RUMA 16

1Ama kinèhe ka, a sèsiŋ ki sirwim a dàmər kwa duwa naha, mə̀kəs ŋa, a dehiŋa, zləm ŋgar Febe. A riŋ a ge a megè ìmir ika màgə̀r gà mburma Mbulum i Kankiriya. 2A tə̀v ana aka ndzeha ka, gə̀sum ŋgat nda zləm Batsàh kwa ŋa lèlè. Ki gìswim a ka, kàmala ana gà mburma Mbulum ta gewa ya. Zlàkum ŋgat i tə̀v dukw ana a sle ahər a ya tserdze. Aɗàbà ŋgat mbàŋa ka, aka zlàk mburma hinne, ku mege ìye tèkeɗè, aka zlàk ìye. 3Gwimiŋ wusa a gà Piriskila nda zal ŋgar Akila. Tar nda gà ìye ka, màa ge akaba megè ìmir Yesuw Kiristi. 4Akahər ata, mburma tàa à mekìɗe ìye ka, tə daha, tə zlàk ìye. Ta gwa, ku mege ta misek a à mə̀r tsà tèkeɗè ka, mìi zlèk a ŋgat pəra. I ge a taraha wusa hinne. Ama ka, ìye ɗekɗek tsà na a ge a ter a wusa ŋa ya, mə̀r nda gà ɓə̀zla magə̀sà Mbulum ana ika màgə̀r gà na tar gà Yahuda tsìye tserdze mbàŋa. 5I wizeha gà mburma Mbulum ana ti yahawaba gər aà mahàmà a Mbulum i ma tar a asa. Taŋa gwimiŋ wusa a masla gà Apaynitus ana ì waya ŋgat hinne, a làh magə̀sà Yesuw Kiristi ika àhə̀ɗ Asiya ya. 6Ki gwimiŋ wusa a Mariya ana a ge megè ìmir hinne ika màgə̀r kurum a mbàŋa. 7Dìte ki gwimiŋ a wusa a gà mburma gà, gà Andaranikus nda Yuniyas asa mbàŋa. Mə̀r nda gà tar ka, tàa dzà akaba mə̀r a dàŋgay dze. Tar sula məmà ka, gà ɓə̀zla meslire Mbulum. Mburma tə sər tar lèlè, ta waya tar hinne asa. Tar nda gà ìye ka, tar na a làh megìse Yesuw Kiristi ya. 8Gwimiŋ wusa a masla gà Ampiliyatus ana i waya ŋgat hinne, kwa nda gà ŋgat magàwà ŋa i ahər Batsàh kwa ŋa ya. 9Ka wizwimiŋ Urubanus ana kwa nda gà ŋgat kwa ihər ki gekwe a abaka a megè ìmir Yesuw Kiristi ya mbàŋa asa. Dìte ki gwim a wusa a masla gà Istakis ana ì waya ŋgat hinne ya asa. 10Ama gwim wusa a Apelis, mala magə̀sà Yesuw Kiristi ndzer ŋana, ti sèwèrer are hinne tèkeɗè ka, aka məsak dər tsìye. Ki gwimiŋ wusa a gà mburma ana i bəra Aristubul a. 11Ka wizwimiŋ Hirudiyan kəla gà ma gà mbàŋa, dìte ka wizwimiŋ gà mburma Mbulum ana i bəra Narkis a asa. 12Gwim wusa a gà Tirifina nda Tirufusa gà dàmər kwa gà mə̀kəs ŋa ana ta ge a megè ìmir a Batsàh kwa ŋa ya. Dìte ki gwim a wusa a Persis, mə̀kəs ana kà wayakwa ŋgat agəra ana a mər àba aà megè ìmir Batsàh kwa ŋa hinne ya. 13Ki gwimiŋ wusa a Rufus, wele ana a ge megè ìmir Batsàh kwa ŋa ndzer lèlè ya, dìte a màma ŋgar ana a ne à ìye kàmala kəla ŋgar a mbàŋa. 14Ki wizwimiŋ a gà Asinkiritus nda Filigun nda gà Hermes, dìte nda gà Paturubas, nda gà Hermes, dìte asa nda gà àsìŋ gà mburma Mbulum ŋgìɗ ana ti yahawaba gər a tə̀v tar a. 15Taŋa, ki gwim a wusa a gà Filulugus nda Yuliya mə̀kəs ŋa, dìte a gà Neriyus nda dàmər ŋgar mə̀kəs ŋa mbàŋa. Ki gwimiŋ a gà Ulumpas nda gà àsìŋ gà mburma Mbulum ŋgìɗ ana ti yahawaba gər a tə̀v tar a tserdze mbàŋa asa. 16Ki geywim ba wusa ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze nda gə̀zlə̀ŋ ilik. Gà mburma Mbulum ana ti yahawaba gər ɗa ika àhə̀ɗ aaha pàmpàm a, ta ge a kurumaha wusa aàba aàba ilik ilik tserdze mbàŋa. 17Gà dàmər gà, i ge a kurum a kamkam: Gwim metsèhe, kaslum ba kurum i tə̀v gà na tà mè a kurum a à ŋgwaza nda tə̀v bazlam Mbulum, ti tsik a kurum a dukw ana kàa tsarakum ilik tsìye ya. Dìte ka, ta gwitse a ikaba à kurum a, ki sirwim àba a àhəm asa tsà, gà mìsle ŋgìɗ tì dzèwe a ika vatwa Mbulum a. Ama ka, ka vəlum a tar are tsà, sìrìkwim i tə̀v tar a dìriŋ. 18Medzìbe gà mburma ata ta ge a megè ìmir ka, a Kiristi Batsàh kwa ŋa tsà. Ta ge a ka, dukw ana a tsàhən aà gə̀zlə̀ŋ tar a ɗekɗek pəra. Ta mèhe a à àrə̀v a gà mburma nda himmè bazlam gìŋgefkèffe ka, nda dukw pàrsa masak ŋana, dukw ana ti tsiker a ika àràh a. Kàmala taŋa ya, ta bene a dər gà mburma ana tə səraha aka bazlam ŋa tsìye. 19Ama i tə̀v kurum kinèhe ka, kataya tsà. ku weke a sər metìkè ba kurum, meme na kə̀ gə̀sum àhəm aà Batsàh kwa ŋa ya. Agəra taŋa, ì ŋgaya ba hinne aɗàbà kurum. Ama a sèsiŋ mbàŋa ka, ki nwim a gà ɓə̀zla metsèhe aà megè dukw ana ŋgwal ŋa ya kəla. Ki dwim a i tə̀v dukw bakal a, ki ndzwim a tsàkàlàk dìriŋ. 20Kàmala taŋa ya, Mbulum, mala məvə̀là zayzay a mburma, a vil a kurum a ndzə̀ɗa bìse, na dìte ki hìnislwim a dər à ndzə̀ɗa ə̀bay sitene ya. Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ma ge a kurum ŋgwal ŋa, mi pise a kurum àhəm. 21Taŋa Timute ana mìi ge a megè ìmir məmà ya, a ge a kurumaha wusa asa. Gà ɓə̀za gà ma gà, gà Lukiyus nda Yasun, nda gà Susipatarus ta ge a kurumaha wusa mbàŋa. 22Dìte ìye Tartiyus ana mì wetse a kurumaha wàkità aaha məmà ya tèkeɗè, ì ge a kurumaha wusa nda zləm Batsàh kwa ŋa mbàŋa asa. 23Gayus ana ìye Pul, i ma ŋgar, dìte gà mburma Mbulum tserdze ti yahawaba gər a ma ŋgar a tèkeɗè, a ge a kurumaha wusa asa mbàŋa. Arastus, mala maɗàmà siŋgwè gà mburma aaha i kwite aaha ya, nda dàmər kwa Kwartus, ta ge a kurumaha wusa asa mbàŋa. 24 25Zàmbaɗakwa à Mbulum, aɗàbà ŋgat ka, a sle a aà məvə̀là a kurum ndzə̀ɗa i tə̀v megìse ana kə̀ gə̀sum ŋgat a ɓərɓər lèlè. Ar ka, kàmala ana i tsikewa a mburma i tə̀v ana ì màwa a tar à bazlam ŋgwal ŋana aka gər Yesuw Kiristi ya. Bazlam ata piŋŋè ka, makàhà ŋa. Ama kinèhe ka, Mbulum aka pàt a kwa dər parakkà, a mà dər ka, kàmala taŋa ya mbàŋa. Akahər ata piŋŋè ka, Mbulum aka tike aaka zlìmbits. 26Ama kinèhe ka, aka pàt dər kuɗa. A pàt dər ka, nda bazlam gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana ta wetse aka gər Yesuw Kiristi ya. Mbulum, ŋgat mala mandzà aà biybiy, a sàsar ka, ti tsik a bazlam ŋa a mburma aà slàla aà slàla tserdze, na dìte tà gìs a ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ lèlè, tà gìs ahər a àhəm a. 27Zàmbaɗakwa dər aà biybiy. Ŋgat ilik na metsèhe ŋgar a zà dukw tserdze ya. Ki zèmbeɗekwe a dər ka, aɗàbà Yesuw Kiristi. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\