RUMA 5

1Kàmala taŋa ya, Mbulum a ne à kwa gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar ka, aɗàbà ana kə̀ gə̀sakwa ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ kwa ya. Ama kinèhe ka, ki ndzekwe a zayya nda gà Mbulum, agəra dukw ana Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa a ge ya. 2Ŋgat na a hə̀ndə̀k a kwa i vatwa ya, na dìte Mbulum a ge a kwa ŋgwal, aɗàbà ana kə̀ gə̀sakwa ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ kwa ya. Ŋgwal dukw ata kə̀ ŋgatakwa ya ka, ki ŋgeyekwe a dər ba, aɗàbà ana kà sərakwa ndzer ka, Mbulum a ta vil a kwe a mezlìbe ŋgar ana tì zlìb a à ŋgat a mbàŋa ya. 3Ama gə̀zlə̀ŋ kwa a ndze a ndzəɗakkà ka, agəra taŋa ɗekɗek tsà. Ki ŋgeyekwe a ba mbàŋa ka, aɗàbà mesèwère are ana kwa ihər ki sèwèrekwe a ya. Aɗàbà kà sərakwa, mesèwère are ata ka, à zlèk a kwa, ki sinikikwe a dər ba aà magə̀sà gə̀zlə̀ŋ. 4Na bə̀la kàa simekwaha a mesèwère are ata ka, gə̀zlə̀ŋ kwa a ŋget a ndzə̀ɗa, a ndze a ɓəŋɓəŋ lèlè. Na kàa ŋgatakwa ndzə̀ɗa kataya ka, ki dzèkwe a madzàlà gà gər kwa a tə̀v Mbulum, ki sirekwe a dər ka, ŋgat na a ta gekwe a dukw ana a tsik i sìda ya ya. 5Na ki dzelekwe aaka a gà gər kàmala taŋa ŋa ya ka, biy taf masak ŋa tsà. Mbulum à mbìɗ a kwe a dəba tsà dukw ŋgar. Aɗàbà a ɗif a kwa ka, à meweye ŋgar ana a waya kwa hinne ya. A ɗif a kwa dər kataya ka, nda ahər Mèzìte Mesife ŋgar ana a vəl a kwa ya. 6Aɗàbà akahər ata piŋŋè ka, kàa ŋgatakwa ndzə̀ɗa aà megè dukw ana ŋgwal ŋa ya tsà. Alə̀ka i dəba ŋa ya, a ndze tits aka məpàslà ahər Mbulum ana a tike ya ka, Yesuw Kiristi a dara, a mə̀t aɗàbà kwa ana kwa gà ɓə̀zla bakal a. 7Kà sərakwa ka, kuɗa ihər na wùra à gìs a məmə̀ta aɗàbà mìsle ŋgìɗ a, ku mege wele ata aka nəs à məpàlà àhəm tsà, aka zazam lèlè tèkeɗè ya. Na bə̀la mìsle ŋgìɗ ŋgat ŋgwal mburma lèlè ka, biy tsà, wùra a gweɗe a, i gìs a məmə̀ta avùkw ŋgat. 8Ama Yesuw Kiristi ŋgat a mə̀t aɗàbà kwa, akahər ana kwa gà ɓə̀zla menè are a Mbulum mbà ya. Kàmala taŋa ya, Mbulum a ɗif a kwa ka, à meweye ŋgar ana a waya kwa hinne ya. 9Yesuw Kiristi a mə̀t aɗàbà kwa ka, a ne à kwa gà ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum nda məmbə̀z ŋgar ana a dzà dər a. Aɗàbà taŋa, kà sərakwa ndzer, a ta mbil a à kwa i matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum ana zləmana a ta gìs a kwa ya. 10Akahər ana kwa gà ɓə̀zla menè are Mbulum mbà ya ka, ŋgat nda gər ŋgar ŋa a yaha masə̀rà ba nda gà kwa ka, nda məmə̀ta Kəla ŋgar ana a mə̀t a. Aɗàbà taŋa, kwa kinèhe ka, gà masla Mbulum. Kà sərakwa, a ta mbil a à kwa ndzer kaɗə̀ŋ ka, aɗàbà Kəla ŋgar ata a mbəlara i məmə̀ta ya ya. 11Ama taŋa ɗekɗek tsà. Ki ŋgeyekwe a ba hinne mbàŋa ka, aɗàbà ana kà sərakwa ndzer, Mbulum a ndze a nda gà kwa ya. A ndze a nda gà kwa ka, aɗàbà Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ana a ne à kwa gà masla ŋgar a. 12Dukw ana a ge ba ya ka, araha: Mburma ilik a ge bakal, dìte bakal ata a dara aka gər àhə̀ɗ a. Mimbile i bakal a tèkeɗè, nda ahər mburma ilik mbàŋa. Aɗàbà bakal ata na mburma ta mete a ya. Kàmala taŋa ya, məmə̀ta a ndze a, ku mege a ŋga, aka gər àhə̀ɗ tserdze, aɗàbà ana tar tserdze tàa ge bakal a. 13Aɗàbà bakal a riŋ ika gər àhə̀ɗ ka, dàgà piŋŋè, aka ana Mbulum aka tsik məpàlà àhəm ŋgar a Musa zùkw tsìye mbàŋa. Ama akahər ana məpàlà àhəm a riŋ zùkw tsìye ka, Mbulum a ɗamawa bakal tar tsà. 14Ama ku mege kataya tèkeɗè, dàgà aà gər mendze Adama ya, haa tsìkw aà mendze Musa ka, mburma tserdze i ahər məmə̀ta. Ku mege tar tàa ge bakal kàmala Adama ana a gə̀s àhəm aà Mbulum tsìye tèkeɗè ka, ta matawa mbàŋa. Adama a ne ka, mendzìkìɗè ba wele ana ti tsik ahər, ta gwa, a ti dere a mbà ya. 15Ama gà tar ata sula ya ka, tar pàmpàm mbàŋa, aɗàbà ŋgwal dukw ana Mbulum a vəlakwa biy taf masak ŋa ya ka, ar ka, kàmala biy bakal Adama ata a ge ya tsà. Kaɗə̀ŋ, gà mburma tserdze ta mete a ka, aɗàbà bakal wele ata a ge ya ilik. Ama ŋgwal dukw ana Mbulum a ge a kwa ya ka, a zà taŋa kweleŋ fètìte. Aɗàbà a pise a kwa àhəm biy taf masak ŋa, a ge a kwa ŋgwal ŋa ka, nda ahər mburma ilik, kàmala megweɗe ya ka, Yesuw Kiristi. 16Dukw ana Mbulum a vəl a ka, a ge a ìmir lèlè. Ar ka, kàmala biy bakal Adama ata ya tsà. Bakal wele ata ilik a ge ya ka, Mbulum a gə̀s dər ŋgat a sèriyè, dìte i dəba ŋa ya, sèriyè ata à gìs a kwa tserdze mbàŋa. Ama biy na Mbulum a ge a kwa ŋgwal ŋa ya ka, ku mege kàa gekwa bakal pàmpàm hinne tèkeɗè, aka ne à kwa gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar, na dìte sèriyè ŋgar ata à gìs a kwa asa tsìye. 17Kaɗə̀ŋ, mburma ilik a ge bakal, na dìte mburma tserdze ta matawa ka, aɗàbà bakal ŋgar a. Ama Yesuw Kiristi, ŋgat a ge a ìmir ka, pàm. Nda ahər ŋgar na Mbulum a ge a kwa ŋgwal ŋa lèlè hinne, a sər ba à kwa nda gà ŋgat a. Aɗàbà taŋa na ki ŋgetekwe a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a, dìte ki ta kwerekwe akaba a nda gà ŋgat asa. 18Kàmala taŋa ya, sèriyè Mbulum à gìs a mburma tserdze ka, aɗàbà Adama ana a ge bakal a ilik. I tə̀v Yesuw Kiristi ana a ge dukw ŋgwal ŋa ya tèkeɗè, kàmala taŋa ya mbàŋa. Aɗàbà ŋgat ilik a beye à mburma tserdze i sèriyè Mbulum a, dìte a vəl a tar mesife asa mbàŋa. 19Aɗàbà kà sərakwa, gà mburma hinne, ti ne gà ɓə̀zla bakal ka, agəra wele ata ilik a gə̀s àhəm aà Mbulum tsìye. I tə̀v Yesuw Kiristi tèkeɗè, ar ka, kàmala taŋa ya mbàŋa. Gà mburma hinne, ti ne gà ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum ka, aɗàbà ana ŋgat ilik a gə̀s ahər àhəm a. 20Ama Mbulum a vəl məpàlà àhəm ŋgar a Musa ka, i dəba ŋa ya dìte bakal a sə̀kàh aka gà mburma hinne asa ìvaɗ. Ama na bakal aka sə̀kàh ka, ŋgwal ana Mbulum a ge a ter a tèkeɗè, à sìkèh a hinne mbàŋa. 21Kàmala taŋa ya, ŋgwal ana Mbulum a ge a mburma ya ka, a kwere a tar tserdze, na dìte ka, ti ne a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a. Ar ka, kàmala bakal ana akahər ata a ge ə̀bay aka mburma, dìte a bets a tar a mbàŋa. Aɗàbà Mbulum a vəl a kwa ŋgwal ŋgar ata ka, na dìte ki ŋgetekwe a dər mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. A vəl a kwa ka, nda ahər Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\