RUMA 11

1Kàmala taŋa ya, Kinèhe ka, i wiziŋa. Na kataya ana, wànà Mbulum aka məsak à gà mburma ŋgar ata ya? Awaŋ, aka məsak à tar tsà. Iye nda gər gà tèkeɗè ka, kəla gà Israyel ana i gwala Abəraham a. I dara ka, i hwilfe Benyamin a. 2Mbulum aka məsak à gà mburma ŋgar ana a pala tar dàgà aà gər malàhalàh ŋa ata ya tsà. Kurum kà sərum tsìye, na dukw ana i wàkità Mbulum ka, Iliya a ge sèriyè aà gà Israyel ika miɗ Mbulum a. A gwaɗa a Mbulum ka: 3"Batsàh ga ŋa, gà mburma aaha tàa bats gà ɓə̀zla məmà à guma yak. Dìte tàa mbazla à tə̀v məbàtsà dukw yak ana mì batsawak a mbàŋa. Iye ilik na ì zeha, i zezem a kər a. Dìte araha ka, ta waya mekìɗe ìye asa mbàŋa ana, meme?" 4Yaw, àlə̀ka i dəba ŋa ya, Mbulum a gwaɗar aaka dze ana, dukùla? A gwaɗar aaka ka: "Awaŋ, kər ilik tsà, na a zeha ya. Yàa zeha à gà mburma gà ka, dəbuw təsəla na ti zezem a ìye ya. Aɗàbà tar tèkeɗè, tàa dzà gùrmits a bə̀ɗ a dukw ana gà àsìŋ ŋa ti ne dər mbulum, tə zalar Baɂal a tsà." 5Kàmala taŋa ya, i tə̀v kwa kinèhe tèkeɗè ka, kataya mbàŋa. Mbulum aka pala gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ìŋgal ika màgə̀r gà Israyel a, aɗàbà ana ti ndzer are tsèhe ya. 6Mipele ata a pala tar, a ge a tar ŋgwal ŋa ya ka, agəra megè ìmir tar ana ta ger a ŋgwal ŋa ya tsà. Na mege a pala tar ka, aɗàbà megè ìmir tar ana ta ger a ŋgwal ŋa ya ka, ana ka, dukw taf a ge a iɗəm asa tsà. A pə̀l a tar taŋa ka, dukw mayà ba tar pəra. 7Dìte kinèhe ana, ki gweɗekwe a ana, meme? Ki gweɗekwe a ka, dukw ana gà Israyel ti yaha ka, ta ŋgat tsà. Ama kəla ka, mburma ndaw tsà na i lìwiŋ tar Mbulum a pala tar, ta ŋgat a. Gà àsìŋ aaha dze ya ka, tar gà ɓə̀zla segeme. A sàs a tar mezele Mbulum ana a zal a tar a tsà. 8Ar ka, kàmala ana a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Mbulum a ge a à madzàlà gà gər tar ka, dàɗə̀kɗə̀kka. Kàmala taŋa ya, bazùɓ aka mə̀t aka tar zirìm zirìm, dìte ndə̀kə̀zlə̀zlə̀mma ti sle aà metsereke a zləm ɓàv tsà asa. Haa kinèhe tèkeɗè, ti ndze a ka, kàmala taŋa ya." 9Davit ìbam, a tsik mbàŋa ka, a gwa: "Dukw mezime ana ti zim a ya ka, ə̀ŋgəts mà dàn a tar aka bìye ɗa, kàmala ɓele ana a mbezle a aka duwa ya, kige tsà bə̀la ŋgiziw kàmala ziwiɗ ana à gìs a duwa ya asa, dìte ka, tə̀ də̀ɗ ika vatwa ya. Mbulum tèkeɗè, mə vəl a tar mesèwère are. 10Mə bats aà tar are ya, na dìte ta ŋget a a vatwa asa tsìye. Mesèwère are ma ge a tar ba a gər hinne, dzaŋguvŋguv ta ŋguvaya dər ba." 11Aɗàbà taŋa, kinèhe ka, i wiziŋa: Na kataya dze ana, wànà gà Yahuda ata tə dzà ika vatwa ya ana, tàa dzeye kweleŋ a? Awaŋ, tàa dzeye tsà. Ama ka, agəra ana ta ge bakal a, na gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ta ŋgat vatwa ana Mbulum a mbil a dər à tar a ya. A ge dər kataya ka, na dìte gà Yahuda ta ge aaka are nda tə̀v tar a. 12Akahər bakal tar ata ta ge ya ka, Mbulum a ge ŋgwal ŋa ka, a gà àsìŋ gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya. Agəra medìɗè tar ata tə də̀ɗ ika vatwa ŋgar a ka, a pise àhəm a gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ hinne kuɗa. Dìte na gà Yahuda tserdze tà mbə̀ɗ gər a tə̀v ŋgar ana, a pisekwe a àhəm ana, à zè a taŋa tsìye. 13Kinèhe ka, i fèfil a kurum a, a kurum ana iɗəm gà Yahuda tsìye: Iye ka, mala meslire Mbulum. A slərra ìye ya ka, a tə̀v kurum ana gà Yahuda tsìye. Aɗàbà taŋa ìye ihər i ŋgeye a ba hinne, agəra megè ìmir ŋgar ana a viliŋ ahər a. 14A sèsiŋ ka, bə̀la gà àsìŋ ga ta ŋget a megè ìmir ata i ge a ya ka, dìte ŋgwilwim ŋgwilwim ta ge a are aka megè ìmir ata i ge a ya, dìte ka, tə dara, ta ge kataya, dìte na Mbulum a mbil a à tar a. 15I tə̀v ana Mbulum a miyak à gà Yahuda tə̀ma ya ka, a gə̀s masla nda gà àsìŋ gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a. Ama a pat ana tà mè akaba a asa ya ana, dukùla na a ta ge a ba ya? Dukw ana a ge a ba ya ana, à zè a taŋa tsìye? A pat ata ka, gà na ti ne gà məmə̀ta ya, ta ŋget a mesife kuɗa. 16Na bə̀la ti de ɗaf, tə sàs ihər a, ta vəl a Mbulum ana, naha a zeha ya ana, ar ana pàm a? Na bə̀la zlile dìzl ɗaf ka, a ne biy ŋgar ana, ahər ŋana ana, biy ŋgar mbàŋa tsìye? 17Kàmala taŋa ya, dìzl duwa a riŋ, ŋgwal ŋa biy mezime, tə sàsara iɗəm tsèke ahər ŋgìɗ a. Tə daha, tə sàsara aɗəm ahər dìzl ɗaf ŋgìɗ i dala ya taf masak ŋa, tə dzavaya aaka. Aɗàbà taŋa, kurum gà mburma ana gà Yahuda tsà, kà nwim ka, kàmala ahər dìzl ɗaf ata, tə sasara i dala ya taf masak ŋa, tə dzava aaka ya. Dukw ŋgwal ŋa ana gà Yahuda ta ŋgat a ka, kurum kinèhe tèkeɗè, kàa ŋgatum mbàŋa, kàmala ahər dìzl ɗaf ana dzəŋdzəŋ a ŋgat ndzə̀ɗa, a sara yam i ba batsàh ŋana ya ya. 18Aɗàbà taŋa, ka ta fə̀rum aà gà na ti ne kàmala ahər dìzl ɗaf ata tə sasara iɗəm piŋŋè kàmala za ya tsà. Aàmala na ki gwim àba a zlapa dze ya? Kurum ka, kà nwim gà ɓə̀za ahər ŋa pəra. Aɗàbà ndzə̀ɗa ahər ŋa a dere a ka, i ba zlile ŋana ya, tsə̀ka, ahər ŋa tsà na a vil a ndzə̀ɗa a zlile ŋa ya. 19Bə̀la mìsle ŋgìɗ i lìwiŋ kurum a, a gweɗe a: "Kinèhe ka, ndzer, Mbulum a sàsara iɗəm ahər ŋa ata ya ka, a dzə̀v aaka ka, ìye." 20Kaɗə̀ŋ, pàrsa tsà, kà tsik ka, ndzer. Mbulum a sàsara iɗəm a ka, agəra ana tàa gə̀s ŋgat tsìye. Kər kinèhe ka, kàa ŋgat tə̀v mendze yak, aɗàbà ana kàa gə̀s a. Ama kəla ka, ka tə sə̀kàh à gər yak tsà, ki ger a magə̀ɗa ìvaɗ. 21Aɗàbà ana Mbulum aka məsak à gà Yahuda ana ti ne gà ɓə̀za ahər ana ika dìzl a tsə̀na, kà dzala ana, a misek a à kər ɓàv a, na kàa gə̀s ŋgat tsìye, na kər ana tə dzə̀v aaka kər medzìve ya? 22Fə̀rum kwaŋ, meme na Mbulum a ge ŋgwal ŋa a mburma ya, dìte ka, meme asa ya na a tike matsə̀ɓatsə̀ɓ aka gà àsìŋ ŋa ya? A tike matsə̀ɓatsə̀ɓ ka, aka gà na ta məsak à vatwa ŋgar a. A ge ŋgwal ka, a kurum. Ama kəla ka, say na ki dwim a aka miɗ aka miɗ nda mendze i tə̀v ŋgar a. Na kataya tsə̀ka, kurum tèkeɗè ka, ŋgwìɗik a ta misek a à kurum a mbàŋa. 23Na gà Yahuda ata ta mbə̀ɗara gər a tə̀v ŋgar a, tàa gə̀s Yesuw ka, à mè à ter a a tə̀v mendze tar ata asa tsàra, aɗàbà ŋgat ka, tits a sle a aà mimèra à tar a, dukw ŋgar. 24Aɗàbà taŋa, kurum gà mburma ana gà Yahuda tsìye, kà nwim ka, kàmala ahər dìzl ɗaf ata taf masak ŋa i dala, tə sàsara, tə dara, tə dzava aka na ŋgwal ŋa lèlè ya ya. Na Mbulum a sər megè dukw ana kuɗa ihər a kataya ya ana, kà dzalum ana, a sle a aà məmà à gà Yahuda a tə̀v mendze tar ata dukw tar tsìye, na tar ana ti ne gà ahər ŋa ana ndzer ŋa ya seyiŋ a? 25A kurum gà dàmər gà ana gà Yahuda tsìye. A sèsiŋ i tsik a kurum a ka, dukw ana makàhà ŋa i tə̀v Mbulum, aka pàtakwa dər akahər ata zùkw tsìye. I tsik a ka, dukw ana, dìte ki slwim a aà mesìkèhe à ba kurum ika miɗ ŋgar tsik asa tsìye. Araha na dukw ana i tsik a ya: Ama gà àsìŋ ŋa i lìwiŋ gà Israyel ka, tàa ne àba gà mandàkugùrum kaɗə̀ŋ. Kəla ka, gà dukw ata ta ge aaka àba kataya ya ka, à ndìviŋa. Ama say gà na gà Yahuda tsà, Mbulum a pala tar, testes tàa yahabaha gər a tə̀v Mbulum ŋa ya dzekwiŋ. I fata ya ka, tà mbìɗ a àba a tə̀v ŋgar, tà gìs a kuɗa. 26A pat ata ka, Mbulum a mbele a à gà gwala gà Israyel tserdze, kàmala ana a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Mala məmbàlà à mburma a dere a ka, i kwite Siyuna ya. A zle a bakal ika màgə̀r gà gwala Yakuba ya tserdze. 27Araha na dukw ana Mbulum a tsik a tar i sìda ya, a gwa ka: I ta pìl a ter a à bakal tar." 28Ama tar ka, ti niw bazlam ŋgwal ŋana, ti ne gà ɓə̀zla gùvəl Mbulum. Kàmala taŋa ya, kurum ana gà Yahuda tsìye, ki ŋgetwim a dukw ŋgwal ŋa ata avùkw tar. Ama Mbulum a pala tar, dìte ka, ti ne gà mandərkwasla ŋgar asa ka, agəra ana a tsik akahər ata a gà bàba gà tsir tar i sìda ya ya. 29Aɗàbà ana aka zal a mburma, aka vəlar duwa ka, aka ndə̀v pəra, tsə̀ka, wetsèkèlek à mbìɗ a à madzàlà gà gər ŋgìɗ tsà. 30Kurum ana gà Yahuda tsìye, akahər ata ka, kàa gə̀sum àhəm aà Mbulum tsà. Ama kinèhe ka, kàa ndzum are tsèhe a Mbulum, a zal a kurum aɗəm avùkw ŋa, agəra ana tar ta gə̀s ahər àhəm tsìye. 31Kàmala taŋa ya, i tə̀v tar kinèhe tèkeɗè, kataya mbàŋa. Tar ihər tà gìs a àhəm aà Mbulum tsà, dìte na a ge a kurum aɗəm ŋgwal ŋa avùkw ŋa ya. Dukw ata a ge ba kataya ka, na dìte tar tèkeɗè, tà mbìɗ a àba a tə̀v Mbulum, tì ndzer a are tsèhe ya. 32Kàmala taŋa ya, sìfèk a pə̀lakwa à metsèhe aà gər, ku mege weke tserdze, a ziwe a gər ŋgar, na dìte kə̀ gə̀sakwa ahər àhəm tsìye. A ge dər kataya ka, aɗàbà a waya na kwa tserdze ki ndzekwer are tsèhe ya. 33Hey, dukw ana Mbulum a ge a kwa ya ka, ŋgwal ŋa kaɗə̀ŋ. Metsèhe ŋgar nda masə̀rà dukw ŋgar ka, hinne, a zà duwa tserdze. Dukw ana a dzele a, a gweɗe a, i ge a ya ka, wùra ilik a sle a aà matə̀kə̀rà ŋa tsà. Dìte wùra ilik a sle a aà masə̀ràha aka dukw ana i gər ŋgar a tsà asa. 34Ar ka, kàmala ana a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Weke na a sər madzàlà gà gər Batsàh kwa ŋa ya? Dìte weke na a sle aà megweɗer a ka: 'Ge naha', kige tsà 'ge naaka' ya? 35Wùra a riŋ na aka vəl duwa a Mbulum, dìte ka, mə vəlar aɗəm mbàŋa ya ya? Awaŋ, a riŋ tsà." 36A ge riŋ tsə̀ka, aɗàbà ŋgat na a ge duwa tserdze ya. A kesliŋa, a ger a gər asa mbàŋa. A ge dukw ata ka, a ba ŋgar. Zàmbaɗakwa à ŋgat aà biybiy. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\