SUNWA YUHANA 9

1I dəba ŋa ya asa mbàŋa ka, gawla Mbulum mìizləm ŋana a vizl a mèzleliŋ ŋgar. I tə̀v ana a vizl aɗəm a ka, ì ŋgat a màwùsàwus duwa a də̀ɗara i mbulum a aka gər àhə̀ɗ a. Màwùsàwus ata ka, tàa vəlar lèkilè a ahər, aà mahə̀ndə̀kà dər i bìye ana kwitsikw a. 2Alə̀ka a hə̀ndə̀k dər iɗəm a ka, hə̀dzə̀k a dara iɗəm a tùtùkwtùkkwa kàmala hə̀dzə̀k akwa ana ti tike aà batsàh kùsak a. Hə̀dzə̀k ata ka, a kàha gà gə̀zà mbulum nda pat, a ge ziŋziŋ hinne. 3Dìte i dəba ŋa ya ka, gà dzara na tə dayara i hə̀dzə̀k ata ya ya. Ta vəl a tar ndzə̀ɗa, ti neye kàmala gà hìrde ya. 4Ta gwaɗa a tar: "Ka zəmum kwìzir tsà, kige tsà ka nəsum à slàmbah dukw mezime nda gà dìzl ɗaf tsìdze. Say ki dzeywim a ka, à gà mburma ana lambà Mbulum a riŋ ika yemere tar tsìye ɗekɗek pəra." 5Ama ka, tàa vəl a tar vatwa aà məbàtsà mburma a bìye fit kweleŋ tsà kəla. Ta vəl a tar vatwa ka, aà mesèwère a tar are biy kiye ə̀zləm pəra. Medze gà dzara ata ti dzeye à ter a ya ka, a wir aà ter a ka, hinne. Mewire ŋa ka, kàmala biy hìrde ya. 6I huɗ kiye ə̀zləm ŋa ata ya ka, mburma ta waya məmə̀ta agəra mesèwère are ata. Ama ka, ta ŋget ahər a vatwa ɓàv tsà. Məmə̀ta a tsàhən aà tar ka, hinne, ta weye a mimete iɗəm a, àma ka, məmə̀ta a sìrìk a ter a vatwa ìvaɗ. 7Gà dzara ata ka, ti ndzìkìɗ ba kàmala piris ana tə dùwaya, ti de a dər a gùvəl a. Ika gà gər tar ka, duwa a riŋ ikəka kàmala felère ə̀bay ana malàmbàɗà ŋa nda gura ya. Dìte yemere tar tèkeɗè ka, kàmala biy mburma ya. 8Ambə̀z gər tar ka, zùbəl ŋa birìɓ kàmala biy gà mə̀kəs a asa. Gà zlir ana i bazlam tar a tèkeɗè, a ndza kàmala biy azil a. 9Duwa a riŋ aà gà gə̀zlə̀ŋ tar kàmala andiw megè gùvəl a malàmbàɗà ŋa nda ndzemdè. Gà gwezleviyek ana aà tar a, a ɗe a ka, dèɗìɗìɗìɗe kàmala gà piris ana hinne, ta ŋgil a à gà muta, tì tìz a dər a gùvəl a. 10Dzìmir aà tar kàmala i hìrde ya. Aɗàbà taŋa tar tèkeɗè, ti dze a mburma kataya mbàŋa. Gà dzìmir tar ata na ta vəl a tar ndzə̀ɗa aà medzèyè a mburma i huɗ kiye ata ə̀zləm a. 11Əbay tar ka, gawla na a kwere a tar i batsàh bìye ata kwitsikw a. Tə zalar ndaka àhəm gà Ibəranikwa ka, "Abadun", ndaka àhəm gà Girek tèkeɗè ìbam, "Apuliyun", kàmala megweɗe ya ka, "Mala Swalwa". 12Kàmala taŋa ya, gà malàhalàh mesèwère are ata tàa da iɗəm a ka, a zehe a gà mesèwère are a riŋ sula na ti dere a ya asa. 13I dəba ŋa ya ka, gawla Mbulum mendilik ŋana a vizl a mèzleliŋ ŋgar. I tə̀v ana a vizl aɗəm a ka, ì tsarakara mifèfile duwa a ɗera i tə̀v ana ta vəlawa aaka duwa a Mbulum a. Ama tə̀v ata ka, ika miɗ Mbulum, məvə̀ɗà ŋa ka, nda gura ana tsakala ŋa hinne ya. 14Mifèfile ata a fàfəl a ka, a gawla Mbulum mendilik ŋa aaha. A gwaɗar: "Pə̀l à gà gawla faɗ ŋa ata tə dànaya tar aà gìgìze dula ata tə zalar Ifratis a." 15Gà gawla ata faɗ a ka, Mbulum a tike a tar məpàslà ahər, na dìte ka, ta ger a ìmir i huɗ mive ata ya, kige tsà i huɗ kiye ata ya, nda gà i huɗ pat ata ya mbàŋa, nda gà ku mege i huɗ ler ata ya tèkeɗè ya. Kàmala taŋa ya, a ndzə̀k tar, dìte tə daha, tə tarətsa ba ikaba mburma ya tə̀v pàmpàm màkər. Dìte ka, ta bats iɗəm tsèke ŋgìɗ a ilik. Kàmala taŋa ya asa, mifèfile ata a ɗe àba ya ka, gawla Mbulum ata a daha, a pə̀l à tar kuɗa. 16I fata ya ka, ì ŋgataha a gà sliwdze tar. Tar ka, hinne, tə tsala aka piris, dìte ta gweɗiŋara: "Mayàhàba gər gà mburma ana i fata ya ka, miliyuŋ də̀rmə̀kà sula." 17I huɗ sunwa gà ata a da aka ìye ya ka, ì ŋgataha a gà na tə tsala aka piris a. Tar ka, nda gà petek gùvəl ika tar, mewètsè ŋa pàmpàm màkər, ndùzzwa kàmala akwa ya, biy ŋgìɗ mbulum mbulum, dìte biy ŋgìɗ aaha ka, a ndza za kəla za kəla asa mbàŋa. Gər gà piris tar ŋa a ndzìkìɗ ba ka, kàmala gər azil a. Na a dara i gà bazlam tar a ka, gà akwa nda hə̀dzə̀k, nda gà dukuməŋa a riŋ a wanawa ka, wàfùfùffa kàmala àsana ya. 18Gà dukw ata pàmpàm màkər a, na a vəl màdzànàpa mesèwère are ata a mburma, a bats aà tar ata mandzà ŋa tə̀v pàmpàm màkər a, tsèke ŋgìɗ ilik. Kàmala megweɗe ya ka, gà akwa ata nda gà hə̀dzə̀k, nda gà dukw ata a wanawa wàfùfùffa kàmala àsana ya na a bats tar a. 19Aɗàbà gà piris ata, na a vəl a tar ndzə̀ɗa ka, gà bazlam nda gà dzìmir tar na aà məbàtsà gà mburma ya. Ama dzìmir tar asa ka, gər ikəka, a ndzìkìɗ ba i mesiwiɗ, ti dze a dər a mburma. 20Ama gà àsìŋ gà mburma ana tàa mata à gà mesèwère are ata màkər a tsìye ka, tàa mbə̀ɗ à gə̀zlə̀ŋ tar ɓàv tsà. Tə da aka miɗ aka miɗ nda madzà gùrmits a bə̀ɗ a sitene, nda gà dukw tar ana ta geye nda ahər tar ŋa, ta vaɗa gà àsìŋ a nda gura ya. I ŋgìɗ ìbam, nda ndzemdè pàmpàm. Biy ŋgìɗ asa tə làmbaɗa nda kur, nda gà biy ŋgìɗ asa ka, ta papazaya gà dìzl. Gà dukw ata tserdze ya ka, ta ŋget a duwa tsà, ti tsereke a zləm tsà, dìte ti de a nda gà sik tar ɓàv tsà asa mbàŋa. Ama ku mege kataya tèkeɗè ka, tì dzèye a ter a dər akaba gùrmits a bə̀ɗ hiywe pəra. 21Gà mburma ata ka, tə daba aka miɗ aka miɗ nda megèyè gà dukw tar hiywe. Tàa miyak à məbàtsà mburma, nda matàwàlà gà duwa tsà. Tàa vəl ba tar a megè mezelme nda tə̀v muva, nda gà megèyè akəl tar hiywe. Tə da dər aka miɗ aka miɗ kàmala taŋa ya, tàa mbə̀ɗ à gə̀zlə̀ŋ tar tsà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\