SUNWA YUHANA 7

1I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a gà gawla Mbulum faɗ, tar gà mehìtsèyè ŋa i gà tə̀v ana himbiɗ a dawara iɗəm a tə̀v pàmpàm faɗ a. Ta pala àhəm a gà himbiɗ ata faɗ a, dìte ka, ta ge ika gər àhə̀ɗ, tə lə̀m aà gà àhə̀ɗ nda yam, nda gà dìzl ɗaf asa tsìye. 2I fata ya ka, ì ŋgataha a gawla Mbulum ŋgìɗ asa mbàŋa. A dara ika tsèke pat ana a mbə̀zawara ya, a riŋ a tsil a aà mbulum. Na magə̀sà ŋa i ahər ŋgar ka, dukw megè lambà aà gà mburma Mbulum, wele ana nda gà mesife ya. A zal a gà àsìŋ gà gawla Mbulum ŋgìɗ ata, a gà na Mbulum a vəl a tar ndzə̀ɗa aà menise à gà àhə̀ɗ nda yam a. A zal a tarra nda màgàlà ya ŋgə̀lakəkkà. 3A gwaɗa a tar: "Ka nəsum à gà àhə̀ɗ nda yam, nda gà dìzl ɗaf zùkw tsà. Say ki gekwe a lambà aà yemere a gà ɓə̀zla meslire Mbulum kwa dzekwiŋ." 4Ama ti tsikiŋ, ta gweɗiŋ, gà mburma ndaw na ta ge a ter a lambà ata ya. Ama tar fit dze ka, dəbuw də̀rmə̀kà nda dəbuw dzìk faɗ gəra faɗ (l44000). Gà mburma ata tə dara ka, i gà gwala Israyel a tserdze. 5- 8Dəbuw kurwa gəra sula, tə dara i gwala Yuda ya, dəbuw kurwa gəra sula i gwala Ruben a, dìte gà biy ŋgìɗ asa, i gwala gà Gada nda Aser a, nda gà Nefilim nda Manasa, dìte Simiyun, Levi, Isakar, Dzabulun, dìte gà Yasufa nda Benyamin. Gà tar ata tserdze ya ka, dəbuw kurwa gəra sula sula, lambà Mbulum aà tar. 9I dəba ŋa ya asa, ì ŋgataha a gà mburma ana hinne, wùra a sle a aà maɗàmà ŋa tsìye. Gà mburma ata tə dara ka, ika àhə̀ɗ ana pàmpàm ika gər àhə̀ɗ a, ku mege gà na slàla tar pàmpàm a tserdze, nda gà tə̀v gà mendze tar pàmpàm, kige tsà gà àhəm tar ìbam, pàmpàm a. Tar gà mandzàyà ŋa ka, ika miɗ tə̀v mendze Əbay Mbulum, nda gà ika miɗ Kəla Təmaŋ ata mbàŋa. Gà petek ana ika tar a ka, herrè. Ku weke nda gà slàmbah tə̀ɓàh i ahər ŋgar, tì zèmbeɗe a dər à tar. 10Gà tar ata tserdze ya, ta fàfəl ka, nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà. I huɗ mifèfile tar ata ya ka, ta gwa: "Mbulum ana mandzà ŋa ika tə̀v mendze ə̀bay ŋgar a, nda Kəla Təmaŋ na ta mbala à mə̀r a." 11Gà gawla Mbulum tserdze tə lawara tə̀v mendze ə̀bay ata nda gà bàba ŋa ana ika miɗ Mbulum a, dìte nda gà bàba gà dukw ata faɗ nda gà mesife ya tits. Tə dzà gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ Mbulum, ika miɗ tə̀v mendze ə̀bay ŋgar ata, tə zàmbaɗa à ŋgat. 12I huɗ mezèmbeɗe tar ata ya ka, ta gwa: "Amin. Ar ka, kataya kaɗə̀ŋ, ndzə̀ɗa tserdze ka, i ahər Mbulum. Metsèhe ŋgar a riŋ a zà duwa tserdze. Ŋgat ka, ndzə̀ɗa ŋa. Gekwar kəkaàha, kà zlə̀bakwa à ŋgat, zàmbaɗakwa à ŋgat aà biybiy. Ku weke a gweɗe a, ŋgat ka, Batsàh ŋa kaɗə̀ŋ. Amin." 13Gà bàba gà mburma ata dzìk səla gəra faɗ a, i ŋgìɗ ilik ika màgə̀r tar a, a gweɗiŋ: "Kà sər gà mburma aaha nda gà petek herrè ŋa ika tar a ya? Tə dara ana, i ŋga ya?" 14I gwaɗar: "Awaŋ, batsàh ga ŋa, kər ìvaɗ na a sər tar a. Iye ka, ì sər tar tsà." I dəba ŋa ya, a gweɗiŋ asa: "Gà mburma aaha ka, gà na tì sèwèr a are hinne aka mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ aaha ya. Ama ka, tàa bàs gə̀zlə̀ŋ, tàa miyak à vatwa Mbulum tsìdze. Ta baraya gà petek tar a nda məmbə̀z Kəla Təmaŋ ata, na dìte ka, a ndza herrè ya. 15Aɗàbà taŋa na kinèhe tar riŋ mandzà ŋa ika miɗ tə̀v mendze Əbay Mbulum hiywe ya. Ku mege ndaapat, mege ndaàvə̀ɗ tèkeɗè, tar riŋ ta ger a meslire i ga ŋgar a. Əbay ata ŋgat mandzà ŋa ika tə̀v mendze ŋgar a na a riŋ a kesle a tar a. 16May a ta ge a ter a asa tsà. Dìte yam tèkeɗè, a ta bets a tar asa tsà mbàŋa. Pat a wene a tar tsà, ku mege dukw ŋgìɗ a wir aà ter a asa tsìdze. 17Aɗàbà Kəla Təmaŋ ata ika màgə̀r tə̀v mendze ə̀bay ata ya, na a ti ne a mala makə̀và tar, a ɗif a ter a à vatwa bìye yam ana a vil a mesife a mburma ya ya. Dìte Mbulum tèkeɗè, a bere a tuwa yemere ika gà are tar a tserdze asa mbàŋa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\