TITUS 3

1Tsik a gà mburma Mbulum lèlè, ta həna à gər a bə̀ɗ a gà ɓə̀zla makwàrà mburma, nda gà ɓə̀zla meslire tar ana tə dzà aɗəm tar a. Tà gə̀s aà tar àhəm, tà hàdzàl ba aà megè dukw ana ŋgwal ŋa ya kə̀la pat. 2Gwaɗa a tar ka, ti tsik dukw ana ŋgwal ŋa tsìye aà wùra tsà. Ta gewa maaga tsà asa mbàŋa. Ama ti ne ka, gà ɓə̀zla magə̀sà gə̀zlə̀ŋ nda mazlə̀bà à gà mburma tserdze ìvaɗ. 3Aɗàbà akahər ata ka, kwa tèkeɗè, metsèhe kwa a riŋ tsà mbàŋa, kə̀ gə̀sakwa àhəm tsà, kàa dzeyekwa ika vatwa ndzer ŋana ya. Kà nekwa ka, gà ɓele dukw ana ba kwa a waya ya ɗekɗek. Kwa mandzà ŋa ka, gà ɓə̀zla swalwa. Ki gewakwa are aka dukw mburma. Gà mìsle ŋgìɗ tàa nekwa are ka, kwa tèkeɗè, kàa nekwa a tar aɗəm are mbàŋa. 4Ama ku mege kataya tèkeɗè, Mbulum ana ŋgat mala məmbə̀là à kwa ya, aka pàt a kwa à ŋgwal ŋgar ana a ge a kwa akahər ata ya, dìte meme na a waya kwa hinne ya. 5Kàmala megweɗe ya, a mbəl à kwa ka, taf masak ŋa, kàa vəlakwar aɗəm duwa tsà. Bə̀la ki gweɗekwe a, a mbəl à kwa ka, agəra dukw ana ki gewakwar ŋgwal ŋa ya. Ama ka, kataya tsà. A mbəl à kwa ka, agəra ana kà ndzekwar are tsèhe ya ɗekɗek pəra. A bara bakal ana i gə̀zlə̀ŋ kwa ya. A ge dər kataya ka, nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife ŋgar ana tsəɗaŋŋà ya. Kàmala taŋa ya, a wa dər kwa masula ŋa asa, dìte na kə̀ ŋgatakwa mesife ana awiya ŋa ya. 6Mbulum a vəl a kwa Mèzìte Mesife ŋgar ka, maràhà ŋa tìs lèlè, nda ahər Yesuw Kiristi mala məmbàlà à kwa. 7A ge dər kàmala taŋa ya ka, na dìte kə̀ ŋgatakwa mesife ana à ndìv a tsà, kà sərakwa dər ka, a ta vil a kwe a ndzer a. A ta ge a kataya ka, aɗàbà ana Mbulum a ge a kwa ŋgwal ŋa nda ahər Kiristi ya, dìte araha na kinèhe kà nekwa tsəɗaŋŋà ika miɗ ŋgar a. 8Dukw ana i tsikik a ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. A sèsiŋ ka, ki dzeŋge a gà dukw ata a gà mburma kə̀la pat, dìte gà na ta gə̀s Mbulum a, ta ge dukw ana ŋgwal ŋa ya kə̀la pat mbàŋa. Aɗàbà taŋa ka, lèlè, a ge a ŋgùlùm a gà mburma. 9Ama kər ka, da i tə̀v gà bazlam ana tì dzè akaba a taf masak ŋa ya. Na bə̀la tà fèfil a aka gər gà tsir tar ana akahər ata ya, nda gà bə̀la ta mbetsebe a àhəm agəra məpàlà àhəm Musa ka, ka ta fàfəl a tar aaka tsà. Aɗàbà megè dukw ata ka, taf masak ŋa, tsə̀ka, a ge a ŋgùlùm a mburma tsìdze. 10Na wùra a dzèbe a aà masàsà ikaba gà mburma Mbulum a ka, ɗifer à metsèhe dzekwiŋ. Na aka miyak à megè dukw ata tsə̀ka, ɗifer à metsèhe masula ŋa asa. Na bə̀la aka tsaraka tsà asa hiywe ka, sìfèk miyak à ŋgat, ka ndzum akaba i tə̀v ilik ŋa nda gà ŋgat asa tsà. 11Kər kà sər medzìbe gà mburma ata ka, wiyik tàa dzeye ika vatwa Mbulum a. Tar ka, gà ɓə̀zla bakal, ta bets a ba nda ahər tar ŋa. 12I slirehe a Artemas, kige tsà bə̀la Tikikus a tə̀v yak a fata mbà. Na kàa ŋgatar ka, yaha vatwa aà madàha a tə̀v gà a Nikupulis a fata tsə̀mà. Aɗàbà ì dzala ka, ì gwa, i ti ndze a a fata tsə̀ka, mə̀tasl aka à medzè ahər ba, haa a tə̀v ana aka màh ba i bə̀ɗ a dzekwiŋ. 13Zlàk gà Zenas, mala meɗìfè à metsèhe a mburma nda tə̀v megè sèriyè ndzer ŋana, nda Apalus lèlè. Zlàk tar i tə̀v ana ti de a aka miɗ, ti dehe a a tə̀v yak a. Ge a tar dukw ana a sàs a tar a, kuɗa duwa ma ge a tar tsà. 14Gà àsìŋ gà mburma ma ana ta gə̀s Yesuw Kiristi kàmala ma ya tèkeɗè ka, say ti sinike ba aà megè dukw ana ŋgwal ŋa ya kə̀la pat mbàŋa, na dìte ka, ti sir a dər, tì zlèk a gà na duwa aà tar tsìye ya. Na tàa ge dər kàmala taŋa ya tsə̀ka, megìse tar ana ta gə̀s a ka, a ge a ŋgùlùm ɓàv tsà. 15Gà na mandzà ŋa ɗa i tə̀v ga ya, ta gikeha wusa mbàŋa. Ge a mə̀r wusa a gà mburma Mbulum ana i fata tserdze, ti ne gà masla mə̀r a. Mbulum ma ge a kurum ŋgwal tserdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\