TITUS 2

1Ama kər kinèhe, dzeŋge a mburma ka, dukw ana ndzer ŋa, a de a ndaka vatwa Mbulum a. 2Tsik a gà mburma ana gà màndawal ŋa ya ka, tə ta kwaya tsà. Mede tar ma ge ka, ŋgwal ŋa, dìte gà mburma tì zlìb à ter a ya. Tə dzala gà gər ka, ndaka vatwa ŋa, tà gə̀s Mbulum a gə̀zlə̀ŋ tar lèlè. Ta waya gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ nda gə̀zlə̀ŋ ilik ŋa, tà gə̀s gə̀zlə̀ŋ i tə̀v meslè duwa ya tserdze. 3Gà mə̀kəs ana gà màndawal ŋa ya tèkeɗè ka, kataya mbàŋa. Gwaɗa a tar ka, mede tar ma ge ŋgwal ŋa lèlè, kàmala ana a tsàhən aà Mbulum a. Ti ti ne gà ɓə̀zla melèvekè àhəm aà mburma lèvèk lèvèk tsà, kige tsà ti ne ɓele gùzum tsà asa. Say ti ɗif ka, à dukw ana ŋgwal ŋa ya, a gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ìvaɗ, na dìte ti zezem a tar a. 4Na tàa ge dər kataya ka, dìte ti ɗif a dər a gà mə̀kəs ana gà daala ŋa ya mbàŋa, meme na ta weye a gà zal tar, nda gà ɓə̀za tar a. 5Dìte i dəba ŋa ya ka, tar tèkeɗè, ti sle aà mene a gà ɓə̀zla metsèhe, ta ge a muva tsà. Ta ge a megè ìmir i gà ma tar tehteh lèlè. Ta gewe a ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya, tà gìs a àhəm aà gà zal tar lèlè mbàŋa. Na tàa ge dər kataya ka, wùra a ti tsik a dukw ana ŋgwala tsìye, aà bazlam Mbulum tsà. 6Tsik a gà gawla kàmala taŋa ya mbàŋa. Ta ge metsèhe, ta kwara ba tar lèlè. 7Ama kər ka, ge dukw ana ŋgwal ŋa ya ɗekɗek pəra, na dìte gà àsìŋ gà gawla ata tàa fə̀r aà kər i tə̀v gà dukw ana ki ge a ŋgwal ŋa tserdze ya ka, ti zezem a kàmala biy yak ata ki ge a ya mbàŋa. I tə̀v ana ki dzeŋge a ter a ya ka, dzeŋge a tar ndaka vatwa Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ilik ŋa. Ka ti tsik a tar aɗəm dukw ana taf masak ŋa ya tsà. 8Dzeŋge a tar ka, dukw ana ndzer, wùra a sle a aà mewele aà kər a tsìye, na dìte gà ɓə̀zla menè are yak tèkeɗè ka, ta ge a hwarwa, aɗàbà ana ta ŋget a vatwa aà metsìkè aà kər dukw ana ŋgwala tsà, zləmana ti tsik a ya asa tsìye. 9Gà ɓele tèkeɗè ìbam ka, tsik a tar, tà gə̀s àhəm aà gà ɓə̀zla ga tar kə̀la pat, nda tə̀v dukw ana tserdze ya. Ta ge a tar dukw ana a tsàhən aà tar a, tə̀ sə̀rdala, ti niw bazlam tar tsà. 10Tə zla aà tar duwa ya nda akəl a tsà asa. Ama ta ge ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya ìvaɗ, na dìte gà ɓə̀zla ga tar ata ti sir a dər ka, tar gà ɓele ndzer a. Dukw ana ta ge a tserdze ya ka, na dìte gà mburma tì zlìb a à bazlam ana ki dzeŋgekwe a aka gər Mbulum, mala məmbə̀là à kwa ya. 11Ama gà mburma Mbulum ta ge gà dukw ata ì tsik a. Aɗàbà ŋgat ka, a pàt a kwa à ŋgwal ŋgar ana a ge a gà mburma tserdze ndərzakkà ya, a waya məmbə̀là à kwa. 12Mbulum a ge a kwa ŋgwal ŋgar ata ka, dìte kà zazamakwa mede ana ŋgwal ŋa tsìye, nda gà dukw gər àhə̀ɗ ana meèweke ba kwa a waya ya asa tsà. Ki ndzekwe a ika gər àhə̀ɗ ka, nda metsèhe, nda megè dukw ana ndzer ŋgwal ŋa ya. Mede kwa na à tsèhin a aà Mbulum a mbàŋa. 13Ndzakwa ka, nda madzà zləm, vavakwa pat ŋgwal ŋa ata Yesuw Kiristi, mala məmbə̀là à kwa à mère a ya. A mère a ka, nda mezlìbe ŋgar ana tì zlìb a à ŋgat a. Ŋgat ka, Mbulum kwa batsàh ŋa ana a zà gà dukw tserdze ya. 14Ŋgat a dzeye à mesife ŋgar aɗàbà kwa. Kàmala taŋa ya na a pə̀l a kwa dər à bakal kwa tserdze ya. A bara aà kwa bakal kwa ya, na dìte kà nekwa gà mburma ŋgar ana gà biy ŋgar, ta vil a ba aà megè gà megè ìmir ana ŋgwal ŋa lèlè ya. 15Dzeŋge gà bazlam aaha ì wetse dze ya, a mburma. Kà mà a taraha à àrə̀v. Be à ɗaf a gà na tì dzèr a zləm tsìye, ka pala a tar àhəm. Fàfəlawa a tar nda ndzə̀ɗa ana Mbulum a vəlak a. Ka ta vəl vatwa a wùra ilik aà metsìkè aà kər dukw ana ŋgwala tsìye tsà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\