ta gwa ahər, makàhà ŋa i huɗ ŋa ka, biy ə̀bay sitene ya tsà. Aɗàbà taŋa, duwa ŋgìɗ a riŋ na aà metsike a kurum, dìte ki gwim a ya ka, a riŋ asa tsà, say dukw ata pəra. 25Gə̀sum dukw ana ŋgwal ŋa, kà sinikwim dər ba ya, nda ndzə̀ɗa ɓəŋɓəŋ lèlè, haa a pat ana i ta mère a ya. 26Gà na ta mbè a aà dukw bakal, dìte ta ge a dukw ana ì waya ya, haa a pat mandə̀vandə̀v ŋa ya ka, i ta vil a ter a ndzə̀ɗa aka gər gà slàla gà mburma tserdze. 27Ndzə̀ɗa ata i ta vil a ter a ya ka, kalkal kàmala ndzə̀ɗa Tsir gà ana a viliŋ ahər a mbàŋa. Ti ti kwere a mburma ka, nda ndzer ŋa nda ndzə̀ɗa. Ta bets a iɗəm gà mburma ana gà ŋgwala tsìye, kàmala wùr ana a bets a magùzlaŋgur gà mesigire ana huluɓ huluɓ a. 28Ama ndzə̀ɗa tar ata, ti sir a dər ka, aà màwùsàwus madə̀và mbulum ana i vil a ter a mbàŋa ya. 29Na wùra a riŋ gər ŋgar aka ge aà metsereke ya ka, mà dzà zləm a dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum a riŋ ihər a tsik a a gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum a lèlè."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\