RUMA 7

1A kurum gà dàmər gà, kurum kà sərum gà məpàlà àhəm tserdze ka, lèlè. Ama kà sərum asa ka, məpàlà àhəm a ŋget a ndzə̀ɗa aka gər mburma ka, say aka ana ŋgat a riŋ aà bəra mbà ya ɗekɗek pəra. 2I ɗif a kurum a dər aka gər mendzìkìɗè ba mə̀kəs ana i bəra zal ŋgar a. Na bə̀la zal ŋgar a riŋ nda are mbà ka, a viler a vatwa, dìte mi miyak à ŋgat, ma da a zal ŋgìɗ tsà, aɗàbà məpàlà àhəm Musa a viler a vatwa tsà. Ama na zal ŋgar aka mə̀t ka, a sle a aà madà a zal ŋgìɗ kuɗa, aɗàbà wùra a peler a àhəm asa tsà, aka be iɗəm a. 3Kàmala taŋa ya, na bə̀la zal ŋgar a riŋ nda are mbà hiywe, dìte a miyek a à ŋgat, a de a a zal ŋgìɗ ka, aka ge muva na taŋa ya. Ama na zal ŋgar ata aka mə̀t ka, a ziwe a gər ŋgar kuɗa, ku mege ma da a zal ŋgìɗ asa tèkeɗè ka, aka ge muva, aka nəs à məpàlà àhəm asa tsà. 4Gà dàmər gà, i tə̀v kurum tèkeɗè, kàmala taŋa ya mbàŋa. Kurum mandzà ŋa ika miɗ məpàlà àhəm Musa ka, kàmala ana kurum ka, gà məmə̀tà ŋa ya. Ama kinèhe ka, məpàlà àhəm ata a ge a ndzə̀ɗa aka gər kurum asa tsà, aɗàbà ana Yesuw Kiristi a mə̀t ka, avùkw kurum a. Kàmala taŋa ya, kà nwim ka, gà biy ŋgar, kàmala mə̀kəs ata a ne biy zal masula ŋana ya. Wele ata ka, na Mbulum a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya ya. Aɗàbà taŋa, kinèhe ka, ki slekwe aà mege a ŋgùlùm a Mbulum nda megè ìmir kwa ana ki gekwer a ŋgwal ŋa ya kuɗa. 5Akahər ana kà zazamawakwa madzàlà gà gər kwa ɗekɗek mbà ya ka, məpàlà àhəm a ɗifewa a kwa dər, naha ka, bakal. Ama i tə̀v ana a ɗifewa a kwa dər kàmala taŋa ya ka, kà wayakwa dər akaba megè bakal ata seyiŋ ìvaɗ. Gà dukw ata gà ŋgwal ŋa tsìye ìvaɗ na ta kwara ba kwa fit kweleŋ a. Kàmala taŋa ya, ki gewakwa ka, dukw ana a de à kwe a a məmə̀ta ya. 6Akahər ata ka, kwa gà ɓele məpàlà àhəm. Ama kinèhe ka, Mbulum aka mbùrùɗara iɗəm kwa ya. Kwa ka, kàmala gà məmə̀tà ŋa ya, na ika miɗ ŋgar a. Aɗàbà taŋa kinèhe kwa ihər ki zezemekwe a Mbulum ka, ndaka vatwa ana awiya ŋa ya, kàmala ana Mèzìte Mesife ŋgar a ɗif a kwa dər a. Tsə̀ka, ki zezemekwe a ndaka vatwa miviye ŋa ata, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità məpàlà àhəm ata ya asa tsà. 7Kàmala taŋa ya, ki gweɗekwe a kinèhe dze ana, meme? Wànà məpàlà àhəm Musa ka, dukw bakal a? Awaŋ, kataya tsà. Ama na mege məpàlà àhəm Musa a riŋ tsə̀ka, ana ka, ki sirekwe a àba i bakal a tsà. Na mege məpàlà àhəm ata ma gwa ka, ka ta ge are aka dukw mburma tsà, tsə̀ka, ana ka, ki sir a ikaba à medzìbe bakal ata ya tsìdze. 8Ama i tə̀v ana kà tsarakawakwa məpàlà àhəm ata ya ka, bakal a yahawa vatwa i ba kwa, na dìte kà dzalawakwa aà megè are aka gà duwa pàmpàm hinne kuɗa ya. Na mege məpàlà àhəm a riŋ tsə̀ka, bakal tèkeɗè, ndzə̀ɗa a ge a ihər tsà. 9Akahər ana kà sərakwa məpàlà àhəm zùkw tsìye ka, kà ndzawakwa kataya pəra, mewìsè gər a riŋ tsà. Ama i dəba ŋa ya, kà tsarakukwa məpàlà àhəm ka, bakal tèkeɗè, a pàt àba i fata ya kuɗa, 10dìte na kà matawakwa ya. Mbulum a tsik a kwa ka, məpàlà àhəm ŋgar ana ki ŋgetekwe a dər mesife zləmana ya. Ama ka, a zla a kwara məmə̀ta ya ìvaɗ. 11I tə̀v ana kà tsarakukwa məpàlà àhəm ata ya ka, bakal a yahawa vatwa aà məbànà kwa, dìte kàa gekwa ka, a bets a kwa kuɗa. 12Kàmala taŋa ya, məpàlà àhəm a dara ka, i tə̀v Mbulum a. Gà məpàlà àhəm ŋgar ana tserdze ya ka, tsəɗaŋŋà. Ar ka, ŋgwal ŋa lèlè, duwa manə̀sà ŋa iɗəm kwizikw tsìdze. 13Dìte na kataya ana, dukw ata ŋgwal ŋa lèlè ya, na a bats kwa ya ìvaɗ a? Awaŋ, kataya tsà. Ama ka, dukw bakal na a bets a kwa ya ìvaɗ. Aɗàbà dukw bakal ata a ge ìmir nda dukw ŋgwal ŋa ata, a bets a dər kwa ya. A ge ba kataya ka, na dìte kà sərakwa dər lèlè, naha ka, bakal kaɗə̀ŋ a. Aɗàbà Mbulum a tsik məpàlà àhəm ŋgar ata ka, a sàsar na bakal mə pàt àba ndərzayyà kàmala dukw ana ŋgwal tsà ndeyndey a ya. 14Kà sərakwa ndzer, məpàlà àhəm a dara ka, i tə̀v Mbulum a. Ama kwa ka, gà mburma taf masak ŋa ɗekɗek pəra, kà nekwa kàmala gà ɓele bakal a. 15Kàmala taŋa ya, dukw ana ki gekwe a ya ka, kà sərakwa tsà. Aɗàbà dukw ana a sàs a kwa aà mege ya ka, ki gekwe a taŋa tsà ìvaɗ. Ama ki gekwe a ka, dukw ana a sàs a kwa tsìye ìvaɗ asa. 16Ama na bə̀la ki gekwe a ka, dukw ana a sàs a kwa tsìye ka, taŋa ki gweɗekwe a, məpàlà àhəm ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya. 17Kàmala taŋa ya, i tə̀v ana ki gekwe a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, kwa nda gər kwa tsà na ki gekwe a taŋa ya, àma bakal ana mandzà ŋa i ba kwa ya na a ge a ya. 18Kà sərakwa lèlè, i tə̀v kwa gà mburma taf masak ŋa aaha ka, duwa a riŋ ŋgwal ŋa ilik tsìdze. Kà wayakwa megè dukw ana ŋgwal ŋa ya ndzer, àma ka, ndzə̀ɗa kwa a sle tsà. 19Say ki gewakwa ka, dukw ana ŋgwal ŋa, a de a kwe a a gər a tsà. Ki gekwe a ìvaɗ ka, dukw ana ŋgwala tsà, a tsàhən aà kwa tsìye. 20Ama na bə̀la ki gekwe a dukw ana ŋgwal ŋa tsà, a sàs a kwa aà mege tsìye ka, kwa nda gər kwa tsà, na ki gekwe a taŋa ya. Na a ge a dukw ata ka, bakal ana mandzà ŋa i ba kwa ya. 21Kàmala taŋa ya, dukw ana ì sàmata a gewa ba i tə̀v kwa ya ka, araha: Na bə̀la a sàs a kwa megè dukw ana ŋgwal ŋa ya ka, tsàatsà ki gekwe a ka, dukw bakal ɗekɗek pəra. 22I gə̀zlə̀ŋ kwa ka, a sàs a kwa mazàzàmà məpàlà àhəm Mbulum nda maŋgàyà ba ŋa kaɗə̀ŋ. 23Ama i sàmata asa ka, duwa ŋgìɗ a riŋ i gə̀zlə̀ŋ kwa na a ge a gùvəl aà madzàlà gà gər kwa ana ŋgwal ŋa ya ya. Aɗàbà dukw ata ŋgwala tsà i gə̀zlə̀ŋ kwa ya ka, à gìs a kwa aà megè bakal, kàmala ana kwa gà ɓele ŋgar a. 24- 25Kàmala taŋa ya, kwa nda madzàlà gà gər kwa ka, a tsàhən aà kwa na ki zezemekwe a məpàlà àhəm Mbulum a. Ama nda megè dukw ana ki gekwe a ya ka, tsàatsà a sàs a kwa ka, mazàzàmà dukw bakal ìvaɗ. Kwa ka, wiyak masak ŋa, waya ba kwa ya. Ki metekwe a dər akaba nda gà bakal kwa pəra. Weke na a sle a aà məmbùrùɗara kwa ika vatwa ata ya kuɗa ya? Ki gekwe a kəkaàha ka, a Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ kwa ilik, aɗàbà ŋgat na a mbil a à kwa nda ahər Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\