RUMA 12

1Aɗàbà taŋa, gà dàmər gà, i ge a kurum a kamkam: Kinèhe ka, vəlum ba kurum ə̀dəts a ahər a Mbulum, agəra ana kà ndzekwar are tsèhe kataya ya. Ki vilwimer a ba ka, dàgà kinèhe, kàmala dukw ana ta kə̀ɗar taf masak ŋa ya, ku mege kinèhe kurum riŋ nda are tèkeɗè ya. Dukw ata ta kə̀ɗar a ka, ma ne biy ŋgar fit, dìte ka, mà tsàhən ahər kuɗa. Taŋa ka, vatwa ndzer ŋa ana biy mahàmà a Mbulum a. 2Ka tə zazamum mede gà mburma ana ta ge a dukw gər àhə̀ɗ a tsà. Vəlum vatwa a Mbulum ìvaɗ, ma da a gə̀zlə̀ŋ kurum, mə̀ mbə̀ɗ dər, na dìte ŋgiletittè ki nwim a gà awiya ŋa ya. Kàmala taŋa ya na ki sirwim a dukw ana Mbulum a waya ya. Kàmala megweɗe ya, ki sirwim a dər ka, dukw ana ŋgwal ŋa, a tsàhən ahər, a de a ndaka vatwa ŋa kalkal a. 3Mbulum aka giŋ ŋgwal ŋa, aka tike ìye aà megè ìmir ŋgar. Aɗàbà taŋa, ìye ihər i gweɗe a kurum a ilik ilik tserdze ka: Kà ɗwim à gər kurum, waytsà mə̀r ŋa mà zà biy na a tsàhən aà mburma tsà. Ki dzelwim a ìvaɗ ka, ku weke à fìr aà ba ŋgar ka, meme na i ge a ya, dìte i de a ndaka vatwa ana ŋgwal ŋa ya. Ki zezemwim a ka, dukw ana Mbulum a vəl a kurum i tə̀v megìse ana kə̀ gə̀sum ŋgat a, na dìte ki livwim a à gər kurum ka, dàyday a. 4Sàmatum ba kurum kwaŋ. Ar ka, ilik. Ama a riŋ nda gà tə̀v medzìve pàmpàm. Tə̀v ata tèkeɗè ka, a riŋ nda gà megè ìmir ŋgar pàmpàm asa mbàŋa. 5Kàmala taŋa ya, kwa tèkeɗè ka, kataya mbàŋa asa. Kwa tserdze ka, pàmpàm hinne. Ama kà nekwa ka, ba ilik na i ahər Yesuw Kiristi ya, madzə̀và ŋa aàba kàmala tə̀v medzìve ba kwa mburma ya. 6Mbulum a vəl a kwa ndzə̀ɗa pàmpàm, kàmala ana ŋgat a waya məvə̀là a kwa nda ŋgwal ŋgar a. Aɗàbà taŋa, ku weke tèkeɗè, ma ge ìmir nda ŋgwal ndzə̀ɗa ata a vəlar a. Na Mbulum aka vəlak ndzə̀ɗa aà məmà à bazlam ŋgar a gà mburma ka, mà a tar dər kàmala ana a da ndaka vatwa ŋa ya, ki himbir a tsà, ki sìkèh a dər aaka tsà asa. 7Na bə̀la aka vəlak ndzə̀ɗa aà mazlàkà gà mburma ŋgar ata ka, zlàk dər tar. Na bə̀la aka vəlak ndzə̀ɗa aà metsìkè a tar guma ŋgar bìleme ka, tsik a tar mbàŋa. 8Dìte bə̀la na aka vəlak ndzə̀ɗa aà mimè a taraha à àrə̀v ka, mà a tar dəraha asa. Na bə̀la mìsle ŋgìɗ aka ŋgat ndzə̀ɗa aà məvə̀là duwa a gà na duwa a sle aà ter a ya ka, mə vəl a tar gər sah nda gə̀zlə̀ŋ ilik. Na bə̀la biy ŋgìɗ, aka ŋgat ndzə̀ɗa aà menè batsàh ŋa ika gər tar ka, mà gə̀s aàba tar lèlè. Kige tsà bə̀la biy ŋgìɗ asa aka ŋgat ndzə̀ɗa aà megè a tar ŋgwal ŋa ka, ma ge nda maŋgàyà ba lèlè mbàŋa. 9Mawàyà ba kurum ma ge ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik, wirwir ma ge iɗəm tsà. Tə̀zum aà dukw bakal a. Zazamum ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya kə̀la pat, ku mege ndeɗime ìvaɗ. 10Wayum ba ika màgə̀r kurum, aɗàbà ana kurum ka, nda gà dàmər ika vatwa Mbulum a. Ku weke mə̀ fə̀r aà dàmər ŋgar ka, hə̀zkə̀kə̀mma batsàh ŋa kàmala ana a zà ŋgat ŋa ya. 11Ka ta gwim màsar tsà. Vəlum ba kurum a ahər a megè ìmir Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa lèlè. Mèzìte Mesife Mbulum mà zlàk kurum, na dìte ki gwimer meslire tèrihhwè nda ndzer ŋa lèlè ya. 12Ŋgayawum ba aɗàbà madzàlà gà gər aka dukw ana Mbulum a gwa, i ta vil a kurum a i sìda ya ya. I tə̀v ana ki sèwèrwim a are ya ka, mərum àba sah lèlè, bàsumaraha. Hamum a Mbulum kə̀la pat, kà yum ba tsà. 13Na duwa aka sle aà gà dàmər kurum ana ika vatwa Mbulum a ka, zlàkum tar. Gə̀sawum gà mbəlakw lèlè. 14Hamum a Mbulum, na dìte a pise a àhəm a gà na ta ge a kurum a matawak a. Ka vəlum a tar mezelme tsà. 15I tə̀v ana gà mburma ta ŋgeye a ba ka, kurum tèkeɗè, ŋgayum ba akaba tserdze mbèete. Na bə̀la ti tiwe a ka, kurum ìbam, ki tiwim akaba a nda gà tar mbàŋa asa. 16Gə̀sum aàba àhəm ka, tèrihhwè a tə̀v ilik ŋa. Kà sə̀ŋgə̀rum à ba kurum aka gər gà mìsle ŋgìɗ nda mawàlà ika megè ìmir a tsà. Ki gìswim aàba a gà na zləm tar a riŋ tsìye mbàŋa. Ka tə sàmatum ba kurum ka, waytsà kàmala ana kurum ka, gà ɓə̀zla masə̀rà duwa hinne ya tsà. 17Na bə̀la wùra aka ge a kurum dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, ka ta mumar dər aɗəm tsà, Ki gwim a metsèhe nda tə̀v dukw ana ŋgwal ŋa ya hiywe, na dìte gà mburma tserdze, ta gweɗe a aà kurum a, gà ŋgwal ŋa ya ìvaɗ. 18Kurum ka, mərum àba sah aà megè dukw ata ŋgwal ŋa ya, na dìte ki ndzwim a barbararra ika màgə̀r kurum nda gà mburma tserdze ya, na mege a ge a ba ya. 19Gà masla gà, ì tsik ka, ndzer. Ka ta mùm aɗəm à bakal a mburma tsà. Məsakum à matsə̀ɓatsə̀ɓ ŋa a ahər a Mbulum, à tètiker a mbà. Aɗàbà a riŋ mewètsè ŋa i wàkità ŋgar ka, ta gwa: "Batsàh kwa ŋa a gwa ka: Dukw ana tàa gek ŋgwal ŋa tsìye ka, ìye na i pìl a kər a, tsə̀ka, kər ŋa tsà. Iye na i ge a sèriyè ŋa ya." 20Ama kurum kinèhe, gwim ka, kàmala ana a riŋ mewètsè ŋa i wàkità mbàŋa ka, ta gwa: "Na may a riŋ a wir a aà mala menè are yak ka, vəlar dukw mezime, ma zəm. Kige tsà bə̀la yam aka kə̀ɗ ka, vəlar yam, ma sa. Na kàa ge dər kataya ka, kàa ndaɗa aaka hwarwa." 21Aɗàbà taŋa, kər ka, ge metsèhe lèlè, na dìte dukw bakal ana ta gek a ka, mə̀ mbà aà kər tsìye. Ge dukw ana ŋgwal ŋa ya seyiŋ ìvaɗ, na dìte ki sewle a aà dukw bakal ata ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\