RUMA 3

1Na kataya ana, wele ana ŋgat gà Yahuda ya, a ge a ŋgùlùm hinne, à zè a gà slàla ŋgìɗ ana tar gà Yahuda tsìye ya? Kige tsà, masàsà ba tar ana tə sasayawa ba ya ana, a ge a ŋgùlùm hinne asa ya? 2Ama ka, a ge a ŋgùlùm hinne aɗàbà dukw tserdze kaɗə̀ŋ. Aɗàbà malàhalàh ŋa ka, Mbulum a ɗif à guma ŋgar a ahər a gà Yahuda. 3I fata ya ka, kurum ki gweɗwimiŋ ka: Na gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r tar, tàa zazam bazlam ata tsə̀na, meme? Ama ìye ihər i gweɗe a kurum a asa ka: Na tàa zazam nda ndzer tsə̀na, wànà kà dzalum ana, Mbulum a ta ge a dukw ŋgar ana a tsik ndzer a asa tsìye? 4Awaŋ, kataya tsà. Ku mege gà mburma tserdze ti ne gà ɓə̀zla pàrsa, tàa zazam ŋgat tsà tèkeɗè ka, Mbulum a ge a dukw ana a gwa, i ge a nda ndzer a hiywe pəra. Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum, a gwa ka: "I tə̀v ana kər Batsàh mə̀r ŋa ki fèfil a ya ka, ku weke a sir a dər ndzer, kà tsik taŋa ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà." A gwa asa ka: "I tə̀v ana tà mèk a à bakal a ka, wùra ilik à gìs a kər i sèriyè tsìdze." 5Bə̀la gà mìsle ŋgìɗ ta gweɗe a: Dukw ana ki gekwe a ŋgwala tsìye ka, à zlèk a mburma, dìte tə sər dər ka, Mbulum ka, ŋgwal ŋa lèlè, bakal a riŋ i tə̀v ŋgar tsà. Dìte ki gweɗekwe a ter aaka a ana, dukùla? Wànà ki gweɗekwe a ana, Mbulum ka, mala ndzer tsìye, na i tə̀v ana a ge a matsə̀ɓatsə̀ɓ, à gìs a kwa nda sèriyè ŋgar a? I wiz taŋa ka, kàmala ana gà àsìŋ gà mburma ta wizewa ya mbàŋa. 6Ama ka, kataya tsà, aɗàbà Mbulum ka, mala ndzer. Na kataya tsə̀na, meme na a ta ge a sèriyè a gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze asa ya? 7Bə̀la gà mìsle ŋgìɗ ta gweɗe a asa mbàŋa: Kwa kinèhe, kwa gà ɓə̀zla pàrsa tèkeɗè ka, à zlèk a mburma, dìte tə sər dər, Mbulum ka, mala ndzer, à sès a pàrsa tsà. Kàmala taŋa ya, ti ti zlìb a à ŋgat ka, agəra taŋa. Dìte gà mìsle ŋgìɗ ata ta gweɗe a asa ka: Aàmala na Mbulum à mèkwe a à bakal, a gweɗe a ka, kurum gà ɓə̀zla bakal, i dəba ŋa ya, sèriyè ŋgar à gìs a kwa asa ya. 8Ta gweɗe a ka, gekwa dukw ana ŋgwala tsìye ìvaɗ, na dìte ŋgwal Mbulum à pèt a àba ndərzayyà lèlè ya. Na ki gekwe a kataya dze ana, à lèh a là? Yaw, gà mìsle ŋgìɗ ta wele a aà ìye ya kataya, ta gweɗe a ka, ìye na a tsik taŋa ya. Ama gà dukw ata ti tsik aà ìye kàmala taŋa ya ka, Mbulum a ta gìs a dər tar a sèriyè ìde. 9Na kàmala taŋa ya ana, meme na kwa gà Yahuda ya, wànà ki zekwe a gà àsìŋ gà gwala ŋgìɗ ika miɗ Mbulum ɓàv a? Awaŋ, kataya tsìdze. Aɗàbà yàa mbə̀r megweɗe a kurum ka, ku mege gà Yahuda, ku mege gà na tar gà Yahuda tsìye tèkeɗè, tar ka, i ahər bakal tserdze. 10Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Wùra a riŋ ilik ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum tsìdze. 11Wùra a riŋ ilik nda gà metsèhe, dìte ka, a yehe a Mbulum tsà. 12Gà mburma tserdze ta miyak à vatwa ŋgar. Tar tserdze ka, tàa nəs. Dìte wùra a riŋ na a ge a dukw ana ŋgwal ŋa ya tsà, ku mege ilik tèkeɗè, a riŋ tsìdze. 13Bìye ɗa tar a ne ka, kàmala dìve ana mahə̀ndə̀kà ŋa ikəka ya tùwaŋŋà ya. Ta fèfilere a ika àràh a ka, dukw ana ŋgwala tsà, ta bene a dər mburma ya. Dìte bazlam tar ana ti tsik a ya, a ndzìkìɗ ba ka, kàmala mawur mesiwiɗ ana à kìɗ a mburma ya. 14Ti ndeveye a a mburma ka, pìslìɗìɗe hinne, nda metsìkè aà tar manə̀sà bazlam kə̀la pat mbàŋa asa. 15Ta mbèbe a tsə̀mà tsə̀mà na aà makə̀ɗà mburma ya. 16Ndaka vatwa tar ana ti de a dər a ka, ti nis a à duwa pàmpàm hinne, nda gà tì sèwèr a are a gà mburma asa mbàŋa. 17Tə sər vatwa ana ti ndze a dər ika màgə̀r gà mburma zayya ya ka, tə sər tsà. 18Dìte magə̀ɗa Mbulum a riŋ i gə̀zlə̀ŋ tar ɓàv tsà asa mbàŋa. Kàmala taŋa ya, wùra ilik ika miɗ Mbulum ŋgwal ŋa ka, a riŋ tsà." 19Ama kinèhe ka, kà sərakwa ndzer, dukw ana məpàlà àhəm Mbulum a tsik tserdze ya, a ɗif dər ka, à gà na Mbulum a tsik a tar məpàlà àhəm ŋgar a ahər a. Kàmala taŋa ya, wùra ilik a sle a aà menè à ba ŋgar mala ndzer tsà, na ika miɗ Mbulum a. Aɗàbà mburma tserdze, ti de a ka, aka miɗ ŋgar na a ti sès a ter a ikaba sèriyè ya, ku mege weke tèkeɗè ya. 20Fə̀rum ahər, a ge a kataya ka, aɗàbà wùra ilik a sle a aà menè ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum agəra ana a zezem a məpàlà àhəm ŋgar a tsà. Aɗàbà məpàlà àhəm ata à pèt a ka, à bakal a gà mburma ndərzayyà ɗekɗek, na dìte ka, ti sir ahər a lèlè ya. 21Ama kinèhe ka, dukw ana gà məpàlà àhəm ata, nda gà dukw ana gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ti tsik akahər ata, ta gwa, a ta ge a ba aka miɗ mbà ya ka, aka ge ba kaɗə̀ŋ. Kàmala megweɗe ya, Mbulum ŋa nda gər ŋgar na a ɗif à vatwa a mburma ya, na dìte ti ne a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a. Vatwa ata ka, pàm, a dara ka, nda tə̀v məpàlà àhəm a tsà. 22Vatwa ata gà mburma ti ne a dər ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum a ka, aɗàbà megìse tar ana ta gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a. Vatwa ata ka, biy gà na ta gə̀s ŋgat a tserdze, tsə̀ka, biy gà Yahuda ɗekɗek tsà. Aɗàbà i tə̀v Mbulum ka, mburma tserdze kalkal ilik pəra. 23Aɗàbà tar tserdze tàa ge bakal, tàa ŋgat mezlìbe ana Mbulum a waya, a vil a ter a zləmana ya tsà. 24Ama ka, ti ndze are tsèhe a Mbulum, na dìte a ge a tar ŋgwal biy taf, a ne à tar gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a. A ge kataya ka, nda ahər Yesuw Kiristi ana a mbùrùɗara tar i bakal tar a ya. 25- 26Mbulum a tike ŋgat kàmala dukw ana tà kìɗer a ya, na dìte à mìt a aɗàbà kwa, məmbə̀z ŋgar a beye a à kwa i bakal a ya. Kàmala taŋa ya, Mbulum a sər ba à kwa nda gà ŋgat ka, aɗàbà ana kə̀ gə̀sakwa Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kwa ya. A ge dər kataya ka, dìte mburma tə sər dər, ŋgat ka, mala ndzer, a waya bakal tsà. Akahər ata ka, aka gə̀s gə̀zlə̀ŋ i tə̀v bakal ana gà mburma ta gewa ya. A fə̀r ahər kàmala ana aka ŋgatar tsìye. Ama aka bəra aaha kinèhe ya ka, a ɗif dər a gà mburma kuɗa, aà tə sər dər ka, ŋgat mala ndzer, a waya bakal tsà. Ŋgat a sàsar a ge a ka, dukw ana ndzer a, dìte ŋgat asa ka, a waya a ne a à mburma gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar, na à gà na ta gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ tar a. 27Aɗàbà na kataya ana, duwa a riŋ na ki gekwe a dər zlapa ya asa ya? Awaŋ, duwa a riŋ tsà. Aɗàbà la? Agəra na mege wùra a zezem a məpàlà àhəm Musa kalkal lèlè ka, ana ka, à sìŋgìr a a ba ŋgar hinne. Ama ka, Mbulum a hə̀ndə̀k i vatwa ŋgìɗ a pàm, na wùra a sle aà mege a dər zlapa asa tsìye. Vatwa ata ka, say biy magə̀sà Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ. 28Aɗàbà ka sərakwa ndzer, gà mburma ti ne a gà ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum ka, agəra ana ta gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a, tsə̀ka, aɗàbà ana tə zazam məpàlà àhəm Musa ata ya tsà. 29Kurum kà dzalum dze ana, Mbulum ana biy gà Yahuda ɗekɗek a? Dìte gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ti dzèr a gurmits a bə̀ɗ ti tsìdze ya? Awaŋ, ŋgat ka, Mbulum tar tserdze mbàŋa. 30Aɗàbà Mbulum ka, ilik pəra, tsə̀ka, biy ŋgìɗ a riŋ tsà. Na bə̀la gà Yahuda tà gìs a Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ tar ka, Mbulum a ne à ter a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar. Dìte gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ana tar gà Yahuda tsìye tèkeɗè, na tàa gə̀s ka, a ne à ter a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar mbàŋa. A wele a ikaba mburma ya tsà. 31Na bə̀la ku gwaɗakwa, Mbulum a ne à ter a gà ŋgwal ŋa, agəra ana ta gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ tar a tèkeɗè ana, məpàlà àhəm Musa a ne a kàmala dukw taf masak ŋa ya ɓàv a? Ama ka, kataya tsà. Ki ɗifekwe a ka, à ndzer ŋa ana iɗəm a ìvaɗ, na taŋa ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\