RUMA 6

1Na kataya dze ana, dìte ki gweɗekwe a kinèhe ana, meme? Ki sìkèhekwe a à megè bakal ìvaɗ, na dìte Mbulum a ge a kwe a ŋgwal ŋa, à sìkèh a kwe a dər a ya? 2Awaŋ, kataya tsà. Aɗàbà kà nekwa ika miɗ bakal ka, kàmala ana gà məmə̀ta ŋa ya. Dìte dze ana, meme na ki mèkwe a aà mandzà i bakal asa ya? 3Kurum kà sərum te tsìye, i tə̀v ana ti tsilwiɓ à kwa a yam a ka, kàa nekwa ilik nda gà Yesuw Kiristi, kàmala megweɗe ya ka, kàa matakwa akaba nda gà ŋgat na taŋa ya. 4Aɗàbà i tə̀v ana ti tsilwiɓ à kwa a yam a ka, ka matakwa akaba nda gà ŋgat, dìte ti le akaba kwa a bìye nda gà ŋgat mbàŋa. A ge ba kataya ka, na dìte kwa tèkeɗè, Mbulum Tsir kwa a vil a kwe a mesife awiya ŋa ya, kàmala ana a mbəlara à Yesuw Kiristi i məmə̀ta ya, nda ndzə̀ɗa ŋgar ana a zà duwa tserdze ya mbàŋa. 5Kaɗə̀ŋ, na kàa matakwa akaba nda gà ŋgat ka, kwa riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà ŋgat. Aɗàbà taŋa na Mbulum a ta mbil a kwa i məmə̀ta ya, kàmala ana a mbəl à ŋgat a mbàŋa ya. 6Kà sərakwa lèlè, i tə̀v ana Yesuw Kiristi a mə̀t aà dìzl magə̀làwà ŋa ya ka, Mbulum aka ndwandway ahər mendze kwa ana ŋgwala tsà, kà ndzawakwa ɗa miviye ŋa piŋŋè ya mbàŋa. A ge dər kataya ka, dìte mendze kwa ata ma dzeye iɗəm a. Taŋa ka, ka ta gə̀sakwa àhəm aà bakal kàmala ana kwa gà ɓele ŋgar a asa tsà. 7Aɗàbà na wùra aka mə̀t ka, bakal a sle a aà makwàrà ŋgat asa tsà. 8Ama na kàa matakwa akaba a tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi kàmala taŋa ya ka, ki sirekwe a ndzer, kwa nda gà ŋgat ka, ki ti ndzekwe a nda gà mesife mbàŋa. 9Aɗàbà kà sərakwa ndzer asa ka, Yesuw Kiristi ŋgat a mbəlara i məmə̀ta ya, a ta mìt a asa tsà, aɗàbà ana məmə̀ta à mbè ahər a asa tsìye. 10I tə̀v ana a mə̀t a ka, a mə̀t aɗàbà bakal mburma sik ilik, tsàm ka, aka ndə̀v. Ama kinèhe ka, aka mbəlara i məmə̀ta ya, ŋgat a riŋ mandzà ŋa nda gà mesife i tə̀v Mbulum. 11Kàmala taŋa ya, kurum tèkeɗè, fə̀rum aà ba kurum ka, kàmala ana kurum gà məmə̀ta ŋa ya na i tə̀v megè bakal a mbàŋa. Ama sərum dər, kurum a riŋ mandzà ŋa nda gà mesife ika miɗ Mbulum ka, aɗàbà mendze kurum ana i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya. 12Aɗàbà taŋa, ka ta vəlum vatwa a bakal, dìte ma kwara ba kurum asa tsà. Ka tə zazamum gà meèweke ba kurum ana ka wayum mege ya ɓàv tsà asa mbàŋa. Aɗàbà sərum dər, ba kurum ka, sifìleh a ndze a hinne tsà. 13Kàmala taŋa ya, ka ta vəlum ba kurum a ahər a bakal, ma kwara kurum aà megè dukw ana ŋgwala tsìye asa tsìdze. Ama vəlum ba kurum a ahər ka, a Mbulum ìvaɗ. Aɗàbà kurum kà nwim ka, kàmala gà mburma ana tàa mbəlara i məmə̀ta ya, tàa ŋgat mesife ana awiya ŋa ya. Vəlumar ba kurum a ahər fit, na dìte ki nwim a dukw ahər ŋgar aà megè dukw ana ŋgwal ŋa ya ya. 14Aɗàbà taŋa, bakal ka, a sle a aà makwàrà kurum asa tsà, aɗàbà ana ki dzelwim a gà gər aka məpàlà àhəm Musa, dìte ma ne à kurum gà ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum asa tsìye. Ama ki dzelwim a ka, aka ŋgwal Mbulum ana a ge a kurum a. 15Ama kinèhe ka, kwa i ahər məpàlà àhəm Musa asa tsà. Kwa ka, i ahər ŋgwal Mbulum ana a ge a kwa ya, na a kwara kwa ya. Dìte ki gweɗekwe a dze ana, meme na kinèhe ya? Na kataya ana, wànà kà mə̀tsakwa ana, aà megè bakal hiywe pəra ya? Awaŋ, kataya tsìdze. 16Kurum dze ana, kà sərum ti tsìye? Na bə̀la kàa vəlum ba kurum a wùra, ki gweɗwim a, mìi gìs ahər a àhəm ka, kàa nwim gà ɓele ŋgar na taŋa ya. Na bə̀la kurum ihər ki gìswim a àhəm aà bakal ka, taŋa ka, kàa nwim gà ɓele bakal dukw ŋgar. I dəba ŋa ya ka, ki metwim a agəra bakal ata. Kige tsà na bə̀la kurum riŋ ihər ki gìswim a àhəm aà Mbulum ìvaɗ ka, kurum gà ɓele ŋgar na taŋa ya mbàŋa, dìte ka, a ne à kurum a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar. 17Ama ka, ki gekwe a kəkaàha a Mbulum ìvaɗ. Aɗàbà piŋŋè ka, kurum gà ɓele bakal. Ama kinèhe ka, kàa gə̀sum àhəm aà Mbulum, kàa gə̀sum dukw ana ndzer, ti ɗif a kurum dər a ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik. 18Kurum ka, gà ɓele bakal asa tsà, Mbulum aka beyera iɗəm à kurum a. Kàa nwim gà ɓele ŋgar aà megè dukw ana ŋgwal ŋa ya. 19Iye ihər i fèfil a kurum a aka gər gà ɓele ata ka, aà meɗìfè a kurum dər, na dìte ki tserekwim a, a ge a ŋgùlùm a, aɗàbà kàa tsarakum gà dukw ata lèlè zùkw tsà. Piŋŋè ka, kà vəlum ba kurum fit aà megè dukw ana ŋgwala tsìye ya. Kàa geyewim gà bakal pàmpàm hinne, Mbulum aka ŋgaya dər ba tsìdze. Kàmala taŋa ya, kinèhe tèkeɗè, vəlum gà dzerisl ba kurum fit aà megè dukw ana ndzer ŋa ya, na dìte mendze kurum à tsèhin a aà Mbulum a. 20Aɗàbà akahər ana kurum gà ɓele bakal mbà ya ka, duwa a riŋ aka fàr aka kurum ndzə̀ɗa aà megè dukw ana Mbulum a waya ya tsìdze. 21Dìte akahər ana ki gewim dukw ana ŋgwala tsìye dze ana, kə ŋgatum dər là? Na gà dukw ata ta màya a kurumara à gər a kinèhe ka, hwarwa a ge a kurum a hinne, aɗàbà megè gà dukw ata ka, mburma ta mete a dər ìvaɗ. 22Ama kurum kinèhe ka, gà ɓele bakal asa tsà, kàa beywimera iɗəm a. Kàa nwim gà ɓele Mbulum kuɗa. Aɗàbà taŋa, dukw ana kə ŋgatum i tə̀v ŋgar a ka, a ne à kurum gà tsəɗaŋŋà, na dìte ki gwimer a dukw ana a tsàhən ahər a ya. Dìte aka mandə̀vandə̀v ŋana ka, ki ŋgetwim a dər mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 23Aɗàbà na wùra aka ge bakal ka, à mìt a dər. Məmə̀ta ŋgar ata a ne ka, kàmala dukw mayàba ŋgar a. Ama Mbulum, ŋgat a vilekwe a ka, mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a, biy taf masak ŋa. Kə̀ ŋgatakwa ka, aɗàbà ana kwa mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\