SUNWA YUHANA 8

1Alə̀ka i dəba ŋa ya ka, Kəla Təmaŋ ata a zla wàkità ata asa, a ŋgwàhaka ihər dukw magə̀sà ŋa matəsəla ŋana ya. I tə̀v ana a ŋgwàhaka dər ihər a ka, gà dukw ana i gər ŋa i mbulum a tserdze, tə ndza ɗikɗik, tà fèfil a asa tsìdze, haa a sle mìnwit dzìk màkər. 2I dəba ŋa ya, ì ŋgataha a gà gawla Mbulum ana tar təsəla, tar gà mandzàyà ŋa ika miɗ Mbulum a. Tə dzàya a tar gà mèzleliŋ təsəla a ahər, ku weke nda biy ŋgar. 3Gawla Mbulum a riŋ nda gà tasà malàmbàɗà ŋa nda gura ana tsakala ŋa hinne ya, i ahər ŋgar. Tasà ata ka, ta wanawa aɗəm dukw ana a zewa aà Mbulum hwaŋŋà ya. Ŋgat ka, a dara, a hitse dər aka miɗ a tə̀v ana ta vəlawa aaka duwa a Mbulum a. Tə dzàr aɗəm dukw ana ta wanawa ya hinne, na dìte a wenere a aka tə̀v ata ya. A wenere a ka, aka miɗ tə̀v mendze ə̀bay ŋgar ata. Ama i tə̀v ana a riŋ ihər a wene a ya ka, a ge dər akaba nda biy gà mburma ana tserdze ti ne gà biy ŋgar, ta hamawar a. 4Hə̀dzə̀k dukw ata a wana ya, a dara i ahər gawla Mbulum ata mehìtsè ŋa ika miɗ Mbulum a, a tsəl aà gə̀zà mbulum, dìte Mbulum a tsaraka meheme gà mburma ŋgar ana ta hemer a ya mbàŋa. 5Alə̀ka i dəba ŋa ya ka, gawla Mbulum ata a zla tasà ata a wana iɗəm duwa a Mbulum a, a zla akwa ika tə̀v ana ta wanawar aaka duwa ya mbàŋa. Bùtùkw a nda a tasà ata. Dìte fakw a ya dər akabara aka gər àhə̀ɗ a. I tə̀v ana a yàra àba ya ka, malàkà mbulum a dzà ba aà meɗe hinne, ŋgùzlàr ŋgùzlàr, dìte mbulum a wìtiɗ wùtəɗ wùtəɗ, gər àhə̀ɗ a dzadzar hinne mbàŋa asa. 6I dəba ŋa ya, gà gawla Mbulum ata təsəla nda gà mèzleliŋ aà tar i ahər a, ta hàdzàl ba aà mivizleye aɗəm. 7Tsam ka, gawla Mbulum malàhalàh ŋana a vizl a biy ŋgar. Alə̀ka a vizl aɗəm ka, gà aləndza nda gà akwa magàwà ŋa aàba nda məmbə̀z, tə dzàyawara aka gər àhə̀ɗ a. I fata ya ka, gər àhə̀ɗ a tarətsa ba ikaba ya tə̀v pàmpàm màkər. Tə̀v ana dukw ata a dzàwa aɗəm a ka, akwa a wana iɗəm a fit, nda gà dìzl ɗaf ŋa dze. Mege kwìzir tèkeɗè, aka zeha aɗəm asa tsìdze. 8I dəba ŋa taŋa ya ka, gawla Mbulum masula ŋana a vizl a mèzleliŋ ŋgar. Alə̀ka a vizl aɗəm kataya ka, tə zla batsàh dukuməŋa a riŋ kàmala kwite ya, akwa a riŋ ihər a wene a ŋgàr ŋgàr ŋgàr. I fata ya ka, ti yà dukw ata a batsàh dùlùv. Tsam ka, yam ata a tarətsa ba ikaba ya tə̀v pàmpàm màkər, dìte tə̀v ana ti yà aɗəm a fata ya tsàra ka, a ne məmbə̀z. 9Dìte gà dukw ana i huɗ yam biy ŋgìɗ ata ya ka, ta mataya aɗəm fit. Gà slə̀làh yam ana ikəka ya tèkeɗè, tə nəsaya mbàŋa. 10Dìte gawla Mbulum məmàkər ŋana, a vizl a mèzleliŋ ŋgar. A vizl aɗəm ka, batsàh màwùsàwus ana akwa ihər, a wene a də̀kəɗ də̀kəɗ a, a də̀ɗara i mbulum a, aka gər àhə̀ɗ a. Gà bìye yam nda gà dula tə tarətsa ba ikaba ya, tə̀v pàmpàm màkər. Tə̀v ana aka də̀ɗ aɗəm a ka, a nis a dər fit. 11Màwùsàwus ata ka, zləm ŋgar Ɗìwèkìke. Yam ana aka də̀ɗ aɗəm a ka, a ndze a ɗìwèkìke. Gà mburma ana tə saya yam ata ya ka, ta mata hinne, aɗàbà ana a ndza ɗìwèkìke ya. 12I dəba ŋa ya ka, gawla Mbulum məfaɗ ŋana a vizl a mèzleliŋ ŋgar mbàŋa. A vizl aɗəm ka, a lak a gà pat nda kiye, nda gà màwùsàwus. Tar ka, kàmala ana matàrə̀tsà ŋa ikaba ya tə̀v màkər a. Dìte tə̀v ana tàa lak aɗəm a ka, a ndze a lìviŋ lìviŋ kàmala taŋa ya. Tar ka, tə də̀v lèlè asa tsà. Ku mege ndaàpat, mege ndaàvə̀ɗ tèkeɗè, tə̀v dzaydzay matàrə̀tsà ŋa ikaba ya tə̀v pàmpàm màkər. Tsèke pat ŋgìɗ ilik ka, a də̀v ndaapat asa tsà, dìte tsèke kiye ŋgìɗ ilik tèkeɗè, a də̀v ndaàvə̀ɗ asa tsà mbàŋa. 13I dəba ŋa ya ka, ì ŋgataha a zləra, a riŋ ɗevivvè dìriŋ a be a ndaà gə̀zà mbulum. A fàfəl ŋgə̀lakəkkà. I huɗ mifèfile ŋgar ata ya ka, a gwa: "Waya ba kurum a, waya ba kurum a, kurum gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a ka, ki ŋgetwim a mesèwère are hinne. Aɗàbà ana gà gawla Mbulum riŋ màkər mbà, gà na tàa vizleye a gà mèzleliŋ tar zùkw tsìye. Ama na àlə̀ka tàa vizleye aɗəm ka, mesèwère are ŋa a dere a ka, ndeyndey."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\