RUMA 10

1Gà dàmər gà, a sèsiŋ i gə̀zlə̀ŋ gà hinne, ì waya na gà mburma ana i gwala gà ya, ta mbele a ya. I misek a à mahàmà a Mbulum tsà, aɗàbà tar. 2I sər dukw ana ta ge a ya, ta waya matsàhənà aà ba tar nda gə̀zlə̀ŋ ilik i tə̀v Mbulum. Ama tə sər vatwa dukw ana ta ge a ya tsà. Ti ye a ba bə̀ram bə̀ram taf masak ŋa. 3Aɗàbà tàa tsaraka vatwa ana Mbulum a ne a dər à mburma ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a tsà. Tar riŋ ti yehe a vatwa ìvaɗ ka, aà menè à ba tar ŋgwal ŋa i tə̀v ŋgar nda ahər tar. Kàmala taŋa ya, ŋgùɗak ta məsak àba à vatwa ana Mbulum a ne a dər à tar ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a. 4I tsik taŋa ka, aɗàbà à gər ana Yesuw Kiristi a dara ya ka, məpàlà àhəm Musa ka, vatwa ana mburma ti de a dər a tə̀v Mbulum a asa tsà. Ama kinèhe, wele ana aka gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a ka, ŋgat na a ne a ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum a. 5Araha na dukw ana Musa a wetse piŋŋè aka gər məpàlà àhəm Mbulum ata ya, dìte ka, meme na ti ne a ŋgwal ŋa i tə̀v mazàzàmà ŋa ya. A gwa ka: "Ku weke na aka zazam məpàlà àhəm aaha ka, a ŋget a dər mesife. Ama kəla ka, say na a zezem a kalkal lèlè ya dzekwiŋ." 6Ama vatwa ana mburma a ne a ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum agəra ana a gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a ka, pàmpàm. Mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum aka gər vatwa ata ka, ta gwa: "Aàmala na ki dzele a i gər yak, ki gweɗe a ka, weke na a sle a aà matsə̀là a gə̀zà mbulum a ya?" Kàmala megweɗe ya, aà mazàlàra a mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya, ma tarra a bə̀ɗ a asa ya ya, aɗàbà aka mbə̀r medera. 7Dìte aàmala asa ya na ki dzele a i gər yak, ki gweɗe a ka: "Weke na a de a a bìye a tə̀v ana gà məmə̀ta iɗəm a ya?" Kàmala megweɗe ya, aà mezelera iɗəm a mala məmbə̀là à mburma ata, aà ma dara ya. Aɗàbà aka mbə̀r məmbə̀lara iɗəm a. 8Na kataya ana, wàkità Mbulum a gwa ana, meme? A gwa ka: "Bazlam Mbulum a ndze a ka, slìpèhhe bìse nda kər, ika àràh yak, dìte i gə̀zlə̀ŋ yak mbàŋa." Bazlam ŋa ka, taŋa kà tsikikwa a mburma ya, kə̀ gwaɗakwa a tar ka, gə̀sum Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ kurum. 9Na kàa gə̀sakwa nda gə̀zlə̀ŋ, kàa tsikikwa ika miɗ mburma parakkà, Mbulum na a mbəlara à Yesuw i məmə̀ta ya, dìte na a ne Batsàh kwa ŋa ya ka, Mbulum a ta mbil a à kwa mbàŋa. 10Aɗàbà a mbil a, a ne a dər ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar ka, say à wùr ana aka gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ, aka tsikara ika àràh a, ŋgat na Batsàh ga ŋa ya, parakkà lèlè ya. 11Aɗàbà mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Ku weke tèkeɗè, wùr ana aka gə̀s a ka, birek birek duwa a ger a tsà." 12Mbulum a tsik bazlam ata ka, aɗàbà gà mburma tserdze. Gà Yahuda nda gà na tar gà Yahuda tsìye, tar ika miɗ ŋgar ka, pàmpàm tsà. Batsàh ŋana ika gər tar ka, ilik. A pise a àhəm a gà na ta hemer a ya lèlè. 13Ar ka, kàmala ana a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum asa ka, ta gwa: "Ku weke na aka hama a Batsàh kwa ŋa ka, a mbiliŋa." 14Kaɗə̀ŋ. Ama na tàa gə̀s Batsàh kwa ŋa nda gə̀zlə̀ŋ tar tsə̀na, dìte meme na ta hemer a ya? Na tàa tsaraka maɗə̀và zləm ŋgar tsə̀na, meme na tà gìs a ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar a? Na wùra aka tsik a tar bazlam ŋgar tsə̀na, meme na ti tsereke a ya? 15Dìte dze ana, na gà mburma Yesuw tàa slər mburma a tə̀v tar tsə̀na, dìte meme na gà ɓə̀zla meslire ata ta wile a aka mede aà metsike a tar a? Ama ka, tàa slər tar dukw ŋgar. Aka ge ba kàmala ana a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Sàmata kwaŋ, na gà ɓə̀zla meslire na tə dara a tə̀v tar, ti tsik a ter a bazlam ŋgwal ŋana ka, dìte zayya a ŋgeye a ter a ba i gə̀zlə̀ŋ a." 16Ama ku mege tàa tsaraka bazlam ata tèkeɗè ka, gà mburma ndaw tsà na ta gə̀s nda gə̀zlə̀ŋ tar a. Isaya mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya tèkeɗè ka, aka mbə̀r metsike, a gwa: "Batsàh mə̀r ŋa, ku gwa ana, bazlam ana mì tsik a ana, ndaw a na ta gə̀s a?" 17Kàmala taŋa ya, wùr ana à gìs a bazlam ata ka, say na aka tsaraka ya. Aka tsaraka tèkeɗè ka, say na ti tsiker aka gər Yesuw Kiristi ya dzekwiŋ. 18Yaw taŋa ka, i wiziŋa. Wànà gà Yahuda dze ana, tàa tsik a tar bazlam ŋgwal ŋa ata ti tsìye? Haya, tàa tsik a tar ndzer dukw ŋgar. Ar ka, kàmala ana a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Gà mburma tàa da aà metsìkè bazlam ata, ku mege a ŋga aka gər àhə̀ɗ tserdze. Mifèfile tar aka lə̀ma aka gər àhə̀ɗ fit." 19Taŋa ka, i wiz a biy ŋgìɗ asa: Wànà gà Yahuda dze ana, tə tsaraka ti tsìye? Ama ka, tàa tsaraka dukw ŋgar. Ta gə̀s tsà pəra. Musa tèkeɗè, aka mbə̀r metsike aka gər bazlam ata. A gwa, Mbulum a gwa ka: "I ge a dukw ana, dìte kurum gà mburma gà ki gwim aaka a are nda tə̀v gà àsìŋ gà mburma ana taf masak ŋa ya, nda gà ki gwim a àrə̀v nda tə̀v gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ana tə sər duwa tsìye mbàŋa." 20I dəba ŋa ya, Isaya, mala məmà à guma Mbulum tèkeɗè, a tsik parakkà lèlè. A gwa, Mbulum a gwa ka: "Gà mburma ana tàa yaha ìye tsə̀ka, àlə̀ka tar na ta ŋgat ìye ya. I pàt à ba gà ka, a gà na tàa hemiŋ a tsìye." 21Ama aka gər gà mburma gà Israyel, Isaya ata a tsik ka, a gwa: "Mbulum a gwa ka: Iye ihər i ge a wiyèw a gà mburma gà, aà gər mèkwède ya, wùrwas tsìkw a hàwa, dìte ka, tə dara. Ama ka, kùrtìtìk ti niwara, ta gə̀s tsà."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\