RUMA 9

1Bazlam aaha i tsik a ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ, aɗàbà ana ìye mala magə̀sà Yesuw Kiristi, dìte na i sès a pàrsa tsìye. Mèzìte Mesife Mbulum na a ɗifiŋ à dukw ana i tsik a ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsìye. I madzàlà gà gər gà tèkeɗè, kataya mbàŋa. 2Kinèhe ka, gə̀zlə̀ŋ a riŋ a wir aà ìye a hinne, a misek a à mewire tsà, 3aɗàbà gà àsìŋ ŋa ana i gwala gà, ta gə̀s Yesuw Kiristi tsìye. Iye nda gà tar ka, mə̀r nda gà dàmər. Na mege a ge a ba ka, ŋgùlùm Mbulum mi viliŋ mezelme, mə̀ və̀rə̀zl ikaba à mə̀r nda Yesuw Kiristi ya, aà məmbàlà à tar, avùkw ana i mbil a zləmana ya. 4Tar ka, gà mburma gà Israyel ana Mbulum a pala tar a. A pala tar ka, aà menè à tar gà ɓə̀za ŋgar. A pàt a tar à ndzə̀ɗa ŋgar, na dìte tì zlìb a à ŋgat a. A ɗif a tar à masə̀rà ba ŋgar, nda məpàlà àhəm ŋgar mbàŋa. A ɗe a tar à vatwa ana, dìte ta heme a aà ŋgat a. A tsikewa a tar gà àsìŋ gà bazlam ŋgìɗ pàmpàm i sìda ya, aka gər dukw ana a vil a ter a ya mbàŋa. Ama ka, ta gə̀s tsà. 5Tar ka, i gwala gà bàba gà ɓə̀za Abəraham batsàh tsir tar ana akahər ata ya. Yesuw Kiristi ìbam, a ɗe àba kàmala mburma ya ka, i gwala tar a mbàŋa. Ŋgat na Mbulum a. A ndze a ika gər gà dukw tserdze. Zàmbaɗakwa à ŋgat aà biybiy. Amin. 6Ki gweɗekwe a ka, dukw ana Mbulum a tsik i sìda ya, a gwa, i ta ge a a gà mburma gà ya ka, a ne a dukw taf masak ŋa tsà. Ama kəla ka, gà Israyel fit tsà na ti ne gà mburma ŋgar a. 7Gà ɓə̀za hinne na tə dara i ba Abəraham a. Ama ka, fit tsà na Mbulum a pala tar a asa mbàŋa. A tsik a Abəraham akahər ata, a gwaɗar: "Hwilfe yak ndzer ŋana a dere a ka, i ba Izak a." 8Kàmala megweɗe ya, i lìwiŋ gà ɓə̀za ana Abəraham a wa tar a fit tsà, na ti ne a gà ɓə̀za Mbulum a. Aɗàbà Mbulum a gwa: "Say gà na ta wa tar aɗàbà dukw ana ì tsik i sìda ya, na i ɗeme a i lìwiŋ gà ɓə̀za ŋgar a ya." 9Araha na dukw ana Mbulum a tsiker i sìda ya, a gwaɗar: "Pat məpàslà ahər ŋa aka ndze aɗəm ka, i mèriŋa. I lere a aà Sara ya ka, aka wa kəla asləka ŋa." 10Ama ka, taŋa ɗekɗek tsà. Sàmatakwa Rebeka ana mə̀kəs batsàh tsir mə̀r Izak ana akahər ata ya mbàŋa. A wa gà mawusa. 11- 12I tə̀v ana aka wa tar zùkw tsìye ka, Mbulum a tsik aɗàbà gà ɓə̀za ata a ta we a ya, a gwaɗa a Rebeka: "Malàhalàh ŋana a ne a mala meslire a mala dəba." Mbulum a tsiker kàmala taŋa ya ka, aka na tàa wa tar zùkw tsìye, dìte ka, tàa mbə̀r megè dukw ana ŋgwal ŋa ya, kige tsà na ŋgwal ŋa tsìye zùkw tsà. A ge dər kataya ka, aà masə̀rà dər, a gewa duwa ka, kàmala ana ŋgat a waya ya. A pele a gà mburma ŋgar kataya, tits kàmala ana a waya i gər ŋgar a, tsə̀ka, aɗàbà ŋgwal tar ana ta ge a ya tsà. 13Kàmala taŋa ya, mewètsè ŋa a riŋ i wàkità mbàŋa, Mbulum a tsik aka gər gà ɓə̀za ata a gwa: "I waya Yakuba, àma Isuwa ka, ì waya tsà." 14Na kataya ana, ki gweɗekwe a dukùla asa ya? Ki gweɗekwe a ana, Mbulum a ge a dukw ana ndaka vatwa ŋa tsìye ya? Awaŋ, kataya tsà. 15Aɗàbà ki sirekwe a dər, a gwaɗa a Musa akahər ata: "Na ì waya megè ŋgwal a wùra ka, i ger a ŋgwal ŋa. Kige tsà, na bə̀la ì waya wùra ma ndziŋ are tsèhe ka, a ndziŋ a dukw ŋgar." 16Kàmala megweɗe ya, Mbulum a zle a mburma ka, aɗàbà ana a waya megè a tar ŋgwal a pəra, tsə̀ka, agəra ana mburma ta waya ti ne a à ba tar ŋgwal ŋa nda ndzə̀ɗa i tə̀v ŋgar a tsà. 17A riŋ mewètsè ŋa i wàkità mbàŋa ka, Mbulum a gwaɗa a Faruna, ə̀bay gà Misira: "I tike kər a ə̀bay, dìte ka, aà məpàtà à ndzə̀ɗa gà nda tə̀v yak pəra. Aɗàbà ì waya ka, zləm gà ma ɗe, ku mege a ŋga ika gər àhə̀ɗ tserdze." 18Kàmala taŋa ya, Mbulum a ge a duwa ka, kàmala ana a sàsar a. Na aka waya megè ŋgwal a wùra ka, a ger a ŋgwal dukw ŋgar. Kige tsà bə̀la wùr ana Mbulum aka waya ma ndza nda gà segeme i gər a ka, a ndze a dukw ŋgar. 19Bə̀la ki gweɗwimiŋŋa: "Na Mbulum a pele a mburma kataya ana, aàmala na a mà a tar à bakal asa ya? Aɗàbà weke na a sle aà mehitse a à dukw ana ŋgat a ge a ya ya?" 20Ama kinèhe, kwa mburma dze ana, gà weke, na ki mbetsekwebe a àhəm nda gà Mbulum a? Wànà gərwa a gweɗe a a mala maŋgàrà ŋa: "Aàmala na kə̀ ŋgar ìye kataya ya?" Awaŋ, a riŋ tsà. 21Aɗàbà mala maŋgàrà duwa a ziwe a gər ŋgar aà maŋgàrà ŋa ya, kàmala ana a sàsar a tsìye? A zle a duɗwa, à sès a ikaba ya, a ŋger a dər mesigire ŋa sìsèlèŋŋe, a ger a mbìrmbir ŋgwissè lèlè. Biy ŋgìɗ ìbam, a ŋger a dər kèyiɗ ŋa pə̀lhàyàmma masak ŋa pəra. 22Na Mbulum a ge a duwa kàmala taŋa ya ana, ki slekwe aà metsiker a dukùla asa ya? A sàsar ka, a pèt a à ndzə̀ɗa ŋgar, gà ɓə̀zla bakal ti sir a dər ka, meme na a ge a matsə̀ɓatsə̀ɓ aka gər tar a. Ama ku mege tàa ger matsə̀ɓatsə̀ɓ a gə̀zlə̀ŋ, dìte a sər, medzeye à tar ìde tèkeɗè ka, mbə̀rə̀ts mbə̀rə̀ts a veve a tar pəra. 23Dìte a gà àsìŋ ŋa ìbam, a sàsar à pèt a ter a à ndzə̀ɗa ŋgar ana a zà duwa tserdze, tì zlìb a dər a. A waya megè a tar ŋgwal ŋa, a zal a tar dər ka, dàgà piŋŋè na aà ta ŋgat ndzə̀ɗa ŋgar ata ya. 24Kwa kinèhe tèkeɗè ka, i lìwiŋ tar mbàŋa. A pala ka, gà mburma ana ika màgə̀r gà Yahuda ya ɗekɗek tsà. A zal a kwa dər ka, i lìwiŋ gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ a mbàŋa. 25Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Husiya, mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya ka, Mbulum a gwa: "Gà mburma ana piŋŋè gà biy gà tsìye ka, i ne à ter a gà mburma gà kuɗa. Dìte gà na ì waya tar tsìye ka, kinèhe ka, i waya tar kuɗa. 26I kwite ana ta gweɗe a à ter a, kurum gà mburma ŋgar tsìye ka, ìye Mbulum mala məvə̀là mesife a mburma, i gweɗe a ter a, kurum ka, gà ɓə̀za gà asa mbàŋa." 27Ama Isaya, mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya, a fàfəl aka gər gà mburma gà Israyel ka, a gwa: "Ku mege gà mburma gà Israyel hinne kàmala hèwìyèŋ ana i dula ya tèkeɗè ka, sərum dər, gà na Mbulum a mbele à ter a ika màgə̀r tar a ka, ndaw ɓàv tsà." 28Aɗàbà Mbulum a ge a mèhìnèkw tsà. A dere a, a ge a sèriyè a gà mburma ata tserdze ya ka, tsə̀mà gərmelik tsàra. 29Ar ka, kàmala ana Isaya ata a tsik akahər ata ya mbàŋa, a gwa: "Na bə̀la Mbulum Batsàh kwa ŋa ana ŋgat mandzà ŋa ika gər gà duwa tserdze ya, mə̀ məsak à gà àsìŋ ŋa ana i gwala kwa ya zàakwa tsə̀ka, ki dzeyekwe a sleɗik kàmala gà Suduma nda Gumura ana ti dzeye ya." 30Kàmala taŋa ya, ki gweɗekwe a ana, dukùla kinèhe ya? Ki gweɗekwe a ka, gà mburma ana gà Yahuda tsìye, tàa yaha vatwa aà menè ŋgwal ŋa i tə̀v Mbulum tsà. Ama kinèhe, tə tsàhən ahər ka, agəra ana tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a. 31Gà Yahuda ka, tàa ya ba aà mazàzàmà məpàlà àhəm ŋgar, ta gwa, waytsà mìi ne a ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar. Ama ka, də̀fàlàm ti ye ihər ba ya, ti sle tsà. 32Aàla na ti sle tsìye? Aɗàbà tə dzala i gər tar agəra dukw ana ta gwa, mìi ne a àba ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar nda ndzə̀ɗa mə̀r, tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar tsìye. Aɗàbà taŋa na ti ndif sik aà kur a, kàmala megweɗe ya, kur ata ka, Yesuw Kiristi. 33A riŋ mewètsè ŋa i wàkità, Mbulum a gwa ka: "Araha, i tike a kur i kwite Siyuna, kàmala kuvəl a, mburma ti ndif ahər a sik, tì dzèwe aakiŋa. Ama wele ana aka gə̀s ba aà kur ata ya ka, birek birek duwa a ger a tsà."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\