SUNWA YUHANA 21

1I dəba ŋa ya asa ka, ì ŋgataha a gà gə̀zà mbulum awiya ŋana nda gər àhə̀ɗ ana awiya ŋa ya. Ama gà gə̀zà mbulum malàhalàh ŋana, nda gər àhə̀ɗ malàhalàh ŋana ka, tar riŋ asa tsà, tàa dzeye. Dìte batsàh dùlùv tèkeɗè, a riŋ asa tsà, aka dzeye mbàŋa. 2I fata ya ka, ì ŋgataha a kwite ana tsəɗaŋŋà ya. Ama kwite ata ka, Yeruzalem awiya ŋa ana a tarra i gər ŋa i mbulum a ya. Mbulum a lə̀mbaɗa ka, lèlè, a tsàhən ndzer. Ar ka, kàmala daala ana a lə̀mbaɗa ba ŋgar tsèɓtsèɓ lèlè, a waya a de a a zal a. 3I dəba ŋa ya asa ka, ì tsarakara mifèfile duwa, a ɗera ika tə̀v mendze ə̀bay ata ya. Ta fàfəl nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà, ta gwa: "Araha, Mbulum aka lə̀mbaɗa tə̀v mendze ŋgar ika màgə̀r gà mburma ka, dìte ti ndze a nda gà tar. I dəba ŋa ya, ti ne a gà mburma ŋgar mbàŋa. Ŋgat à gər ŋgar na a ne Mbulum tar a. 4A ta bere a aà tar tuwa à are tar a tserdze. Ti ta mete a asa tsà, dìte gà dukw ana à tsìɓ a ter a ya ka, a riŋ asa tsà mbàŋa. Ti tiwe a asa tsà, dìte duwa ilik a ta wir aà ter a asa tsìdze. Gà dukw ana gà miviye ŋa ya tserdze ka, ti ta ge a riŋ asa tsà." 5I dəba ŋa ya ka, wele ana mandzà ŋa ika tə̀v mendze ə̀bay ata ya, a gwa: "Tsarakum, araha i ta geye a gà duwa tserdze ka, gà awiya ŋa." I dəba ŋa ya asa ka, a gweɗiŋ: "Wetse taŋa fit aka wàkità, aɗàbà bazlam aaha ka, ndzer, pàrsa iɗəm tsà." 6A gweɗiŋ asa: "Gà bazlam ata tserdze ya ka, aka ge ba, aka ndə̀v. Iye na ì làh aà megèyè gà duwa tserdze ya. Iye riŋ dàgà aka na gà duwa tserdze tar riŋ zùkw tsìye, dìte ka, ìye na i ti ndìv a à gà duwa tserdze ya asa mbàŋa. Ku mege weke, na bə̀la yam aka kə̀ɗ ŋgat ka, ma dara, i viler a biy taf, a siŋa. Yam ata a dere a ka, i bìye yam ana a vil a mesife a mburma ya. 7Wùr ana aka mbà aà dukw bakal gər àhə̀ɗ a ka, a ŋget a gà dukw ata. Iye i ti ne a Mbulum Tsir ŋgar, dìte ŋgat tèkeɗè, a ti ne a kəla gà mbàŋa. 8Ama gà na ta ge a magə̀ɗa ya, nda gà na ta gə̀s bazlam Mbulum nda ndzer tsìye, dìte nda gà na gə̀zlə̀ŋ tar manə̀sà ŋa ya, gà ɓə̀zla məbàtsà mburma nda gà ɓə̀zla megèyè muva, nda gà mèdè, kige tsà, gà na tə zàmbaɗawa à gà fəla tar a, nda gà ɓə̀zla pàrsa, gà tar ata tserdze ya ka, tì dzèwe a ter a a akwa ana kàmala dùlùv a, a wene a wàfùfùffa ya. I fata kuɗa, na məmə̀ta masula ŋa ya." 9I dəba ŋa ya, mìsle ŋgìɗ ilik i lìwiŋ gà gawla Mbulum ata təsəla, gà tasà aà tar i ahər, maràhàyà ŋa nda gà mandə̀vandə̀v mesèwère are iɗəm təsəla akahər ata ya, a dara a tə̀v ga ya. A dara ka, a gweɗiŋ: "Dara, i ɗifek a à daala ana Kəla Təmaŋ a zle a ya." 10I fata ya tsàra ka, Mèzìte Mesife Mbulum a dara aka gər gà ya, dìte gawla Mbulum ata a da à ìye a gər kwite batsàh ŋa ana zùbəl ŋa saləllà hinne ya. Mi daha ka, a ɗifiŋ à Yeruzalem ana tsəɗaŋŋà, a tarra i gər ŋa i mbulum a ya. 11Kwite ata ka, a də̀v twiytwiy kàmala kur ana tsakala ŋa hinne, à sìkim a ba tsìye. A wìtiɗe a ka, kàmala kwataramà ya, nda gà kàmala kur ana tə zalar yaspa ya mbàŋa asa. Ndzə̀ɗa ana tì zlìb a dər à Mbulum a, na a riŋ a wìtiɗ a i fata ya. 12Ama kwite ata ka, malàwàrà ŋa tits nda zlagam. Zlagam ata ka, dàbàsa ŋa dəbazəzza, dìte zùbəl ŋa kwitsikw asa mbàŋa. Gà bìye hə̀rmaga ihər ka, kurwa gəra sula. Gà gawla Mbulum kurwa gəra sula, tar gà mehìtsè ŋa ika bìye hə̀rmaga ata, tar riŋ ta kesliŋa. Dukw mahə̀ndə̀kà bìye hə̀rmaga ata ka, ta wetse ahər zləm gà slàla Israyel ana pàmpàm kurwa gər sula ya. 13Kwite ata ka, gwezleviyek tsèke faɗ. I huɗ gà tə̀v ata faɗ a ka, bìye hə̀rmaga ihər màkər màkər: Màkər ndaka tsèke pat ana a mbə̀zawara ya, màkər ndaka tsèke pat ana à dìɗ a ya, dìte màkər ndaka tsèke gular, màkər ŋa aaha ndaka tsèke yam asa mbàŋa. 14Zlagam ata ka, madzàha ŋa nda gà kur kurwa gəra sula. Ta wetse ahər zləm gà ɓə̀zla meslire Mbulum ana kurwa gəra sula ya mbàŋa. Tar ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Kəla Təmaŋ ata. Taŋa gà kur ata tserdze ya ka, zləm gà mburma ata ikəka ilik ilik tserdze. 15Gawla Mbulum ata a fèfiliŋ a ka, zəva duwa a riŋ ihər məvə̀ɗà ŋa nda gura i ahər ŋgar. Zəva ata ka, dukw melìvè duwa. A daha ka, a live dər gà kwite ata nda bìye hə̀rmaga ŋa, nda zlagam ŋa ana a lawara kwite ata tits a. 16Kwite ata ka, ar tsèke faɗ, dìte a geye akaba kalkal asa mbàŋa. Gawla Mbulum a live kwite ata nda zəva ŋgar ata. A live ka, ar mayà simir ìde ìde dəbuw kurwa gəra sula tsèke faɗ. Dìte zùbəl ŋana tèkeɗè, kalkal kàmala taŋa ya mbàŋa. 17I dəba ŋa ya ka, gawla Mbulum ata a daha, a live zlagam ata. Zùbəl ŋana ka, zùbəl tsegwilek də̀rmə̀kà nda dzìk faɗ gəra faɗ. A live dukw ata ka, kalkal kàmala ana gà mburma ti liveyewa duwa ya. 18Tə zlàzl zlagam ata ka, nda kur ana tə zalar yaspa ya. Kwite ata ka, tə zlàzl nda gura ana tsakala ŋa hinne ya. A wìtiɗ a ka, kàmala kwataramà ya. 19Tə làmbaɗa zlagam ata ka, nda gà medzìbe gà kur ana pàmpàm, a tsàhən hinne ya. Gà malàhalàh gà kur ana tə dzà dəraha zlagam ata ya ka, biy ŋgìɗ tə zalar yaspa. Masula ŋana ka, tə zalar safir. Məmàkər ŋana asa ka, tə zalar kaldedun. Dìte məfaɗ ŋana ka, tə zalar imiradi. 20Mìizləm ŋana ka, tə zalar sardunik. Mendilik ŋana tə zalar sardis. Matəsəla ŋana ka, tə zalar kirisulit. Matsàmàkə̀r ŋana ka, tə zalar beril. Metswiɗ ŋana ka, tə zalar tupas. Makurwa ŋana tèkeɗè, tə zalar kirisuparus. Makurwa gəra ilik ŋana ka, tə zalar hiyesin. Dìte makurwa gəra sula ŋana ka, amistus. 21Kàmala taŋa ya, gà bìye hə̀rmaga ana ihər a ka, kurwa gəra sula. Kə̀la dukw mahə̀ndə̀kà aɗəm ŋa ka, malàmbàɗà ŋa nda kur ana tə zalar perile ya. Ama gà bàrama ana i huɗ kwite ata ya ka, tə làmbaɗa nda gura ana tsakala ŋa hinne, à wìtiɗe a twiytwiy kàmala kwataramà ya. 22Ama kəla ka, yàa ŋgataha a ga Mbulum a huɗ kwite ata tsà, aɗàbà gà Mbulum Batsàh kwa ŋa ana a zà duwa tserdze ya, nda wele ana a ndzìkìɗ ba Kəla Təmaŋ a, tar riŋ i fata. Tə̀v ata na a ne tə̀v meheme ya. 23I sàmata ka, gà kiye nda pat riŋ tì dìv a i kwite ata asa tsà. Medìve tar ka, a ge a ŋgùlùm asa tsà, aɗàbà ndzə̀ɗa ana tì zlìb a dər à Mbulum a, na à dìv a i fata ya. Dìte Kəla Təmaŋ ata, na a ne làlampà i kwite ata ya mbàŋa. 24Kàmala taŋa ya, gà mburma ana i gà slàla pàmpàm ika gər àhə̀ɗ tserdze ya, ti ti sìweye a i tə̀v dzaydzay ŋa ata i kwite ata ya. Dìte gà ə̀bay gər àhə̀ɗ ti ndzekehe aɗəm a gà lìmana tar, ta vil a a Mbulum. 25Gà dukw mahə̀ndə̀kà bìye hə̀rmaga ata ka, ti ti ndze a tùwaŋŋà, mahə̀ndə̀kà ŋa iɗəm a wùrwas kataya. Ku mege ndeɗime tèkeɗè, tà hìndìk aɗəm a tsà, aɗàbà i fata ka, hə̀və̀ɗ a riŋ a ta ge a asa tsìdze. 26Gà mburma ti ti ndzekehe aɗəm a gà ndzə̀ɗa ŋgwal gà dukw tar ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze. Ti de a dəraha a fata, aà mazàmbàɗà dər a Mbulum. 27Ama gà dukw ana gà ŋgwal ŋa tsà tserdze ya ka, ti ti de aɗəm a tsà. Gà na gà gə̀zlə̀ŋ tar gà manə̀sà ŋa ya, nda gà ɓə̀zla pàrsa ka, vatwa tar a riŋ aà madà aɗəm tsìdze. Na a de aɗəm a ka, say gà mburma ana ta ŋgat mesife, ta wetse zləm tar a wàkità Kəla Təmaŋ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\