SUNWA YUHANA 5

1I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a wàkità i ahər wele ata mandzà ŋa ika tə̀v mendze ə̀bay a. Ar ka, məpàɗà ŋa i ahər mezime ŋgar. Mewètsè duwa a riŋ ika wàkità ata tsèke sula sula. Ta gasa nda dukw magə̀sà wàkità tə̀v pàmpàm təsəla, na dìte wùra à pìl a dər ikaba ya tsìye. 2I dəba ŋa ya asa ka, ì ŋgataha a gawla Mbulum duwa ndzə̀ɗa ŋa, a riŋ à fèfil a nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà. A gwa: "Weke na ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum, a sle a aà meŋgeheke ihər dukw magə̀sà wàkità aaha ya, dìte à pìl a dər ikaba ya ya?" 3Ama a fàfəl àba ya ka, tə ndza ɗikɗik, tàa ŋgat a wùra tsìdze. Ku mege i mbulum i gər ŋa, ku mege i huɗ bìye, dìte ku mege i ŋga tèkeɗè ka, wùra a riŋ tsà, na a sle aà məpàlà ikaba wàkità ata aà mifìrè aɗəm a. 4I fata ya ka, ì tuwa hinne, aɗàbà ana wùra a riŋ ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum na à pìl a ikaba wàkità ata ya, dìte à fìr aɗəm a ka, a riŋ tsiye. 5Ama i fata ya ka, wùra ilik ika màgə̀r gà bàba gà mburma ata dzìk səla gər faɗ a, a gweɗiŋ: "Ka tə tuwa tsà. Tsaraka kwaŋ, aɗàbà ə̀bay ana tə zalar azil a, a dara ka, i gwala Yuda ya, dìte i hwilfe ə̀bay Davit a asa. Ŋgat ka, a mbà aà duwa tserdze. A sle aà meŋgeheke ihər dukw magə̀sà wàkità ata tə̀v pàmpàm təsəla ya, dìte à pìl a ikaba wàkità ata ya." 6I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a Kəla Təmaŋ, a riŋ ika màgə̀r ŋa, ika miɗ tə̀v mendze ə̀bay ata. I fata ya ka, gà bàba gà mburma ata nda gà dukw ata tar nda gà mesife faɗ a, tə lawara ŋgat tits. Ama Kəla Təmaŋ ata ka, kàmala ana tàa kə̀ɗ ilik a. Gà mbùkum aà gər ŋgar təsəla, dìte gà are ŋgar tèkeɗè, təsəla mbàŋa. Gà are ata ka, gà Mèzìte Mesife Mbulum ana gà mehìtsè ŋa ika miɗ Mbulum, a slərawa tar, ku mege a ŋga, aka gər àhə̀ɗ tserdze ya. 7Kəla Təmaŋ ata a da a tə̀v wele ana ŋgat mandzà ŋa ika tə̀v mendze ə̀bay ata ya, a daha, a zla ihər wàkità ata i ahər mezime ŋgar a. 8I tə̀v ana a zla ya ka, gà bàba gà dukw ata faɗ nda gà mesife ya, dìte nda gà bàba gà mburma dzìk səla gər faɗ ŋa ata, tə daha, tə dzàr gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ ŋgar. Gà bàba gà mburma ata tserdze ya ka, tar nda gà gandzavəl i ahər. Dìte gà ŋgwal gà tasà ana məvə̀ɗà ŋa nda gura ya, aà tar mbàŋa. Dukw duwa iɗəm, na tàa wana ka, a ze kàmala wirdè ya, a zewa aà Mbulum hwaŋŋà lèlè. Dukw ata a ɗif ka, à meheme gà mburma Mbulum ana ta hemer a ya. 9Tə làh dìmis awiya ŋana. I huɗ malàhà dìmis tar ata tì lèh a ya ka, ta gwa: "Kər na ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum, ka sle aà mazlà wàkità ata, dìte ki ŋgeheke a ihər dukw ata magàsà ŋa ya. Aɗàbà kər ka, tàa kə̀ɗ kər kàmala dukw ana ta kə̀ɗ a Mbulum taf masak ŋa ya. Məmbə̀z yak ana kà dzà dər a ka, kà mbùrùɗar dərra mburma a Mbulum a. Ku mege tə dara ika gà àhə̀ɗ ana pàmpàm ika gər àhə̀ɗ tserdze ya, gà na slala tar pàm, nda gà tə̀v gà mendze tar pàmpàm, kige tsà gà àhəm tar tèkeɗè, pàmpàm a. Kàa ndzə̀kara tar a, kàa dzàɗa a Mbulum. 10Dìte kàa dzà tar a tə̀v mekwere ə̀bay yak ana ki kwere a ya. Ka ne à tar gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum aà megèr ìmir ika miɗ ŋgar mbàŋa asa. Ti ta kwere a gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a." 11I fata ya tsàra ka, ì ŋgataha a gà gawla Mbulum hinne, ti sle dəbuw dìŋ lufùw, a ɗeme a ba tsà. Tə lawara tə̀v mendze ə̀bay ata tits, nda gà bàba gà dukw ata faɗ nda gà mesife iɗəm a, dìte nda gà bàba gà mburma ata mbàŋa. I tsarakara dìmis tar ana tì lèh a ya. 12I huɗ malàhà dìmis tar ata tì lèh a ya ka, ta wideye a dər ŋgə̀lakəkkà, ta gwa: "Kəla Təmaŋ ata ta kə̀ɗ a ka, a sle aà duwa tserdze. Dìte duwa tserdze ka, biy ŋgar asa mbàŋa. Metsèhe ŋgar a riŋ, a zà gà duwa fit. Aɗàbà ndzə̀ɗa tserdze ka, i ahər ŋgar. Gà mburma tə̀ zlə̀b à ŋgat, tə̀ zàmbaɗa dər, ta gwa, ŋgat ka, Batsàh kwa ŋa kaɗə̀ŋ." 13I dəba ŋa ya asa ka, ì tsarakara gà dukw ana Mbulum a geye tar tserdze ya: Gà na i gər ŋa i Mbulum a, nda gà na ika gər àhə̀ɗ a, dìte nda gà na tar i bìye, nda gà i huɗ yam a. Tar ata tserdze ya, tar riŋ tì lèh a dìmis. I huɗ malàhà dìmis tar ata tə làh a ka, ta gwa: "Zàmbaɗakwa à gà wele ana ŋgat mandzà ŋa ika tə̀v mendze ə̀bay a, nda wele ana ŋgat kàmala Kəla Təmaŋ a. Zlə̀bakwa à tar. Aɗàbà ndzə̀ɗa tserdze a dara ka, i tə̀v tar a. Ki gekwe a tar kəkaàha aà biybiy." 14Dìte gà dukw ata faɗ tar nda gà mesife ya, ta gwa aaka: "Amin." I dəba ŋa ya, gà bàba gà mburma ata tə dzà gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ gà na tar mandzà ŋa ika tə̀v mendze ə̀bay ata ya, tə zàmbaɗa à tar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\