RUMA 1

1Na a wetse wàkità aaha ka, ìye Pul, mala megè ìmir Yesuw Kiristi. I wetseha ka, a kurum gà mburma Mbulum ana i Ruma ya. Mbulum a zeliŋ, a ne à ìye mala meslire ŋgar, na dìte i ɗif a à ŋgwal bazlam ŋgar aaha a mburma ya. 2Bazlam ŋgwal ŋa ata ka, Mbulum a tsik i sìda ya piŋŋè, a gwa, i ti slir a kurumehiŋa. A tsik ahər ka, a gà ɓə̀zla məmà à guma ŋgar, na dìte ta wetse a wàkità ŋgar a. 3Bazlam ŋgwal ŋa ata ka, aka gər Yesuw Kiristi, Kəla ŋgar ana ŋgat Batsàh kwa ŋa ya. Kà sərakwa, ta wa ŋgat ka, i gwala Davit ana ŋgat ə̀bay akahər ata ya. 4Ama i tə̀v ana Mbulum a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya, a ɗif dər ka, Kəla ŋgar ana a vəlar ndzə̀ɗa aka gər gà duwa tserdze ya. 5Mbulum a zla ìye ka, aɗàbà Kəla ŋgar ata, dìte a ne à ìye mala meslire ŋgar a. Kàmala taŋa ya, a giŋ ŋgwal ŋa, na dìte ka, i ɗif a à bazlam ŋgar a mburma, ku mege i ŋga, ika gər àhə̀ɗ tserdze ya. A sàsar ka, tà gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ, dìte tà gə̀s ahər àhəm, tə̀ zlə̀b à Yesuw Kiristi. 6Kurum gà mburma Mbulum ana i Ruma ya, kurum tèkeɗè ka, ika màgə̀r gà mburma ata mbàŋa. Aɗàbà Mbulum a zal a kurum ka, na dìte ki nwim a gà mburma Yesuw Kiristi ya mbàŋa. 7Kàmala taŋa ya, na i ge a kurumaha wusa tserdze, a kurum gà mburma ana Mbulum a waya kurum i Ruma ya. A zal a kurum ka, dìte ka nwim gà mburma ŋgar. Gà Mbulum Tsir kwa nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, ta pise a kurum àhəm, ta vəl a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. 8Malàhalàh ŋa, i ge a kəkaàha a Tsir gà Mbulum, aɗàbà kurum tserdze. I ger kəkaàha ka, agəra Yesuw Kiristi. Aɗàbà ku mege i ŋga, ika gər àhə̀ɗ tserdze ka, tàa tsaraka megìse kurum ana kə̀ gə̀sum ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a. 9Ku mege ndeɗime, ì hamawa a Mbulum ka, aɗàbà kurum. Ama Mbulum ana i ger a meslire nda gə̀zlə̀ŋ ilik, i ɗif a à ŋgwal bazlam ata aka gər Kəla ŋgar a ka, a sər, dukw ana i tsik a ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. 10Iye ihər i hemer a kə̀la pat ka, dìte mi viliŋ vatwa aà madàha a tə̀v kurum, i fìr a aka kurum a te, na mege ŋgat a waya ya. 11Aɗàbà a sèsiŋ ka, hinne na i ŋget a kurum a te, dìte ka, Mbulum a pise a kurum a àhəm nda ahər Mèzìte Mesife ŋgar a. Kàmala taŋa ya, na yàa daha a tə̀v kurum ka, a sèsiŋ ki ŋgetwim a ndzə̀ɗa a gə̀zlə̀ŋ kurum ɓəŋɓəŋ lèlè. 12Kige tsà, ŋgùlùm i gweɗe a ka, kwa tserdze màyakwabaha à àrə̀v, na dìte ka, megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum a ka, à mìŋgehe a à àrə̀v a. Kàmala taŋa ya, megìse gà ana ì gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a tèkeɗè ka, à mèye a kurumaha a àrə̀v mbàŋa. 13Gà dàmər ga, sərum dər ka, sik dìŋ na ì yahawa vatwa aà madàha a tə̀v kurum a. Ama ka, haa kinèhe yàa ŋgataha vatwa zùkw tsà. A sèsiŋ, i dehe a ka, aà mazlàkà kurum, kàmala ana ì zlàkawa gà àsìŋ gà mburma ana ika gà àhə̀ɗ ŋgìɗ a mbàŋa, na dìte gà àsìŋ ŋa tà mbìɗ a à gə̀zlə̀ŋ tar a tə̀v Mbulum, tì sìkèhehe a a tə̀v kurum aka miɗ aka miɗ a. 14Aɗàbà a viliŋ megè ìmir ata ka, say i ɗif a à bazlam ŋgwal ŋana a gà mburma tserdze, ku mege gà awara tèkeɗè ya. I ɗif a dər ka, a gà na zirìm zirìm, zìrìwe a ge a ter a ya, nda gà na tə duwayawa ba tar, zìrìwe a ge a ter a tsìye, dìte nda gà na tə sər duwa hinne ya, nda gà na tə sər duwa tsìdze ya asa mbàŋa. 15Aɗàbà taŋa na a sèsiŋ aà medeha a tə̀v kurum ka, aà meɗife à bazlam ŋgwal ŋa ata a kurum gà mburma ana i Ruma ya mbàŋa. 16Iye ihər i ɗif a à bazlam ŋgwal ŋa ata ka, parakkà, hwarwa a giŋ a tsà. Aɗàbà bazlam ŋgwal ŋa ata ka, ndzə̀ɗa Mbulum iɗəm, a sle a aà məmbə̀là à gà na ta gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ tar tserdze ya. Malàhalàh ŋa ka, a mbil a à gà Yahuda, dìte i dəba ŋa ya, a mbil a à gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye mbàŋa. 17Nda tə̀v bazlam ŋgwal ŋa ata ka, Mbulum a riŋ ihər a ɗif a dər a gà mburma tserdze ka, meme na ti sle a aà menè gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a. Ama na a ne a kataya ka, say gà na ta gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ tar ɗekɗek pəra, dàgà aà malàhalàh ŋana ya, haa a tsìkw a mandə̀vandə̀v ŋana ya, tsə̀ka, vatwa ŋgìɗ ka, a riŋ tsà. Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Wùr ana aka gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar a ka, Mbulum a ne a à ŋgat ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar, a viler a mesife." 18Kà sərakwa, Mbulum ana ŋgat mandzà ŋa i gər ŋa ya ka, aka ɗif a kwa dər àba ya, a riŋ a ge a matsə̀ɓatsə̀ɓ hinne, agəra gà mburma ana tserdze tì dzèr a gùrmits a bə̀ɗ tsìye, tar ihər tà fìr a aà dukw ana ŋgat a waya ya ka, kàmala za ya. Ama ka, a ta ge a ter a sèriyè. Aɗàbà dukw bakal tar ana ta gewa ya ka, ta hə̀ndə̀k dər a vatwa a mburma, aà dìte tə sər dukw ana ndzer ŋa ya asa tsà. 19Sèriyè à gìs a tar ka, aɗàbà vatwa masə̀rà Mbulum ana ti sir a zləmana ya ka, ndərzayyà məpàtà ŋa aà are tar. Aɗàbà Mbulum nda gər ŋgar na a ɗif a tar dər a. Ama ka, ti zezem a tsà. 20Wùra aka sle aà meŋgete a Mbulum ilik tsìdze. Ama dàgà aà gər ana a ge gər àhə̀ɗ a, haa kinèhe ka, gà dukw ana a ge tserdze ya, ti ɗif dər a gà mburma parakkà, meme na ŋgat a ndza ya. Aɗàbà ndzə̀ɗa ŋgar ana a ndze a aà biybiy a ka, aka pàt àba ndzer. Ti sir a dər mbàŋa, ŋgat ilik na Mbulum a. Aɗàbà taŋa na ti sle a aà megweɗe a ka, màa sər tsə̀ka, ti sle a tsìye. 21Ku mege tə sər Mbulum a riŋ tèkeɗè ka, tì zlìb a à ŋgat kàmala ana ŋgat Mbulum a tsà, dìte ta ger a kəkaàha ɓàv tsà asa mbàŋa. Kàmala taŋa ya, madzàlà gà gər tar ana ti dzele a ya ka, taf masak ŋa. Ti ndze a ka, i lùvùŋ tìtìktìkka. Dìte dukw ana ŋgwal ŋa ya ka, tə sər ɓàv tsà asa. 22Tar ta gweɗe a ka, waytsà mə̀r ka, gà ɓə̀zla metsèhe. Tsàatsà tə sər duwa tsà ìvaɗ. Tar ka, gà ɓə̀zla mibè a dala. 23Tar ka, ta miyak à mazàmbàɗà à Mbulum ana mezlìbe ŋgar a riŋ hinne, dìte ŋgat asa ka, a ndze a aà biybiy a. Tə zàmbaɗawa ka, a gà dukw ana ta geye nda ahər tar, ti ne dər kàmala gà Mbulum tar a ìvaɗ. Gà dukw ata ka, gà àsìŋ ŋa ti ndzìkìɗ ba gà mburma ana tar ka, tà mìt a ya. Dìte gà biy ŋgìɗ ti ndzìkìɗ ba gà ɗiyeŋ, gà biy ŋgìɗ ìbam, tar ka, kàmala dukw dala ana ti de a nda sik faɗ a. Dìte gà biy ŋgìɗ asa mbàŋa ka, ti ndzìkìɗ ba gà dukw ana ti de a nda huɗ a. 24Aɗàbà taŋa, agəra ana gà mburma ata ta ge kataya ya ka, Mbulum a miyak à tar, dìte ti zezem a gà dukw meèweke ba tar ana gə̀zlə̀ŋ tar a waya ya ɗekɗek, nda gà megèyè gà dukw ana ika màgə̀r tar a ndeɗe aka ter a hwarwa hinne ya asa mbàŋa. 25Ta miyak à dukw ana ndzer ŋa biy Mbulum a, dìte tə zazam pàrsa avùkw ŋa. Tar ka, ta miyak à mazàmbàɗà à Mbulum ana a geye gà dukw tserdze ya. Tə zàmbaɗawa ka, à gà dukw ata a geye tserdze ya ìvaɗ. Tə dzàwar gùrmits a bə̀ɗ. Ana ka, say tə zàmbaɗawa ka, à ŋgat ŋa, aà biybiy. Amin. 26Agəra gà dukw ana gà mburma ata ta gewa kàmala taŋa ya ka, Mbulum a miyak à tar, na dìte ta geye gà dukw meèweke ba tar ata a ndeɗe aka ter a hwarwa, à kìv a ter a hinne ya. Gà mə̀kəs tar ŋa, ta miyak à mandzà nda gà asləka, ta hənawa nda gà mə̀kəs ŋgìɗ, ta geye a gà dukw ana a tsàhən aà Mbulum tsìdze ya. 27Gà asləka tèkeɗè, pàm tsà, ta miyak à mahə̀nà nda gà mə̀kəs tar mbàŋa. Meèweke mahə̀nà nda gà asləka a kə̀vawa a tar ka, hinne. Kàmala taŋa ya, ta gewa ka, dukw ana a ndeɗe aka ter a hwarwa ya, nda gà asləka ŋgìɗ. Ama tar ka, tàa bana akaba ahər, aɗàbà bakal tar ana ta gewa ya, i huɗ madzàlà gà gər tar ata a dzeye ya. 28Aɗàbà gà mburma ata ti niw mazàzàmà Mbulum, a sàs a tar masə̀rà ŋgat tsìye ka, Mbulum a miyak à tar, na dìte ti dzele a ka, metsèhe tar ana taf masak ŋa, a da ndaka vatwa ŋa tsìye ya. Ta gewa ka, dukw ana a tsàhən biy mege tsìdze ya. 29Tar ka, gà maràhà ŋa nda gà dukw ana ta ge a ŋgwal ŋa tsìye, ti sìkèh a à bakal tar pàmpàm hinne. Ta ge a are aka dukw mburma, ti yehe a àhəm ka, pìrèh pìrèh, nda menè are a mburma, nda məbàtsà mburma. Ta gebe a maaga, dìte ta bene a mburma, nda megeyeba swalwa hinne. Ta wele a aà mburma ya ka, hinne mbàŋa asa, 30nda metsìkè aà tar dukw ana ŋgwala tsìye. Tar ka, gà ɓə̀zla menè are a Mbulum. Ta bewa mburma, nda megè zlapa. Tə sə̀ŋgə̀rawa àba tar ka, hinne. Madzàlà gà gər tar ata ŋgwala tsìye ka, a we a bakal ŋgìɗ pàmpàm hiywe pəra. Ta gə̀sawa àhəm aà gà tsir tar tsìdze. 31Tə zazamawa ka, madzàlà gà gər tar ata ŋgwala tsìye ɗekɗek pəra. Dìte dukw ana tàa tsik i sìda ya, tàa gwa, mìi ge a ya ka, ta ge a tsà. Tə sər mawàyà mburma tsà, dìte gà mìsle ŋgìɗ ti ndzewa a tar are tsèhe tsà asa mbàŋa. 32Tsàatsà tar ka, tə sər məpàlà àhəm Mbulum ana a gwa: gà ana ta gewa gà medzìbe gà dukw ata ŋgwala tsìye ka, say ta ge a ter a ka, sèriyè məmə̀ta pəra na a ze a taraha ya. Ama ku mege kataya tèkeɗè, ta ge a dər akaba gà dukw ata pəra. Taŋa ɗekɗek tsà. Ndeyndey ŋa ka, na tàa ŋgat a gà mìsle ŋgìɗ aà megè dukw ata ŋgwala tsìye ka, ti zèmbeɗe à ter a hinne. Ta gweɗe a ter a, kəkaàha, gwim ka, kàmala taŋa ya hiywe pəra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\