RUMA 4

1Meme na kà dzalakwa gà gər aka Abəraham, batsàh tsir kwa ana akahər ata ya. Ki gweɗekwe a aka gər ŋgar dze ana, meme? A ge dze ana, dukùla? 2Na mege Mbulum a ne à ŋgat ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar, agəra megè dukw ana a ge ŋgwal ŋa ya ka, ana ka, a ŋget a vatwa aà masə̀ŋgə̀rà à ba ŋgar ika miɗ Mbulum. Ama ka, aka ŋgat dukw ana à sìŋgìr a dər à ba ŋgar ika miɗ ŋgar a tsà. 3Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum a, ta gwa: "Abəraham ka, aka gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar." Aɗàbà taŋa na Mbulum tèkeɗè, a ne à ŋgat ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a. 4Kà sərakwa dər, na bə̀la wùra a riŋ a ge a megè ìmir a mburma ka, i dəba ŋa ya, ta viler a duwa, aɗàbà megè ìmir ŋgar ata a ge ya. Ama ta viler a ka, dukw megè ìmir ŋgar, tsə̀ka, biy ana dukw taf masak ŋa ya tsà. 5Ama i tə̀v Mbulum ka, kataya tsà. Na wùra aka gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar, dìte a ge a zlapa nda megè ìmir ŋgar ana a gewa ya tsə̀ka, taŋa ka, Mbulum a ne a à ŋgat ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar. Aɗàbà ŋgat a zla vatwa ata ka, aà mene à gà ɓə̀zla bakal a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar. A ge taŋa ka, biy taf. 6Davit tèkeɗè, a tsik kàmala taŋa ya mbàŋa. Akahər ana a fàfəl aka gər maŋgàyà ba gà mburma ana Mbulum a ne à tar gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a ka, aka ɗama megè ìmir tar ana ta ge ya tsìdze. 7A gwa ka: "Maŋgàyà ba i tə̀v gà na tàa tike megè ìmir tar ana ta gewa ya, aà ahər tsà, àma Mbulum aka pə̀l a tar à bakal tar, a beye à tar i dukw ana ŋgwala tsìye ya. 8Maŋgàyà ba gà asa ka, i tə̀v gà na Mbulum Batsàh kwa ŋa a ɗeme a ter a bakal tar tsìye." 9Dukw ana Davit a tsik i faha ya, a sàsar aà megweɗe ana, gà mburma ana gà masàsà ŋa ya ɗekɗek a, na ti ta ŋgeye a ba ya? Awaŋ, gà na gà masàsà ŋa tsìye tèkeɗè ka, ti ta ŋgeye a ba mbàŋa. Aɗàbà kàa mbə̀r metsikikwa, Mbulum a ne à Abəraham ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar ka, agəra ana a gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a. 10I tə̀v ana Abəraham a ne ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum ana, aka sàs ba ya, tsə̀na, aka sàs ba zùkw tsìye? Ama kà sərakwa, akahər ata ka, aka sàs ba zùkw tsìdze. 11Aka ana Abəraham aka sàs ba ŋgar zùkw tsìye ka, Mbulum aka ne à ŋgat ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar, aɗàbà ana a gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a. Dìte i dəba ŋa ya, Mbulum na a gwaɗar ka, sàs ba kuɗa ya. Masàsà ba ŋgar ata a sàs ba ya, a ɗif dər a mburma ka, na dìte tə sər dər, Abəraham aka ne ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum kaɗə̀ŋ a. Kàmala taŋa ya, na Abəraham a ne tsir gà na ta gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ tar a tserdze, ku mege tàa sàs ba tsà tèkeɗè ya. Mbulum a ne à ter a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar ka, kàmala ana a ne à Abəraham ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a mbàŋa. 12Abəraham ka, a ne tsir gà mburma ana gà masàsà ŋa ya mbàŋa kaɗə̀ŋ. Ama kəla ka, say na ti zezem a kàmala Abəraham a, dìte tà gìs a Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ kàmala ana ŋgat a gə̀s akahər ata ka, aka sàs ba ŋgar zùkw tsìye mbàŋa. 13Kàmala taŋa ya, Mbulum a tsik i sìda ya, akahər ata ka, a gwaɗa a gà Abəraham nda gà ɓə̀za ŋgar: "I ta vil a kurum a mekwere gər àhə̀ɗ tserdze, a ne a biy kurum." Mbulum a tsik taŋa ka, aɗàbà ana Abəraham aka zazam məpàlà àhəm ŋgar ata ya tsà. Ama a tsiker kataya ka, agəra ana a gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a, na dìte a ne à ŋgat ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a. 14Na mege gà na ti zezem a məpàlà àhəm Musa ya, ta ŋget a dukw ana Mbulum a tsik i sìda ya, a gwa, i ta vil a ya ka, ana ka, megìse gà na ta gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ a, a ne a taf masak ŋa, a ge a ŋgùlùm tsà. Dìte dukw ata Mbulum a tsik i sìda ya, a gwa, i ta vil a ya tèkeɗè ka, a ne a dukw taf masak ŋa mbàŋa asa. 15Aɗàbà məpàlà àhəm a ge a ka, dukw ana, dìte matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum a gìs a dər gà na tàa zazam məpàlà àhəm ata tsìye ɗekɗek. Aɗàbà ana məpàlà àhəm a riŋ tsə̀ka, duwa a riŋ na ti nis a dər a tsà mbàŋa te. 16Aɗàbà taŋa na Mbulum a tsik i sìda ya, a gwa, i ta vil a ka, a gà na ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a ya. A ge dər kataya ka, aɗàbà mburma tə sər dər, ŋgwal ŋgar ata a ge a ter a ya ka, biy taf masak ŋa. A vil a dukw ata ka, a gà ɓə̀za Abəraham tserdze, tsə̀ka, a gà na a ɗif a tar à məpàlà àhəm Musa a ahər a ɗekɗek tsà. Ama a vil a a gà àsìŋ gà mburma ana ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tserdze kàmala Abəraham ana a gə̀s a mbàŋa. Aɗàbà Abəraham a ne ika gər kwa ka, tsir kwa tserdze. 17Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa i wàkità ya, Mbulum a gwaɗa a Abəraham ka: "I ne aà kər a batsàh tsir mburma ika gər gà slàla pàmpàm hinne." Ŋgat a ne tsir kwa ika miɗ Mbulum ka, aɗàbà ana a gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar a. Aɗàbà a sər, Mbulum ka, mala məmbə̀là à mburma i məmə̀ta ya, dìte ŋgat asa ka, wele ana a ge dukw tserdze ka, duwa a riŋ zùkw tsìye. A tsik a nda bazlam pəra, tsam ka, dukw ata a ge a ba. 18Abəraham ka, a gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar, a sər, Mbulum a ta viliŋ a kəla, ku mege aka ŋgat a dukuməŋa zùkw tsà tèkeɗè ya. A da aka miɗ aka miɗ nda metìkè madzàlà gà gər aka dukw ata i gə̀zlə̀ŋ ŋgar hiywe pəra, ku mege gà mìsle ŋgìɗ tə dzala, ta gwa, vatwa a riŋ asa tsà, na Mbulum a ge a dukw ana a tsik i sìda ya, a gwa, i ta vil a ya. Kàmala taŋa ya ka, Mbulum aka ge dukw ata kaɗə̀ŋ, na dìte ka, Abəraham a ne tsir gà mburma hinne kuɗa ya. Ar ka, kàmala ana Mbulum a gwaɗar: "Gà ɓə̀za yak ti ta ge a riŋ ka, hinne, kàmala gà màwùsàwas ana aà gə̀zà mbulum a." 19Akahər ana Mbulum a tsik a Abəraham kàmala taŋa ya ka, mive ŋgar aka à mege də̀rmə̀kà. A sər ka, ba ŋgar aka ge màndawal, dìte Sara mə̀kəs ŋgar ìbam, aka ge màndawal herem herem, aka ndaha i mawà kəla ya asa mbàŋa. Ku mege kataya tèkeɗè, a da aka miɗ nda magə̀sà dukw ana Mbulum a tsiker i sìda ya, i gə̀zlə̀ŋ ŋgar ɓəŋɓəŋ lèlè, aka ya ba tsìdze. 20A sər ka, a ta ŋget a dukw ana Mbulum a tsiker i sìda ya, a gwa, a ta viler a ya. Aɗàbà taŋa, aka geye à gà gər ŋgar wàkit wàkit tsìdze. Ama megìse ŋgar ana a gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar a ka, a ŋgat ndzə̀ɗa ika vatwa Mbulum ɓəŋɓəŋ lèlè ìvaɗ, a zlə̀bawa dər à Mbulum. 21Aɗàbà a ser ndzer, Mbulum a sle a aà megè dukw ata a tsiker i sìda ya, a gwa, i ta viler a ya. 22Aɗàbà taŋa na ti tsik ahər, ta gwa ka: "Mbulum a ne à ŋgat ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar" a. 23Ama bazlam ata ta wetse àba ya ka, aɗàbà Abəraham ɗekɗek tsà. 24Ta wetse ka, aɗàbà kwa mbàŋa. Na kàa gə̀sakwa Mbulum ana ŋgat mala məmbə̀lara à Yesuw Batsàh kwa ŋa i məmə̀ta ya nda gə̀zlə̀ŋ kwa ka, a ne à kwe a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar mbàŋa. 25Yesuw ka, Mbulum a vəl ŋgat a ahər a mburma, na dìte a mə̀t aɗàbà bakal kwa ya. I dəba ŋa ya ka, Mbulum a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya, na dìte ki nekwe a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\