SUNWA YUHANA 3

1Wele ata a gweɗiŋ asa: "Wetseha bazlam aaha a gawla Mbulum ana i kwite Sardis, a kesle a gà mburma Mbulum a. Ki wetse a ka, bazlam aaha: Na a tsik bazlam ŋa ka, wele ana gà Mèzìte Mesife Mbulum təsəla mandzà ŋa i tə̀v ŋgar, dìte gà màwùsàwùs təsəla i ahər ŋgar asa mbàŋa ya. I sər megè ìmir kurum ana kurum ihər ki gwim a ya. Ta gweɗe a kurum a ka, waytsà kurum riŋ nda gà mesife kaɗə̀ŋ, àma tsàatsà pàrsa. Kurum ka, gà məmə̀tà ŋa ìvaɗ. 2Pìɗekwim, ka vəlum aba ndzə̀ɗa, dìte na ki ta metwim a kweleŋ tsìye. Aɗàbà yàa dzìk à kurum, ì sàmata, mede kurum ika miɗ Mbulum ka, a de a zùkw tsà. 3Dzalum gà gər ka, aka bazlam ŋgwal ŋa ana kà tsarakum akahər ata ya. Megìse kurum ata kə̀ gə̀sum ɓəŋɓəŋ lèlè ya ka, mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà. Ama kinèhe ka, mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum, dìte kə̀ gə̀sum lèlè nda gə̀zlə̀ŋ ilik asa. Aɗàbà taŋa, na kàa pìɗekwim tsə̀ka, sərum dər, i ti dere a a tə̀v kurum a ka, sèrèh kàmala mala akəl a. Ki sirwim a pat ana i ti dere a a tə̀v kurum a tsà. 4Ama gà mìsle ŋgìɗ a riŋ ika màgə̀r kurum i Sardis ka, tàa ge àrùwaŋ aà gà petek tar tsìdze. Tar ka, ti diŋ a gər lèlè. Ti ti dzèye akaba a ka, gà petek ana herrè ŋa ya. Dìte mə̀r nda gà ìye ka, mìi ti sìweye akaba a i tə̀v ilik ŋa. 5Kàmala taŋa ya, na i ti dzèye a gà petek herrè ŋa aka gà na tà mbè a aà dukw bakal a. Tar ka, i mbete a à gà zləm tar ika wàkità gà na tàa ŋgat mesife ya tsìdze. I tə̀v ana ìye riŋ ika miɗ gà Tsir gà nda gà gawla ŋgar a ka, i gweɗe a parakkà, gà mburma aaha ka, gà biy gà. 6Na wùra a riŋ gər ŋgar aka ge aà metsereke ka, mà dzà zləm a dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum a riŋ a tsik a gà mayàhàba gər gà mburma Mbulum a lèlè." 7Wele ata a gweɗiŋ asa: "Wetseha bazlam aaha a gawla Mbulum ana i Filadelfiya, a kesle a gà mburma Mbulum a. Ki wetse a ka, bazlam aaha: Na a tsik bazlam ŋa ka, wele ana tsəɗaŋŋà, bakal ihər tsà, dìte ŋgat ka, mala ndzer ŋa asa ya. Lèkilè ə̀bay Davit ka, i ahər ŋgar. Na bə̀la aka hə̀ndə̀k i duwa ya ka, wùra ilik a sle aà mehìndìkè aɗəm a tsìdze, kige tsà, na bə̀la aka hə̀ndə̀k aɗəm ka, wùra ilik a sle a aà mehìndìkè iɗəm a tsà asa mbàŋa. 8I sər megè ìmir kurum ana kurum ihər ki gwim a ya. Dìte ì sər asa ka, ndzə̀ɗa kurum ka, hinne tsà, kwizikw pəra. Ama ku mege kataya tèkeɗè, kàa gìswim aà ìye àhəm agəra dukw ana i tsik a kurum a. Kàa miyakum à ìye tsìdze. Araha, ìye ka, yàa hə̀ndə̀k a kurum i bìye hə̀rmaga ya. Wùra ilik a sle a aà mahə̀ndə̀kà ŋa aɗəm asa tsà. 9Dzwìmiŋ zləm lèlè. Araha na dukw ana i ta ge a nda gà mburma ata ti zezem a ə̀bay sitene ya, tar ta gwaɗawa, làŋa mə̀r ka, gà Yahuda ya, tsàatsà tar ka, ti zezem a dukw gà Yahuda ŋa nda ndzer ɓàv tsà, tar ka, gà ɓə̀zla pàrsa masak ŋa taf: Ama i slirehe a tar a tə̀v kurum. Ti dehe a, tì zlìb a à kurum nda madzà gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ kurum, dìte na ti sir a dər ka, ìye riŋ ì waya kurum a. 10Kurum ka, kàa gə̀sum aà ìye àhəm, kàa mərum àba i tə̀v gà mesèwère are ya, kàmala ana ì tsik a kurum a. Aɗàbà taŋa, i kesle a kurum a pat gà mesèwère are ana ti ti dere a ika miɗ mbà ya. Ama ti dere a ka, aka gər gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze, aà medzìkè à tar. 11Yàa à mimèra ka, bìse. Gà dukw kurum ana ŋgwal ŋa, kà sinikwim dər ba ya ka, gə̀sum nda ndzə̀ɗa ɓəŋɓəŋ lèlè, tsə̀ka, gà mìsle ŋgìɗ ti ndzeke a aà kurum gà dukw mayàba kurum a. 12Gà na tàa mbà aà dukw bakal a ka, i ti ndweŋ a tar kàmala mendweŋe ya, i batsàh ga Mbulum gà, dìte ti ndze a i fata ka, hiywe. I ta wetse aà ter a zləm Tsir gà Mbulum, nda zləm kwite ŋgar ŋa mbàŋa asa. Ama kwite ata ka, Yeruzalem awiya ŋa ana a slirre a i gər ŋa i tə̀v ŋgar ŋa ya. Dìte i wetse aà ter a zləm gà awiya ŋana mbàŋa. 13Na wùra a riŋ gər ŋgar aka ge aà metsereke ka, mà dzà zləm a dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum a tsik a a gà mayàhàba gər gà mburma Mbulum a lèlè." 14Wele ata a gweɗiŋ asa mbàŋa: "Wetseha bazlam aaha a gawla Mbulum ana i Lawdikiya, a kesle a gà mburma Mbulum a. Ki wetse a ka, bazlam aaha: Na a tsik bazlam ŋa ka, wele ana tə zalar Amin a, ŋgat ka, mala sìda Mbulum ana ndzer, à sès a pàrsa tsìdze ya. Dukw ana Mbulum a ge tserdze ya, a dara ka, i tə̀v ŋgar a mbàŋa. 15I sər dukw ana kurum ihər ki gwim a ya. Aɗàbà ì sər, ki zezemwim a ìye ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik ŋa tsà, dìte kwets kà niwim ìye ɓàv tsà. Ana ka, ŋgùlùm ki zezemwim a ìye nda gə̀zlə̀ŋ ilik, kige tsà, ki niwim a ìye. 16Ama kurum ka, dàɗə̀kɗə̀kka ika màgə̀r ŋa masak ŋa. Kàmala taŋa ya ka, a sèsiŋ tsà. Aɗàbà taŋa na i tifere a kurum i bazlam gà ya kàmala tìzle ya ya. 17Kurum ki gweɗwim a i gər kurum ka, waytsà mə̀r ka, gà ə̀bay ŋa, màa ŋgat duwa tserdze, kuɗa duwa a ge a mə̀r a asa tsà. Ama kurum ŋa kà sərum aàba tsà. Kurum ka, gà ɓə̀zla mesèwère are ìvaɗ. Ti zleŋe a kurum, kurum ka, gà matawak hinne, sagurɗumɗum petek ika kurum tsà, dìte kurum ka, gà gùluf asa mbàŋa. 18Aɗàbà taŋa kinèhe ka, ìye ihər i tsik a kurum a dukw ana ki gwim a ya: Ama ka, dumara, ka sakamum gura ana tàa làmbaɗa nda akwa tsəzlzlà lèlè i tə̀v ga ya, dìte ka, ki nwim a gà ə̀bay nda ndzer ŋa kuɗa ya. Dumara, sakamum gà petek ana herrè ya mbàŋa, kà dzàyum akaba, na dìte ka, ki ndzwim a kataya sagurɗumɗum, hwarwa a ge a kurum a asa tsìye. Sakamum yàwuf are, dìte ka geywim a gà are kurum asa mbàŋa, na dìte ki ŋgetwim a a vatwa lèlè asa ya. 19Iye ka, gà mburma ana ì waya tar a ka, i kwere akaba a tar, i ɗif a ter a à metsèhe. Aɗàbà taŋa, mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum, ka zazamum ìye nda gə̀zlə̀ŋ kurum ilik. 20Tsarakum, ìye riŋ mehìtsè ŋa aà gùva bìye hə̀rmaga, i lek a a dukw mahə̀ndə̀kà a ga. Wùr ana aka tsaraka mifèfile gà, dìte aka hìndìkiŋ i ga ya ka, i de a a ga a ma ŋgar. Mìi zim akaba a ɗaf sula məmà nda ŋgat tsùrùzl a tə̀v ilik ŋa. 21Gà na tàa mbà aà dukw bakal a ka, i vil a ter a vatwa, tə dara, mìi ti ndze a nda gà ìye, ika tə̀v mendze mekwere gà. Ar ka, kàmala ìye ana ì mbà aà gà dukw bakal a mbàŋa. Kinèhe ka, mə̀r riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda Tsir gà ika tə̀v mendze mekwere ŋgar ata mbàŋa. 22Na wùra a riŋ gər ŋgar aka ge aà metsereke ka, mà dzà zləm a dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum a tsik a a gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum a lèlè."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\