RUMA 2

1Aɗàbà taŋa, kurum ana a sàs a kurum megè medzìbe gà dukw ata tsìye tèkeɗè, sərum dər, ku weke ka, a be a i sèriyè Mbulum a ɓàv tsà. Aɗàbà na kurum ki mwim a à bakal a gà mìsle ŋgìɗ, dìte kurum ŋa tèkeɗè, kurum ihər ki gwim a gà dukw ana ŋgwala tsà, kàmala biy gà mburma ata ta ge ya asa ana, meme? Na ki mwim a à bakal a gà mìsle ŋgìɗ kàmala taŋa ya ka, kì gwim àba sèriyè nda ahər kurum ŋa. 2Kà sərakwa, i tə̀v ana Mbulum a ta gìs a gà medzìbe gà mburma ata ta gewa dukw ana ŋgwala tsìye, i sèriyè ya ka, nda ndzer ŋa. 3Ama na kurum ki mwim a à bakal a gà mìsle ŋgìɗ, dìte kurum ŋa tèkeɗè, kurum ihər ki gwim a gà dukw ata nda ahər kurum ŋa asa dze ana, meme? Wànà kurum kà dzalum ana, ki beywim a i sèriyè Mbulum a ɓàv a? 4Dze ana, ki fìrwim a aà Mbulum kàmala za ya, agəra ŋgwal ŋgar ana batsàh ŋa ya ìvaɗ a? Kige tsà agəra ana aka gə̀s gə̀zlə̀ŋ hinne aɗàbà bakal kwa ana ki gekwa ya ya. Kurum kà sərum, Mbulum a ge a kurum ŋgwal ŋa, dìte na kàa sərum ahər kataya ka, ki mbìɗwim a à madzàlà gà gər kurum i tə̀v ŋgar a ìvaɗ ana, kà sərum ti tsìye? 5Ama kurum ka, segeme i gər kurum hinne, a sàs a kurum məmbə̀ɗà à madzàlà gà gər kurum a tə̀v Mbulum tsà. Kàmala taŋa ya, kurum ihər ki sìkèhwim a ka, à ndzə̀ɗa a sèriyè Mbulum ana à gìs a dər kurum a. A pat sèriyè ata ka, Mbulum a pèt a à matsə̀ɓatsə̀ɓ ŋgar ndərzayyà aka miɗ mburma tserdze. Dìte à sès a ter a ikaba sèriyè ya ka, ndaka vatwa ŋa kalkal lèlè. 6Ku weke a ŋget a dukw mayà ba ŋgar kàmala ana a ge ya. 7Kàmala taŋa ya, gà àsìŋ gà mburma ana ta gewa dukw ana ŋgwal ŋa ya, nda mayàhà mezlìbe ana Mbulum à zlìb a à tar, a sàs a tar a tsik aà ter a dukw ana ŋgwal ŋa ya, ta waya maŋgàtà mesife ana à ndìv a tsìye mbàŋa. Tar ka, Mbulum a vil a ter a mesife ata à ndìv a tsìye kaɗə̀ŋ. 8Ama gà àsìŋ gà biy ŋgìɗ ta gə̀sawa àhəm aà Mbulum tsìdze. Ti niw a vatwa ndzer ŋana, dìte ti zezem a ka, dukw ana ŋgwala tsìye ìvaɗ. Tar ka, matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum ika gər tar, à gìs a tar i sèriye ya. 9Gà na ta gewa dukw ana ŋgwala tsìye tserdze ka, ti ndze a nda magə̀ɗa, Mbulum ìbam, à ti sèwèr a ter a are hinne asa mbàŋa. A lèh a mesèwère are ka, a gà Yahuda dzekwiŋ, dìte i dəba ŋa ya, a gà àsìŋ gà slàla ŋgìɗ ana pàmpàm a mbàŋa. 10Ama gà na ta gewa dukw ana ŋgwal ŋa tserdze ya ka, Mbulum a vil a ter a mezlìbe, a tsik aà ter a dukw ana ŋgwal ŋa ya, dìte a vil a ter a matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ mbàŋa. A lèh mivile a ka, a gà Yahuda dzekwiŋ, dìte i dəba ŋa ya, a vil a a gà àsìŋ gà slàla ŋgìɗ ana pàmpàm a mbàŋa asa. 11Aɗàbà Mbulum ka, a wele a ikaba mburma ya tsà. 12Gà àsìŋ gà slàla ŋgìɗ tə sər məpàlà àhəm Musa tsà. Na bə̀la tàa ge bakal ka, tar ti dzeye a ze məpàlà àhəm Musa mbàŋa. Ama gà Yahuda ka, tə sər məpàlà àhəm Musa. Na bə̀la tàa ge dər akaba bakal ka, Mbulum a ta ge a ter a sèriyè nda məpàlà àhəm ata mbàŋa. 13Aɗàbà mburma a ne a ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum ka, nda matsàràkà məpàlà àhəm nda zləm ɗekɗek tsà. Say nda magə̀sà àhəm aà dukw ana məpàlà àhəm ata a tsik a mbàŋa. 14Gà àsìŋ gà mburma ana i slàla ŋgìɗ a ka, tə sər məpàlà àhəm Musa tsà. Ama gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r tar a ka, ta ge a dukw ana məpàlà àhəm Musa ata a tsik, a gwa, gwim a. Ama na tàa ge kataya ka, taŋa ka, tàa sər megè dukw ana ŋgwal ŋa ya, ku mege tàa sər məpàlà àhəm Musa ata tsà tèkeɗè ya. 15Kàmala taŋa ya, dukw ana ta gewa kataya ya, na a ɗif a kwa dər ka, Mbulum aka wetse məpàlà àhəm ŋgar a gə̀zlə̀ŋ tar, na dìte tə sər dər megè dukw ana ta ge ŋgwal ŋa ya ya. Madzàlà gà gər tar ìbam, a riŋ a ɗif a ter a à taŋa mbàŋa. Aɗàbà a gà tə̀v ŋgìɗ ka, tə sərawa dər, na tàa ge dukw ana ŋgwal ŋa ya ya. Dìte a gà tə̀v ŋgìɗ ìbam, tə sərawa dər na tàa ge bakal a asa mbàŋa. 16Ama a pat ana Mbulum a ta ge a sèriyè a gà mburma nda ahər Yesuw Kiristi ya ka, gà dukw ana ì tsik i faha tserdze ya, à pèt a ka, parakkà lèlè. A ge a ter a sèriyè ka, aka gər gà dukw ana makàhà ŋa titstsè i gə̀zlə̀ŋ tar, nda gà madzàlà gà gər tar ana tə dzalawa ya. Na a ɗif a à dukw ata, a ta ge a ba kàmala taŋa ya ka, ŋgwal bazlam aaha ìye ihər i tsik a gà mburma ya. 17Dìte kurum gà Yahuda dze ana, meme? A da a kurum a gər ka, hinne na ti zel a kurum a gà Yahuda ya. Kurum kà dzalum ka, duwa a ge a kurum a tsà, aɗàbà ana kà sərum məpàlà àhəm Musa ya. Dìte kurum ihər ki sìŋgìrwim a à gər kurum ka, hinne mbàŋa, aɗàbà kù gwaɗawum ka, waytsà mə̀r ka, gà mburma Mbulum. 18Kurum ka, kà sərum dukw ana a sàs a Mbulum ka, dìte gà mburma ta ge ya. Aɗàbà məpàlà àhəm ŋgar ata na a ɗif a kurum à masə̀rà ikaba à gà dukw ana ŋgwal ŋa ya, nda na ŋgwal ŋa tsìye ya. 19Kurum kà dzalum ka, kurum ihər ki ŋgetwim a a vatwa ndzihndzih lèlè, ki geswim a ahər a gà ɓə̀zla gùluf. Dìte kà dzalum asa ka, kà nwim tə̀v dzaydzay ŋa, na ika miɗ gà mburma ana ti dzeye aɗàbà lùvuŋ, ti yehe a vatwa tàmtàm a. 20Kurum ihər ki ɗifwim a à duwa a gà na metsèhe tar a riŋ tsìye. Dìte ki dzeŋgwim a a gà ɓə̀za ana ika vatwa Mbulum, tə sər duwa tsìye mbàŋa. Dìte kurum ihər ki gweɗwim a asa ka, mə̀r ka, mì sər dukw ana ndzer ŋa ya tserdze, aɗàbà ana kà sərum məpàlà àhəm Mbulum a. 21Aɗàbà taŋa, kurum ihər ki ɗifwim a à metsèhe a gà mìsle ŋgìɗ, àma a ba kurum ŋa ka, kà wayum meɗife a ba à metsèhe tsə̀na, meme? Aɗàbà kurum ihər ki gweɗwim a a mburma ka, ki gwim akəl tsà, dìte i dəba ŋa ya, kurum ŋa nda gər kurum kuɗa ka, ki gwim a akəl dze ana, meme? 22Kurum ihər ki gweɗwim a ter a ka, ki gwim muva tsà. Ama kurum ŋa ka, kurum ihər ki gwim a muva ana, meme? Dìte asa kurum ihər ki gweɗwim a a gà na tə sər Mbulum tsìye ka, mì waya gà fəla ana kà nwim dər kàmala mbulum kurum a tsà. Ama kurum ŋa ka, ki ndzekwimere a gà duwa nda akəl i ga fəla ata ya asa dze ana, meme? 23Taŋa kurum ihər ki gwim aàba zlapa ka, hinne, agəra ana Mbulum a ɗif a kurum à məpàlà àhəm ŋgar a. Ama kurum ihər ki niswim a à məpàlà àhəm ŋgar ata, dìte gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ta wele a à ŋgat a ka, aɗàbà kurum dze ana, meme? 24Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum a, ta gwa ka: "Aɗàbà kurum gà Yahuda, na gà àsìŋ gà slàla ŋgìɗ ti tsik a dukw ana ŋgwala tsìye aà Mbulum a." 25Kurum gà Yahuda ka, kà sasayawum ba, dìte aà meɗife dər a mburma ka, kurum ka, kàa nwim gà mburma Mbulum. Na mege kurum ihər ki zezemwim a məpàlà àhəm Musa lèlè ka, masàsàyà ba kurum ata ki seseywim a ba ya, a ge a kurum a ŋgùlùm. Ama na bə̀la ki zezemwim a kalkal tsə̀ka, masàsàyà ba kurum ata a ge a kurum a ŋgùlùm tsà. Taŋa ka, kàa nwim kàmala ana kurum ka, gà masàsàyà ŋa tsìye, na ika miɗ Mbulum a. 26Na bə̀la wùra a riŋ i gwala ŋgìɗ ana tar gà masàsàyà ŋa tsìye, àma na aka zazam məpàlà àhəm Musa kalkal lèlè ana, Mbulum à fìr a ahər a kàmala ana ŋgat masàsà ŋa ya tsìye? 27Aɗàbà taŋa, medzìbe gà mburma ata ka, tà pìz a kurum nda sèriyè. Aɗàbà kurum gà Yahuda ka, tàa vəl a kurum məpàlà àhəm a ahər, na dìte kà sasayum ba ya kaɗə̀ŋ. Ama i dəba ŋa ya, ku mege kataya tèkeɗè, kàa nəsum à məpàlà àhəm ata. Ama tar ka, ti zezem a məpàlà àhəm ata kalkal lèlè, ku mege tar ka, gà gwala ŋgìɗ pàm, gà masàsà ŋa tsà tèkeɗè ya. 28Kàmala taŋa ya, na a ne gà Yahuda ndzer ŋana dze ana, weke? Wànà wele ana ta gweɗe ahər a, ŋgat ka, kəla gà Yahuda ya ɗekɗek a? Awaŋ, aɗàbà dukw ana ti sir a dər, wele ŋgìɗ aka ne mburma Mbulum a ka, nda masàsà ba ana ti sès a ba mburma, ta ŋgeter a nda are ɗekɗek a tsà. 29Gà Yahuda ndzer ŋana ka, say wele ana Mbulum aka mbə̀ɗ à gə̀zlə̀ŋ ŋgar a ìvaɗ. Dìte na a ne masàsà ba ndzer ŋana asa ka, masàsà ba biy Mèzìte Mesife Mbulum ana a da a gə̀zlə̀ŋ mburma ya, tsə̀ka, nda mazàzàmà məpàlà àhəm ana ta wetse i wàkità ya tsà. Mbulum na a vil a mezlìbe a medzìbe gà mburma ata ya, tsə̀ka, mburma tsà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\