RUMA 15

1Kwa ana ndzə̀ɗa aà kwa ika vatwa Mbulum a ka, say ki zlèkikwe a dər gà na ndzə̀ɗa aà tar zùkw tsìye. Ka ta gekwa dukw ana a tsàhən aà ba kwa ɗekɗek a tsà. 2Ku weke i lìwiŋ kwa ma ge ka, dukw ana a ge a ŋgùlùm a gà àsìŋ kwa ya ìvaɗ. Ki zlèkikwe a dər tar, na dìte ta ŋget a ndzə̀ɗa i tə̀v megìse ana tà gə̀s Mbulum a ya. 3Aɗàbà Yesuw Kiristi tèkeɗè ka, a sàsar mawàyà ba ŋgar tsà. Seyiŋ tsà ìvaɗ, a ndza ka, kàmala ana ta wetse i wàkità Mbulum ka, ta gwa ahər: "Tàa tsik dukw ana ŋgwala tsìye aà kər Mbulum. Ama bazlam tar ata ka, ta wala dər aà ìye ya." 4Kinèhe kà sərakwa, dukw ana ta wetse i wàkità Mbulum akahər ata ya, ta wetse ka, aà meɗìfè a kwa à dukw ana a da ndaka vatwa ŋa ya. Dìte ka, Mbulum a sàsar na ki mirekwe a dər àba dzəŋdzəŋ, à mèkwe a dəraha à àrə̀v lèlè ya. Kàmala taŋa ya na tsavəvvà ki dzelekwe a dukw ana Mbulum a tsik i sìda ya, a gwa, i ta ge a ya. 5I heme a Mbulum mala məmàha à àrə̀v a mburma, nda məvə̀là tar ndzə̀ɗa, na dìte ta mir àba a dzəŋdzəŋ a. I hemer a ka, ì waya mə vəl a kurum madzàlà gà gər ilik ndəɓəts a tə̀v ilik ŋa, ki zezemwim a dukw Yesuw Kiristi ana a ge akahər ata ya, 6na dìte kurum tserdze ki zèmbeɗwim a à Mbulum Tsir Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya tits, bazlam kurum a ge a ilik a. 7Kàmala taŋa ya, ki gìswim a ba ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze, kàmala ana Yesuw Kiristi a gə̀s kurum a mbàŋa. Na kàa gwim kataya ka, dìte na mburma tèkeɗè, tì zèmbeɗe a à Mbulum a. 8Kurum kà sərum, Yesuw Kiristi a dara ka, aà mazlàkà gà Yahuda aà megè dukw ata Mbulum a tsik i sìda ya, a gà bàba gà tsir tar ana akahər ata ya, a gwa, i ta ge a nda ahər ŋgar a. Kàmala taŋa ya, a ɗif a tar à dukw ana Mbulum a tsik i sìda ya, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsìye. 9Ama mede ŋgar ana a dara ya mbàŋa ka, na dìte gà na tar gà Yahuda tsìye, tì zèmbeɗe a à Mbulum a, agəra ŋgwal ŋgar ana a vəl a tar dùnùkw a. Ar ka, kàmala ana a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Aɗàbà taŋa, i zèmbeɗe a à kər i lìwiŋ gà mburma ana gà Yahuda tsìye, i lèhek a dìmis." 10Dìte a riŋ mewètsè ŋa asa ka, ta gwa: "Kurum ana gà Yahuda tsìye ka, ŋgeywim ba nda gà mburma Mbulum ana ɗa piŋŋè ya." 11Ar riŋ mewètsè ŋa i tsèke ŋgìɗ asa ka, ta gwa: "Kurum ana gà Yahuda tsìye ka, zàmbaɗum à Batsàh kwa ŋa. Zlə̀bum dər tserdze, wùra ilik ma zeha tsà." 12Ama Isaya, mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya, a tsik mbàŋa asa ka, a gwa: "Wùra a riŋ ilik i gwala Yasa a dere a, à pèt a àba mbà. A dere a ka, aà makwàrà gà na gà Yahuda tsìye mbàŋa. Tar tèkeɗè, ti dzele a dukw ana Mbulum a tsik i sìda ya, a gwa, i ge a nda ahər ŋgar a." 13Kinèhe ka, ìye riŋ i heme a a Mbulum, mala metsìkè dukw ana a tsik a ka, dìte gà mburma ti dzele a ya, mə vəl a kurum maŋgàyà ba, mà ràh a gə̀zlə̀ŋ kurum tsìsl lèlè, nda matàslà yam zayya, agəra megìse kurum ana kàa gə̀sum ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a. Kàmala taŋa ya, madzàlà gà gər kurum tèkeɗè, fit a de a a tə̀v Mbulum, nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife ŋgar. 14Gà dàmər gà, ìye nda gər gà ka, ì sər ndzer, kurum riŋ ki gwim a dukw ana ŋgwal ŋa ya, ku mege yàa tsik a kurum tsà tèkeɗè ya. Kà sərum dukw ana Mbulum a waya ya lèlè. Ki slwim aà meɗebe a à metsèhe ika màgə̀r kurum mbàŋa. 15Ama wàkità aaha ì wetse a kurumaha ya ka, gà àsìŋ gà bazlam ŋgìɗ iɗəm ka, yàa ndaha a kurum dəraha aà are parakkà, ì waya ka, mə̀ mà a kurumara a gər a. I sle a aà mewetse a kurumaha kàmala taŋa ya ka, aɗàbà ŋgwal Mbulum ana a giŋ a. 16A giŋ ŋgwal ŋa ka, na a zla ìye aà meɗè à zləm Yesuw Kiristi ika màgə̀r gà na tar gà Yahuda tsìye. Yàa vəl ba gà a ahər a Mbulum fit, aà meɗìfè à bazlam ŋgwal ŋa ana a dara i tə̀v ŋgar a. I tsik a ka, a gà na gà Yahuda tsìye, na dìte tà gìs a ŋgat a. A sèsiŋ ti ne a kàmala dukw taf ana ta vəlar, a tsàhən ahər, dìte Mèzìte Mesife ŋgar a palara iɗəm tar a. 17Kàmala taŋa ya, megè ìmir Mbulum ata i ge a ya ka, i sle a aà megè zlapa ŋgarrà lèlè ika miɗ ŋgar, agəra ana mə̀r riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda Yesuw Kiristi ya. 18A sèsiŋ mesèse ahər bazlam ŋgìɗ tsà. Say i mè a ka, à dukw ana Yesuw Kiristi a ge nda ahər gà ya. A viliŋ ndzə̀ɗa aà metsike bazlam ŋgar a gà na gà Yahuda tsìye, dìte ka, tə dara a tə̀v ŋgar a, tà gə̀s àhəm ŋgar. Na tàa dara ka, agəra dukw ana i ge ya, nda bazlam ana ì tsik a, 19dìte agəra dukw menè aà mburma ata pàmpàm a ge nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum nda ahər gà ata ya mbàŋa. Kàmala taŋa ya, yàa ŋgat vatwa aà meɗife à bazlam ŋgwal ŋa ana aɗàbà Yesuw Kiristi ya, a gà mburma tserdze, ika tsèke Yeruzalem a, tsìkw yàa ndze dər aka àhə̀ɗ Iliriya. 20I huɗ megè ìmir gà ata i ge ya ka, a sèsiŋ i tsikewa bazlam ŋgwal ŋana i kwite ana tàa tsaraka maɗə̀và zləm Yesuw Kiristi zùkw tsìye ɗekɗek pəra, tsə̀ka, zləm ŋa fit dze tsà. Aɗàbà a sèsiŋ məmbə̀ɗàba aka madzàha ga mìsle ŋgìɗ tsà, dìte ka, ta gwa, araha aka mbə̀ɗ aakaba ya tsà. 21I waya ìvaɗ mege ka, kàmala ana a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Gà na tàa tsik a tar duwa aka gər ŋgar tsìye ka, tar na ti tsereke a ya. Gà na tàa tsaraka duwa ilik aka gər ŋgar tsìye ka, tar na ti sir a ya." 22Yàa dzala sik dìŋ, ì waya aà madàha a tə̀v kurum zləmana. Ama ka, yàa ŋgat vatwa tsà, aɗàbà megè ìmir gà ata i ge ya. 23I huɗ mive ya hinne ka, kàa kìvwimiŋ, a sèsiŋ aà maŋgàtà a kurum. Ama kinèhe ka, yàa ndə̀v à megè ìmir gà ata i faha ya. 24Taŋa i gwa ka, i dehe a a tə̀v kurum kuɗa. Aɗàbà ì waya i de a aka àhə̀ɗ Aspaniya. I dehe a ka, nda tə̀v kurum, ki ndzekwe a zàakwa, dìte na ki mwimiŋ a ba a à ndzə̀ɗa ya. A sèsiŋ ki zlèkwim a ìye nda dukw madà ika vatwa ya asa. 25Ama kəla ka, i mbìɗ a gər a Yeruzalem aà mazlàkà gà mburma Mbulum ana i fata ya dzekwiŋ. 26Aɗàbà gà ɓə̀zla magə̀sà Mbulum ana ɗa ika àhə̀ɗ Akaya, i Kurintiya ya, nda gà na i Makaduniya ya, ta mà akaba à bazlam, ta gwa: "Yahakwa gər a siŋgwè, kà slərakwaha a gà ɓə̀zla matawak ana ika màgə̀r gà mburma Mbulum ana i Yeruzalem a." I de a dər. 27Tə dzala taŋa ka, ika màgə̀r tar. Ama ndzer kaɗə̀ŋ, mazlàkà gà mburma ata ka, ŋgwal ŋa. Aɗàbà tar tèkeɗè, kàmala megweɗe ya ka, ta mà akaba à dukw ŋgwal ŋa ana Mbulum a tsik a tar i sìda ya, a gwa, i ta vil a kurum a ya, nda gà na gà Yahuda tsìye. Aɗàbà taŋa, lèlè na gà na tar gà Yahuda tsìye, tì zlèk a gà Yahuda ata i tə̀v dukw ana a sle aà ter a ya ya. 28Kàmala taŋa ya, i tə̀v ana yàa ndə̀v à meslire gà, kàmala megweɗe ya asa, yàa dzà a tar àba siŋgwè ata, tə slər dər ìye ya ka, i dehe a a tə̀v kurum i tə̀v ana i de a aka àhə̀ɗ Aspaniya ata ya. 29Na yàa daha a tə̀v kurum ka, ì sər, Yesuw Kiristi a pise a kwe a àhəm hinne, agəra ana kwa mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa ya. 30Gà dàmər ga, i ge a kurum a kamkam nda zləm Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, dìte nda mawàyà ba Mèzìte Mesife ŋgar ana a vəl a kwa ika màgə̀r kwa ya asa: Zlàkum ìye, hamum a Mbulum aɗàbà ìye. Hamumar ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik, 31na dìte yàa da aka àhə̀ɗ Yuda ka, gà mburma ana iɗəm, tə sər Yesuw Kiristi tsìye, a zlèk a ìye i ahər tar a. Hamumar mbàŋa ka, na dìte dukw ana i ahər gà ya, mà tsàhən aà gà mburma ŋgar ana a riŋ i Yeruzalem i fata ya. 32Kàmala taŋa ya, na Mbulum aka waya ka, i dehe a a tə̀v kurum ata ka, nda maŋgàyà ba lèlè. Na yàa ndzeha ka, ki ndzekwe a i tə̀v ilik ŋa nda gà ìye, ki mwimiŋ a ba à ndzə̀ɗa. 33Mbulum, mala məvə̀là zayzay a mburma, ma ndza i tə̀v kurum ilik ilik tserdze. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\