RUMA 8

1Aɗàbà taŋa, kinèhe ka, sèriyè Mbulum à gìs a gà mburma ana tar mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya, ilik asa tsìdze. 2Aɗàbà kwa ka, i ahər bakal ana a dzeye a à kwa ya asa tsà. Ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife ana a vil a kwe a mesife nda ahər Yesuw Kiristi ya, na a pə̀l à kwa i mazàzàmà dukw bakal ata ya, dìte ka, ŋgat a kwere a kwa kuɗa ya. 3Məpàlà àhəm Musa ka, a sle aà məvə̀là kwa mesife tsà, aɗàbà ana kwa ka, gà mburma taf masak ŋa, ndzə̀ɗa kwa a riŋ tsìye. Kwa ka, kà mbàkwa aà magə̀sà ahər àhəm tsà. Ama dukw ana məpàlà àhəm ata a sle aà megè ŋa tsìye ka, Mbulum nda ahər ŋgar ŋa aka ge. A ge taŋa ka, nda maslə̀rà Kəla ŋgar ana a slərra aka gər àhə̀ɗ a, a ne mburma kàmala kwa ya ya. Tàa dzik à ŋgat aà megè bakal kàmala kwa mburma ya mbàŋa, àma ka, aka ge tsà. Dìte i dəba ŋa ya ka, a mə̀t aɗàbà bakal kwa. Kàmala taŋa ya na Mbulum a ge sèriyè bakal ana mburma a gewa ya. 4A ge taŋa ka, na dìte ki ŋgetekwe a vatwa aà megè dukw ana məpàlà àhəm ŋgar a tsik a kwa ya ndzer. Aɗàbà mendze kwa ana ki ndzekwe a kinèhe ya ka, Mèzìte Mesife Mbulum na a kwere a kwa ya, tsə̀ka, meèweke ba kwa asa tsà. 5Na wùra a zezem a meèweke ba ŋgar, a dzele a i metsèhe ŋgar ka, taŋa hiywe ɗekɗek pəra. Ama na wùra a ndze a nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum ka, a dzele a gà gər aka dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum ata a waya ya hiywe mbàŋa. 6Aɗàbà na wùra a dzele a dukw ana ba ŋgar a waya ya ɗekɗek ka, à mìtiŋa. Ama wùr ana a dzele a dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum a waya ya ka, Mbulum a viler a mesife ndzer ŋana, nda matàslà yam zayya a gə̀zlə̀ŋ ŋgar. 7Wùr ana a dzele a dukw ana ba ŋgar a waya ya ɗekɗek ka, ŋgat a ne ka, mala menè are a Mbulum. A zezem a ka, dukw ana Mbulum a tsik a tsà, aɗàbà ana a sle a tsìye. 8Aɗàbà taŋa, wùr ana a zezem a ka, dukw ana ba ŋgar a waya ya hiywe ka, mede ŋgar a sle aà metsèhine a aà Mbulum tsà. 9Ama kurum kinèhe ka, ki zezemwim a dukw ana ba kurum a waya ya asa tsà. Kurum ihər ki gìswim a àhəm ka, aà dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum a waya ya kuɗa. Aɗàbà Mèzìte Mesife ata ka, ar mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ kurum. Na wùra aka ŋgat Mèzìte Mesife ata Yesuw Kiristi a vil a ya tsə̀ka, ŋgat aka ne mburma ŋgar tsà na taŋa ya. 10Na Yesuw Kiristi mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ kurum ka, Mèzìte Mesife Mbulum a vil a kurum a mesife, agəra ana kàa nwim gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a. A vil a kurum a ka, ku mege ba kurum à mìt a aɗàbà bakal ana ki gwim a ya tèkeɗè. 11Ama na Mèzìte Mesife Mbulum ana a mbəlara à Yesuw Kiristi i məmə̀ta ya, dìte Mèzìte Mesife ata a riŋ mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ kurum ka, taŋa ka, Mbulum a ta mbilere a à ba kurum i məmə̀ta ya nda ndzer mbàŋa, pàrsa iɗəm tsà. A ta ge a taŋa ka, nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife ŋgar ata mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ kurum a. 12Aɗàbà taŋa, gà dàmər gà, say ki gekwe a ka, dukw ana a tsàhən aà Mèzìte Mesife Mbulum a, tsə̀ka, ki gekwe a dukw ana a tsàhən aà ba kwa ya asa tsà. 13Aɗàbà na bə̀la ki zezemwim a dukw ana ba kurum a waya ya ɗekɗek ka, ki metwimiŋa. Ama na bə̀la ki vilwim a vatwa a Mèzìte Mesife Mbulum a gə̀zlə̀ŋ kurum, ki miyekwim a à dukw ana ba kurum a waya aà mege ya ka, taŋa ka, ki ŋgetwim a mesife ana ndzer ŋa ya. 14Aɗàbà gà na Mèzìte Mesife Mbulum a ɗe a ter a à vatwa ya tserdze ka, tar ti ne gà ɓə̀za Mbulum. 15Kàmala taŋa ya, duwa a riŋ na ki gwim a dər magə̀ɗa ika miɗ Mbulum a asa tsà. Aɗàbà Mèzìte Mesife ŋgar ana a vəl a kurum a ka, aka ne à kurum gà ɓele tsà, a ne à kurum ka, gà ɓə̀za ŋgar ìvaɗ. Mèzìte Mesife ŋgar ata ka, a riŋ mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ kwa. Aɗàbà taŋa na ku gwaɗawakwa aà Mbulum ka, Tsir kwa ya. 16Mèzìte Mesife ata na a ɗif a kwe a dər i gə̀zlə̀ŋ kwa ka, kàa nekwa gà ɓə̀za Mbulum kaɗə̀ŋ a. 17Kàa nekwa gà ɓə̀za Mbulum kaɗə̀ŋ. Kàmala taŋa ya, ki ŋgetekwe a dukw ana ŋgwal ŋa, a tsik i sìda ya, a gwa, i ta vil a a gà ɓə̀za gà ya. A ta vil a kwe a ka, kàmala ana a vəl a Yesuw Kiristi ya mbàŋa. Aɗàbà na kàa gə̀sakwa mesèwère are ana Yesuw Kiristi a sèwèr a ka, ki ta ŋgetekwe a mezlìbe ana tì zlìb a à ŋgat a mbàŋa. 18I sər ndzer, mesèwère are ana kwa ihər ki sèwèrekwe a kinèhe ya ka, ar ka, kàmala ana dukw masak ŋa ya. A geye akaba a nda mezlìbe ana Mbulum a ta vil a kwe a mbà ya tsìdze. 19Aɗàbà zləma gà dukw ana Mbulum a geye tserdze ya ka, tar riŋ ihər ta veviŋa. A sàs a tar ka, hinne na aà meŋgete a pat ana Mbulum a ta pèt a àba a gà ɓə̀za ŋgar ndərzayyà i tə̀v dzaydzay ŋa, na a vil a ter a mezlìbe ata ya. 20Mbulum a yà dukw ana a geye a tar tserdze ya ka, a dala. A gwa, ma dzeye kàmala ana dukw taf masak ŋa ya. A yà a dala ka, agəra ana gà dukw ata ta waya kataya ya tsà. A miyak dər ka, aɗàbà bakal gà mburma ana ta ge ya. A waya na a ge akaba a sèriyè mburma ka, nda biy gà dukw ata tserdze ya. Ama ku mege kataya tèkeɗè, aka tike a tar duwa aka miɗ dukw ŋgar, na dìte ti dzele a aaka gà gər a. 21Aɗàbà pat ŋa a ndzere a ka, a ta mbìrwìɗere a kwa ya nda gà dukw ata a geye tar tserdze ya mbàŋa. Gà dukw ata ti ti ndze a ka, kàmala gà ɓele ya asa tsà, dìte ti dzeye a tsà asa mbàŋa. Tar nda gà ɓə̀za Mbulum ka, ta ŋget a mezlìbe ana tì zlìb a à tar a, dìte ti ziwe a gər tar kuɗa. 22Aɗàbà kà sərakwa, dàgà aà gər ana akahər ata ya haa kinèhe, gà dukw ana Mbulum a geye tserdze ya ka, tar riŋ ti sèwèr a are. A wir a ter a hinne kàmala mə̀kəs ana sawàr sawàr à bèse a mawà kəla ya. 23Ama ka, zləma gà dukw ata ɗekɗek tsà, na ti sèwèr a are ya. Kwa ana Mbulum a làh mivile a kwa Mèzìte Mesife ŋgar a tèkeɗè, kwa ihər ki bèsekwe a i gə̀zlə̀ŋ kwa mbàŋa. Kà wayakwa pat ŋa ma ndzera ka, bìse na Mbulum a ti ne a à kwa gà ɓə̀za ŋgar nda ndzer a, kàmala megweɗe ya ka, à mbìrwìɗere a ba kwa i mesèwère are ya fit kuɗa. 24Mbulum aka mbəl à kwa, àma kàa ŋgatakwa gà dukw ata tserdze ya zùkw tsà. Kwa ihər ki dzelekwe a ka, aà maŋgàtar mbà hiywe. Ama na mege kàa ŋgatakwa gà dukw ana zləmana ki ta ŋgetekwe a mbà ya, nda are kwa ka, taŋa ka, dukw ata ki dzelekwe a aaka gà gər ndzer asa tsà. Kàa mbə̀r meŋgetekwa na taŋa ya. Dìte weke na a dzele a gà gər aka dukw ana aka mbə̀r meŋgete ya ya? Wùra a riŋ tsà. 25Ama na kwa ihər ki dzelekwe a aka dukw ana kàa ŋgatakwar zùkw tsìye ka, taŋa ka, ki vevekwe a nda magə̀sà gə̀zlə̀ŋ hinne ìvaɗ. 26Aɗàbà taŋa, Mèzìte Mesife Mbulum tèkeɗè, a dere a, à zlèk a kwa mbàŋa, aɗàbà ana ndzə̀ɗa kwa a riŋ ika vatwa Mbulum tsìye. Aɗàbà kà sərakwa, meme na ki hemekwe a a Mbulum ndaka vatwa ŋa ya tsà. Say Mèzìte Mesife Mbulum ata nda gər ŋgar na a riŋ a heme a a Mbulum aɗàbà kwa ya. A heme a ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik sah gər, tsə̀ka, nda bazlam ka, a sle tsà na à meɗife à dukw ana a tsik a ya ya. 27Mbulum ka, a sər dukw ana i gə̀zlə̀ŋ mburma ya. Kàmala taŋa ya, a sər dukw ana Mèzìte Mesife a waya ya mbàŋa. Aɗàbà Mèzìte Mesife ata a heme a agəra gà mburma ŋgar a ka, kàmala ana a tsàhən aà Mbulum a. 28Kà sərakwa, gà mburma ana Mbulum a waya tar, a zal a tar, dìte ta ge dukw ana a tsàhən ahər a ka, a ge a ìmir nda gà tar kàmala ana a waya ya. A sàsar dukw ana a ge a ba nda gà tar tserdze ya ka, ma ge a tar ŋgùlùm. 29Gà na Mbulum a làh mipele tar, ti ne gà biy ŋgar akahər ata ya ka, a sàsar na a ti ne à ter a kàmala Kəla ŋgar a mbàŋa, na dìte Kəla ŋgar tèkeɗè, ma ne malkwara ika màgə̀r gà dàmər ŋgar ata hinne ya ya. 30Ama gà mburma ata Mbulum a pala tar tserdze, ti ne gà biy ŋgar a ka, a zal a tar mezele mbàŋa, na dìte tə dara a tə̀v ŋgar a ya. Gà na a zal a tar a ka, a ne à tar gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar mbàŋa. Taŋa ɗekɗek tsà, a dzà tar a tə̀v mezlìbe ana tì zlìb a à ŋgat a mbàŋa asa. 31Aɗàbà na kataya ana, ki gweɗekwe a dze ana, là, na aka gər bazlam ata ya? Na Mbulum a riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà kwa dze ana, weke na a sle a aà mimbè aà kwa ya? Wùra a riŋ tsà. 32Mbulum ŋgat ka, ku mege Kəla ŋgar aka niw dər tsà, àma a miyak à ŋgat, dìte mə̀ mə̀t aɗàbà kwa tserdze. Na Mbulum aka vəl a kwa Kəla ŋgar seyiŋ ana, kà dzalum ana, a ta vilekwe a gà dukw ŋgìɗ tserdze mbàŋa tsìye? 33Wùra a sle a aà megè sèriyè aà gà na Mbulum a pala tar, dìte a ne à tar gà biy ŋgar a tsà, aɗàbà ŋgat ŋa nda gər ŋgar na a ne à tar gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a. 34Weke na a sle a aà magə̀sà tar i sèriyè ya? Wùra a riŋ tsà. Aɗàbà Yesuw Kiristi nda gər ŋgar a mə̀t agəra kwa. Ama ka, taŋa ɗekɗek tsà, ndeyndey ŋana ka, na Mbulum a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya ya. Ŋgat a riŋ mandzà ŋa ika tsèke ahər mezime Mbulum, dìte ŋgat a riŋ a hemer a aɗàbà kwa mbàŋa asa. 35Na kataya ana, duwa a riŋ na a sle a aà masàsà ikaba kwa nda gà Yesuw Kiristi ana a waya kwa ya ya? Wànà mesèwère are ana ki sèwèrekwe a ya, nda gà bə̀la dukw mawùràba ŋa, nda gà menè are ana ti ne a kwe a ya, kige tsà, may nda matawak a, tsə̀na, dukw medzeye ana ki dzeyekwe a dər a ya, kige tsà məmə̀ta ana a le aà kwe a ya ya? Awaŋ, gà dukw ata tserdze ya ka, ti sle a aà masàsà ikaba kwa nda gà Yesuw Kiristi ana a waya kwa ya tsà. 36Mesèwère are kwa ata a ne ka, kàmala ana mewètsè ŋa i wàkità Mbulum, a gwa ka: "Gà mburma ti yehe a vatwa aà məbàtsà mə̀r hiywe, agəra ana mìi zezem a kər a. Tar ihər tà fìr aà mə̀r a ka, kàmala gà təmaŋ ana ti ti zleye a ter a ɗa ya." 37Ama ku mege kataya tèkeɗè, ki sewlekwe a aà mesèwère are ata kweleŋ fètìte, na nda ndzə̀ɗa Yesuw Kiristi ana a waya dər kwa ya ya. 38Aɗàbà ì sər ndzer, duwa a riŋ na à sès a ikaba kwa nda meweye ŋgar ana a waya kwa ya ilik tsìdze. Ku mege məmə̀ta ana ki metekwe a ya, kige tsà, mendze kwa ana ki ndzekwe a nda are ya tèkeɗè ka, pàmpàm tsà. Ku mege gà gawla Mbulum ana nda ə̀bay tar, dìte nda gà dukw ana tserdze, ndzə̀ɗa tar a riŋ hinne i gər ŋa ya tèkeɗè, ti sle a aà megè duwa, na dìte ti sès a ikaba kwa ya tsà. Ku mege gà dukw ana ta ge a ba kinèhe ya, nda na a ta ge a ba aka miɗ mbà ya tèkeɗè ka, ti sle a aà megè duwa tsà mbàŋa. 39Ku mege gà dukw ana i gər ŋa i Mbulum gà ndzə̀ɗa ŋa ya, nda dukw ana ɗa i bə̀ɗ a tèkeɗè, ti sle a aà megè duwa tsà mbàŋa asa. Kàmala taŋa ya, duwa a riŋ ilik ika màgə̀r gà dukw ana Mbulum a geye tar tserdze ya, na a sès a ikaba kwa nda meweye ŋgar ana a weye a kwa ya tsìdze. Kà sərakwa meweye ŋgar ata ka, aɗàbà Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\