RUMA 13

1Kinèhe ka, ku mege weke mà gə̀s àhəm aà gà bàba ŋa ana ta kwere a mburma ya, aɗàbà Mbulum na a dzà aɗəm tar a. Ŋgat na a vəl a tar ndzə̀ɗa ya mbàŋa, tsə̀ka, ta wal aaka tsà. 2Aɗàbà taŋa, na bə̀la wùra səfəl i gər ŋgar, a pese a aka gà bàba ŋa ata ta kwere a mburma ya ka, a waya dukw ana Mbulum a tsik a tsà. Gà na tàa ge der kataya ka, ta waya madà à ba tar a sèriyè nda ahər tar ŋa. 3Wùr ana aka ge dukw ana ŋgwal ŋa ya ka, a ge a magə̀ɗa a gà ə̀bay ata asa tsà. Say gà na tàa ge a dukw ata ŋgwal ŋa tsìye dzekwiŋ, na hìriɓ hìriɓ ta ge a ter a magə̀ɗa ya. Aɗàbà taŋa, na aka sàs a kurum mandzà zay, ze magə̀ɗa ŋgumna ka, gwim dukw ata ŋgwal ŋa ya, dìte na ki ndzwim a barbararra nda gà tar lèlè ya. 4Aɗàbà tar ata ka, tar riŋ ta ge a ìmir Mbulum, tì zlèk a kurum aà megè dukw ana ŋgwal ŋa ya mbàŋa. Ama na bə̀la kàa gwim dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, say ki gwim a ter a magə̀ɗa, tsə̀ka, aɗàbà ndzə̀ɗa ata Mbulum a vəl a tar a ka, taf masak ŋa tsà. Tar ka, gà ɓə̀zla megè ìmir Mbulum aà meɗìfè dər ka, a tike a matsə̀ɓatsə̀ɓ aka gà na tàa ge dukw ana ŋgwal ŋa tsìye, à tètìk a ter a ya. 5Aɗàbà taŋa na, say ki gìswim a àhəm aà gà na ta kwere a mburma ya. Ki gìswim a ka, agəra mesèwère are ana ki ŋgetwim a ya ɗekɗek tsà. Ama ki gìswim a ka, aɗàbà kà sərum i madzàlà gà gər kurum, megè dukw ata na ŋgwal ŋa ya mbàŋa. 6Agəra taŋa, na ki dzwìm a hàdam mbàŋa ya. Aɗàbà Mbulum na a dzà aɗəm gà taŋa ta ger a ìmir lèlè, ti ndzìk a hàdam a, na dìte ta ge a dukw ana ndaka vatwa ŋa, a tsàhən aà Mbulum a. 7Ki dzwìm a ter a tserdze, na dukw ana a da ndaka vatwa ŋa, ta wiz aà kurum a. Kàmala megweɗe ya, na tàa wiz aà kurum hàdam ka, ki dzwìm a kàmala ana ta wiz a. Na bə̀la ta wiz aà kurum dukw dùwan ka, ki dzwìm a kàmala taŋa ya mbàŋa. Zàmbaɗum à gà bàba ŋa ana ta kwere a kurum a, gə̀sum aà tar bazlam lèlè. 8Na wùra aka vəl a kurum gwèdèrè, bə̀la biy dukùla tserdze ka, pə̀lumar dukw ŋgar, ma zeha a tə̀v kurum kwizikw tsìdze. Say duwa ilik kəlà ka, mawàyà ba na ma zeha a tə̀v kurum a. Wayum gà àsìŋ gà mburma ilik ilik tserdze aka miɗ aka miɗ. Aɗàbà wùr ana aka waya mburma ya ka, aka zazam məpàlà àhəm Mbulum tèrihhwè lèlè. 9Kà sərum məpàlà àhəm ŋgar ana a gwa ka, ki ge muva tsà, ki ge akəl tsà, ki ge are aka dukw mburma tsìye. Ama gà àsìŋ ŋa a riŋ pàmpàm hinne asa. Gər məpàlà àhəm ata tserdze ya, a sàsar aà megweɗe ka: "Waya mburma kàmala ana kà waya ba yak a." 10Ku weke na aka waya mburma kàmala taŋa ya ka, a ge a dukw bakal a mburma tsà. Aɗàbà taŋa, na kàa waya mburma kataya ka, kàa zazam məpàlà àhəm ata ka, tèrihhwè lèlè ndzer. 11Gwim kataya nda ndzer, aɗàbà kà sərum, tə̀vəməŋa aka ndze aɗəm, mimèhe ba ìde kuɗa, bèzlgèrek pìɗekwim ika mendze are ya. Pat ana Mbulum a ta mbil a à kwa ya ka, aka à mendze aɗəm bìse, aɗàbà mendze ŋa a riŋ dìriŋ kàmala ana kà làh megìsekwa Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a asa tsà. 12Aɗàbà ar ka, kàmala hə̀və̀ɗ ana wetititittè a de a iɗəm a, dzaydzay ŋa a dere a ya. Kinèhe ka, məsakukwa à megè ìmir lùvuŋ. Ki ndzìkikwe a dukw ahər ana i tə̀v dzaydzay ŋa ya, aà megè dər gùvəl aà lùvuŋ, dìte ka, ki mbèkwe ahəriŋa. 13Mede kwa ma ge ka, ndaka vatwa ŋa lèlè, kàmala gà mburma ana i tə̀v dzaydzay ŋa ya. Ku kwayakwa aà gùzum tsà, ka ti yahakwa dukw meèweke nda màŋgùlùhuɗ tsilikw tsilikw tsà. Ka ta gekwa dukw mezelme nda gà mə̀kəs, kige tsà, nda gà asləka tsilikw tsilikw tsà asa. Ki gekwa maaga nda megè are aka dukw mburma tsà asa mbàŋa. 14Ama Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, ma ne ka, kàmala dukw ahər kurum a. Ki ndzwim a ka, slìppè i ba ŋgar. Ka wiswim ba à gər nda dukw ana ŋgwala tsà, ba kurum a waya aà mege ya asa tsà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\