TITUS 1

1Na a wetse wàkità aaha ka, ìye Pul ana i ge a megè ìmir Mbulum, dìte ìye mala meslire Yesuw Kiristi ya mbàŋa. Ama Mbulum a slər ìye ka, dìte i tsik a bazlam ŋgar a gà na a pala tar a, na dìte tà gìs a ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ, ti sir a guma ŋgar ana ndzer ŋa, a ɗifekwe a à mede kwa ana à tsèhin a aà Mbulum a tserdze ya mbàŋa. 2I tsikewa kàmala taŋa ya ka, na dìte mburma ti sir a dər ka, ta ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Aɗàbà akahər ana Mbulum aka ge gər àhə̀ɗ zùkw tsìye ka, aka mbə̀r metsike a kwa àba i sìda ya, a gwa: "I ta vil a kurum a mesife ata." Ŋgat ka, à sès a pàrsa tsìdze. 3Ama tits a tə̀v ana a ndze aɗəm a ka, a pàt a kwa à mesife ata a gwa, i ta vil a kurum a ya, i huɗ bazlam ŋgar ana ŋgwal ŋa, gà ɓə̀zla meslire ŋgar ti tsik a. Na a viliŋ bazlam ata a ahər ka, Mbulum ana ŋgat mala məmbə̀là à kwa, a gweɗiŋ, ti tsik a gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ mbàŋa ya. 4I wetseha ka, a kər Titus ana kər kà ne kəla gà, kà nema ilik i tə̀v megìse ana kə̀ gə̀sama Mbulum a ya. I heme a a Mbulum Tsir kwa nda Yesuw Kiristi ana ŋgat mala məmbə̀là à kwa ya, ta gek ŋgwal ŋa, ta vəlak matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. 5I məsak riŋ à kər ika àhə̀ɗ Kereta ka, dìte kà làmbaɗa dukw ana a zeha, yàa sle aà malàmbàɗà ŋa asa tsìye ya. A sèsiŋ ka, ki pele a gà mburma, dìte ki ne a à ter a gà bàba ŋa ika màgə̀r gà na ta gə̀s Mbulum a, ku mege i kwite awara tserdze. Ki ge a ka, kàmala ana ì tsikik a, ma ta mə̀tsak gər tsà. 6Wùr ana a ne a batsàh ŋa ika màgə̀r gà mburma ana ta gə̀s Mbulum a ka, say ma ne ka, mala ndzer. Bakal ŋgar ma ge riŋ tsà, mə̀kəs ŋgar tèkeɗè, say ma ge ka, ilik pəra. Gà ɓə̀za ŋgar ìbam ka, tà gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ tar. Mede tar ma ge ka, ŋgwal ŋa, wùra ma wala aà tar a agəra dukw ana ta ge a ŋgwal ŋa tsìye tsà, tà gə̀sawa ahər àhəm ka, lèlè mbàŋa. 7Say wùr ana a ne a batsàh ŋa ika màgə̀r gà na ta gə̀s Mbulum a ka, say ŋgat ma ge ka, mala ndzer ŋa, bakal ŋgar ma ge riŋ tsà, aɗàbà ana ŋgat ka, mala meslire Mbulum a. Mà sə̀ŋgə̀r à ba ŋgar tsà, matsə̀ɓatsə̀ɓ ìbam, ma ndzawar i gə̀zlə̀ŋ hiywe tsà, kige tsà, ma ne mala mekweye tsà, ma ge maaga nda mburma tsà asa, nda gà ma ne mala perziz siŋgwè tsà asa mbàŋa. 8Ama ma ne ka, mala megè gər a gà mbəlakw lèlè ìvaɗ. Ma waya ka, megè dukw ana ŋgwal ŋa ya, ma ne mala metsèhe, ma ge dukw ana ndzer a ika miɗ Mbulum tsəɗaŋŋà, bakal ihər tsà. Ma kwara ba ŋgar lèlè. 9Say ma kasla bazlam ndzer ŋa ana mì ɗifer dər a i gə̀zlə̀ŋ ŋgar lèlè. Kàmala taŋa ya, a sle a aà medzeŋge bazlam ata a gà àsìŋ gà mburma Mbulum, à mè a terehe a à àrə̀v. Dìte a ŋget a vatwa aà meɗife à metsèhe a gà ɓə̀zla mimbètsè àhəm ana ti niw bazlam ata ya, ika miɗ mburma tserdze mbàŋa. 10Aɗàbà gà mburma a riŋ hinne na ti dzè a zləm a bazlam Mbulum ana ti tsik a ya tsìye. Tar ti tsikewa ka, gà bazlam ana hinne pàmpàm taf masak ŋa ya. Ta bene a mburma nda pàrsa mbàŋa asa. Na a gewa kàmala taŋa ya ndeyndey ka, gà Yahuda ana ta waya masàsà ba, dìte ta gweɗe a kurum a ka, sasayum ba ya. 11Say ta handaka a taraha aà bazlam, aɗàbà tar ihər tì ndzìkere a gà mburma ana i ga i ma tar a pàmpàm tserdze, ika vatwa ana ŋgwal ŋa ya, nda medzèŋgè gà dukw tar ata ŋgwal ŋa tsà kweleŋ a. Aɗàbà ta ge a kataya ka, dìte aà ta ŋgat iɗəm siŋgwè ya hinne pəra. 12Wele duwa a riŋ ilik i lìwiŋ gà mburma ata, ŋgat gà Kereta. Ŋgat ka, kìlìŋŋa, a sərawa gà dukw ana ti ta ge a ba ika miɗ mbà ya ya. A gwaɗawa a gà mburma ana ɗa ika àhə̀ɗ Kereta ya ka: "Gà ɓə̀zla pàrsa hiywe, na tar a. Tar ti ne ka, kàmala gà dukw dala ana gà ŋgwal ŋa tsìye. Tar ka, gà màsar ŋa hinne asa, dìte tar tə dzalawa ka, aka mazə̀mà gà dukw mezime ana ti zimeye a a gà hitwis tar a ɗekɗek pəra." 13Kaɗə̀ŋ, wele ata a tsik a ka, ndzer. Aɗàbà taŋa, kwara akaba tar kwirik kwirik, na dìte ka, ta ge a metsèhe, ti zezem a vatwa Mbulum lèlè ya. 14Kwara akaba tar ka, dìte tə̀ dzà zləm aà gà àhəm hiyeŋ gà Yahuda ana tə ɗamawa taf masak ŋa ya asa tsà. Tə tə zazam məpàlà àhəm gà mburma ana ta miyak à dukw ana ndzer ŋa ya asa tsà. 15I tə̀v gà na gə̀zlə̀ŋ tar tsəɗaŋŋà məbàrà ŋa lèlè ika miɗ Mbulum a ka, dukw ana ta ge a tserdze ya tèkeɗè, tsəɗaŋŋà ŋgwal ŋa lèlè mbàŋa. Ama gà na gə̀zlə̀ŋ tar ga ŋgwal ŋa tsà, ta gə̀s àhəm aà Mbulum tsìye ka, duwa a riŋ tsəɗaŋŋà i tə̀v tar tsìdze. Dukw ana tə dzalawa ya ka, ŋgwal ŋa tsà. Dìte ku mege a sàs a tar megè dukw ana ŋgwal ŋa tsìye tèkeɗè ka, gə̀zlə̀ŋ tar a wir a tsà, aka ne ba tar. 16Tar riŋ ihər ta gweɗe a ka, waytsà mì sər Mbulum ndzer, tsàatsà i tə̀v gà dukw tar ana ta ge a ya ka, pàrsa, tə sər tsà. Tar ka, gà ŋgwal ŋa tsà fit, aɗàbà ana a sàs a tar magə̀sà àhəm aà Mbulum tsìye, dìte ka, tar tèkeɗè, ti sle a aà megè dukw ana ŋgwal ŋa tsìye asa mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\