SUNWA YUHANA 4

1I dəba ŋa ya, ì fə̀r aà gə̀zà mbulum ka, ì ŋgataha a bìye hə̀rmaga madà a mbulum mahə̀ndə̀kà ŋa iɗəm a tùwaŋŋà. I tsarakara mifèfile wele ata ndeɗiŋa, a fèfiliŋara, a ɗe kàmala mèzleliŋ a asa. Wele ata a gweɗiŋ ka: "Tsəlara a gər ŋa a faha ya, na dìte i ɗifek a à dukw ana a ta ge a ba aka miɗ mbà ya." 2Ama i fata ya tsàra ka, Mèzìte Mesife Mbulum a dara aka gər gà ya. I sàmata ka, tə̀v mendze ə̀bay a riŋ i gər ŋa i mbulum, wùra a riŋ mandzà ŋa ikəka. 3Wele ata ka, a tsàhən ndzer. Yam are ŋgar a də̀v ka, kàmala gà ŋgwal gà kur ata tə zal a tar gà yaspa nda sardis, tə də̀vawa twiy twiy twiy a. Tə̀v mendze ə̀bay ata ka, màkə̀làh Mbulum a lawara tits. A də̀v ka, kàmala ŋgwal kur ŋgìɗ ata tə zalar imiradi ya mbàŋa. 4Gà tə̀v mendze ə̀bay ŋgìɗ pàmpàm dzìk səla gəra faɗ, dìndìhtìhhe na ti le a tə̀v mendze ata ya. I fata ka, gà bàba gà mburma a riŋ dzìk səla gəra faɗ mbàŋa, tar gà mandzàyà ŋa ikəka. Gà petek ana ika tar a ka, tə ndza herrè. Dìte gà felère tar riŋ i gà gər tar məvàɗà ŋa nda gura, kàmala felère ə̀bay ana a ndze a dər a. 5Na a dara ika màgə̀r tə̀v mendze ata ya ka, gà mewìtìɗè mbulum nda malàkà ŋa ana a ɗewa dèɗìɗìɗè ya. Ika miɗ tə̀v mendze ə̀bay ata ka, gà akwa a riŋ ŋgàŋŋa kàmala gà làlampà ya təsəla, gà məvàtà ŋa. Ama gà akwa ata təsəla ya ka, kàmala megweɗe ya, gà Mèzìte Mesife Mbulum ana a riŋ təsəla gà mehìtsèyè ŋa ika miɗ Mbulum a. 6Ika miɗ batsàh tə̀v mendze ata ka, duwa a riŋ kàmala dùlùv a. A də̀v ka, twiytwiy kàmala kwataramà ya, are a da iɗəm a ndzihndzih lèlè. I fata ka, gà dukuməŋa a riŋ faɗ, tə lawara tə̀v mendze ata tits aka màgə̀r. Gà dukw ata ka, tar riŋ nda gà mesife. Are aà tar ndwatsndwatsutstswa hinne, nda dəba asa, ndaka miɗ asa fit dze. 7Dukw malàhalàh ŋana ka, a ndzìkìɗ ba azil. Dìte masula ŋana ka, a ndzìkìɗ ba kəla sla ana vugul ŋa ya. Məmàkər ŋana ka, yam are ŋgar a ndzìkìɗ ba kàmala mburma ya. Dìte dukw məfaɗ ŋana tèkeɗè, a ndzìkìɗ ba ka, zləra ana a bewa ndaà gə̀zà mbulum a. 8Gà dukw ata tserdze ya ka, gà gwezleviyek aà tar ndilik ndilik asa. Dìte are aà gwezleviyek ata ka, ndwatsndwatsutstswa, ku mege nda bəra, ku mege nda huɗ ŋa tèkeɗè ya. Tar ihər tə làhawa dìmis, ku mege ndaàpat, ku mege ndaàvə̀ɗ hiywe pəra. I huɗ malàhà dìmis tar ata tì lèh a ya ka, ta gwaɗawa: "Kər Əbay Mbulum ka, batsàh ŋa. Kər ka, tsəɗaŋŋà. Bakal i tə̀v yak tsà. Gà ɓə̀zla bakal tèkeɗè, ti ndze a i tə̀v yak tsà asa. Ndzə̀ɗa yak a riŋ ika gər gà duwa tserdze. Kər riŋ mandzà ŋa aà bəra biybiy, à gər ana gər àhə̀ɗ a riŋ zùkw tsìye. Kər riŋ kinèhe, dìte kər riŋ ki ta mère a aka gər àhə̀ɗ a mbàŋa asa ya." 9Kàmala taŋa ya, gà dukw ata faɗ a, tə làhawa dìmis mazàmbàɗà dər à Mbulum, wele ana mandzà ŋa ika tə̀v mendze ə̀bay ata, dìte ŋgat wele ana a ndze a ka, aà biybiy asa ya. Tì zlìb a dər à ŋgat, ta ger a kəkaàha. 10I tə̀v ana tar riŋ ta ge a kàmala taŋa ya ka, gà bàba gà mburma dzìk səla gəra faɗ ŋa ata, tə dzà gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ Mbulum, wele ana mandzà ŋa ika tə̀v mendze ə̀bay ata ya, dìte ŋgat wele ana a ndze a aà biybiy a asa mbàŋa. Tì zèmbeɗe a à ŋgat. Tì ndzìk a dər gà felère ə̀bay tar ata i gər a, tì dzè a dər a bə̀ɗ, aka miɗ ŋgar, ta gwaɗawar: 11"Kər ka, Mbulum, dìte kər Batsàh mə̀r ŋa. Kər na ki ge gà duwa tserdze ya. A ge ba ka, aɗàbà ana kər kà waya ma ge ba ya. Aɗàbà taŋa na kər ilik ka, ŋgwal ŋa, kà sle na mburma tserdze tì zèmbeɗe a à kər, tì zlìb a à kər nda magə̀sà aà kər àhəm a."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\