SUNWA YUHANA 22

1Alə̀ka i dəba ŋa ya ka, gawla Mbulum ata a ɗifiŋ à dula duwa a riŋ i fata mbàŋa. Aɗàbà yam ana i dula ata ya ka, a vil a mesife a mburma. A də̀v ka, twiytwiy hinne. A dara ka, ika tə̀v mendze gà Mbulum nda Kəla Təmaŋ a. 2A zlele a ka, mbàwwa ndaka màgə̀r bàrama ana i huɗ kwite ata ya. Na aà gùva yam ata ka, dìzl ɗaf duwa a riŋ na a vil a mesife a mburma ya. Ar ka, tsèke sula, ndaka tsèke ahər mezime, dìte naha ndaka tsèke ahər gùla asa mbàŋa. A we a ka, medzige kurwa gəra sula, na i huɗ mive ilik a ya. Kə̀la kiye a we a sik ilik. Slàmbah ŋana ka, a mbele a à gà slàla gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ pàmpàm a tserdze. 3Gà dukw ana Mbulum a vəl a tar mezelme tserdze ya ka, ti de a a kwite ata tsìdze. Tə̀v mendze ana i fata ya ka, i gà Mbulum, nda Kəla Təmaŋ. Dìte gà na ti zezem a ŋgat a ka, ti ti dzèr a gùrmits a bə̀ɗ. 4Tar ka, ti ta ŋget a a are ŋgar. Dìte ka, ti ta wetse a zləm ŋgar aka yemere tar. 5Hə̀və̀ɗ ka, a ta ge a i fata asa tsà. Aɗàbà gà pat nda làlampà ka, ti ta ge a ŋgùlùm asa tsà. Mbulum Batsàh kwa ŋa à gər ŋgar na à dìv a ka, a vil a ter a dzaydzay a. Dìte tar ka, ti ta ge a ə̀bay aà biybiy. 6I dəba ŋa ya ka, gawla Mbulum a gweɗiŋ: "Gà bazlam aaha ka, gà ndzer ŋa, pàrsa iɗəm tsà. Mbulum Batsàh kwa ŋa, mala məvə̀là Mèzìte Mesife ŋgar a gà ɓə̀zla məmà à guma ŋgar na a slərra gawla ŋgar a, dìte ka, a ɗif à dukw ana a ta ge a ba bìse ya, a gà ɓə̀zla meslire ŋgar." 7Yesuw a gwa: "Tsarakum, dzùm zləm lèlè. Iye ka, yàa à mimèra bìse. Maŋgàyà ba ika gər gà na tà gìs a àhəm aà gà bazlam ana i huɗ wàkità aaha ya, aɗàbà Mbulum na a ɗif dər a." 8Iye Yuhana na ì tsaraka gà dukw ata tserdze ya, nda zləm gà, dìte ì ŋgatar nda are gà asa mbàŋa ya. Alə̀ka ì tsaraka, ì ŋgat a gà dukw ata tserdze ya ka, ì dzà gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ gawla Mbulum ata a ɗifiŋ dər a, ì waya mazàmbàɗà à ŋgat. 9Ama ka, aka viliŋ vatwa tsà. A gweɗiŋ asa: "Iye tèkeɗè ka, mala meslire Mbulum, kàmala kurum ana nda gà dàmər yak kà màwum à guma ŋgar, kə̀ gə̀sawum àhəm aà gà bazlam ana i huɗ wàkità aaha tserdze ya mbàŋa. Ama seyiŋ tsà, zàmbaɗa ka, à Mbulum ìvaɗ." 10I dəba ŋa ya ka, Yesuw a gweɗiŋ asa: "Ka ta kàha gà bazlam ata Mbulum a ɗifek dər, kər ihər ki wetse a a huɗ wàkità ya tsà, ɗif dər a mburma. Aɗàbà gà dukw ata ti ta ge a ba ka, bìse. 11Iye ihər i gweɗe a a gà mburma ana ta gewa dukw ana ŋgwala tsìye: Na a sàs a kurum megèyè bakal ka, dum a ba dər aka miɗ aka miɗ dukw kurum. A kurum gà na gà gə̀zlə̀ŋ kurum manə̀sà ŋa, àrùwaŋ iɗəm a ka, na a sàs a kurum ki ndzwim a kataya ka, dum dər aka miɗ aka miɗ, àrùwaŋ kurum ata ma ndza aà kurum pəra. Ama wele ana ŋgwal ŋa, a tsàhən aà Mbulum a ka, ma da aka miɗ aka miɗ nda megè dukw ana ŋgwal ŋa ya. Dìte wele ana ŋgat tsəɗaŋŋà ika miɗ Mbulum a tèkeɗè ka, ma da aka miɗ aka miɗ nda mazàzàmà kàmala taŋa ya mbàŋa." 12I dəba ŋa ya, Yesuw a gwa asa: "Gwim metsèhe lèlè. Yàa à mimèra bìse. I ta mère a ka, nda gà dukw mayàba gà mburma i ahər gà, i ta pìl a dər, ku mege weke a ŋget a kalkal kàmala megè ìmir ŋgar ana a gewa ya dukw ŋgar. 13Aɗàbà ìye na ì làh aà megèyè gà duwa tserdze ya. Iye riŋ dàgà aka ana gà duwa tserdze tar riŋ zùkw tsìye. Iye na malàhalàh ŋa ika gər gà duwa tserdze ya, dìte ka, ìye na i ti ndìv a à gà dukw ata tserdze ya asa mbàŋa." 14Kàmala taŋa ya, maŋgàyà ba a ta ge a i tə̀v gà na ta bereye a aà gà petek tar a tsəɗaŋŋà lèlè ya. Tar na ti ta ŋget a vatwa, aà madà a ŋgwal kwite ata ya. Dìte tar asa na ti ta ŋget a vatwa aà mazə̀mà mawà dìzl ɗaf ata a vil a mesife a mburma ya mbàŋa. 15Ama gà na tar ti ne kàmala gà kəra ya, nda gà ɓə̀zla mèdè, nda gà na ta gewa muva ya, kige tsà, gà na ta batsawa mburma ya, nda gà na tə dzàwa gùrmits a bə̀ɗ ka, a fəla tar a, nda gà ɓə̀zla pàrsa ana ta waya masàsà pàrsa ya ka, bàlaarì tar ti ndze a ka, i bəra, ti de a a ŋgwal kwite ata tsìdze. 16"Iye Yesuw na ì slər a kurumara gawla Mbulum gà ya, na dìte a ɗif a kurum à dukw ata, a kurum gà mburma Mbulum ana mayàhà ba gər ŋa i tə̀v ilik ŋa, ku mege i ŋga tserdze ya. Iye ka, wele ana kà vavawum ɗa ŋgat dàgà piŋŋè ya. I dara ka, i gwala Davit a. Dìte ìye asa ka, màwùsàwus madə̀và mbulum ana a də̀v parakkà lèlè ya." 17I fata ya ka, gà Mèzìte Mesife Mbulum nda makasl Kəla Təmaŋ ata ta gweɗe a: "Dara." Ku mege weke na aka tsaraka taŋa ka, ta gweɗer a: "Dara." Wele ana yam aka kə̀ɗ ŋgat a ka, ma dara. Dìte wele ana a waya yam ana a vil a mesife a mburma ya ka, ma dara, ta viler a biy taf, ti niwer a dər tsà. 18Iye Yuhana, i be a à ɗaf a gà mburma ana ti tsereke a gà bazlam ana i huɗ wàkità aaha, Mbulum a ɗif a tar dər a tserdze. Wùr ana à sìkèh a dər aaka ya ka, Mbulum tèkeɗè, a ti sìkèher a à mesèwère are ana ti ɗif dər i huɗ wàkità aaha ya mbàŋa. 19Dìte wele ana à nìkìɗ a dər ihər a ya mbàŋa ka, Mbulum tèkeɗè, a ti ndzìk a ihər mawà dìzl ɗaf ata a vil a mesife a mburma ya, nda gà tə̀v mendze ana i huɗ kwite ata tsəɗaŋŋà, ti ɗif dər i huɗ wàkità aaha ya mbàŋa asa. 20Ama ìye, wele ana ì ɗif à gà dukw aaha ndzer, pàrsa iɗəm tsìye, ìye riŋ ihər i gweɗe a kurum a ka: "Iye riŋ aà vatwa, i dere a ka, bìse." Kwa gà mburma Mbulum tserdze ka, gwaɗakwar: "Haya, dara, Yesuw Batsàh mə̀r ŋa." 21Ŋgwal ana Yesuw Batsàh kwa ŋa a ge a kwa ya ka, ma ndza i tə̀v kurum gà mburma ŋgar tserdze aà biybiy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\