SUNWA YUHANA 20

1I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a gawla Mbulum ŋgìɗ, a tarra i gər ŋa i mbulum a. Na i ahər ŋgar ka, lèkilè duwa a riŋ ihər biy mahə̀ndə̀kà dər i bìye ana kwitsikw hinne ya. Dìte batsàh tsitsirɓe ana zùbəl ŋa hinne ya, i ahər ŋgar mbàŋa asa. 2A daha, a gə̀s kə̀rəm ata, kàmala megweɗe ya ka, mesiwiɗ ana akahər ata piŋŋè ya. Ŋgat ka, ə̀bay sitene, zləm ŋgar ka, Sadan. I dəba ŋa ya, hə̀ndə̀sl a dàn dər ŋgat. A ndza i medènè mive dəbuw. 3Alə̀ka gawla Mbulum ata kùtsùkw a yà dər akaba ŋgat a bìye ana zùbəl ŋa kwitsikw a. A hə̀ndə̀k ahəraha aɗəm a fata nda lèkilè. A dzà aaka atwa, dìte na i huɗ mive ata dəbuw a ka, a sle a aà məbànà gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a asa tsìye. Alə̀ka mive dəbuw ŋa ata a da iɗəm a ka, ti ta pìlere a iɗəm à ŋgat a. Ama a ndze a aà bəra ka, hinne asa tsà, zàakwa pəra. 4I dəba ŋa ya asa ka, ì ŋgataha a gà tə̀v mendze gà ə̀bay. Gà mburma a riŋ mandzà ŋa ikəka. Mbulum a vəl a tar ndzə̀ɗa aà megè sèriyè a gà mburma ŋgìɗ. Dìte ka, ì ŋgataha a gà mèzìte gà mburma ana tə sasaya ika tar gər a ya mbàŋa. Tə sasaya ika tar a ka, aɗàbà ana ti tsikewa parakkà, Yesuw ka, Batsàh kwa ŋa, dìte agəra ana ti ɗifewa à bazlam Mbulum a mburma ya asa mbàŋa. Aɗàbà tar ka, tàa dzà gùrmits a bə̀ɗ a dukw dala ata, kige tsà, a mendzìkìɗè ba ŋgar ŋa tsìdze. Dìte tàa gə̀s lambà ŋgar aà megè aka yemere tar, ku mege aà ahər tar ɓàv tsìdze. I ŋgat a tar ka, tar riŋ nda mesife. Tar nda gà Yesuw ka, gà ə̀bay, ta kwere a mive dəbuw. 5Taŋa na a ne ka, gà malàhalàh ŋana ta mbalara i məmə̀ta ya ya. Ama gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ka, tàa mbalara i məmə̀ta ya zùkw tsà, say mive dəbuw ŋa ata à ndìv a iɗəm a dzekwiŋ. 6Kàmala taŋa ya ka, maŋgàyà ba a ta ge a i tə̀v gà mburma ana tàa làh aà məmbə̀lara i məmə̀ta ya ya. Mbulum a pise a ter a àhəm. Tar ka, mesife tar a dzeye a asa tsìdze. Ti ti ne a ka, gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa ika miɗ gà Mbulum nda Yesuw Kiristi. Tar nda gà Yesuw Kiristi ka, ti ta kwere a i huɗ mive dəbuw a. 7Na tàa dàn ə̀bay sitene a dàŋgay, aka ndza iɗəm mive dəbuw ka, i dəba ŋa ya, ti ta pìlere a iɗəm à ŋgat a. 8Alə̀ka aka ta medera iɗəm a ka, a de a, a bene a gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya asa. Gà àhə̀ɗ ata ka, tə zal a tar gà Gakw, nda Magakw. Dìte ə̀bay sitene ata ka, a ti zeleye a ter a tserdze, ti yehebe a gər a tə̀v ilik ŋa, na dìte ka, ti de a, ti ta ge a gùvəl aà Mbulum a. Tar ka, twìɗèkìkke hinne, kàmala hèwìyèŋ ana i dula ya. 9I ŋgat a tar ka, tàa hàdzàlaya ba, aà mede ku mege i ŋga ya, ara ika gər àhə̀ɗ a tserdze. Tə daha, tə lawaraya gà tə̀v mendze gà mburma Mbulum, nda kwite ana Mbulum a waya hinne ya. Ama tə lawara tar tits ka, akwa a tar aka tarra i mbulum a, bìrɗek a wanaya tar fit. 10Dìte i dəba ŋa ya ka, ə̀bay sitene, wele ana a banaya tar a ka, ta gə̀s, kùtsùkw ti yà ŋgat a akwa ana kàmala dùlùv a. Akwa ata a wene a ka, wàfùfùffa. I fata ya ka, tàa mbə̀r madzà aɗəm à gà dukw dala nda mala məmà à guma ŋgar ata nda pàrsa ya. Tì sèwèr a are i fata, ku mege ndaàpat, ku mege ndaàvə̀ɗ hiywe aà biybiy. 11I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a tə̀v mendze ə̀bay duwa, a ndza herrè. Wele duwa a riŋ mandzà ŋa ikəka. Gà gər àhə̀ɗ nda gə̀zà mbulum ta ge magə̀ɗa kwàrkwàr hinne, silit tə tə̀z ihər a, dìte ka, wùra a ta ŋget a ter a ziwiɗ asa tsìdze. 12I fata ya asa ka, ì ŋgataha a gà məmə̀ta tserdze asa mbàŋa, ku mege gà bàba ŋana nda gà ɓə̀za ŋana tèkeɗè ya. Tar gà mehìtsèyè ŋa ika miɗ tə̀v mendze ə̀bay ata. I dəba ŋa ya asa ka, mìsle ŋgìɗ a handaka ikaba gà wàkità ya. Ta wetse aɗəm ka, dukw ana gà mburma ta geye ya, dìte ka, ta hə̀ndə̀k ikaba wàkità ŋgìɗ a asa mbàŋa. Ama i huɗ wàkità ŋgìɗ ata ka, ta wetse aɗəm zləm gà mburma ana tàa ŋgat mesife ya. Ta handaka ikaba wàkità ata ya ka, Mbulum a ge sèriyè a gà mburma ata ta mata ya. A sàs a tar ikaba sèriyè ŋa ya ka, kalkal dukw megè ìmir tar ana ta geye ya. Dukw ata ka, a riŋ mewètsè ŋa i huɗ wàkità ata dukw ŋgar. 13Ku mege gà mburma ana ta mataya i batsàh dùlùv a tèkeɗè ka, yam ata à mère a à tar a. Gà məmə̀ta ana i bìye i tə̀v mendze gà məmə̀ta ya tèkeɗè ka, tə dayara iɗəm a mbàŋa. Mbulum a geye a tar sèriyè tserdze, kalkal kàmala biy megè ìmir tar ana ta ge ya. 14I dəba ŋa ya ka, tə dzà à gà dukw ana ta bets a mburma ya, nda gà tə̀v mendze gà məmə̀ta ana ti ndze a iɗəm a, a akwa ata kàmala dùlùv a. Akwa ata ka, tə̀v məmə̀ta gà mburma ana ti ta mete a masula ŋa ya. 15Ku mege weke, na zləm ŋgar mewètsè ŋa i huɗ wàkità gà mburma ata tàa ŋgat mesife ya tsə̀ka, tì yè a ŋgat a akwa ata kàmala dùlùv a mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\