SUNWA YUHANA 6

1Alə̀ka i dəba ŋa ya, ì fə̀r aà Kəla Təmaŋ ata ka, a daha, a dzà ba aà maŋgwàhàkà ihər dukw magə̀sà wàkità ata Mbulum a gasa dər tə̀v pàmpàm təsəla ya. A ŋgwàhaka ihər malàhalàh ŋa ya ilik. I fata ya ka, ì tsarakara mifèfile i tə̀v gà dukw ata faɗ nda gà mesife ya. Biy ŋgìɗ ilik i màgə̀r tar a, a gwa: "Nakaya." Mifèfile ŋgar ata a ɗe ka, gùrumumma, kàmala malàkà Mbulum a. 2I fə̀r ikaba ya ka, ì ŋgataha a piris duwa a ndza herrè, wùra aka tsəl aaka, a riŋ nda gà lìkiɗ i ahər ŋgar, tàa tiker felère ə̀bay a gər. Ŋgat na a mbà aà duwa tserdze ya. Aka da a gùvəl ka, à mbè a aà mburma asa mbàŋa. 3I dəba ŋa ya ka, Kəla Təmaŋ ata a ŋgwàhaka ihər dukw magə̀sà wàkità masula ŋana ya. Dìte ì tsarakara mifèfile masula ŋa ika màgə̀r gà dukw ata faɗ nda gà mesife ya. A gwa: "Nakaya" asa. 4I fata ya tsàra ka, piris ŋgìɗ a dara iɗəm a. A ndza ndùzzwa kàmala məmbə̀z a. Wùr ana a tsəl aaka ya ka, tàa vəlar batsàh màsalamà a ahər, dìte ta vəlar vatwa aà mazlàra gùvəl aka gər àhə̀ɗ a, na gà mburma ta bets a ba ya. 5Alə̀ka i dəba ŋa ya ka, Kəla Təmaŋ ata a ŋgwàhaka ihər dukw magə̀sà wàkità məmàkər ŋana ya asa. I fata ya ka, ì tsarakara mifèfile məmàkər ŋa ika màgə̀r gà dukw ata faɗ ŋa nda gà mesife ya. A gwa: "Nakaya" asa mbàŋa. I fə̀r ikaba ya ka, ì ŋgataha a piris lìviŋ lìviŋ ŋana. Wele ana mandzà ŋa ikəka ya ka, a riŋ nda gà dukw melìvè duwa i ahər ŋgar. 6I tsarakara mifèfile ika màgə̀r gà dukw ata faɗ ŋa nda gà mesife ya. A gwa: "Siŋgwè ana gà ɓə̀zla megè ìmir ta ŋget a i huɗ mivèke ilik a ka, a sle a duwa tsà. Tì sìkim a dər ŋgwal daw ka, àgwàdà ilik pəra. Ki ge tsà na bə̀la tì sìkim a dər màdàgà ka, a sle a àgwàdà màkər ɗekɗek. Ama biy gà mal nda meɗwìtsè dukw makwàsà ŋana ka, tsakala ŋa ma ge hiywe kàmala ana a ndzawa ya dukw ŋgar." 7I dəba ŋa ya ka, Kəla Təmaŋ ata a ŋgwàhaka ihər dukw magə̀sà wàkità məfaɗ ŋana ya. Dìte ì tsarakara mifèfile məfaɗ ŋa ika màgə̀r gà dukw ata faɗ nda gà mesife ya. A gwa: "Nakaya" asa. 8Alə̀ka ì fə̀r ikaba ya ka, ì ŋgataha a piris duwa a ndza kusuh kusuh. Wele ana a tsəl aaka ya tèkeɗè ka, zləm ŋgar Məmə̀ta. Tə̀v ana aka da aɗəm a ka, bazlam məmə̀ta na a zezem a ŋgat a. Gà mburma gər àhə̀ɗ tserdze ka, tàa tarətsa ba ikaba ya tə̀v pàmpàm faɗ. Gà gwala ŋgìɗ ilik ka, tàa vəlar vatwa aà məbàtsà iɗəm tar a nda gà duwa ŋgìɗ a pàmpàm. A bets a tar nda màsalamà. Gà biy ŋgìɗ ta mete a à may, kige tsà, à dukw məmə̀ta, dìte gà àsìŋ ŋa aaha asa ka, gà dukw dala ta betseye a tar. 9I dəba ŋa ya asa ka, Kəla Təmaŋ ata a ŋgwàhaka ihər dukw magə̀sà wàkità mazləm ŋana ya. Dìte ì ŋgataha a gà mèzìte gà məmə̀ta tar a riŋ aà huɗ tə̀v ana ta batsawa aaka duwa a Mbulum a. Ta batsaya gà mburma ata ka, aɗàbà ana ta gə̀s bazlam Mbulum lèlè, ti tsikewa a mburma ka, parakkà ya. 10Gà mburma ata ta wideye nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà. I huɗ mewideye tar ata ya ka, ta gwa: "Batsàh mə̀r ŋa, kər ka, tsəɗaŋŋà. Dukw ana ki tsik a ya ka, nda ndzer kaɗə̀ŋ. Dìte ndeɗime na ki gese a gà mburma ana ta batsawa mə̀r ika gər àhə̀ɗ, ki ge a ter a sèriyè ya?" 11I fata ya ka, tə dzàya aka tar gà petek herrè ŋa tserdze, ku mege weke. Dìte ta gwaɗa a tar: "Vavum zàakwa tə̀ma asa. Aɗàbà say ta batsaya gà àsìŋ gà dàmər kurum ana ta ge a ìmir a Mbulum a asa dzekwiŋ, kàmala ana ta batsaya kurum a mbàŋa ya. Alə̀ka i tə̀v ana aka geba fit kàmala ana Mbulum a tsik a, tàa bats tar ka, sèriyè ata a ta ge a ba kuɗa." 12I dəba ŋa ya, ì fə̀r aà Kəla Təmaŋ ata asa ka, a ŋgwàhaka ihər dukw magə̀sà wàkità mendilik ŋana ya asa. A ŋgwàhaka ihər a tsàra ka, gər àhə̀ɗ a ɓazla wàkit wàkit hinne. Pat a mbə̀ɗ ba ŋgìɗ kàmala petek ana a ndza lìviŋ lìviŋ a. Dìte kiye tèkeɗè, a mbə̀ɗ ba ŋgìɗ, a ndza ndùzzwa kàmala məmbə̀z a asa. 13Gà màwùsàwus tə dzawara aà gə̀zà mbulum a ɓə̀ràmə̀mma kàmala mandàɓalak gùrùv ana himbiɗ a dzà dərra a bə̀ɗ a mbàŋa. 14Gə̀zà mbulum a dzeye fit kweleŋ, kàmala wàkità ana ta paɗa akaba ya. Gà gər kwite nda gà àhə̀ɗ ana malàwàrà ŋa nda yam a tserdze, ta hitseye aà mbulum, tə daya i gà tə̀v mendze tar ana tə ndzawawa iɗəm a. 15Kàmala taŋa ya, gà mburma tserdze ta kahaya ba. Tə tə̀z a bìye, nda gà a sləlak aà kwite. Gà ɓele nda gà na ti ziwe a gər tar a tserdze, tə tə̀z, tə daha, ta kahaya ba. Ku mege gà ə̀bay gər àhə̀ɗ nda gà ɓə̀zla sik tar, nda gà bàba gà sliwdze, ku mege gà na lìmana tar a riŋ hinne ya, nda gà na ndzə̀ɗa tar a riŋ a tèkeɗè, ta kahaya ba mbàŋa. 16Ta gwaɗa a gà gər kwite nda gà gùrum: "Hurukwayum ba aka mə̀r, kə̀ kahayum mə̀r, dìte na wele ata mandzà ŋa ika tə̀v mendze ə̀bay a, a ŋget a mə̀r a asa tsà, nda gà matsə̀ɓatsə̀ɓ Kəla Təmaŋ ata tèkeɗè, a ŋget a mə̀r tsà asa mbàŋa ya. 17Aɗàbà pat ana ti ta gìs a gà mburma a sèriyè ya ka, aka à mendze aɗəm. Ama a pat ata ana, weke na a be a iɗəm a ya?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\