RUMA 14

1Na bə̀la wùra ndzə̀ɗa ŋgar a riŋ zùkw tsà ika vatwa Mbulum ka, gə̀sum aàba ŋgat lèlè mbàŋa. Ka ta mbetswimar àhəm aka dukw ana aka dzala pàm aà biy kurum a tsà. 2I tsik taŋa ndeyndey ka, aɗàbà mazə̀mà dukw mezime. Gà mìsle ŋgìɗ ti dzele a ka, dukw mezime tserdze ka, dukw mewisle iɗəm tsà, ti zimiŋa. Ama gà biy ŋgìɗ ìbam, gà na ndzə̀ɗa tar a riŋ tsà ika vatwa Mbulum a ka, ta gweɗe a, slu ka, awisl, mìi pèpìɗ a tsà. Ti zim a ka, ala bàgùr pəra. 3Ama kər ana ki zim a duwa tserdze ya ka, ka ta fə̀r aà wele ana a sàsar tsìye, kàmala za ya ɓàv tsà. Dìte kər ana a sàsak tsìye, ka ta mà à bakal a wele ana a pèpìɗ a ya ɓàv tsà asa. Aɗàbà Mbulum ka, a wele a ikaba kurum a tsà, à gìs a biy ŋgìɗ aaha mbàŋa. 4Kər dze ana, weke na ki mè a à bakal a mala meslire mìsle ŋgìɗ a? Na bə̀la dukw ana aka ge ndaka vatwa ŋa tsə̀ka, mala ga ŋgar na a tsiker ahər a ya, nda gà aka ge lèlè ka, hiywe ŋgat na a tsiker a ya. Ama i tə̀v kurum kinèhe tèkeɗè, kàmala taŋa ya mbàŋa. Mala meslire a ge a lèlè hiywe, aɗàbà Mbulum Batsàh ŋgar ŋa a riŋ, ŋgat mala ndzə̀ɗa, à zlèk a ŋgat, na dìte a sle a aà medìɗè a ika vatwa ŋgar a tsìye. 5Gà mìsle ŋgìɗ ta gweɗiŋa: "Gà pat mivèke ŋgìɗ ka, ti zè a biy ŋgìɗ nda batsàh ŋa na ika miɗ Mbulum a." Gà biy ŋgìɗ ìbam, ta gweɗe a: "Gà pat mivèke ka, ta geye akaba fit kalkal dze." Say ku weke ma ge ka, kàmala ana a dzala i gər ŋgar a, ma zazam taŋa. 6Wùr ana a dzele a kàmala taŋa ya, a gweɗe a, pat ŋgìɗ a zà biy ŋgìɗ a ka, a ge a dukw ata ka, a sàsar aà mazàmbàɗà à Batsàh kwa ŋa. Ar ka, kalkal wele ŋgìɗ aaha a wele a ikaba gà pat a tsìye mbàŋa. Wùr ana a zim a duwa zləm ŋa pəra ya tèkeɗè, a sàsar aà mazàmbàɗà à Batsàh kwa ŋa mbàŋa, aɗàbà a ge a dəraha kəkaàha a Mbulum nda dukw ana a zim a ya. Dìte bə̀la wùr ana a wele a ikaba dukw mezime ya, a gweɗe a, naha ka, awisl a ka, a sàsar mazàmbàɗà à Batsàh kwa ŋa asa. Ŋgat tèkeɗè, a ge a dəraha kəkaàha a Mbulum mbàŋa. 7Wùra a riŋ ilik ika màgə̀r kwa gà mburma Mbulum, a ndze a aà bəra ka, nda mezìwè gər ŋgar tsà. Dìte bə̀la i tə̀v ana à mìt a ya tèkeɗè, nda ahər ŋgar tsà asa mbàŋa. 8Na i tə̀v ana kinèhe kwa riŋ ki ndzekwe a aà bəra ka, aà mazàmbàɗà à Batsàh kwa ŋa. Dìte i tə̀v ana ki metekwe a asa ya ka, ki zèmbeɗekwe a dər hiywe. Kàmala taŋa ya, ku mege kwa riŋ nda are, kige tsà bə̀la kàa matakwa tèkeɗè ìbam a ka, kwa tserdze biy Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa. 9Aɗàbà ŋgat a mə̀t, a mbəlara iɗəm a ka, na dìte a ne Batsàh ŋa ika gər gà na tar riŋ nda are ya, nda gà na tàa mata ya tserdze. 10Na kataya dze ana, aàla na ki mè a à bakal a mìsle ŋgìɗ a? Kige tsà aàmala dze ya na ki fìr ahər a kàmala za ya? Aɗàbà kà sər tsìye, kwa tserdze ki tèkwe a a tə̀v sèriyè aka miɗ Mbulum a. Ŋgat na a sès a ikaba bazlam ŋa ya. 11Aɗàbà ar ka, kàmala ana a riŋ mewètsè ŋa i wàkità ka, ta gwa: "Batsàh kwa ŋa a gwa ka: I tsik ka, nda ndzer, ku weke a dere a, à dzè a gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ gà. Ku weke a tsik aà ìye a parakkà, ìye na Mbulum a." 12Kàmala taŋa ya, ku weke hə̀ndə̀sl bakal ŋgar à dèn a ŋgat, a tsik a parakkà ika miɗ Mbulum, na dukw ana a ge ya. 13Aɗàbà taŋa, kà màkwaba à bakal asa tsà. Ama kurum kinèhe ka, ki zlwim a metseke i vatwa gà dàmər kurum a ìvaɗ. Ŋgùlùm ki dzelwim a ka, aka vatwa ana a da fehhè lèlè, duwa ikəka tsà, dìte ka, gà dàmər kurum ata ti ndif ahər a sik, tì dìɗ a dər a bakal tsìye. 14Iye kəla ka, ì sər ndzer, agəra ana ìye riŋ mandzà ŋa nda Yesuw Batsàh kwa ŋa ya, dukw mezime ka, awisl ilik tsà. Ama na wùra a gweɗe a, dukw aaha, kige tsà naaka awisl ka, ma zəm tsà, aɗàbà i tə̀v ŋgar ka, a ne aaka a ŋgwala tsà kaɗə̀ŋ. 15Kàmala taŋa ya, na bə̀la kər kàa zəm ka, kà wiser ka, à gər. Dukw ata kì ger ka, kàmala ana kà waya ŋgat asa tsìye. Tsàatsà Yesuw Kiristi a mə̀t ka, aɗàbà ŋgat mbàŋa. Agəra taŋa, dukw ana ki zim a ya ka, mà də̀ɗ à ŋgat a bakal tsà. 16Kər ki gweɗe a, dukw ana ki ge a ya ka, ŋgwal ŋa lèlè na i tə̀v yak a. Ama na kàa sər, dukw ata ki ge a ka, a tsàhən aà tar tsà, tà mèk a à bakal ka, ŋgùlum sìfèk miyak dər. 17I tə̀v kwa ana kà hənakwa à gər a bə̀ɗ a Mbulum Batsàh kwa ŋa ya ka, bazlam dukw ana ti zim a ya, nda na ti zim a tsìye, kige tsà, masà dukw mese ka, a ge a ŋgùlùm tsà. Dukw ana ŋgwal ŋa i mekwere Mbulum ìvaɗ ka, Mèzìte Mesife ŋgar ana a ge a ìmir i tə̀v kwa ya. A zlèk a kwa aà megè dukw ana ŋgwal ŋa ya ika màgə̀r kwa, a vil a kwe a zayya, nda maŋgàyà ba lèlè asa. 18Na wùra a ge a meslire a Yesuw Kiristi kataya ka, à tsèhin a aà Mbulum, dìte gà mburma tserdze tì zlìb a à ŋgat mbàŋa. 19Aɗàbà taŋa, mərakwa aàba aà megè dukw ana ki ndzekwe a dər zayya ika màgə̀r kwa, à zlèk a gà àsìŋ ŋa aà məvə̀làba ndzə̀ɗa ika vatwa Mbulum a sah lèlè. 20Ka tə nəs à megè ìmir Mbulum nda dukw ana ki zim a ya tsà. Dukw mezime fit dze ka, awisl tsà kaɗə̀ŋ. Ama na bə̀la ki zimiŋa, dìte gà mìsle ŋgìɗ tì dìɗ a dər a bakal aɗàbà ana kà zəm a ka, ka zəm tsà. Ŋgwal ŋa tsà na kàa zəm a. 21Aɗàbà taŋa, dukw ana ta gwa ahər, ŋgwal ŋa tsà, à dìɗ a à dàmər yak ika vatwa Mbulum a ka, ŋgùlùm ki ge tsà. Bə̀la məpàpə̀ɗà slu ata, kige tsà masà gùzum nda gà ku mege dukùla tserdze tèkeɗè ya. 22Dukw ana kàa dzala, kàa waya bə̀la awara ya ka, ndza dər i gər yak ɗekɗek, ka ti tsik a wùra tsà. Ma ndza ka, ika màgə̀r kurum nda Mbulum ilik. Wùr ana a ge a gà dukw ata ka, nda madzàlà gà gər ŋgar ilik sah lèlè, a gweɗe a, naha ka, awisl, taŋa ka, ndzer kaɗə̀ŋ, ki ge tsà awisl tsìye ka, ŋgat na maŋgàyà ba ika gər ŋgar a. 23Ama wùr ana madzàlà gà gər ŋgar wàkit wàkit, a gweɗe a, naha ka, awisl, àlə̀ka i dəba ŋa ya, aka zəm ka, sèriyè à gìs a ŋgat, aɗàbà aka tike madzàlà gà gər ŋgar tèrihhwè a dukw ana a ge a nda ndzer a tsà. Aɗàbà kà sərakwa, dukw ana ka sər ndzer, naha ka, awisl, dìte kàa ge ka, kàa ge bakal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\